Special Edition
ACCESS w "prostych ,żołnierskich słowach"

Autoformularz : Autoformularz to formularz tworzony automatycznie przez Kreator Formularzy, bez udziału wejścia użytkownika. Aby stworzyć Autoformularz, kliknij na nazwie tabeli lub kwerendy (w oknie baz danych), dla której chcesz stworzyć formularz. Na pasku narzędziowym Access kliknij na ikonie strzałki obok ikony Nowy Obiekt, następnie wybierz Autoformularz.

Autokorekta : Autokorekta naprawia częste błędy pisarskie. Program Access posiada informacje na temat często popełnianych błędów. Na przykład Access wie, w jaki sposób poprawić wielkość pierwszej litery zdania oraz jak poprawić słowa, które są często pisane błędnie. Aby używać Autokorekty, nie musisz robić nic specjalnego. Zajdzie ona automatycznie. Jeżeli Autokorekta dokona niepożądanych zmian, naciśnij zaraz Ctrl - Z, aby cofnąć dokonane zmiany i powrócić do tego co napisałeś. Aby zmienić sposób w jaki działa Autokrekta, wybierz Narzędzia → Opcje Autokorekty. Access wyświetli okno dialogowe Autokorekta. Użyj go do zmiany sposobu działania tej funkcji.

Autonumerowanie : Autonumerowanie, to typ pola, który automatycznie przechowuje unikalną liczbę dla każdego rekordu dodanego do tabeli. Liczby wygenerowane przez pole Autonumerowanie nie mogą być zmieniane lub zamienione. Autonumerowanie to typ danych przypisywanych przez Kreatora Tabel do pola Identyfikatora (ID), gdy pozwolisz kreatorowi na stworzenie klucza podstawowego. Możesz także przypisać Autonumerowanie do pola Identyfikatora własnoręcznie podczas tworzenia nowej tabeli bez używania kreatora. Aby przypisać typ danych Autonumerowanie do pola, otwórz tabelę w widoku projektu. W kolumnie Typ Danych wybierz Autonumerowanie. Podczas tworzenia relacji tabel, pole z typem Autonumerowania pasuej do pola o typie Liczba i rozmiarze Długa Liczba Całkowita

Autoraport : Jest to raport, który jest tworzony automatycznie przez Kreatora Raportu. Aby stworzyć Autoraport, kliknij na nazwie tabeli lub kwerendy (w oknie bazy danych) dla której chcesz stworzyć raport. Na pasku narzędziowym Access kliknij na ikonie strzałki obok ikony Nowego Obiektu, następnie wybierz Autoraport

Baza danych : Baza danych gromadzi informacje lub dane związane z określonym zagadnieniem lub jednostką. Baza danych jest pojedynczym plikiem, jaki składa się z tabel wszystkich danych jakie są w bazie. Baza danych składa się też z kwerend (zapytań do filtrowania i wyświetlania określonych pozycji danych), formularzy (do ułatwiania wprowadzania danych) oraz raportów (do podsumowania i wydrukowania określonych porcji danych w przystępnym formacie), wszystkie one razem sprawiają, że informacja będzie bardziej czytelna

Baza danych : tworzenie : W Accessie istnieją dwa sposoby na stworzenie bazy danych. Możesz użyć Kreatora Bazy danych do pomocy w stworzeniu nieco dostosowanej bazy danych, możesz też stworzyć bazę własnoręcznie
Tworzenie bazy danych z kreatora
Jeżeli chcesz mieć bazę danych , jakiej będziesz mógł używać od razu, i jednocześnie istnieje wbudowana baza, jaka spełnia twoje wymagania, wtedy kreator jest właściwą metodą na stworzenie bazy danych. Gdy kreator stworzy bazę danych, użyje do tego celu kawałków programu w VBA do stworzenia pewnych automatyzacji i funkcjonalności. .Wynikowa baza danych może być trudniejsza do modyfikacji i dalszego dostosowania. Aby stworzyć nową bazę danych przy użyciu kreatora:
1.W panelu zadań Nowy plik, w sekcji Nowy z Szablonu, kliknij na Szablony Ogólne (jeżeli panel Nowy Plik nie zostanie wyświetlony w oknie Access, wybierz Plik → Nowy)
2.W oknie dialogowym Szablony, na zakładce Bazy Danych, kliknij podwójnie na ikonie żądanej bazy danych
3.W oknie Nowy Plik Bazy Danych przejdź do folderu , gdzie chcesz zapisać plik bazy danych, wpisz nazwę dal tego pliku w polu Nazwa Pliku, następnie kliknij Utwórz. Pojawi się okno nowej bazy danych w oknie Accessa, następnie rozpocznie pracę Kreator Baz Danych
4.Postępuj według instrukcji kreatora, aby stworzyć bazę danych. Każdy krok udostępnia opcje elementów do dołączenia do nowej bazy danych. Możesz sprawić ,że baza danych będzie dowolnie prosta lub złożona, w miarę ograniczeń narzuconych przez kreatora. Na przykład , w drugim kreatora lista na lewo pokazuje dostępne tabele w bazie danych Środki trwałe. Gdy klikniesz na nazwie tabeli na lewo, lista na prawo pokaże wszystkie dostępne pola dla danej bazy danych. Możesz dołączyć pole, zaznaczając jego pole wyboru lub pominąć to pole, usuwając zaznaczenie
5.Dokończ wraz z kreatorem pozostałe kroki. Po zakończeniu kliknij Zakończ. Access stworzy bazę danych.
Większość baz danych stworzonych przez kreatora posiada otwierający się panel przełączania. Jest to zwykły formularz, jednak zamiast pokazywać rekord z tabeli lub kwerendy, panel ten posiada przyciski przeprowadzające, akcje takie jak np. otwieranie innych obiektów bazy danych. Dzięki nim mniej zaawansowani użytkownicy mają ułatwione życie, jednak gdy już zaprzyjaźnisz się z Accessem, wtedy prawdopodobnie okaże się to bezcelowe. Jeśli tworzysz bazę danych od początku i chcesz uzyskać taki panel przełączania , łatwo możesz stworzyć swój własny.
Własnoręczne tworzenie bazy danych
Jeżeli naprawdę chcesz nauczyć się Accessa, musisz zrozumieć jak działa baza danych, musisz też być w stanie tworzyć swoją własną bazę (Nie zawsze musi istnieć kreator jaki pasuje do twoich potrzeb). Bazę danych nie jest wcale trudno zrobić własnoręcznie - jest to tylko tajemnica na początku, ponieważ nie robi się tego podobnie jak w pozostałych programach Office. Poza tym zajmuje to więcej czasu niż przy użyciu Kreatora bazy danych. Aby stworzyć bazę bez kreatora:
1.W panelu Nowy Plik, w sekcji Nowy, kliknij na Pusta Bazy Danych , (jeżeli nie widzisz panelu Nowy Plik, możesz go wyświetlić wybierając Plik → Nowy)
2.W oknie Nowy Plik Bazy Danych przejdź do folderu, gdzie chcesz zapisac plik bazy danych, w polu Nazwa Pliku wpisz nazwę dla nowej bazy danych, następnie kliknij Utwórz, Pojawi się okno nowej bazy danych.
Po stworzeniu pliku bazy danych powinieneś stworzyć swoje własne obiekty bazy danych. Musisz stworzyć (lub zaimportować albo połączyć) tabele, które będą przechowywać stworzone dane, a także kwerendy, formularze oraz raporty, dzięki którym będziesz mógł efektywnie używać bazy danych

Cofanie pomyłek : Jeśli popełnisz błąd , możesz cofnąc swoje działanie, wybierając Edycja → Cofnij. Zawsze możesz użyć przycisków Cofnij i Wykonaj Ponownie na różnych paskach Projektowania. Klikając na strzałce obok tych przycisków, możesz cofnąć lub ponownie wykonać kilka ostatnich operacji

Dane : Dane to informacje przechowywane w tabeli z bazie danych. Dane mogą być nazwiskami, datami, numerami telefonów, wartościami numerycznymi, tak lub nie ,długimi notatkami tekstowymi lub dowolną rzeczą jaką potrzebujesz mieć w rekordzie
Wprowadzanie danych
Możesz wprowadzić dane bezpośrednio do arkusza tabeli, możesz też wprowadzić je z formularza. Niezależnie od tego ,czy wprowadzasz dane bezpośrednio do tabeli lub używając formularza, techniki te zasadniczo niczym się nie różnią. Aby wprowadzić dane przenieś punkt wstawienia do pola, gdzie chcesz dokonać wpisu, zacznij pisać; aby przejść do następnego pola, naciśnij klawisz Tab lub Enter. Gdy osiągniesz ostatnie pole w rekordzie, naciśnięcie Tab lub Enter przeniesie punkt wstawienia do pierwszego pola w następnym rekordzie.
• Jeżeli wprowadzasz dane w polu, które wyświetla dane istniejące w tabeli, możesz także kliknąć na strzałce pola i zaznaczyć wpis lub dokonać wpisu pierwszych lub dwóch pierwszych liter wpisu (pole wyszukujące dokończy za ciebie resztę prawidłowego wpisu)
• Możesz wpisać aktualną datę, naciskając Ctrl + : (dwukropek)
• Możesz skopiować wpisy pola z poprzedniego rekordu (rekordu tuż nad danym rekordem), naciskając Ctrl + ′ (apostrof)
• W formularzu możesz przenosić się do tego samego pola, do następnego rekordu lub poprzedniego, naciskając klawisze Page Up i Page Down
• W tabeli możesz przenosić się do tego samego pola w następnym rekordzie lub poprzednim, naciskając klawisze strzałek w górę i w dół.
• W formularzu z podformularzem naciśnięcie klawisza Tab przeniesie punkt wstawienia do podformularza, jednak punkt ten pozostanie w podformularzu aż przeniesiesz go z powrotem do formularza, klikając na kontrolce w głównym formularzu
• Możesz także zwyczajnie kliknąć ma polu gdzie chcesz wstawić dane
Edycja danych
Dane mogą być edytowane bezpośrednio w tabeli, w formularzu i często także w kwerendzie, przy wykorzystaniu takich technik jak edycja. Aby edytować dane, przeciągnij zaznaczenie nad znakami jakie chcesz usunąć lub zastąpić, następnie wpisz nowe znaki lub naciśnij Delete ,aby usunąć to ,co zaznaczyłeś.
Obliczanie danych
Dane mogą być obliczane w kwerendzie (w obliczanych polach) oraz w formularzach i raportach (w obliczanych kontrolkach). Wszystkie obliczenia danych są przeprowadzane przez wyrażenia, które używają dowolnej kombinacji matematycznych operatorów, nazw pól zawartych w nawiasach kwadratowych oraz funkcji formuł.

Daty : Gdy daty są wprowadzane w tabele, ważne jest ,aby pole daty było formatowane jako typ danych Data/Czas, tak aby Access mógł rozpoznać datę jako datę i mógł ją pogrupować, obliczać i podsumowywać w sposób odpowiedni dla dat. Jeśli importujesz dane z innego programu, takiego jak Excel, pomocne jest ,aby sformatować pole jako pole data/czas w Excelu zanim zaimportujesz dane do Acccess. Dzięki temu rzadziej zdarzy się importować błędne wpisy, natomiast Access rozpozna te wpisy jako daty i zaimportuje je poprawnie.

Dodatkowe tabele : Dodatkowa tabela to tabela znajdująca się poza otwartą bazą danych, z której korzysta się w tejże otwartej bazie danych. Może to być inna baza danych Access lub plik Excela albo też plik tekstowy

Drukowanie : Jeśli potrzebujesz szybkiego wydruku danych, wtedy możesz wydrukować tabelę i arkusz danych kwerendy. Gdy chcesz profesjonalnego, czytelnego podsumowania danych, możesz stworzyć i wydrukować raport. Możesz także stworzyć i wydrukować pusty formularz dla ludzi jaki będzie można wypełnić na papierze
Drukowanie tabel i kwerend
Czasami zachodzi potrzeba obejrzenia spójnej listy danych w tabeli lub kwerendzie - nie chcesz, żeby były ładne, chcesz tylko ,aby były kompletne i zostały wydrukowane szybko. Aby wydrukować wszystkie , lub tylko niektóre rekordy w tabeli lub kwerendzie, w formacie arkusza danych:
1.Otwórz bazę danych lub kwerendę, jaką chcesz wydrukować. Dobrze jest posortować tabelę przed drukowaniem, tak aby wydruk miał jakiś porządek
2.Jeśli chcesz drukować tylko niektóre z rekordów, przeciągnij pola selektorów rekordów z lewej strony ,aby wybrać te pola. Jeżeli chcesz drukować całą tabelę, nie musisz niczego wybierać
3.Wybierz komendę Plik → Drukuj, następnie w oknie Drukowanie:
• Kliknij na przycisku Wszystkie, aby wydrukować całą tabelę (niezależnie od tego jakie rekordy są zaznaczone)
• Kliknij na Wybrane Rekordy, aby wydrukować tylko wybrane rekordy
• Jeżeli tabela jest bardzo długa i potrzebujesz wydrukować tylko rekordy pasujące na określone strony, kliknij na opcji Strony i wpisz liczby w polach Od i Do. (Zanim to zrobisz, wybierz Plik → Podgląd Wydruku i zobacz w jaki sposób rekordy zostaną podzielone na strony, następnie zanotuj numery stron jakie zawierają rekordy, które chcesz drukować
Drukowanie raportów
Najszybszym sposobem na wydrukowanie całego raportu jest wydrukowanie go bezpośrednio z okna bazy danych bez wcześniejszego otwierania. W oknie bazy danych, w grupie Raporty, kliknij prawym klawiszem myszy na nazwie raportu, aby go otworzyć, następnie użyj obszaru nawigacyjnego na dole okna raportu, aby obejrzeć raport i zdecydować, które strony wydrukować. Wybierz Plik →; Drukuj. W oknie Drukowanie kliknij na opcji Strony, wpisz numer pierwszej strony w polu Od, w polu Do wpisz numer ostatniej strony, lub też kliknij na Wszystkie aby wydrukować cały raport.
Drukowanie pustego formularza
Po co drukować pusty formularz? W takim np. celu aby tworzyć formularze, jakie ludzie będą mogli wypełnić i które będzie można wprowadzić do bazy danych. Pusty formularz możesz stworzyć poprzez skopiowanie formularza jakiego używasz do wprowadzania danych. Usuń wszystkie odwołania z kontrolek do pól (usuń nazwy pola w każdej kontrolce) . Usuń źródło rekordów (w arkuszu właściwości formularza, na zakładce Dane, usuń nazwę w polu Źródło Rekordów). Możesz zmienić rozmiar pustych kontrolek tak ,aby były na tyle duże na pomieszczenie ręcznego pisma. Wybierz Plik → Podgląd Wydruku, aby sprawdzić stronę przed wydrukiem, następnie wybierz Plik → Drukuj, aby wydrukować formularz

Edycja danych : Aby edytować dane, zaznacz i zmień znaki w polu, możesz też dokonać innego wyboru w kontrolce pola. Jednak zapamiętaj, że możesz nie być w stanie edytować danych ,jeżeli jest to klucz podstawowy , i tabel są połączoneze sobą więzami integralności

Eksportowanie danych : Dane Accessa możesz eksportować do wielu różnych typów plików orz do innych baz danych Access. Eksportowanie jest użyteczne do wysyłania danych do kogoś, kto nie posiada Accessa, a także do tworzenia kopii bezpieczeństwa.
• Tabele, kwerendy, formularze i raporty możesz eksportować do formatu Excel, HTML, pliku tekstowego i innych formatów plików
• Tabele i kwerendy możesz także eksportować do formatów baz adnych dBase, Lotus, Paradox i ODBC
• Raporty możesz eksportować do formatu plików Snapshot
• Wszystkie obiekty baz danych możesz eksportować do innych baz danych Access
Aby wyeksportować obiekt bazy danych:
1.Otwórz grupę tego obiektu w oknie bazy danych, następnie zaznacz nazwę obiektu jaki chcesz eksportować
2.Wybierz Plik → Eksport
3.W oknie dialogowym Eksportowanie Obiektu przejdź do folderu, gdzie chcesz zapisać eksportowany plik
4.Nadaj nazwę eksportowanemu plikowi w polu Nazwa Pliku, na liście Zapisz Jako Typ wybierz typ eksportowanego pliku, następnie kliknij Eksportuj
Niektóre typy plików spowodują ,że zostaniesz zapytany o sposób eksportu, inne typy plików (np. Excel) stworzą nowy plik bez twego udziału. Jeśli eksportujesz tabelę, aby zachować jej kopię bezpieczeństwa, zrób test eksportu i następnie spróbuj zaimportować taką bazę danych z powrotem. Niektóre typy plików, takie jak np. pliki tekstowe, mogą być bardzo trudne do powtórnego importu do bazy danych Access, nawet pomimo tego ,że były eksportowane z tej samej bazy .Jeżeli tabela zawiera mniej niż 65535 rekordów ,możesz ją szybko zachować jako plik Excel, i tak samo szybko ją zaimportować w razie potrzeby. Możesz także stworzyć nową bazę danych Access tylko do przechowywania kopii bezpieczeństwa danych i obiektów, eksportując dane i obiekty bazy danych do tej właśnie bazy.

Etykiety : Etykieta jest kontrolką, jaka wyświetla tekst informacyjny na formularzu lub raporcie. Etykieta może być przywiązana do związanej kontrolki, może być też samodzielna.

Etykiety pocztowe : Jednym z bardzo użytecznych raportów ,jakie możesz stworzyć w Accessie jest etykieta listowa (pocztowa). Kreator Etykiet odwala za ciebie całą pracę, przy niewielkiej współpracy z twojej strony, polegającej na wpisaniu tworzonej etykiety oraz podaniu źródła danych. Aby stworzyć etykietę pocztową:
1.W oknie bazy danych, w grupie Raporty kliknij na przycisku Nowy
2.W oknie dialogowym Nowy Raport ,wybierz tabelę lub kwerendę zawierającą nazwiska i adresy dla etykiet, następnie kliknij podwójnie na Kreator Raportów
3.W pierwszym kroku, wybierz typ etykiety jaką chcesz wydrukować. Zwróć uwagę na opcje Jednost-ka Miary i Typ Etykiety, ponieważ wybrane opcje określają rzeczy na liście Co Chcesz Umieścić Na etykiecie Pocztowej. Avery 5160 jest bardzo popularną etykietą pocztową - aby ją znaleźć, kliknij na opcji Angielskie, Podawany Arkuszami i wpisz w polu Filtr Dostarczany Przez Producenta
4.Kliknij Dalej i wybierz Nazwę Czcioni, Grubość Czcionki oraz Rozmiar Czcionki. Czcionki muszą być wystarczająco,aby były czytelne, jednak na tyle małe aby zmieściły się na etykiecie jaką tworzysz
5.Kliknij na przycisku Dalej, następnie ułóż dane na etykiecie. Aby wstawić pole, kliknij podwójnie na danym polu na liście Dostępne Pola Aby wstawić odstęp lub przecinek, wpisz go na pozycji pomiędzy polami. Aby rozpocząć nową linię, naciśnij Enter
6.Kliknij na przycisku Dalej i wybierz sortowane pola. Dla pól jakie muszą być sortowane względem kodu, wybierz ten właśnie typ pola
7.Kliknij dalej i nadaj nazwę raportowi (etykiecie) , następnie kliknij Zakończ
Skończony raport jest gotowy do drukowania (upewnij się ,że załadowałeś do drukarki etykiety określone w 3 kroku)
8.Za każdym razem, gdy będziesz potrzebował etykiety z tego źródła danych , będziesz mógł uruchomić raport. Zaś dane będą aktualne za każdym razem gdy go uruchomisz (ponieważ taka jest natura raportów Access).Aby w przyszłości wydrukować etykiety, umieść koperty lub papier w drukarce, otwórz grupę Raporty w oknie bazy danych, kliknij prawym klawiszem na nazwie raportu etykiety i z menu kontekstowego wybierz Drukuj

Filtr And : Filtr And (i) to filtr znajdujący rekordy spełniające jedno kryterium I drugie. Filtr ten może wyszukiwać rekordy , jakie posiadają kryterium w jednym polu I w jakimś drugim lub takich, które spełniają jedno kryterium i drugie w tym samym polu. Przykładem filtru And (i) jest ten, który filtruje tabele Produkty, uwzględniając określony produkt i jego cenę

Filtr : Filtr jest zestawem kryteriów jakie możesz zastosować w tabeli, kwerendzie lub formularzu ,aby pokazać określony podzestaw tych rekordów I aby ukryć wszelkie rekordy niespełniające tych rekordów. Filtrowanie odnajduje i wyświetla grupę rekordów, jakie posiadają wspólne specyficzne wpisy w pewnych polach

Filtrowanie według formularza : Filtrowanie Według Formularza jest przeznaczone dla bardziej skomplikowanych filtrów, takich jak filtry używające operatorów kryteriów zamiast prostego filtrowania w oparciu o wartość pola. Filtrowanie według formularza możesz uruchomić dla tabeli, kwerendy lub formularza. Aby stworzyć filtrowanie Według Formularza:
1.Otwórz arkusz danych lub formularz ,jaki chcesz filtrować, następnie kliknij na przycisku Filtruj Według formularza ,znajdującym się na pasku narzędziowym
2.W oknie Filtrowanie Według Formularza kliknij na polu i wpisz kryteria, według których chcesz filtrować
3.Kliknij na przycisku Zastosuj Filtr na pasku narzędziowym, filtr zostanie zastosowany

Filtrowanie według wyboru : Filtrowanie Według Wyboru jest bardzo szybkie. Filtruje rekordy w oparciu o specyficzny wpis pola. Na przykład możesz filtrować tabelę adresów klientów aby pokazać tylko tych z określonego stanu .Aby uruchomić filtrowanie według wyboru
1.Otwórz obiekt (tabelę, kwerendę lub formularz), jaki chcesz filtrować
2.W polu , według którego chcesz filtrować, kliknij na dowolnej komórce, jaka zawiera wpis, według którego chcesz filtrować
3.Na pasku narzędziowym kliknij na przycisku Filtruj Według Wyboru (wygląda jak lejek z błyskawicą)
Obszar nawigacyjny na dole okna arkusza danych poinformuje cię ,ze dane zostały przefiltrowane. Możesz także Filtrować Według Wyboru pod względem określonego pola lub znaków w polu. Aby filtrować według wyboru dla częściowych wpisów w polach : zaznacz słowo lub znaki, dla których chcesz filtrować tę komórkę, następnie kliknij na przycisk Filtrowanie Według Wyboru

Filtrowanie z wyłączeniem wyboru : Aby filtrować wszystkie rekordy poza tymi z wybranym wpisem w polu : kliknij na komórce zawierającej wpis jaki chcesz wyłączyć albo zaznacza słowo lub znaki ,jakie chcesz wyłączyć .Kliknij prawym klawiszem myszy na zaznaczeniu i wybierz Filtrowanie z Wyłączeniem Wyboru.

Filtrowanie dla : Pozycja Filtrowanie dla w menu kontekstowym jest kolejnym sposobem filtrowania według wyboru. Kliknij na dowolnej komórce w polu, które chcesz filtrować i w polu Filtrowanie Dla w menu kontekstowym wpisz sposób ,według którego chcesz filtrować

Filtrowanie dla rekordów z jednym wpisem w polu I z wpisem w drugim : Aby uruchomić szybki filtr I dla wpisów w dwóch lub więcej polach, filtruj każde z nich po kolei w widoku arkusza danych przy użyciu techniki filtrowania według wyboru

Filtrowanie dla rekordów z jednym wpisem w polu LUB z innym wpisem w drugim : Filtr LUB wyświetla rekordy, które mają albo dwa wpisy (lub więcej) w określonych polach. Aby uruchomić filtr LUB, korzystasz z filtrowania według formularza. Aby stworzyć filtr LUB:
1.Kliknij na przycisku Filtruj Według Formularza na pasku narzędziowym. Jeżeli filtrujesz tabelę lub kwerendę, arkusz zostanie zastąpiony oknem Filtruj Według Formularza. Jeżeli filtrujesz formularz, arkusz danych będzie zastąpiony przez okno Filtruj Według Formularza.
Access pamięta poprzednie kryteria filtrowania ,tak więc mogą się one pojawić w oknie. Aby usunąć wszystkie, poprzednie kryteria, kliknij na przycisk Wyczyść Siatkę (przycisk z czerwonym X)
2.Kliknij na zakładce Wyszukaj na dole okna filtrowania (jeżeli jeszcze nie jest wybrana)
3.Kliknij na polu, jakie chcesz filtrować, kliknij na strzałce w dół i wybierz wpis według jakiego chcesz filtrować.
4.Na dole okna Filtruj Według Formularza kliknij na zakładce Lub. (Arkusz Lub jest identyczny jak arkusz Wyszukaj, tak więc musisz sprawdzić te zakładki aby upewnić się dokładnie na której jesteś).
5.Na zakładce LUB, w polu ,według jakiego chcesz filtrować, kliknij na strzałce w dół i wybierz inny wpis, dla którego chcesz filtrować.
Kolejna zakładka LUB zostanie dodana automatycznie gdybyś potrzebował więcej kryteriów Lub
6.Na pasku narzędziowym kliknij na Zastosuj Filtr

Usuwanie filtru : Aby usunąć filtr, kliknij na przycisku Usuń filtr na pasku narzędziowym (wygląda jak lejek). Możesz także wybrać Rekordy |Usuń Filtr/Sortowanie.

Ponowne stosowanie filtru : Aby ponownie zastosować ostatnio używany filtr, kliknij na przycisku Zastosuj Filtr na pasku narzędziowym (wygląda jak lejek, jest to ten sam przycisk, jakiego używałeś do usunięcia filtru)

Format wyświetlania : Format wyświetlania to format, w którym są wyświetlane dane na formularzu lub raporcie. Format wyświetlania może (lub też nie) być taki sam jak obliczane wartości. Na przykład poprzez zamianę własności Format i Miejsce Dziesiętne dla pola Liczba wartość 1,234 może być wyświetlana jako 1,23 lub 1, lub $1.23, lub 23%

Formatowanie danych : Formatowanie danych odnosi się do tego , w jaki sposób dane te będą wyświetlane, jednak nie odnosi się do właściwych danych używanych w obliczeniach. Gdy ustawisz prawidłowy typ danych dla pola w widoku projektu tabeli, dane będą posiadały prawidłowy format. Aby wybrać pewną wariacje formatu : (na przykład Euro zamiast dolarów dla waluty) otwórz tabelę w widoku projektu i kliknij na wierszu pola na górnym panelu. W panelu Właściwości Pola, kliknij na polu Format i wybierz inny format. Format jaki zastosujesz dla pola w tabeli jest przenoszony do kwerend, formularzy i raportów gdy pola te są wyświetlane. Możesz zmienić format wyświetlania w formularzu lub raporcie bez zmiany formatu w tabeli. Aby zmienić format pola w raporcie lub formularzu, otwórz ten raport lub formularz w widoku projektu, kliknij prawym klawiszem myszy na kontrolce i wybierz Właściwości. Na zakładce Format, w polu Format, wybierz format jaki chcesz aby posiadała kontrolka.

Formatowanie kontrolek : Aby formatować kontrolki w formularzu i raporcie, otwórz formularz lub raport w widoku projektu. Zaznacz kontrolkę , jaką chcesz formatować, następnie użyj przycisków na pasku narzędziowym. Formatowanie dla zastosowania czcionki, jej rozmiaru, koloru, koloru wypełnienia i wzorca, ramek i ich szerokości, a także efektów specjalnych. Więcej właściwości formatowania kontrolek jest dostępnych w arkuszu właściwości kontrolki. Kliknij na kontrolce prawym klawiszem myszy następnie wybierz Właściwości i przejdź do zakładki Format.

Formatowanie warunkowe : Formatowanie warunkowe to formatowanie kontrolki, które zmienia się w zależności od wartości wyświetlanych w kontrolce. Na przykład ,raport może posiadać pole tekstowe z tekstem, jaki jest pogrubiony gdy tylko wartość w kontrolce jest większa niż np. 100 zł. Formatowanie warunkowe możesz zostać zastosowane zarówno do formularza jak i raportów.
Ustawienie formatowania warunkowego w formularzach i raportach : Aby formatować warunkowo kontrolkę, otwórz formularz lub raport w widoku projektu i zaznacz kontrolkę. Wybierz Format | Formatowanie Warunkowe. W oknie Formatowanie Warunkowe, ustaw warunek rozpoczynający się w lewym polu w sekcji Warunek 1. Wybierz operator w drugim polu, wprowadź kryteria w pozostałych polach. Następnie użyj przycisków formatowania do ustawienia formatowania dla kontrolki, gdy tylko wyświetlane wartości spełnią ustawione kryteria. Aby ustawić następny warunek dla tej samej kontrolki, kliknij na przycisku Dodaj i stwórz następny zestaw formatowania warunkowego. Możesz ustawić do trzech formatowań warunkowych dla pojedynczej kontrolki.
Usuwanie formatowania warunkowego : Aby usunąć formatowanie warunkowe, otwórz formularz lub raport w widoku projektu, zaznacz kontrolkę, wybierz Format | Formatowanie Warunkowe. Kliknij przycisk Usuń, następnie w oknie Usuwanie Formatowania Warunkowego zaznacz pola wyboru dla każdego warunku, jaki chcesz usunąć.

Formularze : Formularz jest obiektem bazy danych,jaki przechowuj kontrolki służące do wprowadzania, edycji i wyświetlania danych z podległej tabeli lub kwerendy. Możesz łatwo modyfikować formularze stworzone przez Kreatora Bazy Danych lub przez Kreator Formularzy , możesz także od zera tworzyć swoje własne formularze
Tworzenie Autoformularza : Aby stworzyć szybki formularz : kliknij w oknie bazy danych na nazwie tabeli lub kwerendy, w oparciu o którą chcesz stworzyć formularz, następnie wybierz Autoformularz z przycisku Nowy Obiekt na pasku narzędziowym. Stworzonego formularza będziesz mógł używać od razu, poza tym możesz go formatować i modyfikować wedle uznania. Autoformularz zawiera wszystkie pola w podległej tabeli lub kwerendzie .Możesz się przełączyć do widoku projektu i usunąć kontrolki pół, jakich nie chcesz mieć na formularzu. Jeśli Autoformularz stworzy główny formularz/Podformularz, Podformularz w widoku projektu będzie pustą kontrolką. Możesz modyfikować Podformularz, dobrze do tego celu jest użyć Kreatora Formularza do stworzenia formularza z podformularzem.
Tworzenie formularza przy wykorzystaniu Kreatora Formularzy : Kreator formularzy zwykle jest najlepszym sposobem na tworzenie formularza ponieważ kreator wykonuje całą uciążliwą pracę za Ciebie, dając ci wpływ na zawartość i styl. Aby stworzyć formularz przy użyciu kreatora formularzy:
1.W oknie bazy danych, na panelu Obiekty, kliknij na ikonie Formularza, aby otworzyć grupę Formularze
2.Kliknij podwójnie na Utwórz Formularz Za Pomocą Kreatora
3.W pierwszym kroku zaznacz w polu Tabela/Kwerenda główną tabelę, dla której tworzysz formularz. Na liście Dostępne Pola kliknij podwójnie na każdym polu, jakie chcesz umieścić na formularzu. Jeśli chcesz dołączyć je wszystkie, kliknij na ikonie podwójnej strzałki między listami Dostępne Pola a Zaznaczone Pola (Aby usunąć pole z listy Zaznaczone Pola , kliknij na nim podwójnie).
Jeśli tworzysz formularz w oparciu o dwie tabele , wybierz drugą tabelę na liście Tabele/Kwerendy, a następnie dodaj jej pola do listy Zaznaczone Pola. Aby stworzyć formularz w oparciu o dwie tabele, muszą być one połączone w relacji.
4.Kliknij na przycisku Dalej. Jeżeli tworzysz formularz oparty na pojedynczej tabeli lub kwerendzie, pomiń ten krok i przejdź do Kroku 5. Jeżeli tworzysz formularz w oparciu o dwie tabele, zdecydujesz jakie tabele zapewniają główne rekordy formularza, a które rekordy przeznaczone są dla podformularza
5.W następnym kroku kreatora wybierz układ dla formularza . Dla formularza jednotablicowego najlepszym układem do dostosowania jest Kolumnowy .W kombinacji główny formularz będzie miał formę kolumnową i będziesz mógł wybrać układ dla podformularza .(Układ arkusza danych jest zwykle najlepszym rozwiązaniem dla wyświetlania i edycji powiązanych rekordów w podformularzu)
6.Kliknij Dalej w następnym kroku wybierz styl
7.Kliknij Dalej, wpisz nazwę dla nowego formularza (oraz podformularza, jeżeli taki istnieje) i kliknij Zakończ. Chociaż Podformularz jest zawarty w głównym formularzu, w bazie danych występuje jako oddzielny formularz
Samodzielne tworzenie formularza : Jeżeli chcesz stworzyć swój własny formularz przełączania lub formularz, jaki wyświetla tylko informacje (bez rekordów), najlepszym sposobem jest zrobienie tego od zera. Aby stworzyć formularz od zera, w oknie bazy danych , w grupie Formularze, kliknij podwójnie na Utwórz Formularz W Widoku Projektu .Dodaj kontrolki z Przybornika do siatki formularza, zmodyfikuj kontrolki, następnie zapisz formularz. Wielkie etykiety są dobrym sposobem na wyświetlanie informacji na formularzu, przyciski polecenia są właściwymi kontrolkami do zastosowania , jeżeli chcesz uzyskać panel przełączania otwierający inne obiekty bazy danych. Aby stworzyć od zera formularz, jaki możesz wyświetlać rekordy: kliknij prawym klawiszem myszy na szarym polu w lewym górnym rogu okna formularza, następnie kliknij na Właściwości .W arkuszu właściwości, na zakładce Dane, kliknij właściwości Źródło Rekordów. Kliknij na strzałce, jaka się pojawi, następnie wybierz tabelę lub kwerendę z listy obiektów bazy danych. Potem użyj Listy Pól i przybornika, aby związać pola z kontrolkami znajdującymi się na formularzu.
Modyfikowanie formularza : Nie ma znaczenia ,w jaki sposób został stworzony formularz, istnieją modyfikacje, które mogą sprawić ,iż formularz będzie bardziej efektywny. Na przykład możesz usunąć obszar nawigacji lub też paski przesuwne czy selektor rekordów. Aby dokonać modyfikacji w architekturze formularza, otwórz formularz w widoku projektu. Kliknij prawym klawisze na szarym polu w lewym górnym rogu okna formularza, następnie wybierz Właściwości. Na zakładce Format arkusza właściwości zmień ustawienia w odpowiednich polach tekstowych . W miarę dokonywania zmian przełączaj się pomiędzy widokiem projektu a widokiem arkusza danych, aby móc zobaczyć co stanie się , gdy zmienisz właściwości formularza.
Zapisywanie formularza : Jeżeli stworzysz Autoformularz lub też stworzysz formularz od zera, zostaniesz zapytany, czy chcesz zapisać go przed zamknięciem (kliknij Tak i podaj nazwę). Jeżeli zmodyfikowałeś istniejący formularz, zostaniesz zapytany czy chcesz zapisać zmiany zanim go zamkniesz. Aby upewnić się ,że twoje zmiany będą zapisywane w miarę pracy, okresowo klikaj na przycisku Zapisz na pasku narzędziowym. Jeżeli tworzysz formularz korzystając z Kreatora Formularzy, zostaniesz zapytany o nazwę zanim kreator zakończy pracę, a formularz zostanie zapisany, gdy klikniesz przycisk Zakończ
Tytuł formularza : Tytuł formularza jest tekstem , jaki pojawia się na pasku tytułowym formularza. Domyślnie tytuł jest taki sam jest nazwa formularza, jednak możesz go zmienić wedle uznania. Aby zmienić tytuł formularza, otwórz formularz w widoku projektu. Kliknij prawym klawiszem na szarym polu w lewym górnym rogu okna formularza, następnie kliknij na Właściwości. Na zakładce Format arkusza właściwości formularza, a polu Tytuł wpisz tekst, który ma stać się nowym tytułem dla danego formularza
Przełączanie formularza do widoku arkusza danych : Formularz może zostać przełączony do widoku arkusza danych, który wygląda jak tabela lub kwerenda ,ale pokazuje tylko te pola jakie są zawarte na formularzu. Aby przełączyć formularz do widoku arkusza danych, kliknij na strzałce obok przycisku Widoku na pasku narzędziowym i wybierz Widok Arkusza Danych
Modyfikowanie podformularza : Gdy tworzysz główny formularz/Podformularz, korzystając z Kreatora Formularzy, możesz modyfikować kontrolkę podformularza. Na przykład Podformularz posiada obszar nawigacji, który jest niepotrzebny i może mylić użytkownika używającego formularza do wprowadzania danych i przeglądania rekordów; gdy Podformularz posiada układ arkusza danych, kolumny mogą mieć odpowiedniej szerokości dla danych. Aby usunąć obszar nawigacji z podformularza: przełącz główny formularz do widoku projektu i kliknij prawym klawiszem myszy na szarym obszarze w lewym górnym rogu podformularza. W menu kontekstowym kliknij na Właściwości (arkusz właściwości powinien wyświetlać na pasku tytułowym Formularz) W arkuszu właściwości formularza , na zakładce Format, kliknij na polu Przyciski Nawigacyjne (znak) i wybierz Nie. Aby zmienić rozmiar szerokości kolumn podformularza w arkuszu danych : otwórz główny formularz w widoku projektu, następnie przeciągnij lub kliknij podwójnie na prawej ramce nagłówka każdej kolumny w arkuszu danych podformularza. Nowe rozmiary kolumn zostaną zapisane podczas zapisywania formularza
Ustawienie kolejności dostępów : Kolejność dostępu to kolejność, w jakiej ognisko przenosi się z kontroli na kontrolkę na formularzu, gdy naciskasz klawisz Tab. Aby ustawić tę kolejność w formularzu, przełącz się do widoku projektu, kliknij gdziekolwiek na formularzu, następnie wybierz Widok | Kolejność Dostępu. W oknie dialogowym Kolejność Dostępu upewnij się ,że przycisk opcji Szczegóły jest zaznaczony (jest to ważne , jeżeli klikniesz gdziekolwiek na obszarze innym niż Szczegóły zanim zrobisz to na komendzie Kolejność Dostępu). Zmień układ nazw kontrolek na taką kolejność , jaką chcesz : kliknij na szarym polu na lewo od nazw kontrolki, aby ją zaznaczyć, zwolnij przycisk myszy, następnie przeciągnij to szare pole do nowej pozycji na liście kolejności
Formularze wielostronicowe : Gdy pojedynczy formularz posiada za wiele kontrolek, zwykle wtedy zachodzi potrzeba rozdzielenia ich na osobne strony formularza

Formuły : Formuły są także nazywane wyrażeniami .Są to matematyczne równania obliczające dane z twoich tabel. Korzystają z dowolnej kombinacji funkcji , operatorów matematycznych, pól danych i stałych wartości. Możesz je pisać w obliczonych polach w kwerendach oraz obliczanych kontrolkach w formularzach i raportach. Na lewo od wyrażenia znajduje się tytuł kolumny, a za nim dwukropek ( : ). Na prawo od dwukropka znajduje się wyrażenie, w którym nazwy pól są zawarte w nawiasach kwadratowych. Wyrażenia są obliczane pod lewej do prawej. W kontrolce obliczanej w formularzu lub raporcie, wyrażenie rozpoczyna się od znaku równości (=), nazwy pól są zawarte w nawiasach kwadratowych.

Funkcje : Funkcje są wbudowanymi formułami, jakie ułatwiają pisanie skomplikowanych wyrażeń, Każda funkcja posiada nazwę, która mówi, co ona robi, większość funkcji pobiera także argumenty mówiące funkcji, co mają oblicza. Argumenty są zawarte w nawiasach okrągłych. Aby zobaczyć listę wszystkich funkcji Accessa, otwórz Konstruktor Wyrażeń, kliknij podwójnie na Funkcje na liście po lewej stronie, następnie wybierz Funkcje Wbudowane. Kategorie funkcji zostaną wyświetlone w środkowym polu - kliknij na kategorii, aby zobaczyć funkcje na liście z prawej strony. Jeżeli klikniesz podwójnie na nazwie funkcji, pojawi się ona na górnym obszarze wraz z wypełniaczami miejsca dla jej argumentów. Jeżeli kontrolka obliczana zwraca błąd #Nazwa?, oznacza to ,że prawdopodobnie nie rozpoznaje nazwy funkcji - może tak się dziać, ponieważ błędnie ją napisałeś, lub Access w ogóle może nie posiadać takiej funkcji.

Grupa opcji : Grupa opcji jest grupą przycisków opcjim jakei działaja wspólnie dla zapewnienia ograniczonego wyboru dostępnych wpisów danych

Grupowanie : W pogrupowanych raportach dane są podsumowane w grupach w oparciu o wpisy z określonego pola. Na przykład w raportach sprzedaży miesięcznej szczegóły sprzedaży w kilku miesiącach mogą zostać pogrupowane pod względem miesięcy dzięki czemu dane będą o wiele łatwiejsze do zrozumienia

Grupa : W raporcie grupa jest kolekcją podobnych rekordów szczegółowych ,jakie są pogrupowane razem do dalszego sortowania i podsumowywania

Hiperłącza : Hiperłącze jest pokolorowanym i podkreślonym tekstem, który gdy zostanie kliknięty przenosi do strony internetowej lub intranetowej albo też do innego pliku lub folderu na dysku twardym lub w sieci. Internetowe hiperłącze ,zwane URL, zwykle zaczyna się od "http ://" .Hiperłącze do pliku na komputerze składa się ze ścieżki dostępu do pliku, sformatowanej jako hiperłącze. Aby stworzyć pole hiperłącza w tabeli, stwórz nowe pole i daj mu typ danych Hiperłącze. Aby wpisać hiperłącze w rekordach tabeli: otwórz tabelę w widoku arkusza danych, kliknij na komórce gdzie chcesz wprowadzić hiperłącze i wybierz Wstaw | Hiperłącze. Użyj okna dialogowego Wstawianie Hiperłącza do stworzenia hiperłącza. Aby stworzyć etykietę, jaka będzie hiperłączem na formularzu, otwórz formularz w widoku projektu i wybierz Wstaw | Hiperłącze. Użyj okna dialogowego Wstawianie Hiperłącza do stworzenia hiperłącza. Etykieta hiperłącza pojawi się w lewym górnym rogu formularza, będziesz mógł ją przenosić tam, gdzie będziesz chciał. Aby zmienić hiperłącze, kliknij na nim prawym klawiszem myszy, przejdź do podmenu Hiperłącze i wybierz Edytuj Hiperłącze. Access wyświetli okno dialogowe, jak to , które posłużyło do stworzenia oryginalnego hiperłącza. Użyj go do dokonania zmian. Aby usunąć hiperłączez formularza kliknij na nim prawym klawiszem myszy w widoku projektu, przejdź do podmenu Hiperłącze i wybierz Usuń Hiperłącze

HTML : HTML to format pliku używany w stronach Web. Access może tworzyć obiekty baz danych zwane stronami dostępu do danych, które są stronami HTML wyglądającymi i działającymi jak formularze

Importowanie obiektów bazy danych : Jeżeli stworzyłeś już wspaniały formularz lub raport w innej bazie danych i chciałbyś go użyć w swojej nowej bazie , nie musisz go odtwarzać od zera. Możesz zaimportować ten obiekt bazy z innej bazy danych Access i ustawić na nowo właściwość Źródło Rekordów dla importowanego obiektu. Aby zaimportować obiekt z innej bazy danych Access, wybierz Plik → Pobierz dane Zewnętrzne → Importuj. W oknie dialogowym Importowanie wybierz plik bazy danych, z którego chcesz importować obiekty; kliknij Importuj. W oknie dialogowym Importowanie Obiektów zaznacz każdy obiekt, który chcesz importować (kliknij na zakładce na górze okna, aby otworzyć inną grupę obiektów) .Możesz także wybrać (lub też nie) importowanie relacji pomiędzy obiektami, tabele z danymi lub też bez, kwerendy jako kwerendy lub też jako tabele. Aby wybrać te opcje, kliknij na przycisk Opcje w oknie dialogowym Importowanie Obiektów, następnie zaznacz lub wyłącz odpowiednie pola wyboru

Importowanie tabel : Dane z innych źródeł (bazy danych ,arkusze kalkulacyjne itd.) możesz kopiować do bazy danych poprzez importowanie ich jako tabel. Umiejętność importowania tabel jest ważna, jeżeli chcesz efektywnie tworzyć bazę danych. Jeżeli dane istnieją już w elektronicznej formie, nie będziesz ich chciał ponownie wprowadzać, zamiast tego będziesz mógł je o wiele szybciej zaimportować. Importowanie nie jest tylko szybsze, ale zmniejsza ryzyko nieprawidłowości, jakie mogą się pojawić, gdy dane są wpisywane ręcznie. Proces importowania zależy od źródła z jakiego importujesz
Importowanie tabel z innych baz danych Access : Importowanie tabel z innych baz danych Access jest tym samym co importowanie obiektów z innych baz danych Access. Wybierz Plik → Pobierz Dane Zewnętrzne → Importuj. W oknie dialogowym Importowanie zaznacz plik bazy danych, z jakiego chcesz zaimportować tabele, kliknij Importuj. W oknie dialogowym Importowanie Obiektów kliknij na zakładce Tabele, zaznacz wszystkie tabele, jakie chcesz importować. Kliknij OK, aby do otwartej bazy danych zaimportować wszystkie zaznaczone tabele. Możesz także wybrać (lub nie) importowanie relacji pomiędzy tabelami, a także tabele z danymi lub też bez. Aby wybrać te opcje, kliknij na przycisku Opcje w oknie dialogowym Importowanie Obiektów, następnie zaznacz lub wyłącz odpowiednie pole wyboru.
Importowanie danych z Excela : Dane z Excela możesz szybko importować, ponieważ Excel i Access zostały stworzone do współpracy. Oto kilka rzeczy jakie powinieneś zrobić, aby przygotować plik do importu :
• Przygotuj tak plik Excela, aby tabela, jaką chcesz importować była osobno na arkuszu roboczym (bez dodatkowych wpisów naokoło)
• Sformatuj dane w każdej kolumnie w odpowiedni sposób. Na przykład upewnij się ,że kolumna z numerami telefonów jest sformatowana jako Tekst, a nie jako Ogólne
• Nazwij zakres skoroszytu, jaki chcesz importować (jest to opcjonalne, ale pomocne)
• Upewnij się ,że dane Excela są czyste: innymi słowy, popraw wszystkie nieprawidłowe wpisy, takie jak litery napisane w kolumnie z liczbami
Aby zaimportować tabelę Excela:
1.Wybierz Plik → Pobierz Dane Zewnętrzne → Importuj
2.W oknie dialogowym Importowanie, na liście Pliki Typu, wybierz Microsoft Excel, następnie przejdź do arkusza Excela, z którego chcesz importować tabelę
3.Wybierz nazwę skoroszytu i kliknij Importuj, potem postępuj zgodnie z krokami Kreatora Importu Arkuszy
4.W pierwszym kroku kreatora zaznacz Pokazuj Nazwane Zakresy, jeśli nazwałeś zakresy robocze arkusza. Zaznacz Pokaż Arkusze, a jeżeli nie nazwałeś zakresu, wybierz skoroszyt, gdzie znajduje się tabela.
5.W drugim kroku kreatora, jeżeli pierwszy wiersz tabeli to nagłówki, zaznacz opcję Pierwszy Wiersz Zawiera Nagłówki Kolumn
6.W trzecim kroku kreatora wybierz, czy chcesz ,aby tabela była zaimportowana jako nowa tabela, lub też dodana do istniejącej już w bazie tabeli.
7.Jeśli chcesz importować dane do istniejącej tabeli, zaznacz nazwę tabeli w polu W Istniejącej Tabeli. Następny krok kreatora będzie już ostatnim, kliknij Zakończ (nie zmieniaj nazwy tabeli)
8.Jeśli chcesz importować nową tabelę , następny krok kreatora pozwoli na pominięcie importu niektórych pól. Aby pominąć pola, kliknij na kolumnie pola i zaznacz pole Nie Importuj Pola (Pomiń).
Dobrze jest klikać na każdej kolumnie i sprawdzić typ danych, jaki będzie importowanych z pola - możesz go zmienić, jednak jeżeli zauważysz ,że pole liczb jest importowane jako tekst, powinieneś zakończyć import, otworzyć Excela i zmienić formatowanie w tabeli, następnie od nowa rozpocząć import.
9.W następnym kroku kreatora wybierz , czy chcesz dołączyć klucz podstawowy. W ostatnim kroku nadaj tabeli nazwę
Importowanie danych z innych źródeł : Niektóre inne źródła nie mogą być importowane bezpośrednio z Accessa (np. niektóre stare bazy danych FilePro). Jeżeli typ pliku nie może być bezpośrednio importowany do Accessa, powinieneś sprawdzić dokument programu dotyczącą eksportowania danych do jakiegoś pośredniego formatu jak np. plik tekstowy lub plik Excela, jakie mogą być importowane do Accessa. Jednakże importować można wiele źródł. (Możesz zobaczyć listę dopuszczalnych plików w oknie dialogowym Importowanie na liście Pliki Typu). Większość z nich będzie korzystać z kreatora importu, który przeprowadzi cię przez cały proces importu

Kaskadowe usuwanie i aktualizacja : Jeżeli więzy integralności są wymuszone przez relacje tabeli, nie możesz usuwać lub zmieniać rekordu z podstawowej strony relacji tabeli, chyba ,że pozwolisz na Kaskadowe Usuwanie i Kaskadowe Aktualizowanie. Jeżeli Kaskadowe Usuwanie jest włączone , podczas usuwania rekordu z głównej tabeli powiązane rekordy w powiązanej tabeli także zostaną automatycznie usunięte (chociaż Access ostrzega przed usunięciem tych rekordów) Jeżeli włączysz Kaskadową Aktualizację , wtedy podczas zmiany wartości klucza podstawowego z głównej tabeli powiązane wartości w powiązanych tablicach zostaną automatycznie zaktualizowane. Aby ustawić lub zmienić ustawienia Kaskadowe w relacji, otwórz okno Relacje i pokaż dwie powiązane tabele. Kliknij prawym klawiszem na linii łączącej te tabele i kliknij Edytuj Relacje. Zaznacz opcje Kaskadowo Usuń Rekordy Pokrewne, aby pozwolić na automatyczne usuwanie powiązanego rekordu przy kasowaniu rekordu głównego. Zaznacz Kaskadowo Aktualizuj Pola Pokrewne ,aby pozwolić na zmianę pokrewnych pól przy zmianie wartości klucza podstawowego.

Klucz podstawowy : Klucz podstawowy jest jednym lub kilkoma polami w tabeli, których wartości unikalne identyfikują każdy rekord. Możesz wybrać te pola w widoku projektu i ustawić je jako klucz podstawowy, klikając na przycisku Klucz Podstawowy na pasku narzędziowym. Aby usunąć ustawienia klucza podstawowego, zaznacz pola klucza podstawowego i kliknij na przycisku Klucz Podstawowy

Kolejka drukowania : Jeżeli klikniesz na przycisku Start, przejdziesz do Ustawienia, klikniesz na Drukarki i klikniesz podwójnie na drukarce, wtedy Windows wyświetli kolejkę do druku. W zależności od uprzywilejowania systemu ,możesz usuwać dokumenty z kolejki drukowania lub przesunąć je w tył lub w przód kolejki. Aby usunąć plik, kliknij prawym klawiszem myszy na pliku i wybierz Wstrzymaj Drukowanie albo Anuluj Wszystkie Dokumenty. Aby przenieść dokument do przodu lub w tył kolejki, kliknij na nim prawym klawiszem myszy, wybierz Właściwości i ustal priorytet

Kolejność dostępu : Kolejność dostępu to porządek, w jakim ognisko wejściowe przenosi się z kontrolki na kontrolkę na formularzu gdy naciskasz klawisze TAB

Kolorowanie : W większości elementów formularza I raportu możesz dodawać kolor i zmieniać go, jednak nie tyczy się to tabel i zapytań. Aby pokolorować kontrolkę (formant) lub tło przełącz formularz do widoku projektu
Kolorowanie tekstu : Aby pokolorować tekst w kontrolce lub etykiecie, zaznacz tę kontrolkę lub etykietę. Następnie kliknij na strzałce przycisku Kolor Czcionki, aby wyświetlić paletę kolorów .Kliknij na wybranym kolorze. Nie możesz kolorować poszczególnych liter w kontrolce osobno - cały tekst kontrolki musi posiadać ten sam kolor.
Kolorowanie tłą formularza Aby wypełnić tło formularza kolorem, przełącz się na widok projektu. Kliknij prawym klawiszem myszy na siatce formularza i wybierz Właściwości. Na zakłace Format kliknij na polu Kolor Tła, kliknij na przycisku jaki się pojawi (z trzema kropkami) i kliknij na wybranym kolorze. Każda sekcja formularza (Nagłówek, Szczegóły, Stopka) posiada swój własny kolor tła, tak więc jeśli formularza posiada więcej niż jedną sekcję , ustaw kolor dla każdej z nich
Kolorowanie kontrolek : Aby pokolorować kontrolkę, lub pewną jej część, kliknij na niej (lub na tej części). Użyj różnych przycisków na pasku narzędziowym. Formatowanie do pokolorowania , ustawienia grubości linii oraz edycja różnych specjalnych efektów kontrolki

Komórka : Komórka to pole leżące na przecięciu się wiersza i kolumny w widoku arkusza danych.

Komunikaty o błędach : Komunikaty o błędach pojawiają się w obliczanych polach i kontrolkach, gdy w wyrażeniu lub formule wystąpi błąd. W Accessie komunikaty o błędach nie są tak pomocne jak w innych programach Office. Na przykład jeśli stworzysz obliczone pole w kwerendzie, w którym występuje dzielenie przez zero możesz nie zobaczyć czegoś tak pomocnego jak #Div/0!. Zamiast tego zobaczysz w ogóle nie przydatny komunikat #Błąd, i sam będziesz musiał sprawdzić w czym leży problem. Jeśli dostaniesz komunikat #Błąd w polu obliczanym, oto kilka rzeczy jakie powinieneś sprawdzić:
• Sprawdź matematyczne operatory. Jeżeli otrzymasz ten sam błąd dla wszystkich rekordów w kwerendzie lub raporcie, być może napisałeś wyrażenie niemożliwe do obliczenia
• Sprawdź dane w podległej tabeli. Jeżeli dostajesz błąd tylko w jednym lub kilku rekordach, dane te mogą być nieprawidłowe dla napisanego przez ciebie wyrażenia. Na przykład , jeżeli pole tabeli przechowuje liczby, jednak jej typ to Tekst, wtedy będzie można normalnie wyprowadzać i obliczać wartości numerycznej .Jednak jeżeli wpis będzie zawierał znaki tekstowe, takie pole nie będzie mogło być obliczane, zobaczysz wtedy komunikat #Błąd
• Jeżeli zmienisz nazwę pola w tabeli, podczas gdy formularz lub raport do niego się odnoszący będą zamknięte, zobaczysz błąd #Nazwa? w kontrolce, jaka odnosiła się do tego pola. Aby naprawić ten błąd, musisz ręcznie dokonać zmiany nazwy pola w kontrolce lub też zmienić nazwę pola w tabeli z powrotem do oryginalnej nazwy i następnie ustawić Accessa, tak aby automatycznie śledził i aktualizował nazwy pól w bazie
Aby śledzić i automatycznie aktualizować nazwy pól, wybierz Narzędzia → Opcje w zakładce Ogólne zaznacz pola wyboru Śledź Informacje Autokorekty Nazw oraz Wykonaj Autokorektę Nazw

Kreator wyrażeń : Konstruktor wyrażeń jest narzędziem, jakie pomaga w tworzeniu wyrażeń, poprzez zapewnienie poprawnych nazw obiektów i właściwości składni wyrażeń. Aby otworzyć Konstruktor Wyrażeń:
• Dla obliczanych pól w kwerendach , otwórz kwerendę w widoku projektu i kliknij na przycisku Konstruuj na pasku narzędziowym Accessa (przycisk ten wygląda jak magiczna różdżka)
• Dla obliczanych kontrolek w formularzu lub raporcie kliknij na kontrolce w widoku projektu, następnie kliknij na przycisku Konstruuj na pasku narzędziowym, potem kliknij podwójnie w oknie Wybierz Konstruktora Konstruktor Wyrażeń
Aby użyć Konstruktora Wyrażeń:
• Wyrażenie tworzy się klikając podwójnie na nazwie pól baz danych, operatorach matematycznych i logicznych, funkcjach w takim porządku, w jakim chcesz, aby się pojawiały. W miarę klikania podwójnego na elementach i przyciskach, pojawiają się one w poprawnej składni i pisowni na górze okna Konstruktora
• Aby zlokalizować nazwę pola, kliknij podwójnie na symbolu plus obok nazwy grupy obiektów z lewej strony. Gdy pod nazwą grupy pojawi się lista, kliknij na nazwie poszukiwanego obiektu. Gdy lista pól pojawi się na środkowej liście, kliknij podwójnie na jego nazwie, aby dodać go do wyrażenia
• Aby zlokalizować funkcje, kliknij podwójnie na polu Funkcje z lewej strony, następnie Funkcje Wbudowane. Na środkowej liście kliknij kategorię funkcji, następnie kliknij podwójnie na nazwie funkcji na liście z prawej strony. Gdy funkcja pojawi się w wyrażeniu, będzie zawierała swoiste wypełniacze miejsca dla swoich argumentów - upewnij się, że poprawnie wypełniasz te argumenty
• Aby usunąć część wyrażenia w polu na górze konstruktora wyrażeń, zaznacz te znaki i naciśnij Delete

Kontrolka Obraz : Kontrolka Obraz służy do wyświetlania zdjęć lub innych obrazków niepowiązanych z żadną specyficzną tabelą lub rekordem. Jest ona podobna do niezwiązanej ramki obiektu, jednak z uwagi na to ,iż została stworzona specjalnie do tego celu, jest ona szybsza

Kontrolka podformularza : Kontrolka podformularza to prostokątna kontrolka ,jaka reprezentuje podoformularz , gdy główny formularz jest w widoku projektu. Kontrolka podformularza posiada różne właściwości i oddzielne od właściwości samego podformularza. Podformularze mogą być zagnieżdżone, czyli zawarte jeden w drugim - możesz umieszczać dowolną ilość podformularzy na formularzu głównym, a każdy podformularz w formualrzu głównym może zawierać pojedynczy podformularz. Jeżeli kombinacja głó1)ny formularz / Podformularz została stworzona prze Kreatora Autoformularza z dwóch tabel, będziesz w stanie otwierać i formatować kontrolki podformularza, chociaż możesz zmienić jej rozmiar w widoku projektu formularza głównego.

Kontrolki : Kontrolka (formant) jest obiektem na formularzu lub raporcie, który wyświetla dane przeprowadza jakieś działanie lub dodaje grafikę do formularza lub raportu. Niektóre kontrolki to pole tekstowe, etykiety , obrazy , przyciski opcji, przyciski poleceń
Kontrolki związane i niezwiązane : Związana kontrolka to taka ,która wyświetla dane określonego pola w tabeli lub kwerendzie - kontrolka jest związana z tym polem. Niezwiązana kontrolka to taka, która nie wyświetla danych z pola tabeli lub kwerendy. Przykładami niezwiązanych kontrolek są etykiety wyświetlające komunikaty przydatne dla użytkownika i obrazy (np. logo firmy), które nie zmieniają się w miarę zmiany danych. Oto kilka rzeczy jakie powinieneś wiedzieć o kontrolkach:
• Kontrolki związane mogą być używane do wprowadzania danych w formularzu - niezwiązane nie mogą służyć do tego celu
• Związane kontrolki posiadają etykiety pokazujące nazwę pola .Możesz zmieniać tekst w tych etykietach, jednak nie zmieniaj nazwy pola w kontrolce
• Etykieta związanej kontrolki może być przenoszona osobno, niezależnie od kontrolki, jeżeli przeciągniesz ją poprzez małe pole w lewym górnym rogu (gry umieścisz nad nim wskaźnik, ikona myszy zmieni się dłoń z jednym palcem wskazującym)
• Możesz także usuwać etykietę kontrolki - kliknij na etykiecie i naciśnij Usuń - jednak jeśli usuwasz samą kontrolkę, etykieta także zostanie usunięta.
Tworzenie kontrolek w formularzu : Aby dodać kontrolkę do formularza , otwórz go w widoku projektu. Jeżeli przybornik i lista pól nie są widoczne, kliknij na Przybornik i Lista Pól na pasku narzędziowym Projekt Formularza aby je wyświetlić. Aby stworzyć niezwiązaną kontrolkę, kliknij na przycisku kontrolki w Przyborniku, następnie kliknij na siatce formularza w miejscu gdzie chcesz umieścić kontrolkę (prawdopodobnie po wstawieniu będziesz musiał przenieść kontrolkę w inne miejsce). Aby stworzyć kontrolkę związaną, kliknij na przycisku kontrolki w Przyborniku, następnie przeciągnij wiązane pola z Listy Pól i upuść je na siatce formularza. Niektóre kontrolki najłatwiej tworzyć przy użyciu Kreatora, który jest przyciskiem z prawej strony na górze Przybornika. Jeżeli przycisk ten jest włączony, jest podświetlony; gdy klikniesz na przycisku kontrolki i przeciągniesz pole z Listy Pól do formularza bądź raportu, kreator zostanie uruchomiony
Etykieta : Etykiety nie są przywiązane do pól , możesz użyć ich dla uczynienia formularza bardziej efektywnym. Na przykład możesz umieścić niezwiązaną etykietę na górze grupy kontrolek, aby je identyfikowała,. Zamiast dodawać etykietę osobno do każdej kontrolki. Etykiety mogą przypominać o procedurach i skrótach. Aby stworzyć etykietę, kliknij na przycisku Etykieta w Przyborniku, następnie kliknij w formularzu lub raporcie w miejscu gdzie chcesz wstawić etykietę. Wpisz jej tekst ,w miarę pisania etykieta będzie się poszerzać. Gdy skończysz, kliknij poza etykietą. Możesz także kliknąć na przycisku Etykieta w Przyborniku, następnie przeciągnąć kontrolkę i ustalić jej rozmiar zanim zaczniesz pisać. Etykieta zachowa pierwotny rozmiar dopóki go nie zmienisz
Pole tekstowe : Pole tekstowe może być związane do pola a tabeli lub kwerendzie, lub niezwiązanej i służyć jako obliczona kontrolka. Aby stworzyć pole tekstowe, kliknij przycisku Pole Tekstowe w Przyborniku, następnie kliknij w formularzu lub raporcie (dla niezwiązanego pola (dla niezwiązanego pola tekstowego) lub przeciągnij wiązane pole z Listy Pól upuść je na formularzu lub raporcie (dla związanego pola tekstowego)
Pola wyboru, przyciski przełącznika, przyciski opcji : Wszystkie z tych kontrolek robią to samo - przedstawiają wpisy typu Tak/Nie w polu tabeli. Najlepiej pasują do pól typu Tak/Nie , nie korzystają z kreatora formantów. Aby stworzyć związane pole wyboru, przycisk przełącznika lub przycisk opcji, kliknij na przycisku kontrolki w Przyborniku, następnie przeciągnij wiązane pole z listy pól do formularza
Grupy opcji : Kontrolka grupy opcji ,udostępnia użytkownikowi wybór przygotowanych wpisów dla pola (dzięki czemu twoja baza będzie bardziej odporna na błędy, gdyż nie będzie się dało dokonać złego wpisu). Do ustawienia opcji grupy możesz użyć kreatora; grupa opcji powinna posiadać przycisk opcji, upewnij się ,że Kreator Formantów (kontrolek) na Przyborniku jest wyłączony, kliknij na przycisku Grupa Opcji w Przyborniku , następnie kliknij na siatce formularza. Dalej postępuj według kroków kreatora: wpisz nazwy etykiet dla każdego przycisku, jaki chcesz mieć w grupie, wybierz przycisk, jaki domyślnie będzie włączony, ustaw wartości, jakie zostaną wprowadzone w polu przy każdym przycisku, wybierz także pole, gdzie będą wprowadzane te wartości. Gdy przejdziesz do czwartego kroku kreatora, uzyskasz opcje Zapis Wartości Do Późniejszego Wykorzystywania W Tym Polu i wybierz pole tabeli , gdzie będą wprowadzane wartości. Potem wybierz układ graficzny i nadaj kontrolce nazwę identyfikacyjną. Umieszczenie wielu przycisków opcji lub pól wyboru w prostokącie nie jest tym samym, co stworzenie kontrolki grupy opcji
Pola kombi, pola listy : Pola kombi (Combo Box) i pola listy są identyczne ,z tym wyjątkiem, że pole kombi zajmuje mniej miejsca na formularzu, ponieważ zostaje zwinięte do rozmiarów pola tekstowego gdy nie jest używane. Pole kombi i pole listy korzystają z kreatora. Aby stworzyć jedną z tych kontrolek upewnij się ,że przycisk Kreator Formantów na Przyborniku jest podświetlony, następnie kliknij na przycisku kontrolki a potem na formularzu. Następnie działaj według kroków kreatora : w pierwszym możesz wybrać ,aby pole kombi pobierało wartości z tabeli lub z kwerendy możesz stworzyć statyczną listę, wybierając Chcę Wpisać Żądane Przeze Mnie Wartości. (Opcją, jaką wybierzesz w pierwszym kroku będzie determinowała następne kroki kreatora). Jeżeli wybrałeś Obiekt Pole Kombi Ma Pobierać Wartości Z Tabeli Lub Kwerendy, następne trzy kroki będą prowadziły cię przez wybieranie tabeli/kwerendy i pola, gdzie będziemy pobierać wpisy. Jeśli wybierzesz Chcę Wpisać Żądane Przez Mnie Wartości, kreator w następnym kroku poprosi cię o wpisanie dozwolonych wpisów dla tego pola. Następny krok pozwoli na wybranie pola , gdzie będą wprowadzane wartości kontrolki, ostatni krok poprosi cię o podanie nazwy dla kontrolki.
Przycisk polecenia : Przyciski poleceń są przeznaczone do wyzwalania akcji podczas ich naciśnięcia. Często są one używane do zamykania formularza, otwierania nowych formularzy lub drukowania raportów, dzięki nim niedoświadczonym użytkownikom łatwo jest pracować z bazą danych. Możesz pozwolić ,aby Kreator Formantów (kontrolek) stworzył przycisk przeprowadzający akcje przez użycie procedury VBA (Visual Basic for Application), możesz też stworzyć swoje własne makro uruchamiające procedurę a następnie dołączyć makro do przycisku polecenia. Aby stworzyć przycisk polecenia przy użyciu kreatora : upewnij się ,że przycisk Kreatora Formantów jest włączony na Przyborniku następnie kliknij na Przycisk Poleceń i kliknij na siatce formularza. Kreator zostanie uruchomiony, będziesz mógł wybrać kategorię akcji, następnie określić akcję dla przycisku. Postępuj zgodnie z krokami kreatora , aby wybrać obraz lub tekst jako etykietę przycisku i nazwę dla niego. Aby stworzyć przycisk polecenia, do którego będziesz mógł dołączyć swoje własne makro : wyłącz Kreator Formantów w Przyborniku, następnie kliknij na Przycisk Polecenia i potem na siatkę formularza. Stwórz makro, jakie będzie uruchamiane przez przycisk, potem kliknij prawym klawiszem myszy na nowym przycisku polecenia i wybierz właściwości. Na zakładce Zdarzenia kliknij w polu Przy Kliknięciu, potem kliknij na strzałce, jaka się pojawi z prawej strony pola. Wybierz z listy makro, jakie chcesz dołączyć. Aby zmienić etykietę przycisku : kliknij na etykiecie, aby je zaznaczyć, następnie zaznacz i usuń istniejący tekst i wpisz nową etykietę
Obrazy, niezwiązane ramki obiektów, związane ramki obiektów : Kontrolki obrazów, niezwiązane ramki obiektów oraz związane ramki przechowują obrazy w formularzach i raportach. Związana ramka obiektu przechowuje obrazy (inne obiekty OLE , takie jak grafikę, pliki dźwiękowe, video), jakie są wprowadzane do pola tabeli. Kontrolka ta służy szczególnie do wyświetlania, na przykład zdjęć pracowników w formularzu informującym o pracownikach lub zdjęcia produktu w raporcie (katalogu). Niezwiązana ramka obiektu służy do przechowywania osadzonych obiektów OLE (takich jak obrazy , grafika, pliki dźwiękowe i video), jakie nie są wprowadzane z tabeli i nie zmieniają się przy zmianie rekordów. Kontrolka obrazu służy do wyświetlania obrazów, jakie nie są wprowadzane do tabeli i nie zmienią się podczas zmiany wyświetlanych rekordów - używa mniej zasobów baz danych niż niezwiązana ramka obiektu, jeżeli musisz wyświetlić obrazek, tak jak np. logo, wtedy obraz jest lepszym sposobem niż niezwiązana ramka tekstowa. Aby stworzyć kontrolkę obrazu : kliknij na przycisku Obraz na Przyborniku, potem kliknij w formularzu lub raporcie. Pojawi się okno dialogowe Wstaw Obraz. Przejdź do obrazu jaki chcesz wstawić i kliknij podwójnie na nim. Po wstawieniu możesz przenosić i zmieniać rozmiar obrazu. Aby stworzyć związaną ramkę obiektu, wyświetl listę pól i Przybornik. Kliknij na przycisku Związana Ramka Obiektu w Przyborniku, potem kliknij na siatce formularza lub raportu. Pojawi się okno dialogowe Microsoft Access. Jeżeli obiekt już istnieje, kliknij na opcji Utwórz Z Pliku, kliknij na przycisku Przeglądaj, aby przejść do pliku obiektu, kliknij podwójnie na pliku, a następnie OK aby go wstawić. Jeżeli obiekt nie został jeszcze stworzony, kliknij na opcji Utwórz Nowy, wybierz program na liście Typ Obiektu i kliknij OK. Na siatce raportu lub formularza pojawi się małe okno, pojawią się też narzędzia dla wybranego programu .Stwórz nowy obiekt w małym oknie programowym, jakie zostanie otwarte. Gdy zakończysz tworzenie, kliknij poza kontrolką. Aby edytować obiekt : kliknij podwójnie na niezwiązanej ramce obiektu, dokonaj zmian, korzystając z narzędzi ,jakie pojawią i po zakończeniu kliknij poza obiektem
Podział strony : Kontrolka Podziału Strony może być użyta do stworzenia wielu stron w formularzu i podziałów stron w raporcie. Podział stron w formularzu dzieli większy formularza na wiele stron. Gdy wprowadzasz dane, przenosisz się z jednej strony na drugą naciskając przyciski Page Down i Page Up. Podział strony w raporcie wymusza rozpoczęcie nowej strony. Aby używać podział strony w formularzu lub raporcie, kliknij na przycisku Podział Strony na Przyborniku, potem kliknij na lewym marginesie formularza lub raportu. Podziały stron nie są najlepszym sposobem podziału większych stron w formularzu lub raporcie. Raporty najlepiej dzielić za pomocą ich własności, większe formularze są łatwiejsze w użyciu, jeżeli są podzielone za pomocą Formantu Kartka (kontrola zakładek)
Formant Kartka (kontrolka zakładek) : Kontrolka zakładek w formularzu pozwala na wyświetlanie formularza w formie wielostronicowego (zakładkowym), z zakładkami odnoszącymi się do każdej strony. Gdy stworzysz strony zakładek , będziesz mógł dodać Formant Kartkę (kontrolkę zakładek), a następnie przenieść kontrolki na strony zakładek. Strony zakładek znajdują się w tle formularza, pod kontrolkami danych .Aby stworzyć wielostronicowy formularz z zakładkami:
1.Otwórz formularz w widoku projektu. Możesz zacząć z formularzem stworzonym przez kreatora (ponieważ wtedy będzie już stworzone połączenie z tabelą), następnie albo usunąć wszystkie istniejące kontrolki i odtworzyć je ponownie ,lub wyciąć i wkleić istniejące kontrolki na górze nowej kontrolki zakładek
2.W Przyborniku kliknij na przycisku Formant Kartka, potem kliknij na tle formularza. Pojawia się kontrolka zakładek z dwiema zakładkami .Zmień jej rozmiar tak, aby pasowała do twoich potrzeb. Aby zaznaczyć całą kontrolkę zakładek (w celu przesunięcia jej lub skasowania), kliknij na obszarze na górze kontrolki, na prawo od zakładek. Aby zaznaczyć indywidualną stronę (w celu stworzenia lub wklejenia kontrolek), kliknij na zakładce strony
3.Stwórz nową kontrolkę na odpowiedniej stronie zakładki, możesz też wyciąć istniejącą kontrolkę, a potem wkleić ją na stronie.
• Aby wyciąć kontrolkę, zaznacz ją , a potem naciśnij Ctrl + X; aby wkleić wyciętą kontrolkę, kliknij na zakładce a potem naciśnij Ctrl+V
• Aby stworzyć nową kontrolkę na stronie zakładki, kliknij na zakładce strony, następnie kliknij na kontrolce w Przyborniku, przeciągnij nazwę pola z listy pól i upuść ją na kontrolce zakładek.
Jeśli musisz mieć więcej miejsca do pracy, maksymalizuj okno formularza
4.Aby zmienić tytuł zakładki, kliknij na niej podwójnie. Na stronie arkusza właściwości, na zakładce Format, wpisz nowy tytuł we właściwości Tytuł
5.Zmień rozmiar kontrolki zakładek, tak aby mogła pomieścić kontrolki, następnie rozmiar siatki formularza, aby mógł pomieścić kontrolkę zakładek.
Oto kilka sposobów zmiany stron zakładek:
• Aby dodać kolejną stronę zakładki do kontrolki, kliknij prawym klawiszem na kontrolce i wybierz Wsatw Stronę
• Aby usunąć stronę zakładki , kliknij na niej prawym klawiszem i wybierz Usuń Stronę
• Aby zmienić kolejność stron (kolejność , w jakiej występują zakładki), kliknij prawym klawiszem myszki na zakładce w kontrolce zakładek i wybierz Kolejność Stron, następnie użyj przycisków Przenieś W Dół i Przenieś W Górę w oknie dialogowym Kolejność Stron, aby zmienić kolejność zakładek
Prostokąt, Linia : Prostokąty i linie to obiekty graficzne , jakie możesz rysować i formatować na formularzu i raporcie po to aby dane i kontrolki były bardziej czytelne. Aby narysować prostokąt lub linię, kliknij na przycisku w Przyborniku i przeciągnij ten obiekt na siatce formularza lub raportu. Aby formatować prostokąt i linię, nadając im inny kolor i grubość linii, zaznacz obiekt i użyj przycisków na pasku narzędziowym Formatowanie
Podformularz / Podraport : Podformularz to małe okno formularza w większym formularzu. Podformularz jest zawsze w kontrolce Podformularz / Podraport. Podformularz można także stworzyć na kilka sposobów:
• Używając Kreatora formularza i tworząc formularz z dwóch powiązanych tabel (kreator stworzy za ciebie formularz główny i podformularz)
• Tworząc oddzielny formularz dla podformularza, następnie przeciągając nazwę podformularza z okna bazy danych do głównego formularza
• Otwierając główny formularz w widoku projektu, następnie używając kontrolki Podformularz / Podraport do stworzenia podformularza
Aby używać kontrolki Podformularz / Podraport do stworzenia podformularza:
1.Upewnij się,że kreator formantów (kontrolek) jest włączony w Przyborniku. Kliknij na przycisk Podformularz/Podraport, potem na siatce głównego formularza
2.W kreatorze Podformularza wybierz czy chcesz tworzyć Podformularz z tabeli lub kwerendy albo z istniejącego formularza
3.Wybierz pola łączące podformularz z głównym formularzem, potem nadaj nazwę kontrolce podformularza
Tworzenie kontrolek w raporcie : Kontrolki w raporcie tworzysz w ten sam sposób jak na formularzu. Największą różnicą jest to ,że nie wszystkie kontrolki nadają się do raportu (ponieważ raporty nie pobierają danych); kontrolki zachowują się inaczej w różnych sekcjach raportu. Mówiąc ogólnie, gdy kontrolka jest umieszczona w raporcie w sekcji Szczegóły, wyświetla szczegółowe dane dla każdego rekordu w podległej tabeli lub kwerendzie. Jeżeli chcesz wyświetlić dane podsumowania dla grupy rekordów zamiast dla każdego rekordu, najłatwiej jest użyć Kreatora Raportu dla stworzenia dla ciebie zgrupowanego raportu. Dobrym sposobem do stworzenia drukowalnego formularza, jaki ludzie będą mogli wypełnić długopisem jest użycie w raporcie niezwiązanych kontrolek, takich jak pola tekstowe , pola wyboru oraz przyciski opcji.
Ustawianie domyślnych typów kontrolek : Jeśli okaże się, że często zmieniasz właściwości określonej kontrolki (na przykład czcionkę etykiety przycisku polecenia) ,możesz zaoszczędzić sobie częstych zmian zmieniając domyślne własności kontrolki. Aby zmienić domyślne własności kontrolki , kliknij na przycisku kontrolki w Przyborniku, następnie na przycisku Właściwości na pasku narzędziowym projektu. Zmień właściwości ,jakie zawsze zmieniasz. Domyślne właściwości kontrolki zostaną zmienione dla danego formularza lub raportu, dopóki znów ich nie zmienisz (jednak własności nie zmienią się dla innych formularzy i raportów)
Kopiowanie i wklejanie zduplikowanych kontrolek : Kopiowanie i wklejanie zduplikowanych kontrolek jest o wiele bardziej wydajne przy tworzeniu w formularzu lub raporcie zestawu identycznych kontrolek. Aby skopiować i wkleić identyczne kontrolki, upewnij się ,że jest wystarczająco dużo miejsca dla wklejenia tych kontrolek. Następnie zaznacz kontrolkę jaką chcesz skopiować , naciśnij Ctrl+C, potem naciskaj Ctrl+V aż wykonasz pożądaną liczbę kopii. (Nie naciskać niczego między naciśnięciem Ctrl+C a naciskaniem Ctrl+V !). Wszystkie nowe kopie zostaną wklejone w kolumnie poniżej oryginalnej kontrolki. Jeżeli skopiujesz kontrolkę a następnie klikniesz gdzieś na siatce formularza przed wklejeniem, nowa kopia zostanie wklejona w lewym górnym rogu siatki, potem będziesz mógł ją przenieść w odpowiednie miejsce. Możesz także użyć komend Edycja → Kopiuj i Edycja → Wklej, jednak skróty klawiaturowe są łatwiejsze gdy nauczysz się z nich korzystać.
Przenoszenie kontrolek : Gdy stworzysz formularz lub raport, będziesz chciał przenosić kontrolki tak, aby lepiej pasowały do strony, lub po to aby stworzyć bardziej przyjazny układ całości. Aby przenieść kontrolkę, zaznacz ją, następnie umieść wskaźnik myszy w takim miejscu, aby zmienił się w ikonę otwartej dłoni. Naciśnij przycisk myszki i przeciągnij kontrolkę w pożądane miejsce. Kontrolki związane posiadają etykiety przenoszące się wraz z nimi - niezależnie, czy przenosisz kontrolkę czy etykietę, są one przenoszone razem. Jeżeli musisz przemieścić je oddzielnie, umieść wskaźnik nad polem w lewym górnym rogu elementu, jaki chcesz przenieść, gdy wskaźnik myszy zmieni się w dłoń z wyciągniętym palcem wskazującym, naciśnij przycisk myszy i przeciągnij element we właściwe miejsce. Jeżeli masz wiele kontrolek, wszystkie ładnie wyrównane względem siebie, i chciałbyś przenieść całą grupę, możesz zaznaczyć całą grupę i następnie przenieść ją wskaźnikiem przenoszącym (symbol otwartej dłoni)
Wymiarowanie kontrolek : Aby ręcznie zmienić rozmiar kontrolki, zaznacz ją. Następnie przeciągnij jeden z jej uchwytów aby zmienić jej rozmiar. Możesz także sprawić, by rozmiar został automatycznie zmieniony :
• Aby zmienić rozmiar tal, aby pasował do tekstu kontrolki, zaznacz etykietę, następnie wybierz Format → Rozmiar → Dopasuj. Możesz także zaznaczyć kilka etykiet i zmienić ich rozmiar, aby pasował do tekstu
• Aby zmienić rozmiar kliku kontrolek tak, aby pasował do najwyższej, najkrótszej, najszerszej, najwęższej w grupie, zaznacz te kontrolki, następnie wybierz Format → Rozmiar i komendę, która pasuje do tego co chcesz osiągnąć. Jeżeli na przykład wybierzesz Format → Rozmiar → Do Najszerszego, wszystkie kontrolki zaznaczone zostaną dopasowane do szerokości najszerszego zaznaczonego elementu
Wyłączanie kontrolek : Czasami musisz wyświetlać dane w formularzu, ale nie chcesz ,aby ktoś mógł je edytować (na przykład numer ID). Możesz zapobiec edycji, wyłączając i blokując kontrolkę. Wyłączenie zapobiega przed zaznaczaniem kontrolki gdy użytkownik naciśnie klawisz Tab lub kliknie na kontrolce. Blokowanie kontrolki zapobiega przed wprowadzaniem danych lub ich edycją . Użyte razem wyłączenie i blokowanie są efektywnym sposobem wyświetlania danych dla rekordów bez zezwalania na jakiekolwiek zmiany danych
• Aby wyłączyć kontrolkę, otwórz formularz w widoku projektu, kliknij prawym klawiszem myszki na kontrolce i wybierz Właściwości. Na zakładce Dane, kliknij na polu Włączony i wybierz Nie
• Aby zablokować kontrolkę, otwórz formularz w widoku projektu, kliknij prawym klawiszem myszki na kontrolce i wybierz Właściwości. Na zakładce Dane, kliknij na polu Zablokowany i wybierz TakZaznaczanie wielu kontrolek : Niektóre procedury , takie jak wymiarowanie i przenoszenia muszą być przeprowadzane na grupie kontrolek. Aby zaznaczyć grupę kontrolek zrób jedną z podanych rzeczy :
• Zaznacz pierwszą kontrolkę, przytrzymaj klawisz Shift i trzymając go zaznacz pozostałe kontrolki
• Jeżeli kontrolki sąsiadują ze sobą, użyj wskaźnika myszy, aby narysować lasso, ktŽóe dotyka lub otacza wszystkie kontrolki, jakie pragniesz zaznaczyć
Wyrównywanie kontrolek : Wyrównywanie kontrolek ręcznie jest bardzo trudne, jednak jeśli pozwolisz aby Access wyrównał je za ciebie, będzie to proste zadanie. Oto techniki służące wyrównywaniu kontrolek :
• Wybierz Format → Przyciagnij Do Siatki, aby włączyć przyciąganie kontrolek do siatki. Gdy przeniesiesz kontrolkę wystarczająco blisko siatki, zostanie ona do niej przyciągnięta
• Zaznacz kontrolkę następnie trzymając wciśnięty Ctrl, użyj strzałek na klawiaturze, aby przemieszczać kontrolkę małymi kroczkami
• Zaznacz grupę kontrolek, wybierz Format → Wyrównaj, aby wyrównać kontrolki w grupie wzajemnie względem siebie. Jeżeli np. wybierzesz Format → Wyrównaj → Do Lewej, wszystkie zaznaczone kontrolki zostaną wyrównane do lewej krawędzi kontrolki najbardziej wysuniętej w lewo

Kontrolki obliczane : Kontrolka obliczana , to kontrolka (zwykle pole tekstowe), która nie jest związana z żadnym , określonym polem danych - zamiast tego zawiera wyraźnie obliczające wartości. Aby stworzyć kontrolkę obliczaną w formularzu lub raporcie, stwórz niezwiązane pole tekstowe w formularzu. W Przyborniku kliknij na przycisku Pole Tekstowe, następnie kliknij na siatce formularza lub stronie raportu. Aby stworzyć wyrażenie obliczane w niezwiązanej kontrolce , zrób jedną z podanych rzeczy :
• Wpisz wyrażenie w polu tekstowym
• Kliknij prawym klawiszem na polu tekstowym i wybierz Właściwości. Na zakładce Dane kliknij na własności Źródło Formantu, następnie kliknij na przycisku z trzema kropkami. Użyj Konstruktora Wyrażeń do stworzenia wyrażenia
Jeśli chcesz sam wpisać wyrażenie, jednak potrzebujesz więcej miejsca, otwórz arkusz właściwości kontrolki i kliknij na własności Źródło Formantu na zakładce Dane. Następnie naciśnij Shift + F2, aby otworzyć okno Powiększenie, gdzie będziesz miał dużo miejsca na wpisanie wyrażenia.
Jeśli stworzysz kontrolkę obliczaną , która sumuje szczegóły w grupowaniu raportu, upewnij się, że umieściłeś obliczana kontrolkę w nagłówku lub stopce, nie w grupie Szczegóły. Aby pokazać stopkę lub nagłówek dla określonej grupy pól, wybierz Widok → Sortowanie i Grupowanie, następnie kliknij na nazwie Pola/Wyrażenia w oknie dialogowym Sortowanie i Grupowanie. Potem w sekcji Właściwości Grupowania wybierz Tak w polu Nagłówek Grupy lub Stopka Grupy

Kontrolki obrazków : Do formularzy i raportów możesz dodawać obrazki, takie jak logo firmy, możesz także dodawać obrazki w tle. Gdy obrazek jest ustawiony w tle, wszystkie inne kontrolki znajdują się na nim. Gdy obrazek jest używany w kontrolce, znajduje się on na pierwszym planie formularza lub raportu wraz z innymi kontrolkami

Kontrolki związane : Kontrolka związana to taka kontrolka, która jest powiązana z określonym polem w kwerendzie lub tabeli i wyświetlane dane z tego pola. Na przykład, pole tekstowe w formularzu wyświetlające nazwisko klienta jest kontrolką związaną z polem nazwiska w danej tablicy

Kopie bezpieczeństwa : Gdy zgromadzisz wiele danych lub stworzysz wspaniałe formularze i raporty ,szkoda byłoby stracić to wszystko na skutek awarii komputera. Aby zachować kopię bezpieczeństwa (backup) danych lub obiektów baz danych, wyeksportuj je do innej bazy danych lub do pliku innego typu.

Kopiowanie formatowania : Aby skopiować formularz , zaznacz kontrolkę, jaką chcesz skopiować, kliknij na przycisku Malarz Formantów na pasku narzędziowym Formatowanie, następnie kliknij na kontrolce, do której chcesz zastosować formatowanie. Aby skopiować formatowanie do kilku innych kontrolek, kliknij podwójnie na przycisku Malarz Formantów i kliknij na każdej, do której chcesz zastosować formatowanie .Gdy zakończysz, kliknij ponownie na przycisku Malarz Formantów, aby go wyłączyć

Kopiowanie baszy danych : Aby skopiować plik bazy danych, otwórz okno Mój komputer na folderze, gdzie zapisałeś bazę danych. Kliknij prawym klawiszem na nazwie bazy danych i kliknij Kopiuj Następnie kliknij prawym klawiszem na pustym obszarze okna katalogów i wybierz Wklej. Zostanie wklejona kopia bazy danych , będzie miałą ona nazwę Kopia nazy_bazy _danych. Kliknij prawym klawiszem i wybierz Zmień nazwę, następnie wpisz nową nazwę pliku

Kopiowanie danych i formuł : Aby skopiować dane w tabeli lub formularzu , możesz użyć jednej z podanych technik:
• Zaznacz znaki w komórce lub polu tekstowym, następnie naciśnij Ctrl+C lub wybierz Edycja | Kopiuj. Dane zostaną skopiowane do schowka ,możesz je wkleić w innej komórce lub polu tekstowym, w innej tabeli w bazie danych, innej bazie danych lub w innym pliku, takim jak arkusz Excel
• Zaznacz jeden lub więcej rekordów w tabeli lub w kwerendzie, następnie naciśnij Ctrl+C lub wybierz komendę Edycja | Kopiuj . Rekordy zostaną skopiowane do schowka, możesz wkleić je do innej tabeli w bazie danych, innej bazie danych lub w innym pliku, takim jak arkusz kalkulacyjne Excel
• W tabeli , aby skopiować dane z komórki będącej bezpośrednio nad daną komórką, kliknij na komórkę , gdzie chcesz wkleić skopiowane dane i naciśnij Ctrl + "

Kopiowanie kontrolek : Aby skopiować zaznaczone kontrolki, wybierz Edycja | Kopiuj (lub naciśnij Ctrl + C), kliknij na siatce formularza lub raportu, następnie wybierz komendę Edycja | Wklej (lub naciśnij Ctrl+V) .Nowa kopia zostanie wklejona w lewym górnym rogu formularza lub raportu w wybranej sekcji

Kopiowanie obiektów bazy danych : Aby skopiować formularz, raport kwerendę, wyświetl grupy (Formularze, Raporty, Kwerendy) w oknie bazy danych. Kliknij prawym klawiszem myszy na nazwie obiektu do skopiowania, kliknij Kopiuj. Następnie kliknij prawym klawiszem na pustym obszarze okna bazy danych i wybierz Wklej. W oknie Wklej Jako wpisz nazwę dla nowego obiektu. Aby skopiować tabelę, wyświetl grupę Tabele w oknie bazy danych. Kliknij prawym klawiszem na tabeli, jaką chcesz skopiować i wybierz Kopiuj. Potem kliknij prawym klawiszem na pustym obszarze okna bazy danych i wybierz Wklej. W oknie Wklejanie Tabeli Jako wpisz nazwę dla nowej tabeli i wybierz opcje Tylko Struktura tworzy kopię tabeli bez danych, Struktura I Dane tworzy kopię tabeli wraz ze wszystkimi danymi , Dołącz Dane Do Istniejącej Tabeli służy do kopiowania danych z jednej tabeli do innej . Jeśli wybierzesz Dołącz Dane Do Istniejącej Tabeli, nie wpisuj nowej nazwy tabeli, zamiast tego , w polu Nazwa Tabeli wpisz nazwę tabeli, do której chcesz dołączyć kopiowane dane. Jeśli masz zamiar dokonać strukturalnych zmian w obiekcie bazy danych , zrób kopię tego obiektu i dokonaj zmian na kopii. Jeśli zmiany się udadzą, usuń oryginalny obiekt, zapisz nowy obiekt z oryginalną nazwą i odtwórz wszystkie relacje. Jeżeli zmiany się nie powiodą wtedy będziesz mógł usunąć obiekt i zacząć od nowa ponieważ oryginał będzie nietknięty

Kreator odnośników : Kreator odnośników pomaga stworzyć pole odnośników w tabeli. Kreator ten może zostać wybrany z listy typów danych w widoku projektu tabeli.

Kreatorzy : Kreatorzy są właściwością programu Access, która pomaga w tworzeniu baz danych oraz obiektów poprzez zadawanie pytań a następnie wykorzystywanie odpowiedzi do stworzenia obiektu
Kreator bazy danych : Kreator bazy danych stworzy i dostosuje bazę danych powstała w oparciu o jeden z szablonów. Aby rozpocząć działanie kreatora, wybierz Plik | Nowy .W panelu Nowy Plik, w sekcji Nowy z Szablonu, kliknij na Szablony Ogólne .W oknie dialogowym Szablony, na zakładce Bazy Danych kliknij podwójnie na dowolnym typie - kreator zostanie uruchomiony
Kreator formularzy : Kreator formularzy pomoże ci stworzyć formularz z pojedynczej tabeli, wielu tabel, lub też kwerendy, jest to dobry sposób na rozpoczęcie tworzenia formularza (kreator robi najnudniejszą pracę za Ciebie, potem możesz dostosować formularz) .Aby uruchomić kreator formularzy : w oknie bazy danych , w grupie Formularz, kliknij podwójnie na Utwórz Formularz Za Pomocą Kreatora
Kreator raportów : Kreator Raportów pozwoli ci stworzyć raport z pojedynczej tabeli, wielu tabel lub też kwerendy, jest to dobry sposób na rozpoczęcie tworzenia raportu. Gdy kreator zrobi najnudniejszą robotę za ciebie, możesz dostosować raport. Aby uruchomić kreator raportów : w oknie bazy danych, w grupie Raporty, kliknij podwójnie na Utwórz Raport Za Pomocą Kreatora
Kreator tabel : Kreator tabel jest jednym ze sposobów utworzenia tabeli - nie zawsze jest to sposób najlepszy, jednak może ci zaoszczędzić czasu, jeśli istnieje już przygotowany szablon odpowiedni dla twoich celów. Aby uruchomić kreatora tabel : w oknie bazy danych, w grupie Tabele, kliknij podwójnie na Utwórz Tabele Za Pomocą Kreatora
Kreator kontrolek (formantów) : Kreator Formantów pomaga ci stworzyć niektóre kontrolki dla formularza i raportu .Wiele kontrolek nie wymaga kreatora , jednak niektóre (np. pole kombi i pole listy) potrzebują go, niektóre też, np. przycisk polecenia , będą używa ły kreatora do zaprogramowania akcji kontrolki za pomocą kodu VBA. Kreator formantów to przycisk w prawym górnym rogu Przybornika. Aby używać Kreatora : w Przyborniku upewnij się ,że przycisk Kreator Formularzy jest podświetlany, zanim zaczniesz tworzyć kontrolkę. Jeżeli nie chcesz używać kreatora do tworzenia kontrolek (na przykład, jeżeli chcesz mieć nieprogramowany przycisk polecenia ,za pomocą którego chcesz uruchomić makro), kliknij na przycisku Kreatorzy Formantów, aby wyłączyć ten przycisk

Kryteria : Kryteria to warunki ograniczające , takie jak np. "Katowice" lub ">100", używane w kwerendach i filtrach po to ,aby pokazywać ograniczony zestaw rekordów

Kryteria kwerendy : Kryteria kwerendy są używane do filtrowania rekordów w kwerendzie. Są one wprowadzane w wierszu Kryteria na siatce QBE

Kwerendy : Kwerenda jest żądaniem określonych informacji, takich jak "Jakie produkty zamawiają najczęściej nasi klienci na Alasce?" Kwerendy pozwalają skupić się na specyficznych danych potrzebnych dla aktualnego zadania .Zestaw rekordów kwerendy może zostać wyciągnięty z tabel wzajemnie powiązanych, może mieć zastosowanych kilka filtrów, może także zawierać obliczone pola. Używając kwerend, możesz sprawdzać swoje dane w sposób ,jaki sobie tylko wymyślisz. Możesz wybrać tabele, pola i zestawy rekordów, które zawierają informacje jakie chcesz obejrzeć , podsumować, obliczyć ; możesz sortować dane, tak aby je organizować; możesz także tworzyć raporty i formularze pokazujące dokładnie te informacje, które wybrałeś (zawsz najaktualniejsze). Dane kwerendy możesz wysłać do Excela dla przeprowadzenia bardziej intensywnych obliczeń. Wynik kwerendy jest nazywany zestawem rekordów. Zestaw rekordów kwerendy jest przechowywany w bazie danych (i stąd nie zajmuje miejsca na dysku); zamiast tego jest on od nowa tworzony za każdym razem, gdy uruchomisz kwerendy i tracony gdy je zamkniesz. Dzięki temu oszczędza się miejsce na dysku i zapewnia, że kwerenda będzie pokazywała tylko najaktualniejsze dane. Jeżeli pobierasz dane z tabeli, której uaktualnieniem zajmuje się ktoś inny w sieci, nie będziesz wiedział , kiedy dane uległy zmianie, jednak kwerenda zawsze pokaże dane aktualne w momencie jej uruchomienia kwerendy .Dla dokonania zmian w danych tabeli na wielką skalę możesz wykorzystać kwerendy akcji .Kwerenda tworząca może stworzyć nową tabelę z danych w kwerendzie. Kwerenda usuwająca może usuwać rekordy z tabeli. Kwerenda aktualizująca może aktualizować tabelę zmieniającą odpowiednie rekordy. Kwerenda dopisująca może dodać do tabeli zestaw rekordów innej tabeli. Pierwszym krokiem w tworzeniu kwerendy jest zdecydowanie, jakie informacje chcesz zobaczyć .Następnie musisz określić w jakich tabelach dane te są przechowywane a następnie albo stworzyć kwerendę w widoku projektu, albo przy użyciu kreatora.
Tworzenie kwerendy przy użyciu kreatora : Kreator kwerendy może ci pomóc w stworzeniu kwerendy dzięki zadawaniu pytać odnośnie tabel i pól, jakie chcesz umieścić w kwerendzie. Jeżeli chcesz , aby kreator stworzył kwerendę z wielu tabel, możesz stworzyć relacje tabel w oknie Relacje zanim uruchomisz kreatora. Aby stworzyć kwerendę przy użyciu Kreatora Kwerend:
1.W oknie bazy danych , w grupie Kwerendy, kliknij podwójnie na Utwórz Kwerendę Za Pomocą Kreatora
2.W pierwszym kroku kreatora, wybierz tabele z pola Tabele/Kwerendy. W polu Dostępne Pola kliknij podwójnie na każdym polu, jakie chcesz dołączyć do kwerendy. Jeżeli chcesz dodać pola z innej tabeli, aby stworzyć kwerendę wielotablicową, wybierz każdą z tych tabel w polu Tabele/Kwerendy i dodaj je w taki sam sposób do listy Zaznaczone Pola. Jeżeli dołączysz dwie tabele, które nie są jeszcze w relacji, kreator poinformuje cię aby stworzyć relacje i ponownie uruchomić kreatora
3.W następnym kroku kreatora nadaj kwerendzie rozpoznawalną nazwę i kliknij na Zakończ
Tworzenie kwerendy w widoku projektu : Widok projektu to prosty sposób na stworzenie kwerendy albo w oparciu o pojedynczą tabelkę, albo o wiele tabel. Aby stworzyć kwerendę jednotablicową w widoku projektu:
1.W oknie bazy danych , w grupie Kwerendy, kliknij podwójnie na Utwórz Kwerendę W Widoku Projektu. Pojawi się okno nowej kwerendy , a także okno Pokazywania Tabeli
2.W oknie dialogowym Pokazywanie Tabeli kliknij na tabeli ,jaką chcesz dodać, następnie kliknij Dodaj, a potem Zamknij, aby zamknąć okno Pokazywanie Tabeli. Tabela zostanie dodana do panelu tabel w oknie kwerendy
3.Następnie dodaj pola tabeli, jakie chcesz mieć w siatce QBE (Query By Exapmle). W panelu tabeli kliknij podwójnie na każdym polu, jakie chcesz dołączyć do kwerendy. W miarę podwójnego klikania na nazwach pól, będą się one pojawiać w siatce QBE
4.Na pasku narzędziowym Access kliknij na przycisku Widok, aby przełączyć się do widoku arkusza danych. Kwerenda zostanie uruchomiona, wynik będzie wyglądał jak tabela. Możesz go sortować w oparciu o dowolną kolumnę, aby dane miały jakiś porządek
Jeżeli pole w siatce QBE nie pokazuje się w arkuszu danych, upewnij się ,że pole Pokaż (w widoku projektu) jest zaznaczone. Jeżeli przez przypadek na nim kliknąłeś i usunąłeś zaznaczenie , pole to w widoku arkusza danych zostanie ukryte.
Tworzenie wielotablicowych kwerend w widoku projektu : Aby pobierać dane z więcej niż jednej tabeli, tabele te muszą być ze sobą w relacji, jednak nie musisz tworzyć permanentnych relacji w oknie Relacje. Tabele , jakich chcesz używać w kwerendzie mogą być ze sobą w relacji tymczasowej w oknie kwerendy. Jedynym wymaganiem odnośnie relacji dwóch tabel w kwerendzie jest to ,że dzielą one wspólne dane w polach o tym samym typie danych i rozmiarze (tak samo jak w powiązanych w relacje tabelach w oknie Relacje). Jeżeli dwie tabele , które chcesz mieć w kwerendzie nie chcą się połączyć, zobacz czy mają relacje wiele-do-wielu. Jeżeli tak , musisz stworzyć tabelę łączącą, która je zwiąże.
Aby stworzyć wielotablicową kwerendę:
1.W oknie bazy danych , w grupie Kwerendy, kliknij podwójnie na Utwórz Kwerendę W Widoku Projektu. Pojawi się okno nowej kwerendy oraz okno Pokazywanie Tabeli
2.W oknie Pokazywanie Tabeli kliknij podwójnie na każdej tabeli, jaką chcesz dołączyć. Następnie zamknij okno Pokazywanie Tabeli. Tabele zostaną dodane do panelu tabeli
3.Upewnij się ,że tabele są połączone - jeżeli tak, między nimi będzie występować linia. Jeżeli tabele są połączone permanentnie w oknie Relacje, będą już połączone gdy dodasz je do kwerendy. Jeżeli tabele nie są połączone automatycznie w kwerendzie, stwórz relacje, przeciągając nazwę pola z jednej tabeli i upraszczając je na pasującym polu w tabeli drugiej
4.Kliknij podwójnie na nazwach pól, jakie chcesz dołączyć do kwerendy, aby zostały dodane do siatki QBE
5.Kliknij na przycisku Widok na pasku narzędziowym Access, aby przełączyć się do widoku arkusza danych. Kwerenda wyświetli zestaw rekordów
Modyfikacja kwerendy : Aby zmodyfikować istniejącą kwerendę, otwórz kwerendę w widoku projektu. Dokonaj potrzebnych zmian, np. dodaj lub usuń pola, wprowadź kryteria i stwórz obliczane pola, następnie kliknij na przycisku Zapisz na pasku narzędziowym Access aby zapisać zmiany. Aby dodać pole , kliknij na nazwie tego pola w panelu tabel. Aby usunąć pole, kliknij na szarym pasku nad nazwą pola na siatce QBE i naciśnij Delete. Aby wprowadzić kryteria, wpisz operator kryteriów w wierszu Kryteria na siatce QBE .Aby stworzyć obliczone pole, wpisz wyrażenie w wierszu Pole w pustej kolumnie na siatce QBE. Aby dodać inną tabelę do kwerendy , kliknij prawym klawiszem myszy w panelu tabel i wybierz Pokaż Tabele. W oknie Pokazywanie Tabel wybierz tabelę, jaką chcesz dodać i kliknij na przycisk Dodaj. Gdy dodasz wszystkie pożądane tabele, kliknij na przycisku Zamknij.
Zapisywanie kwerend : Aby zapisać otwartą kwerendę, kliknij na przycisk Zapisz na pasku narzędziowym Accessa.
Kwerenda krzyżowa : Niektóre dane są trudne do odczytania w formacie listy z uwagi na zbyt wielką ilość prezentowanych informacji. Tabele pożyczek na przykład, zwykle są wyświetlane w formacie krzyżowym, z kwotami pożyczki po lewej stronie od góry w dół oraz oprcoentowaniem na górze od lewej do prawej. Wielkości płatności dla danej pożyczki mogą być umieszczone w środku tabeli na przecięciu się wiersza i kolumny. Jeżeli potrzebujesz prezentować dane w podobnym formacie ,wtedy możesz stworzyć kwerendę krzyżową. Abyu stworzyć kwerendę krzyżową łączącą dane z dwóch lub więcej tabel, musisz najpierw stworzyć kwerendę wybierającą, łączącą dane, które chcesz pokazać, następnie stworzyć kwerendę krzyżową z kwerendą wybierającej. Aby stworzyć kwerendę krzyżową z jednej tabeli nie musisz najpierw tworzyć kwerendy wybierającej. Aby stworzyć kwerendę krzyżową:
1.W oknie bazy danych, w grupie Kwerendy, kliknij na przycisku Nowy. W oknie dialogowym Nowa Kwerenda kliknij podwójnie na Kreatro Kwerend Krzyżowych
2.Kreator zostanie uruchomiony i pojawi się pierwszy jego krok .W pierwszym kroku kreatora wybierz kwerendę, na której będzie bazować kwerenda krzyżowa (kliknij na opcji pokazującej tabele,kwerendy lub obydwie)
3.W drugim kroku kliknij podwójnie na polu, które ma występować jako nagłówek wiersza z lewej strony.
4.W trzecim kroku kreatora, kliknij na polu, jakie chcesz uczynić nagłówkiem kolumny na górze. W każdym z tych kroków zwracaj uwagę na Przykład, aby zobaczyć , w jaki sposób będzie wyglądać całość
5.W czwartym kroku, na liście Funkcje wybierz funkcje dla danych w polach w centralnym obszarze kwerendy.
6.W piątym kroku kreatora możesz zmienić nazwę kwerendy. Kliknij Zakończ aby ukończyć tworzenie kwerendy
Kwerenda sumująca : Załóżmy ,że masz tabelę Zamówienia i chcesz wiedzieć , jak wiele egzemplarzy każdego produktu zostało zamówionych w każdym województwie. Możesz do tego celu posłużyć się kwerendą korzystającą z rekordów zamówień i obliczającą liczbę produktów sprzedanych w każdym województwie. Kwerenda sumująca działa tylko na jednym polu. Innymi słowy ,w pojedynczej kwerendzie nie możesz łączyć danych z więcej niż jednego pola. Aby posumować wpisy w polu, dodaj do siatki QBE dwa pola : pole identyfikujące takie jak np. WojewództwoLubMiasto, oraz pole z liczbami jakie mogą być matematycznie obliczone. Następnie grupujesz wpisy aby je złączyć i wybierasz funkcję konsolidującą lub operację matematyczną. Kliknij prawym klawiszem myszy gdziekolwiek na siatce QBE, następnie kliknij na Sumy. Pojawił się nowy wiersz Podsumowanie pod wierszem Tabela; domyślnym wpisem w tym polu jest Grupuj Według. W polu jakie chcesz podsumować, kliknij na komórce Podsumowanie (komórka posiada wpis Grupuj Według) i następnie kliknij na strzałce w dół i wybierz funkcję matematyczną. Przełącz się do widoku arkusza danych.
Kwerenda SQL : Kwerenda SQL to kwerenda stworzona poprzez napisanie instrukcji SQL, która używa języka SQL (Structured Query Language - Strukturalny Język Zapytań) do pobierania danych. Gdy tworzysz dowolną kwerendę na siatce QBE, Access w tle pisze odpowiednie instrukcje SQL. Aby zobaczyć instrukcje SQL dla kwerendy, otwórz kwerendę ,następnie kliknij na strzałce przy przycisku Widok i wybierz Widok SQL
Kwerenda parametryczna : Kwerenda parametryczna to taka kwerenda, która prosi użytkownika o wprowadzenie parametru - w celu określenia tego, jakie rekordy wyświetlić. Istniejąca kwerenda może zostać zmieniona w kwerendę parametryczną, która pyta o rekordy, jakie chcesz zobaczyć. Zamiast wpisywać specyficzne kryteria w polu Kryteria, zadajesz proste pytanie zawarte w nawiasach kwadratowych. Aby stworzyć kwerendę parametryczną :
1.Otwórz kwerendę w widoku projektu. W komórce Kryteria wpisz pytanie jakie chcesz zadać użytkownikowi, musi być ono umieszczone w nawiasach kwadratowych. Upewnij się ,że pytanie znajduje się wewnątrz nawiasów kwadratowych. Jeśli potrzebujesz poszerzyć kolumnę, przeciągnij ramkę kolumny na prawo.
2.Zapisz kwerendę i przełącz się do widoku arkusza danych. Pojawi się okno dialogowe Wprowadzenie Wartości Parametru zawierające wpisane poprzednio pytanie. Jeżeli twój parametr nie działa, upewnij się ,że wpisałeś nawiasy kwadratowe wokół pytania
3.Wprowadź parametr i kliknij OK. Kwerenda zostanie uruchomiona i zwróci wszystkie rekordy spełniające kryteria, jakie wprowadziłeś.
Aby usunąć parametry kwerendy, usuń z siatki pytania w nawiasach kwadratowych. Gdu uruchamiasz kwerendę parametryczną, musisz wpisać dokładnie napisane kryterium , jakiego szukasz, jednak wielkość liter nie ma znaczenia, chyba ,że pobierasz dane z połączonej tabeli
Użycie kwerendy dołączającej do dodawania rekordów : Kwerenda dołączająca to kwerenda akcji. Jeżeli posiadasz tabelę pełną zduplikowanych rekordów (co może czasami wystąpić po uruchomieniu kwerendy tworzącej tabele), lub musisz dopisać zestaw rekordów do istniejącej tabeli, wtedy dobrym rozwiązaniem jest użycie kwerendy dołączającej. Kluczem do eliminacji zduplikowanych rekordów jest dosłownie klucz - tworzysz nową tabelę która posiada tę samą strukturę jak tabela ze zduplikowanymi rekordami, w nowej tabeli ustawiasz pola identyfikacyjne jako klucz podstawowy. Gdy uruchomisz kwerendę dołączającą do dodania rekordów do nowej tabeli, nowa tabela będzie akceptować pojedynczą kopię zduplikowanego rekordu, według klucza podstawowego. Kwerenda dołączająca dopisuje rekordy w kwerendzie do tabeli. Zaczynasz od kwerendy zawierające wszystkie rekordy, jakie chcesz jakie chcesz dołączyć i robisz z niej kwerendę dołączającą Aby stworzyć ii uruchomić kwerendę dołączającą:
1.Otwórz początkową kwerendę w widoku projektu i wybierz Kwerenda | Kweredna Dołączająca. W oknie dialogowym Dołączanie wybierz nazwę tabeli. Do której chcesz dołączyć rekordy kwerendy, kliknij OK
2.Na pasku narzędziowym kliknij na przycisku Uruchom (wygląda jak znak wykrzyknika). W obydwu wiadomościach ostrzegających kliknij Tak. Zamknij początkową kwerendę , jednak jej nie zapisuj. Jeżeli zapiszesz kwerendę, pozostanie ona kwerendą dołączającą i będzie dołączać rekordy do tabeli za każdym razem kiedy ją otworzysz - co może prowadzić do nadmiernej duplikacji rekordów w tabeli
3.Otwórz tabelę, do której dołączyłeś rekordy. Wszystkie będą w niej zapisane
Używanie kwerendy usuwającej do kasowania rekordów : Kwerenda usuwająca to kwerenda akcji, która usuwa rekordy z tabeli - szczególnie rekordy jakie wybierzesz przy użyciu kwerendy. W małych bazach danych usuwanie rekordów może był łatwiejsze poprzez sortowanie, filtrowanie i ręczne usuwanie określonych rekordów. Jednak jeśli posiadasz tabelę z 63 000 rekordami, kwerenda usuwająca może zaoszczędzić ci wiele czasu. Bądź ostrożny z kwerendą usuwającą - możesz przez nią stracić wiele danych, nieodwracalnie i bardzo szybko. Aby stworzyć i uruchomić kwerendę usuwającą:
1.Stwórz kwerendę , która pokazuje rekordy jakie chcesz usunąć .Zanim zrobisz cokolwiek, sprawdź kwerendę w widoku arkusza danych, aby się upewnić, że będziesz kasował właściwe rekordy. Następnie powróć do widoku projektu
2.Wybierz Kwerenda | Kwerenda Usuwająca, następnie kliknij na przycisku Uruchom na pasku narzędziowym Accessa. W komunikacie ostrzegającym kliknij Tak i następnie zamknij kwerendę bez jej zapisywania
3.Otwórz tabelę , na której uruchomiłeś kwerendę, użyj filtrów lub sortowania, aby poszukać skasowanych rekordów (powinny zniknąć)
Możesz łatwo używać kwerendy usuwającej do usunięcia określonego podzestawu rekordów z pojedynczej tabeli, jednak jeżeli zechcesz usunąć rekordy z wielu tabel w relacji jeden-do-wielu i z wymuszeniem więzów integralności, musisz pozwolić na kaskadowe usuwanie, będziesz tedy musiał uruchomić kwerendę dwa razy: pierwszy raz ,aby usunąć rekordy z tabeli głównej i drugi raz, aby usunąć rekordy z powiązanych tabel
Używanie kwerendy tworzącej tabele do tworzenia tabel : Kwerenda tworząca tabele jest kwerendą akcji. Czasami decydujesz , że dynamiczny zestaw rekordów kwerendy powinien być osobną tabelą. Może się tak zdarzyć, jeżeli tworzysz złożone kwerendy używające rekordów z innych kwerendy, lub raporty bazujące na kwerendzie pełnej obliczanych pól - gdzie dane stają się naprawdę skomplikowane, sprawiając ,że przeniesienie tych danych do tabeli może pomóc w szybszym uzyskiwaniu pożądanego wyniku. Lub też, jeśli ktoś cię poprosi o eksport i wysłanie danych jakie wprowadzasz za pomocą kwerendy, wtedy będziesz chciał przenieść te dane do oddzielnej tabeli. Aby stworzyć kwerendę tworzącą tabeli:
1.Otwórz (lub stwórz) kwerendę w widoku projektu
2.Wybierz Kweredna | Kwerenda Tworząca Tabele
3.W oknie dialogowym Tworzenie Tabeli nazwij nową tabelę i kliknij OK
4.Na pasku narzędziowym kliknij na przycisku Uruchom (wygląda jak wykrzyknik)
5.W oknie potwierdzającym, jakie się pojawi , kliknij Tak. Zamknij startową kwerendę
Jeżeli zostaniesz zapytany , czy zapisać , kliknij Tak, jeżeli chcesz używać tej kwerendy do dalszego tworzenia tabel (zostanie ona zapisana jako kwerenda tworząca tabele i będziesz tworzyć nową tabelę za każdym razem , gdy zostanie otwarta) .Kliknij Nie, jeżeli nie chcesz zapisywać tej kwerendy. Jeżeli zapiszesz kwerendę jako kwerendę akcji i chcesz aby z powrotem stała się zwykłą kwerendą, otwórz ją w widoku projektu, wybierz Kwerenda | Kwerenda Wybierająca i zapisz kwerendę. Nowo stworzona tabela zostanie dodana do grupy Tabele w oknie bazy danych
Używanie Kwerendy aktualizującej do aktualizowania rekordów : Kwerenda aktualizująca to kwerenda akcji, która naraz wykonuje identyczne zmiany w wielu rekordach. Na przykład, jeśli masz listę klientów , w której brakuje wpisów kodu pocztowego dla jakiegoś określonego miasta, możesz uruchomić kwerendę dla tych rekordów i zaktualizować kod pocztowy dla wszystkich mieszkańców tego miasta. Czasami kwerenda aktualizująca jest lepsza niż operacja Wyszukaj i Zamień, ponieważ taka operacja zmienia wszystkie identyczne wpisy, jednak kwerenda aktualizująca zmienia tylko wpisy w specyficznych rekordach kwerendy. Aby stworzyć i uruchomić kwerendę aktualizującą :
1.Stwórz kwerendę pokazującą wszystkie rekordy, w jakich musisz dokonać identycznych zmian w polu. Sprawdź kwerendę w widoku arkusza danych, następnie powróć do widoku projektu
2.Wybierz Kwerenda | Kwerenda Aktualizująca. Okno kwerendy zmieni się na okno Kwerenda Aktualizująca, do siatki QBE zostanie dodany wiersz Aktualizacja Do
3.W polu jakie musisz edytować w komórce Aktualizuj Do, wpisz nowy wpis. Pisz tylko znaki -Access doda znaki cudzysłowu gdy naciśniesz Enter
4.Na pasku narzędziowym kliknij przycisk Uruchom (wygląda jak wykorzyknik). W komunikacie ostrzegawczym kliknij Tak
Wszystkie rekordy zostaną zaktualizowane wyedytowanymi wpisami, możesz to sprawdzić, jeżeli otworzysz tabelę

Kwerendy krzyżowe : Kwerenda krzyżowa to kwerenda, która wyświetla wartości w tabeli w stylu arkusza kalkulacyjnego ,z wpisami jednego pola wpisanymi jako nagłówek wiersza i innymi wpisami pól wypisanymi jako nagłówki kolumn, oraz z polami numerycznymi stanowiącymi podsumowanie części wspólnej tych dwóch rekordów (na przecięciu się wiersza i kolumny

Line relacji : Linie relacji to linie łączące dwie powiązane tabele, gdy obydwie są wyświetlane w kwerendzie lub oknie Relacje

Lista odnośników : Lista odnośników może znajdować się apbo w polu odnośników w tabeli lub w polu kombi lub kontrolce pole listy w formularzu. Lista odnośników może wybierać wpisy albo w polu innej tabeli lub kwerendy lub też oferować statyczną listę wpisów, Jakie ustawiłeś podczas tworzenia kontrolki lub pola

Lista pól : Lista pól to lista wszystkich pól w podległej tabeli lub kwerendzie , przeznaczona dla formularza lub raportu w widoku projektu. Listy pól używasz wtedy ,gdy tworzysz kontrolki związane na formularzu lub raporcie. Normalnie lista pól pojawia się domyślnie, gdy tylko otworzysz formularza lub raport w widoku projektu, jednak jeżeli jej nie ma, możesz ją wyświetlić za pomocą kliknięcia na przycisku Lista Pól na pasku narzędziowym Projektowanie

Makra : Makro jest zestawem jednej lub więcej akcji, z których każda przeprowadza określone operacje, takie jak, otwarcie formularza lub drukowanie raportu. Makra są łatwą do używania techniką do automatyzacji bazy danych bez korzystania z jakiegokolwiek kodu programowego.
Tworzenie makra : Makro tworzy się otwierając okno nowego makra, wybierająca akcje makra i wprowadzając argumenty lub informacje. Oto przykład makra , jakie otwiera raport :
1.Na pasku obiektów okna bazy danych wybierz Makra. Gdy otworzy się grupa Makra, kliknij na przycisku Nowy na pasku narzędziowym okna bazy danych .Otworzy się okno nowego makra
2.W kolumnie Akcja wybierz akcję , jaką przeprowadza makro (aby stworzyć makro otwierające raport, wybierz akcję OwtórzRaport)
3.Po wybraniu akcji pojawi się panel Argumenty Akcji
4.Kliknij w polu Nazwa Raportu, kliknij na strzałce jaka pojawi się i wybierz raport z listy. Przedstawione zostaną wszystkie raporty z bazy danych - wybierz ten który ci odpowiada
5.W polu Widok możesz wybrać Wydruk (aby natychmiast wydrukować raport), lub też Projekt lub Podgląd Wydruku, aby otworzyć raport zanim wyślesz go do drukarki
6.Kliknij na przycisku Zapisz na pasku narzędziowym Accessa, nadaj makru rozpoznawalną nazwę.
Gotowe makro może być połączone z kontrolkami formularza i własnymi przyciskami paska narzędziowego.
Modyfikowanie makra : Aby modyfikować makro, otwórz grupę Makra, kliknij na nazwie makra, następnie kliknij na przycisku Projektuj na paksu narzędziowym okna bazy danych. W oknie makra kliknij na wierszu nazwy makra i dokonaj zmian w jego argumentach
Usuwanie makra : Aby usunąć makro, zaznacz makro w grupie Makra i naciśnij Delete
Zapisywanie makra : Aby zapisać makro, kliknij na przycisku Zapisz na pasku narzędziowym Accessa, podczas gdy okno makra jest otwarte i aktywne.
Uruchamianie makra z kontrolek : Makro może zostać dołączone do kontrolek, tak aby dzięki nim dało się je uruchamiać gdy zajdzie zdarzenie kontrolki, takie jak kliknięcie, podwójne kliknięcie lub wyjście z kontrolki. Aby dołączyć makro do zdarzenia kontrolki:
1.Będąc w widoku projektu , kliknij prawym klawiszem myszy na kontrolce i wybierz Właściwości
2.W arkuszu właściwości , na zakładce Zdarzenie, zlokalizuj zdarzenie , do jakiego chcesz dołączyć makro.
3.Kliknijk na polu zdarzenia, kliknij na strzałce, jaka się pojawi i wybierz makro z rozwijanej listy
Aby dowiedzieć się więcej o specyficznym zdarzeniu kliknij na polu zdarzenie i naciśnij F1, aby otworzyć okno pomocy dla tego zdarzenia.
Uruchamianie makra za pomocą skrótów klawiaturowych : Aby uruchomić makro za pmocą skrótu klawiatury, dodaj do makra o nazwie AutoKeys akcje i skrót klawiaturowy
Argumenty makra : Argumenty makra zapewniają informacje, jakich potrzebuje akcja makra do przeprowadzenia pożądanej procedury. Aby dowiedzieć się więcej na temat specyficznego argumentu makra, wybierz akcje makra i następnie kliknij na polu argumentu w panelu Argumenty Akcji. W panelu po prawej stronie pojawi się skrótowe wyjaśnienie dotyczące argumentu. Naciśnij F1 ,aby otworzyć okno pomocy i uzyskać szczegółowe wyjaśnienie odnośnie akcji i wszystkich jej argumentów
Makra startowe : Makra startowe uruchamiają się gdy otworzysz okno bazy danych. Często stosowane makro działa tak ,że podczas otwarcia bazy danych otwiera formularz panelu przełączania. Makrem startowym jest każde makro zapisane pod nazwą AutoExec. Jeśli chcesz uruchomić więcej niż jedną akcję, stwórz każdą z nich w oknie makra AutoExec
Zdarzenie makra : Zdarzenie makra jest wszelką aktywnością bazy danych ,jaka wyzwala makro. Gdy przyłączysz makro do kontrolki, ustawiasz ja tak aby uruchamiało się w odpowiedzi na określone zdarzenie jak np. kliknięcie na kontrolce, podwójne kliknięcie lub wyjście. Jeśli chcesz ,aby makro było uruchamiane gdy przycisk polecenia zostanie kliknięty, wybierz nazwę makra w polu Przy kliknięciu
Grupy makr oraz ich nazwy : Grupy makr są kolekcją powiązanych przechowywanych razem pod jedną nazwą. Grupę makr tworzysz wyświetlając kolumnę Nazwa Makra (wybierz Widok |Nazwy Makr). Kolumna Nazwa Makra służy do nadawania nazw makrom w grupie
Usuwanie makr z kontrolki : Aby usunąć makro z kontrolki, tak aby zdarzenie kontrolki nie wyzwalało makra, kliknij prawym klawiszem myszy na kontrolce w widoku projektu i wybierz Właściwości .Na zakładce Zdarzenie zaznacz nazwę makra i naciśnij Delete

Makro AutoExec : AutoExec to nazwa makra, jak rozpoznaje Access. Makro to jest uruchamiane przy otwieraniu bazy danych (makro AutoExec często jest używane do otwierania formularzy) Aby stworzyć makro AutoExec, stwórz akcje makra, jakie chcesz wykonywać przy uruchamianiu bazy danych - na przykład stwórz makro używające akcji Otwórz Formularz do otwarcia określonego formularza - podczas zapisywania makra i nazwij je AutoExec

Makro AutoKeys : AutoKeys to nazwa makra jakie rozpoznaje Access. Makra AutoKeys łączą akcje makra z określonym kombinacjami klawiszy. Na przykład możesz stworzyć makro AutoKeys, które otwiera określony formularz, gdy naciśniesz Ctrl + Y .Wszystkie makra AutoKeys są przechowywane w pojedynczej grupie makr o nazwie AutoKeys. Aby stworzyć makro AutoKeys, otwórz nowe okno makra, następnie kliknij Widok | Nazwy Makr ,aby pokazać kolumnę Nazwa Makra. W kolumnie Nazwa Makra wpisz klawisze dla danego makra (uży symbolu karetki (^) jako Ctrl i znaku plus (+) jako Shift. .W kolumnie Akcja wybierz akcje dla makra, podaj argumenty dla makra w panelu Argumenty Akcji. Zapisz makro z nazwą AutoKeys. Jeżeli tworzysz więcej makr AutoKeys, otwórz istniejące makro AutoKeys w Widoku Projektu i dodaj nowe makro do listy

Malarz formatów : Malarz formantów jest prostym sposobem na skopiowanie formatowania z jednego elementu do innego .Aby użyć malarza formatów, zaznacz formatowany element jaki chcesz skopiować, następnie kliknij na przycisku Malarz Formantów na pasku narzędziowym. Potem kliknij na elemencie, do którego chcesz wkleić skopiowane formatowanie

Marginesy : Aby ustawić marginesy dla drukowanych stron w obiekcie bazy danych, otwórz obiekt i wybierz Plik | Ustawienia Strony. Na zakładce Marginesy wpisz odstępy (w milimetrach) dla marginesu górnego. Dolnego , lewego i prawego

Maska wprowadzająca : Maska wprowadzająca jest własnością pola, która określa format wyświetlania i ogranicza typ danych ,jakie mogą być wprowadzone. Maska wprowadzająca sprawia ,że dane są wprowadzane szybciej i bardziej dokładnie. Często stosowanym typem maski jest maska dla numerów telefonów - użytkownik wprowadza numer (bez znaków interpunkcyjnych), w wynikowym zapisie zostają automatycznie dodane poprawne znaki punktacji. Maska wprowadzająca może zostać ustawiona dla pól w tabeli i w kontrolkach formularza. Typy masek wprowadzających, jakie oferuje Kreator Maski Wprowadzającej zależą od typu danych pola, dla którego tworzysz maskę

Menu sterowania : Menu sterowania to ikona w lewym górnym rogu każdego okna - po kliknięciu wyświetla ona menu kontrolne. Możesz ją schować w tworzonych formularzach ( wraz z przyciskami Min/Maks/Zamknij) wybierając Nie we własności Pole Menu Sterowania na zakładce Format na arkuszu właściwości formularza

Nagłówek grupy : Jest to sekcja raportu gdzie znajduje się etykiety lub informacje odnoszące się do pojedynczej frupy wyświetlanych rekordów

Nagłówek raportu : Nagłówek raportu zawiera tekst i/lub grafikę, jak pojawia się na samym początku raportu. Nagłówek raportu często zawiera tytuł raportu i logo firmy .Można wyświetlić lub ukryć tę sekcję, otwierając raport w widoku projektu i wybierając Widok | Nagłówek/Stopka Raportu

Nagłówek strony : Nagłówek strony to obszar dla tekstu i/lub grafiki, jaki pojawia się na górze każdej strony raportu lub formularza. Nagłówki strony często zawierają nagłówki kolumn, loga itd. Aby do raportu lub formularza dodać nagłówek strony, otwórz ten obiekt w widoku projektu i wybierz Widok | Nagłówek/Stopka Strony

Nazwa pola : Nazwa pola to nazwa, poprzez którą Access rozpoznaje pole. Nie musi ona być identyczna z przyjaznym dla użytkownika tytułem kolumny wyświetlanym w widoku arkusza danych. Jednak jest to nazwa, której musisz używać w wyrażeniach odwoływania się do tego pola. Nazwa pola posiada wymagania :
• Maksymalna jej długość to 64 znaki, łącznie ze spacjami
• Nie może zawierać następujących znaków : !.[]
• Nie może zaczynać się od wiodącej spacji
• Nie może zawierać znaków kontrolnych (wartości ASCII od 0 do 31
• Nie może zawierać znaku podwójnego cudzysłowu
Nie jest dobrą praktyką dołączanie odstępów w nazwie pola, ponieważ może to powodować konflikty z kodem VBA; jeżeli baza danych zostanie kiedykolwiek przeniesiona na SQL Server, nazwa tych pól będzie musiała być zmieniona na taką bez spacji
Nazwa pola nie jest tym samym co tytuł pola. Tytuł jest tym, co widzi użytkownik bazy danych, oglądając ją w widoku arkusza danych tabeli lub kwerendy, tytuł może być długi, przyjazny dla użytkownika i intuicyjny. Czasami odkryjesz ,że nazwa jaką wybrałeś nie jest najlepsza dla danego pola i będziesz chciał ją zmienić. Jeżeli ustawisz własność Śledź Informacje Autokorekty Nazw zanim zmienisz nazwę pola, będziesz mógł ją zmienić, a wtedy Access zmieni wszystkie odwołania do niego jakie znajdują się w obiektach bazy danych. Aby zmienić nazwę pola , otwórz tabelę w widoku projektu. Edytuj nazwę w kolumnie Nazwa Pola, a następnie zapisz tabelę
Aby śledzić i aktualizować zmienione nazwy pola, wybierz Narzędzia | Opcje. Na zakładce Ogólne ,zaznacz Śledź Informacje Autokorekty Nazw i Wykonaj Autokorektę Nazw. Opcje te aktualizują nazwy pól w obiektach bazy danych takich jak kwerendy i formularz, ale nie w wyrażeniach lub kodzie Visual Basic for Application (w wyrażeniach i w kodzie będziesz musiał zmienić nazwy ręcznie)

Nazwy plików : Gdy tworzysz nowy plik bazy danych lub eksportujesz dane do innego pliku, musisz podać nazwę pliku, wprowadzając ją w polu Nazwa Pliku w oknie Nowy Plik Bazy Danych lub Eksportuj Jako. Nazwa pliku może się składać maksymalnie z 215 znaków łącznie ze spacjami. W nazwie mogą być użyte wszystkie liczby i litery. Można także używać niektórych symboli ,ale nie następujących : \ ' : * ? " < > |

Niewiązana kontrolka : Niewiązana kontrolka to kontrolka , która nie jest powiązana z określonym polem w kwerendzie lub tabeli. Możesz ich używać do wyświetlania ogólnych informacji lub przeprowadzania obliczeń na wartościach w innych kontrolkach formularza lub raportu.

Niewiązana ramka obiektu : Niewiązana ramka obiektu to kontrolka, która wyświetla obiekty (obiekty graficzne, video, dźwięki i inne), które nie są przechowywane w tabeli. Niewiązana ramka obiektu może zawsze wyświetlać to samo, bez znaczenia jaki jest aktualny wyświetlany rekord

Numery stron : Numery stron możesz dodać do raportu, tworząc kontrolkę obliczoną i wpisując w niej właściwe wyrażenie .Jest dostępnych wiele różnych wyrażeń wbudowanych w stronę, oszczędzają ci one mnóstwo kłopotu z pisaniem ich na własną rękę. Jeżeli potrzebujesz dodać lub zmienić kontrolkę numeracji strony w raporcie, oto w jaki sposób powinieneś to zrobić:
1.Otwórz raport w widoku projekt, następnie w stopce strony stwórz niezwiązane pole tekstowe
2.Kliknij na kontrolce pola tekstowego, aby je zaznaczyć, następnie kliknij na przycisku Konstruuj na pasku narzędziowym projektowania raportu (przycisk ten wygląda jak czarodziejska różdżka)
3.W oknie dialogowym Wybieranie konstruktora kliknij podwójnie na Konstruktor Wyrażeń.
4.W Konstruktorze Wyrażeń wpisz znak równości w polu na górze. Następnie kliknij z lewej strony na Typowe Wyrażenia, potem na określonym wyrażeniu na liście pośrodku. Kliknij podwójnie na wyrażeniu jakie pojawi się w polu z prawej strony
5.Zaznacz całe wyrażenie na górze, następnie naciśnij Ctrl+C, aby je skopiować .Kliknij OK aby zamknąć Konstruktor Wyrażeń
Kliknij podwójnie na kontrolce pola tekstowego ,naciśnij Ctrl-V, aby wkleić wyrażenie. Przenieś, zmień rozmiar i format kontrolki, tak aby wyglądała jak chcesz

Obiekty bazy danych : Obiekty bazy danych to tabele ,kwerendy, raporty, makra, strony dostępu do danych oraz moduły, jakie są funkcjonalną częścią bazy danych. Aby otworzyć określony obiekt bazy danych, kliknij na nazwie jego grupy na pasku Obiektów w oknie bazy danych ,następnie kliknij podwójnie na nazwie obiektu. Aby stworzyć nowy obiekt bazy danych, kliknij na nazwie jego grupy na pasku obiektów, a następnie kliknij na przycisku Nowy na pasku narzędziowym okna bazy danych, możesz też kliknąć na jednej z ikon Utwórz w oknie bazy danych

Obrazy tła : Formularze i raporty mogą posiadać obraz w tle jako część ogólnego formatowania obiektu. Wiele stylów oferowanych przez Kreatora Formularzy posiada kolorowe obrazy w tle. Możesz dodawać do formularzy i raportów swoje własne obrazki. Obrazki w tle są elementami wizualnymi, mogą one spowodować , iż całość będzie nieczytelność; tak więc używaj ich ostrożnie, o ile w ogóle musisz
Obrazki tła w formularzu : Aby dodać obrazek w tle do formularza:
1.Otwórz formularz w widoku projektu
2.Kliknij prawym klawiszem myszy na szarym kwadracie w lewym górnym rogu formularza, następnie w menu kontekstowym wybierz Właściwości
3.W oknie dialogowym Formularza, na zakładce Format, przejdź do własności Obraz
4.Pojawi się przycisk z trzema kropkami - kliknij na nim, aby otworzyć okno dialogowe Wstaw Obraz
Obraz zostanie umieszczony w tle formularza, ścieżka dostępu do tego obrazu pojawi się w polu Obraz
• Możesz zmieniać wygląd obrazu poprzez zmianę własności Trybu Wymiarowania Obrazu : Obetnij przycina większe obrazy tak ,aby pasowały do formularza, Rozciągnij zmienia rozmiar całego obrazu tak aby pasował do formularza, Powiększ powiększa lub zmniejsza obraz, aby pasował on do formularza, zachowując oryginalne proporcje
• Gdy arkusz własności formularza jest otwarty, możesz także określić sposób pozycjonowania obrazu, wybierając pozycje we własności Wyrównywanie Obrazu
Aby usunąć obraz z tła, postępuj według kroków od 1 do 3, aby otworzyć arkusz własności formularza, następnie skasuj wpis we własności Obraz. Aby zmienić kolor tła formularza (bez dodawania obrazu), otwórz formularz w widoku projektu, kliknij prawym klawiszem myszy na siatce formularza i kliknij Własności, na zakładce Format, kliknij na własności Kolor Tła, kliknij na przycisku z trzema kropkami. W oknie Kolor wybierz nowy kolor
Obrazki z tła w raporcie : Obrazki w tle raportu mają tendencję do sprawiania , iż całość jest nieczytelna, jednak jeżeli obrazek jest w bladych kolorach lub w szarych (jak znaki wodne), może być efektywny/ Aby dodać obrazek w tle raportu:
1.Otwórz raport w widoku projektu
2.Kliknij prawym klawiszem myszy na szarym kwadracie w lewym górnym rogu, następnie kliknij w menu kontekstowym na Właściwości
3.W oknie , jakie się otworzy na zakładce Format, przejdź do własności Obraz i kliknij na jej polu
4.Pojawi się przycisk z trzema kropkami - kliknij na nim ,aby otworzyć okno, dialogowe Wstaw Obraz
5.Przejdź do obrazu, jaki chcesz wstawić i kliknij na nim podwójnie
Obraz zostanie umieszczony w tle formularza, ścieżka dostępu do tego obrazu pojawi się w polu Obraz
• Możesz zmieniać wygląd obrazu poprzez zmianę własności Trybu Wymiarowania Obrazu : Obetnij przycina większe obrazy tak ,aby pasowały do formularza, Rozciągnij zmienia rozmiar całego obrazu tak aby pasował do formularza, Powiększ powiększa lub zmniejsza obraz, aby pasował on do formularza, zachowując oryginalne proporcje
• Gdy arkusz własności raportu jest otwarty, możesz także określić sposób pozycjonowania obrazu, wybierając pozycje we własności Wyrównywanie Obrazu
• W raporcie możesz także wybrać, czy pokazywać obraz na wszystkich stronach raportu czy tylko na pierwszej stronie. Służy do tego własność Strony Obrazu
Aby usunąć obraz z tła, postępuj według kroków od 1 do 3 , aby otworzyć arkusz własności raportu, następnie skasuj wpis we własności Obraz

Obszar nawigacji : Obszar nawigacji to obszar na dole okna formularza, raportu , tabeli lub kwerendy tam gdzie znajdują się przyciski przenoszące do określonego rekordu. Przyciski i pole od lewej do prawej to : Pierwszy rekord, Poprzedni rekord, numer aktywnego rekordu, Następny rekord, Ostatni rekord i Nowy rekord. Na prawo od przycisków znajduje się całkowita liczba rekordów jakie znajdują się w podległej tabeli lub kwerendzie. W raporcie obszar nawigacji wyświetla strony zamiast rekordów

Ochrona bazy danych hasłem : Możesz zabezpieczyć bazę danych hasłem, taka by nieautoryzowani użytkownicy nie mogli jej otworzyć. Aby ustawić (lub skasować) hasło ,baza danych musi być otwarta do wyłącznego użytkowania. Jeżeli zapomnisz hasła do bazy danych , nie będziesz mógł otworzyć bazy danych lub uzyskać pomocy od Accessa w odzyskiwaniu hasła.
Aby ustawić hasło bazy danych:
1.Zamknij bazę danych i następnie wybierz Pliki | Otwórz. W oknie dialogowym Otwórz kliknij na strzałce obok przycisku Otwórz i kliknij na Otwórz Z Wyłączonością
2.Wybierz Narzędzia | Zabezpieczenia | Ustaw Hasło Bazy Danych .W oknie dialogowym Ustawianie Hasła Bazy Danych wpisz swoje hasło w obydwu polach
Gdy ktoś będzie potem próbował otworzyć bazę danych, Access zapyta go o hasło zanim otworzy bazę danych.
Aby usunąć hasło :
1.Wybierz Plik | Otwórz .W oknie dialogowym Otwórz , kliknij na strzałce obok przycisku Otwórz, następnie kliknij na Otwórz Z Wyłącznością
2.Wpisz hasło aby otworzyć bazę danych
3.Wybierz Narzędzia | Zabezpieczenia | Cofnij Ustawienia Hasła Bazy Danych. W oknie dialogowym Cofanie Ustawienia Bazy Danych wpisz hasło i kliknij OK
Gdy ktokolwiek będzie potem otwierał bazę danych, otworzy się ona bez żadnych przeszkód.

Okna : W programie Windows wszystko jest zawarte w oknach na ekranie komputera, wszystkie okna mogą zmieniać rozmiar, mogą być zminimalizowane, maksymalizowane i przenoszone po ekranie. Kilka ważnych informacji na temat określonych typów okien Accessa pomoże ci wydajniej pracować z programem Access
Okno programu Access : Okno Access jest oknem program, w którym znajdują się wszystkie okna bazy danych .Paski narzędziowe oraz przyciski okien (Minimalizacja,Przywrócenie/Maksymalizacja i Zamknij) znajduje się wzdłuż górnej krawędzie okna Access .Prościej jest pracować, jeżeli okno programu jest maksymalizowane
Okno bazy danych : W danym momencie może być otwarte tylko jedno okno bazy danych, tak więc w oknie program zobaczysz tylko jedno okno bazy danych .Okno bazy danych jest bardziej wydajne ,jeżeli posiada średni rozmiar, tak ,że gdy otworzysz okna obiektów (dla formularzy, tabel itd.), będziesz mógł zobaczyć wszystkie okna i łatwo się między nimi przełączać. Gdy maksymalizujesz dowolne okno bazy danych lub obiektu, maksymalizowane są wszystkie okna obiektów i bazy danych. Gdy przywrócisz rozmiar dowolnego okna wszystkie pozostałe okna wracają do średniego rozmiaru
Okna obiektów : Każdy obiekt np. formularz, raport, tabela lub kwerenda, otwiera swoje własne okno. Możesz mieć wiele obiektów otwartych naraz. Dla wielu obiektów bazy danych najłatwiejszym w użyciu jest średni rozmiar widoku roboczego (np. widok formularza dla formularza), jednak gdy przełączysz obiekt do widoku projektu, łatwiej jest pracować ze zmaksymalizowanym oknem

Okno "Zadaj pytanie" : Okno to jest mniej dokuczliwą formą asystenta pakietu Office . Okienko to znajduje się w prawym górnym rogu okna programu. Aby z niego skorzystać, wpisz w polu słowo lub zwrot i naciśnij Enter. Następnie kliknij na temacie jaki Cię interesuje. Wtedy otworzy się okno pomocy, będziesz mógł głębiej poszukać odpowiedzi na swoje pytania

Okno bazy danych : Okno bazy danych jest oknem, jakie pojawia się, gdy pierwszy raz otworzysz bazę danych. Poprzez to okno masz dostęp do wszystkich obiektów bazy danych. Obiekty bazy danych (tabele, formularze, kweredny itd.) są przechowywane w grupach. Grupę obiektów otwiera się, klikając na jej nazwie na pasku Obiektów, z lewej strony okna bazy danych

Okno Relacji : Okno Relacje to okno, w którym tworzysz ,edytujesz i usuwasz relacje tabel. Aby otworzyć okno Relacji: zamknij wszelkie otwarte obiekty baz danych , następnie kliknij na przycisku Relacje na pasku narzędziowym Accessa (lub wybierz Narzędzia | Realcje)
Pokazywanie tabel : W oknie Relacje możesz pokazywać poszczególne tabele, a także pokazywać wszystkie relacje tabel w bazie danych . Aby pokazać określone tabele w oknie Relacje , kliknij prawym przyciskiem myszy w oknie Relacje, następnie wybierz Pokaż Tabelę. W oknie dialogowy Pokazywanie Tabeli, kliknij na nazwie tabeli, jaką chcesz pokazać, następnie kliknij na przycisku Dodaj. Gdy zakończysz dodawanie tabel, kliknij na przycisku Zamknij. Gdy dodasz tabelę jaka jest w relacji z wyświetlaną już tabelą, linia je łącząca pojawi się automatycznie. Aby pokazać wszystkie tabele, jakie są bezpośrednio powiązane z wyświetlaną tabelą, kliknij prawym przyciskiem myszy na pasku tytułowym okienka tabeli i wybierz Pokaż Bezpośrednie. Aby pokazać wszystkie relacje tabel w bazie danych, wyczyść okno Relacje, następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Pokaż Wszystko. Tabele niebędące w relacji nie pojawią się w oknie - a tylko te które są w jakiejś relacji
Ukrywanie tabel : Jeżeli w oknie Relacji istnieje tabela, z jaką nie chcesz teraz pracować, możesz ją usunąć z okna poprzez jej ukrycie .Aby ukryć tabelę , kliknij prawym przyciskiem myszy na pasku tytułowym okienka tabeli następnie wybierz Ukryj Tabelę
Czyszczenie okna Relacji : Aby wyczyścić okno Relacji, kliknij na przycisku Wyczyść Układ na pasku narzędziowym. Wyczyszczone okna relacji nie kasuje relacji, powoduje tylko, że nie będą one w danej chwili wyświetlane
Zapisywanie układu okien : Aby zapisać układ okien w oknie Relacje (wyświetlane tabele i relacje), zamknij okno Relacje, i gdy zostaniesz zapytany czy chcesz zapisać zmiany, kliknij Tak. Następnym razem, gdy otworzysz okno Relacje, będzie ono posiadać ten sam wyświetlany układ

Operatory kryteriów : Oto najczęściej używane operatory kryteriów do filtrów i kwerend , wraz z przykładami:
Operator Przeznaczenie Przykłady
And Rekordy mające jedną charakterystykę I (AND) inną charakterystykę like *zi* And like *Kat* (rekordy zawierające słowo"Zimny" i "Katowice" w filtrowanym polu )
Or Rekordy posiadające jedną charaktersytykę LUB (OR) inną charakterystykę jabłko Or kiwi (rekordy zawierające słowo "Jabłko" lub słowo "Kiwi" w filtrowanym polu)
Not Rekordy nieposiadające podanej charakterystyki Not Jabłko (wszelkie wartości inne niż Jabłko)
& Wiąże pola w jedną kolumnę [Miasto]&", "&[Województwo]&""[Kod] (w tabeli Klienci wiąże pola Miasto, Województwa i Kod oraz przecinek, tworząc kompletny adres
Like Rekordy posiadające kryteria jako część wartości pola like a* (wpisy zaczynające się na literę A); like *arz (wpisy kończące się na *arz); like[t-v]* (wpisy zaczynające się na literę T,U lub V); like *ba* (wpisy zawierające sekwencje "ba")
Between ... And Rekordy posiadające wartości w zakresie pomiędzy dwoma podanymi wartościami betwen 1/1/98 And 2/2/98 (wartości od 2 Stycznia 1998 aż do 1 lutego 1998)
In Rekordy z charakterystykami w podanej liście In (Drylowane, Kandyzowane) (wartości Drylowane lub Kandyzowane, to samo co Drylowane Or Kandyzowane)
In Null Rekordy nie posiadające żadnego wpisu w polu IsNull(w polu NumerTelefonu odnajdzie rekordy nie posiadające tego wpisanego numeru telefonu)
Is Not Null Rekordy posiadające wpis w polu IS Not Null (w polu NumerTelefonu odnajdzie rekordy z wpisanym numerem telefonu
=, < > , > , < Oznacza równość, nierówność, większe niż, mniejsze niż =42 (wpisy równe 42); < > 3 (wpisy różne niż 3); >1/1/98 (daty powyżej 1 stycznia 1998 roku); <10.50 (wartości mniejsze niż 10,5)
*, / , +, - Mnożenie , dzielenie, dodawanie, odejmowanie [Cena] * [Jakość] (mnożenie wartości pola Cena przez wartość pola Jakość); [Waga]/12 (dzielenie wartości w polu Waga przez 12)

Opis pola : Opis pola jest tekstem, jaki wpiszesz w kolumnie Opis w tabeli w widoku projektu .Wpis w polu Opis dla danego pola pojawia się na pasku statusowym programu Access, gdy tylko punkt wstawienia znajdzie się w tym właśnie polu tabeli, formularza lub kwerendy. Opis pola może być dobrym źródłem pomocnych informacji dla kogoś, kto wprowadza lub wyszukuje informacje w bazie danych

Or (filtr) : Filtr Or jest filtrem, który odnajduje rekordy spełniające jedno kryterium Lub (Or) drugie. Przykładem filtru Or może być filtr wybierający z tabeli Klienci ludzi z adresami w Krakowie Lub we Wrocławiu. Kolejnym przykładem jest kwerenda jaka wyświetla rekordy zamówień na produkty na kwotę poniżej 100 PLN lub powyżej 5000 PLN (kwerenda ta ukryje rekordy o kwotach od 100 do 5000 PLN)

Orientacja strony : Acces może drukować twoje strony albo w orientacji portetowej (pionowo) lub też w orientacji mapy (poziomo) .Aby zmienić aktualną orientację otwartego obiektu, wybierz Plik | Ustawienia Strony, kliknij na zakładce Strona i następnie wybierz orientację albo Pionową albo Poziomą

Paleta : Paleta to małe okno dialogowe, jakie rozwija się , gdy klikniesz na pewnych przyciskach na pasku narzędziowym takich jak Kolor Wypełnienia/Tła i Kolor Linii/Obramowania. Palety mogą być przeciągane z dala od paska narzędziowego, tak aby mogły "pływać" wokół okien Accessa abyś mógł ich szybko używać bez konieczności otwierania ich za każdym razem.

Panel przełączania : Większość baz danych stworzonych przez kreatora posiada otwierający się panel przełączania. Panel przełączania to formularz który nie pokazuje żądnych rekordów lub danych ,zamiast tego posiada przyciski , które przeprowadzają akcje takie jak otwieranie innych obiektów bazy danych. Panele przełączania ułatwiają korzystanie z bazy danych dla zwykłych użytkowników, jednak jeśli zdecydujesz ,że dla ciebie są one nieprzydatne, możesz je usunąć ,nie zmieniając w ten sposób funkcji baz danych. Możesz także stworzyć swoje własne panele przełączania dla baz danych stworzonych bez kreatora. Aby stworzyć swój własny panel przełączania : w oknie bazy danych, w grupie Formularze, kliknij podwójnie na Utwórz Formularz w Widoku Projektu. Pojawi się pusta siatka formularza, będziesz mógł do niej dodawać przyciski poleceń z przybornika, które będą przeprowadzały akcje baz danych, oraz etykiety informujące o ich zastosowaniu
Usuwanie niepotrzebnych właściwości panelu przełączania : Jeśli stworzysz swój własny panel przełączania, nie będziesz chciał zwykłych właściwości, takich jak paski przesuwne, selektory rekordów, przyciski nawigacyjne itd. Wszystkie te elementy są właściwościami formatowania/ Aby je usunąć, otwórz formularz panelu przełączania w widoku projektu, kliknij prawym klawiszem myszy na szarym polu w lewym górnym rogu formularza, następnie wybierz Właściwości. Na zakładce Formatowaniem, w polach dla każdej własności, jaką chcesz usunąć wybierz Nie lub Żaden
Ustawienie otwierania przy starcie bazy danych : Panel przełączania najbardziej użyteczny jest wtedy, gdy otwiera się przy starcie bazy danych. Aby ustawić takie jego zachowanie (lub dowolnego obiektu), aby otwierał się on przy uruchomieniu bazy danych : zamknij wszystkie obiekty bazy danych. Wybierz Narzędzia | Uruchamianie. W oknie dialogowym Uruchamianie, wybierz nazwę formularza panelu przełączania w polu Wyświetl Formularz / Stronę. Innym sposobem ustawienia panelu przełączania, aby otwierała się przy starcie jest stworzenia makr AutoExec, które otwiera formularz panelu przełączania. Makra AutoExec zawsze są uruchamiane przy starcie
Usuwanie : Aby usunąć panel przełączania, w oknie bazy danych otwórz grupę Formularze zaznacz formularz panelu przełączania, jaki chcesz usunąć i naciśnij Delete
Minimalizacja : Jeżeli nie chcesz zamykać formularza panelu przełączania, ale chcesz ,aby zniknął z ekranu w czasie gdy pracujesz, kliknij na przycisku Minimalizuj ,w prawym górnym rogu okna panelu
Zamykanie : Aby zamknąć formularz panelu przełączania, kliknij na przycisku Zamknij w prawym górnym rogu

Panel zadań : Panel zadań, pionowy panel jaki pojawia się z prawej strony okna program gdy tylko uruchomisz program Office. Jest to punkt centralny dla wielu zadań i procedur. Jeżeli w czasie pracy będzie ci on przeszkadzał, możesz go zamknąć , możesz go zamknąć, klikając na przycisku X w prawym górnym rogu. Wciąż możesz otworzyć istniejące bazy danych za pomocą wcześniejszej metody - wybierając Plik | Otwórz i odnajdując plik bazy danych w oknie dialogowym Otwórz

Parametry : Parametr to kryterium , jakie jest czasowo zapisywane w kwerendzie, gdy użytkownik wprowadzi informację, o jakie prosi parametr kwerendy. Jeżeli uruchomisz kwerendę lub raport i zobaczysz nieoczekiwanie okno dialogowe Wprowadzenie Wartości Parametru, oznaczać to będzie najprawdopodobniej ,ze nazwa w wyrażeniu obliczonego pola została źle wpisana lub nierozpoznana. Nierozpoznana nazwa pola jest pokazana w oknie dialogowym, tak więc możesz dowiedzieć się w czym leży problem i naprawić go w widoku projektu

Pasek obiektów : Pasek obiektów to pionowy pasek ma lewo od okna bazy danych, z którego to możesz otwierać każdą grupę obiektów (tabele, formularze, kwerendy ,raporty, strony makra i moduły)

Pasek statusowy : Pasek statusowy to pasek na dole ekranu ,jaki wyświetla informacje na temat aktywności na ekranie. Na przykład, gdy wprowadzasz dane w tabeli lub formularzu cokolwiek jest wpisane w kolumnie Opis dla określonego pola tabeli będzie wyświetlone na pasku statusowym, gdy przeniesiesz punkt wstawienia do tego pola

Pasek zadań : Pasek zadań Windows wyświetla przycisk Start, którego możesz używać do wyświetlenia menu, z którego to możesz uruchomić Accessa lub otworzyć ostatnio używaną bazę danych/ Pasek zadań wyświetla także inne przyciski otwierające programy i pliki. Klikając na przyciskach na pasku zadań, możesz się przełączać pomiędzy otwartymi programami i plikami

Paski narzędziowe : Pasek narzędziowy to poziomy pasek zawierający przyciski, na których możesz kliknąć, aby wykonać polecenie menu lub makro (w Accessie pasek narzędziowy zmienia się w zależności od oglądanego obiektu i widoku)
Identyfikowanie przycisków paska narzędziowego : Aby zidentyfikować przyciski lub pola paska narzędziowego, umieść wskaźnik nad tym elementem. Access wyświetli chmurkę z podpowiedzią zawierającą nazwę elementu. Aby uzyskać opis tego , co robi który przycisk, wybierz Pomoc | Co To Jest, następnie kliknij na przycisku, aby uzyskać jego objaśnienie.
Wyświetlanie i usuwanie pasków narzędziowych : Access wyświetla określony pasek narzędziowy, gdy pracujesz z elementami, których dotyczą przyciski paska. Na przykład , jeżeli pracujesz w formularzu w widoku projektu, pojawia się pasek Projekt Formularza. Możesz także kontrolować to ,kiedy będzie wyświetlany pasek narzędziowy. Wybierz Widok | Paski Narzędzi, a następnie wybierz pasek narzędziowy, jaki chcesz. Aby usunąć pasek, wybierz Widok | Paski Narzędzi i wybierz wyświetlany pasek, jaki chcesz usunąć. Nie możesz wyświetlać pasków narzędzi dla obiektów, które nie są otwarte - np. nie możesz wyświetlić paska narzędziowego Projekt Formularza, chyba że otworzysz formularz w widoku projektu
Dostosowanie paska narzędziowego : Paski narzędziowe Accessa są dobrze wyposażone do wszystkiego, co potrzebujesz zrobić, jednak jeżeli stworzysz makro, możesz chcieć dodać do paska własny przycisk uruchamiający makro. Aby dodać przyciski do paska narzędziowego:
1.Upewnij się, że pasek jest aktualnie widoczny. Wybierz Narzędzia | Dostosuj i następnie na zakładce Polecenia
2.Wybierz kategorię komendy z listy Kategorie, taką , która zawiera polecenia, jakie chcesz dodać do paska narzędziowego
3.Przejrzyj listę Polecenia. Gdy zobaczysz polecenie jakie chcesz dodać, przeciągnij je na pasek narzędziowy
Jeśli tworzysz nowy przycisk uruchamiający zapisane makro, wybierz kategorię Wszystkie Makra i przeciągnij nazwę makra na pasek narzędziowy. Podczas gdy okno Dostosowywanie jest otwarte, możesz zmienić obrazek, etykietę, nazwę podpowiedzi oraz kombinację klawiszy dla przycisku. Pasek narzędziowy możesz także dostosowywać, klikając na przycisku strzałki na prawym krańcu paska, wybierając Dodaj lub Usuń Przyciski, a następnie nazwę paska narzędziowego. Na przykład aby dostosować pasek narzędziowy Baza Danych, kliknij na przycisku strzałce i wybierz Dodaj Lub Usuń Przyciski, a następnie Baza Danych .Access wyświetli kompletną listę przycisków często umieszczanych na pasku. Aby dodać przycisk, zaznacz go na liście

Paski narzędziowe formatowania : W Accesie istnieje kilka różnych pasków narzędziowych Formatowanie dla różnych typów obiektów; paski tego typu mogą być wyświetlane tylko wtedy, gdy właściwy obiekt jest otwarty w widoku projektu. Każdy pasek Formatowanie posiada wszystkie przyciski konieczne dla formatowania danego typu obiektu, przyciski te są niedostępne; jeśli właściwy typ kontrolki nie jest zaznaczony

Pliki tekstowe : Pliki tekstowe to pliki zawierające tylko dane , bez formatowania. Mogą to być proste dokumenty, jak te stworzone w Notatniku Windows , lub też tabele danych oddzielonych w kolumnach. Kolumny mogą mieć stałą szerokość, co oznacza ,że każda kolumna posiada określoną ilość znaków, lub też pliki mogą być ograniczone, co oznacza ,że wpisy kolumn są oddzielone przez określony znak, zwykle znak tabulacji lub przecinek. Access pozwala na łatwy import lub łączenie plików tekstowych z bazą danych. Wszystko co możesz zdobyć jako plik tekstowy - np. lista klientów stworzona przez główny komputer - może zostać połączone lub importowane do bazy danych Access i następnie używane. Jeżeli użyjesz komendy Plik | Otwórz do otwarcia pliku tekstowego w Accessie, zostanie stworzona nowa baza danych i tabela łączy. Jeżeli chcesz połączyć lub zaimportować plik tekstowy do istniejącej bazy danych, otwórz bazę danych i użyj komendy Plik | Pobierz Dane Zewnętrzne | Importuj lub Plik | Pobierz Dane Zewnętrzne | Połącz tabele . Niezależnie od użytek komendy, otworzy się jeden z kreatorów do plików tekstowych i pomoże ci połączyć lub zaimportować tabele do Accessa
1.W pierwszym oknie dialogowym jakie się otworzy (Otwieranie, Importowanie, Łączenie) przejdź do folderu , gdzie znajduje się plik tekstowy, następnie wybierz Pliki Tekstowe na liście Pliki Typu,tak aby plik tekstowy został wyświetlony w oknie. Kliknij na nazwie pliku, a następnie na przycisku Otwórz (Importuj, Łącz). Access wyświetli pierwsze okno kreatora
2.Użyj przycisków opcji - Ograniczony lub Stała Szerokość - do oznaczenia, czy plik używa formatu o stałej szerokości, w którym wszystkie kolumny mają stałą szerokość, lub używa znaków ograniczenia. Access może zwykle poprawnie odgadnąć format pliku tekstowego, tak więc , jeżeli nie jesteś pewien co do formatu pliku, zaufaj Accessowi. W następnym oknie zobaczysz rezultat swojego wyboru
3.Kliknij dalej, Access wyświetli drugie okno kreatora. Jeżeli importujesz pliki o stałej szerokości kolumn, Access wyświetli okno dialogowe. Korzystasz z tego okna przy sprawdzaniu sposobu dzielenia pliku na kolumny. Klikając , możesz stworzyć nowe linie podziału. Klikając, możesz stworzyć nowe linie podziału. Klikając podwójnie, możesz usunąć istniejące linie podziału. Możesz także przenieść istniejące linie, przeciągając je. Jeśli importujesz ograniczony plik tekstowy, Access wyświetli kolejne okno dialogowe. Możesz użyć tego okna do sprawdzenia czy Access poprawnie zidentyfikował ogranicznik. Możesz także zaznaczyć, że plik tekstowy używa znaków (np. znaków zapytania) do identyfikacji tekstu. Możesz określić ,czy Access trafnie rozpoznał ogranicznik, ponieważ okno podglądu pokazuje wygląd danych. Jeżeli pierwszy wiersz danych zawiera nazwy pól, kliknij na opcji Pierwszy Wiersz Zawiera Nazwy Pól
4.Po sprawdzeniu stałej szerokości lub założeń Accessa co do znaku ogranicznika - i po poprawieniu wszelkich błędnych założeń programu - kliknij Dalej. Access wyświetli trzecie okno dialogowe. Jeżeli importujesz plik tekstowy do bazy danych, trzecie okno kreatora pozwoli wybrać czy chcesz stworzyć nową tabelę lub importować dane do istniejącej tabeli. Kliknij na wybranej opcji (i wybierz nazwę tabeli, jeżeli importujesz do istniejącej tabeli), następnie kliknij Dalej. Jeśli importujesz dane do istniejącej tabeli, następne okno dialogowe będzie ostatnim - przejdź do kroku 7. Jeżeli importujesz dane do istniejącej tabeli, obydwie tabele muszą mieć identyczną strukturę, w przeciwnym razie dane nie zostaną poprawnie zaimportowane. Importowanie danych do istniejącej tabeli jest najbardziej efektywne, gdy istniejąca tabela została stworzona przez import tego określonego, a następnie importujesz taki sam plik tekstowy (z aktualnymi danymi) okresowo ,aby utrzymywać aktualne dane .Jeżeli łączysz się do do pliku, nie zobaczysz tego okna dialogowego - zamiast tego przejdziesz do kroku 5
5.W następnym oknie dialogowym Access zgaduje domyślne formatowanie, jakie powinien zastosować dla każdego pola (kolumny) importowanego pliku tekstowego - powinieneś sprawdzić formatowanie przypisane do każdego pola, ponieważ będzie to dotyczyć funkcji bazy danych. Aby zmienić format pola, kliknij na nagłówku kolumny, a następnie sprawdź lub zmień wpis w polu Typ Danych. Jeżeli nie chcesz importować kolumny, kliknij na nie ji następnie wybierz Nie Importuj Pola (Pomiń)
6.Kliknij Dalej. Jeżeli importujesz plik tekstowy, kreator zapyta cię czy dodać klucz podstawowy. Wybierz odpowiednią opcję i kliknij Dalej. Jeżeli łączysz plik, nie zostaniesz zapytany o klucz podstawowy - zamiast tego zobaczysz ostatnie okno dialogowe, takie jak w kroku 7
7.W ostatnim kroku dialogowym Access zapyta jaka ma być nazwa tabeli .Wpisz nazwę w polu Importuj Do Tabeli lub Nazwa Połączonej Tabeli, następnie kliknij na Zakończ. Access zakończy proces importowania lub łączenia

Plik tekstowe rozdzielone : Rozdzielane pliki tekstowe to pliki, w których kolumny lub pola, danych są oddzielone od siebie przez jakiś znak, tak jak, np. przecinek lub znak tabulacji. Znak rozdzielający jest rozpoznawany przez Accessa w trakcie importu takiego pliku tekstowego do bazy danych

Podformularze : Podformularz jest formularzem wewnątrz formularza głównego, pokazującym rekordy, jakie są powiązane z aktywnym rekordem w formularzu głównym. Podformularz jest oddzielnym, jaki może być formatowany, jeżeli został stworzony jako oddzielny formularz, a następnie upuszczony na formularzu głównym , lub jeżeli jest stworzony przez Kreator Formualrzy z dwóch tabel .Aby stworzyć oddzielny Podformularz, stwórz główny formularz i podformularz jako dwa oddzielne formularze, upewnij się,że podłegłe im tabele są wzajemnie połączone relacją. Następnie otwórz formularz główny w widoku projektu i przeciągnij nazwę podformularza z ona bazy danych, upuszczając ją na siatce głównego formularza. Kliknij podwójnie na ramce podformularza, aby otworzyć arkusz właściwości Podformularz/Podraport. Podrzędne Pole Łączące oraz Nadrzędne Pole Łączące powinny mieć wyświetlane powiązanie pola - jeżeli tak nie jest, możesz w tych właściwościach wybrać odpowiednie pola
Usuwanie obszaru nawigacyjnego podformularza : Obszar nawigacyjny podformularza zwykle jest niepotrzebny i może być mylący w czasie wprowadzania danych. Aby go usunąć, otwórz formularz/podformularz w widoku projektu , kliknij prawym przyciskiem na szarym polu w lewym górnym rogu kontrolki Podformularza i wybierz Właściwości. Na zakładce Format, w polu Przyciski Nawigacyjne wybierz Nie

Podgląd raportów : Aby przeprowadzić podgląd raportu przed drukowaniem, kliknij na nazwie raportu w oknie bazy danych i kliknij na przycisku Właściwości na pasku narzędziowym okna bazy danych. Aby przeprowadzić podgląd raportu po dokonaniu zmian w widoku projektu, kliknij na przycisku Widok na pasku narzędziowym Accessa

Podgląd raportu : Podgląd raportu to podgląd wydruku jaki widzisz , gdy otwierasz raport. Widok podglądu pokazuje jak będą wyglądać wydrukowane strony raportu. Aby otworzyć podgląd raportu, w oknie bazy danych, w grupie Raporty, kliknij na nazwie raportu i kliknij na przycisku Podgląd na pasku narzędziowym

Podległa tabela lub kwerenda : Podległa tabela lub kwerenda to tabela lub kwerenda, która zawiera dane, jakie chcesz wyświetlać w formularzu lub raporcie.

Pola : Pole to kategoria informacji, takie jak np. Nazwisko, TypOwocu. Pola są wyświetlane w tabelach i kwerendach jako kolumny, w formularzach i raportach zaś jako kontrolki. Dane pola zawsze są przechowywane w tabeli, chociaż mogą one być wyświetlane w kwerendach, formularzach i raportach
Dodawanie pola : Gdy tylko potrzebujesz, możesz dodawać nowe pola do tabeli. Aby dodać pole:
1.Otwórz tabelę w widoku projektu
2.Kliknij na pierwszej pustej komórce w kolumnie Nazwa Pola, następnie wpisz nazwę dla pola. Nazwa ta powinna być krótka, jednak łatwa do zrozumienia i napisania. Dobrze jest unikać odstępów w nazwie pola
3.W kolumnie Typ Danych, wybierz typ danych, jaki jest odpowiedni dla danych. Które będą przechowywane w nowym polu
4.W kolumnie Opis możesz wpisać tekst, jaki będzie się pojawiał na pasku statusowym Accessa, gdy tylko umieścisz punkt wstawienia w tymże polu
5.Podczas gdy punkt wstawienia znajduje się w wierszu pola, ustaw właściwości w panelu Właściwości Pola. Właściwości są różne dla każdego typu.
Usuwanie pola : Istnieją dwa sposoby na usunięcie całego pola z tabeli:
• Otwórz tabelę w widoku arkusza danych, kliknij prawym klawiszem na nazwie pola (szary nagłówek kolumny) i kliknij Usuń Kolumnę
• Otwórz tabelę w widoku projektu , kliknij na selektorze wierszy z lewej strony pola, jakie chcesz usunąć i naciśnij Delete
Niezależnie od metody , kliknij Tak , gdy zostaniesz zapytany, czy jesteś pewien ,że chcesz permanentnie usunąć to pole i wszystkie dane w nim zawarte
Jeżeli nie możesz skasować tego pola , oznacza to ,że jest ono podłączone do pola w innej tabeli. Otwórz okno Relacje, kliknij prawym klawiszem myszy na oknie i wybierz PokażWszystko,, aby pokazać wszystkie relacje w bazie danych. Następnie kliknij prawym klawiszem na linii pomiędzy polem jakie chcesz skasować i jakąć inną tabelą, potem wybierz Usuń

Pola obliczane : Pole obliczane to pole zapytania (kwerendy) , zawierające wyrażenie przeprowadzające obliczania na wartościach w innych polach kwerendy .Np. ,jeżeli kwerenda pokazuje pola Jakość i Cena, inne pole w tej kwerendzie (pole obliczane) może skorzystać z wyrażenia do pomnożenia wartości z pola Jakość przez wartość z pola Cena, aby wyświetlić iloczyn. Wyrażenie mnożące pole Jakość przez pole Cena wygląda w ten sposób : Expr1:[Jakość}*[Cena]. Nazwy pól są umieszczane w nawiasach kwadratowych. Część Expr1 wyrażenia jest tytułem, jako pojawia się w nagłówku kolumny w widoku arkusza danych. Możesz zamienić Expr1 na własną nazwę.

Pola odnośników : Pole odnośników jest polem, jakie wyszukuje listę wartości w innej tabeli lub stworzonej liście wpisów. Pole odnośników korzysta z pola kombi (Combo Box) w tabeli dla prezentacji listy wartości do wybierania. Używanie pola odnośników jest szybsze i gwarantuje brak błędnych wpisów
Tworzenie pola odnośników : Pole odnośnika w tabeli tworzysz wybierając Kreator Odnośników jako typ danych dla pola, następnie postępując zgodnie z krokami kreatora. Pole odnośników może wybierać wpisy w polach w innej tabeli lub kwerendzie, może także wybierać je ze statycznej listy stworzonej przez ciebie. Aby stworzyć pole odnośników, które wybiera wpisy z innej tabeli:
1.W widoku projektu, kliknij na polu, w jakim chcesz stworzyć listę odnośników. W kolumnie Typ Danych dla tego pola wybierz Kreator Odnośników
2.W pierwszym kroku kreatora kliknij na Obiekt Kolumna Odnoścnika Ma Pobierać Wartości Z Tabeli Lub Kwerendy i kliknij Dalej
3.Następny krok zapyta o nazwę tabeli lub kwerendy, gdzie mają być wybierane dostępne wpisy. Kliknij na Tabele, Kwerendy lub na obydwie opcje, w zależności od tego, czy źródło wpisów jest tabelą, kwerendą lub też nie pamiętasz. Kliknij na nazwie tabeli (lub kwerendy) , gdzie znajdują się wpisy; następnie kliknij Dalej
4.Następnym krokiem kreatora zapyta o nazwę kolumny, których wartości chcesz dołączyć do listy. Kliknij podwójnie na nazwie na liście Dostępne Pola, aby przenieść pole na listę Zaznaczone Pola. Następnie kliknij Dalej. Możesz dodać do listy wpisów więcej niż tylko jedno pole - w polu zostaną zapisane dane tylko z jednego pola, ale inne pola mogą ułatwić identyfikację poprawnego wpisu
5.W następnym kroku kreatora ,jeżeli zaznaczysz Ukryj Kolumnę Klucza wtedy ewentualny klucz podstawowy zostanie ukryty. Jeżeli na liście odnośników dołączyłeś jedno pole, nie zobaczysz pola Ukryj Kolumnę Klucza. Pomimo tego, że możesz nie widzieć wartości klucza podstawowego na liście odnośników, to właśnie wartość klucza jest zapisywana w polu odnośników
6.Jeżeli jest to konieczne, ustal szerokość kolumn, tak abyś mógł łatwo odczytywać wpisy (przeciągnij prawą stronę nagłówka kolumny lub kliknij podwójnie na prawej stronie nagłówka). Kliknij Dalej
7.W następnym kroku kreatora możesz zmienić nazwę pola odnośników, jeżeli tylko chcesz .Kliknij Zakończ
8.W komunikacie , jaki się pojawił, kliknij Tak. Access stworzy relacje pomiędzy tymi tabelami, tak aby pole odnośników działało
Aby stworzyć pole odnośników, które wybiera wpisy w statycznej liście:
1.W widoku projektu kliknij na polu, dla którego chcesz stworzyć statyczną listę
2.W kolumnie Typ Danych wybierz Kreatora Odnośników
3.W pierwszym kroku kreatora wybierz Chcę Wpisać Żądane Przeze Mnie Wartości i kliknij Dalej
4.Pojawi się drugie okno Kreatora Odnośników. Będziesz tam mógł wpisać wartości, jakie pojawią się na liście. W sekcji Kol.1 wpisz pierwszy element, jaki ma się pojawić na liście; następnie naciśnij klawisze Tab i wpisz następny element. Kontynuuj , aż wpiszesz wszystkie elementy. Gdy zakończysz, kliknij Dalej.
5.W 5 kroku kreatora odnośników, jeśli chcesz ,możesz zmienić nazwę pola. Po zakończeniu kliknij na przycisku Zakończ
Możesz stworzyć wielokolumnową rozwijaną listę, wpisując w polu Liczba Kolumn liczbę kolumn, jaką chcesz mieć podając wartości w każdej kolumnie. W polu będzie przechowywana tylko jedna z kolumn, jednak pozostałe kolumny mogą służyć do identyfikacji właściwego wpisu.Kliknij na zakładce Odnośnik w panelu właściwości tabeli w widoku projektu, dzięki temu zobaczysz właściwości dla stworzonej listy odnośników
Używanie pól odnośników : Aby użyć pola odnośników do wprowadzania danych, najpierw przenieś punkt wstawienia do właściwego pola. Potem wykonaj jedną z dwóch rzeczy:
• Kliknij na strzałce z prawej strony pola i wybierz wpis z listy
• Wpisz pierwszą literę właściwego wpisu. Pojawi się pierwszy wpis rozpoczynający się od tej litery. Jeżeli jest więcej wpisów rozpoczynających się od tej litery, możesz wpisać 2 lub 3 litery
Modyfikowanie pól odnośników : Co zrobić, jeśli musisz zmodyfikować listę po tym, jak już ją wprowadziłeś? Możesz w takim wypadku zmienić własności pola odnośników. Aby zmienić wpisy w statycznej liście odnośników , na zakładce Odnośnik w panelu właściwości pola, w polu Źródło Wierszy, możesz zmienić listę wpisów. Aby usunąć wpis z listy, zaznacz wpis (łącznie z otaczającymi go znakami cudzysłowu i następującym średnikiem), następnie naciśnij Delete .Aby dodać nowy wpis do listy, wpisz nowy wpis w cudzysłowie, oddzielonych od innych znakiem średnika. Aby zmienić rozmiar kolumny dla listy pola odnośników: na zakładce Odnośnik w panelu właściwości pola, w polu Szerokść Kolumn, możesz zmienić szerokość kolumny. Szerokości kolumn są wypisywane od lewej do prawej i oddzielone średnikami. Kolumny ukryte (zwykle ID lub klucz podstawowy) posiadają szerokość "0". Aby zmienić szerokość kolumny , wpisz nową wielkość w centymetrach
Sortowanie wpisów listy odnośników : Lista wpisów jest łatwiejsza do używania, jeżeli zostanie posortowana w porządku alfabetycznym. Jednak często pole odnośników wybierające wpisy z tabeli lub kwerendy nie będzie posortowane. Pole odnośników możesz posortować w następujący sposób :
1.Na zakładce Odnośnik, w panelu właściwości pola, kliknij na polu Źródło Wierszy. Kliknij na przycisku Konstruuj, jaki się pojawi (przycisk z trzema kropkami)
2.Otworzy się okno kwerendy. Na siatce QBE kliknij w wierszu Sortuj Pola, jake chcesz posortować i wybierz Rosnąco lub Malejąco
3.Zamknij okno kwerendy i kliknij Tak, gdy zostaniesz zapytany, czy chcesz zapisać zmiany
4.Zapisz tabele i przełącz się do widoku arkusza danych, aby przetestować pole odnośników

Pola wyboru : Pole wyboru jest kontrolką (fromantem), która graficznie wyświetla pytanie typu Tak/Nie; znak zaznaczenia w polu wyboru oznacza Tak, natomiast puste pole oznacza Nie. Jeżeli pole tabeli posiada typ Tak/Nie, wtedy Access automatycznie stworzy dla niego pole wyboru. W Accessie Tak i Nie są właściwie wartościami numerycznymi, mogą być one przeliczane. Tak jest równe -1, Nie wynosi 0

Pole kombi : Pole kombi to kontrolka pozwalając na wybieranie wartości z listy lub na wpisanie nowej wartości do listy. Jest ona używana przez pole wyszukiwania do wyszukiwania wartości w innej tabeli lub na stworzonej liście

pole listy : Pole listy to kontrolka ,jaka wyświetla listę wartości, z których możesz wybierać wpis

Pole Pokaż w kwerendzie : W widoku projektu kwerendy, na siatce QBE, każda kolumna pola posiada pole wyboru. Pole to nazywa się Pokaż. Jeżeli jest zaznaczone ,dane pola zostają wyświetlone w kwerendzie jeżeli jest ono puste, dane tego pola są używane w kwerendzie (np. do filtrowania lub sortowania), ale nie wyświetlane w widoku arkusza danych

Pole tekkstowe : Pole tekstowe jest kontrolką, jaka wyświetla wartość z pola tabeli lub z obliczanego wyrażenia. Często jest używana do wprowadzenia lub edycji danych w polu

Pomoc : Wewnątrz Accessa możesz uzyskać pomoc na dwa sposoby: z pola Wpisz Pytanie Do Pomocy i z Asystenta Pakietu Office. Pole Wpisz Pytanie do Pomocy znajduje się w prawym górnym rogu okna programu. Aby go używać, wpisz tam słowo lub frazę, naciśnij Enter i kliknij na wybranym temacie z listy, jaki się pojawi. Asystent Pakietu Office zapewnia ten sam rodzaj informacji jak wspomniane wyżej pole (jednak nie zachowuje listy twoich pytań) Aby używać asystenta pakietu Office, kliknij na znaku Asystenta Pakietu Office. Jeżeli nie jest on już wyświetlony, wybierz Pomoc | Pokaż Asystenta Pakietu Office . Następnie wpisz pytanie w polu i kliknij Wyszukaj

Ponowne uruchamianie kwerendy : Ponowne uruchomienie kwerendy aktualizuje dynamiczny zestaw rekordów kwerendy wszelkimi nowymi rekordami, jakie zostały dodane od czasu ostatniego otwarcia kwerendy. Aby ponownie uruchomić kwerendę, gdy kwerenda jest otwarta w widoku arkusza danych naciśnij F9

Powiększenie : Pole Powiększenie, które pojawia się na pasku narzędziowym, gdy raport jest w widoku podglądu wydruku , pozwala na powiększenie lub redukcję rozmiaru stron raportu, jakie są pokazywane w oknie raportu. Aby używać tego pola ,zaznacz lub wpisz znak procentów w tymże polu. Gdy raport jest otwarty w podglądzie wydruku, możesz szybko powiększać do pełnego rozmiaru, tak aby cała strona pasowała w oknie, klikając na stronach raportu za pomocą myszy. W podglądzie wydruku wskaźnik wygląda jak szkło powiększające, klikając na stronie raportu, przełączasz się między powiększeniem a oddaleniem. Możesz także pokazać w oknie podglądu więcej stron niż tylko jedną, klikając na przyciskach Dwie Strony lub Kilka Stron na pasku narzędziowym

Problemy z zaznaczaniem myszą : Istnieje kilka problemów z zaznaczaniem kontrolek na formularzu i raporcie. Gdy zaznaczysz kontrolkę i następnie klikniesz na niej ,tak ,że punkt wstawienia przenosi się do kontrolki, nie będziesz w stanie przenosić kontrolki lub zmieniać jej rozmiaru, dopóki nie klikniesz poza nią i nie klikniesz na niej powtórnie. Jeżeli masz problemy z zaznaczaniem i przenoszeniem grupy kontrolek, zaznacz grupę i następnie umieść mysz nad dowolną zaznaczoną z zaznaczonych kontrolek tak abyś widział wskaźnik przenoszenia (symbol otwartej dłoni). Wtedy będziesz mógł przenosić całą grupę

Projekt Access : Projekt Access to plik będący zbiorem obiektów bazy danych Access (formularzy, raportów, stron dostępu do danych itd.) , które pobierają swoje dane z osobnej bazy danych SQL Server. Projekt Access może zawiera żadnych danych tabel ani ich relacji. Obiekty bazy danych w projekcie Access. Gdy dane w bazie danych są już zbyt wielkie aby efektywnie na nich pracować, wtedy wypada przenieść dane do bazy danych SQL Server i używać projektu Access do wprowadzania , edycji i pobierania danych tam przechowywanych

Projektowanie baz danych : Kluczem do stworzenia funkcjonalnej , efektywnej bazy danych jest projekt jej struktury oraz poszczególnych obiektów tej bazy .Logiczny projekt może zaoszczędzić ci wiele czasu i nerwów, gdy później będziesz chciał wprowadzić zmiany. Oto kilka użytecznych wskazówek, o jakich powinieneś pamiętać zanim zaczniesz tworzyć bazę danych:
• Zanim zaczniesz , najpierw zaplanuj na kartce swoje tabele i relacje - mając plan, będzie łatwiej konstruować całość
• Rozpocznij od zastanowienia się , jakie rezultaty i wyjście ma zwracać baza danych - pamiętaj , jaki chcesz uzyskać gotowy rezultat, aby według tego projektować bazę danych
• Następnie wpisz i uporządkuj wszystkie dane, jakie posiadasz. Zorganizuj na papierze te dane w logiczne tabele, jakie będą efektywnie przechowywać dane, następnie zaimportuj lub stwórz te tabele. Nie martw się o dodawanie każdego pola, jakiego kiedykolwiek będziesz mógł potrzebować - zawsze można później dodać nowe pole do tabeli, po zakończeniu bazy danych
• Podziel dane na kilka pól zamiast łączyć zamiast łączyć je w jednym polu. Na przykład nazwiska rozdziel na Tytuł, Nazwisko, Imię oraz DrugieImie - dzięki temu w razie potrzeby o wiele łatwiej będzie łączyć te pola niż rozdzielać je z wartości w jednym polu w przeciwnym wypadku
• Trzymaj w jednej bazie wszystkie tabele dla pojedynczej jednostki lub biznesu. Na przykład nie rozdzielaj tabeli Klienci i Zamówienia - gdy tak zrobisz, nie będziesz mógł korzystać z relacyjności bazy danych. Zamiast tego, trzymaj tabelę Klienci i Zamówienia w jednej bazie danych, tak aby można było między nimi zrobić relacje
&bul; Nie przechowuj powtarzających się zestawów danych. Na przykład jeśli masz tabelę z Excela, jakiej potrzebujesz do pracy z programem Excel, nie musisz duplikować tych danych ,aby móc korzystać z niej w Accesie. Zamiast tego, możesz połączyć się z tą tabelą i używać jej w programie Access, w ten sposób zachowując tylko jedną kopię aktualnego zestawu danych
• Gdy tylko możesz ,używaj w polach ograniczających typów danych. Na przykład jeżeli pole oczekuje wartości typu Tak/Nie, używaj typu Tak/Nie. Jeżeli pole będzie szukać wpisu w innej bazie danych, używaj Kreatora Odnośników do stworzenia tego pola. Typ danych może ograniczyć wpisy tylko do wpisów prawidłowych, tak aby nikt nie był w stanie wprowadzić błędnych danych

Przenoszenie kontrolek na formularzu i raporcie : Aby przenieść kontrolkę na formularzu i raporcie, kliknij na kontrolce aby ją zaznaczyć (zaznaczona kontrolka będzie miała uchwyty naokoło swojego obwodu). Następnie umieść wskaźnik nad kontrolką, tak aby zmienił się on w ikonę otwartej dłoni, potem przeciągnij otwartą dłoń, przenosząc tym samym kontrolkę. Aby przenieść kontrolkę oddzielnie od jej etykiety, lub aby przenieść etykietę oddzielnie od kontrolki, kliknij na kontrolce lub etykiecie, aby ją zaznaczyć. Umieść wskaźnik nad dużym uchwytem w lewym górnym rogu kontrolki lub etykiety następnie , gdy wskaźnik zamieni się w ikonę dłoni z palcem wskazującym, wtedy będziesz mógł przeciągać kontrolkę lub etykietę przeciągając ten uchwyt.

Przenoszenie pól : W tabeli lub kwerendzie możesz zmieniać układ kolumn widoczny w arkuszu danych ,zaznaczając i przeciągając nagłówek kolumny. Przeniesienie kolumny w widoku arkusza danych nie zmieni układu pól w widoku projektu. Aby przenieść pola w tabeli w widoku projektu, kliknij na szarym selektorze wierszem, aby zaznaczyć wiersz pola, następnie przeciągnij ten selektor do nowej pozycji na liście pól. Aby przenieść pole w kwerendzie w widoku projektu : na siatce QBE, kliknij na szarym pasku nad kolumną pola, jakie chcesz przenieść. Następnie przeciągnij szary pasek na prawo lub lewo, aby zmienić układ pól na siatce. Gdy chcesz posortować kwerendę pod względem więcej niż tylko jednego pola, będziesz musiał przenieść pola w siatce. Pola kwerendy są posortowane od lewej do prawej, w zależności od ich położenia na siatce QBE . Poza przypisywanie porządku sortowania w każdym wierszu Sortuj, musisz umieścić sortowane pola w kolejności hierarchicznego sortowania od lewej do prawej.

Przybornik : Przybornik to swobodny pasek narzędziowy, zawierający przyciski do tworzenia kontrolek w formularzach i raportach. Pojawi się on tylko w widoku projektu. Jeżeli nie pojawia się , gdy przełączasz formularz lub raport w widoku projektu, kliknij na przycisku Przybornik na pasku Projektowanie

Przycisk opcji : Przycisk opcji to kontrolka w formularzu , służąca do wprowadzania wartości w określonym polu. Gdy nie jest częścią grupy opcji, wtedy funkcjonuje jako kontrolka typu Tak/Nie

Przycisk polecenia : Przycisk polecenia to kontrolka w kształcie przycisku na formularzu, która uruchamia makro lub procedurę zdarzenia. Możesz użyć kreatora kontrolek (formantów) do stworzenia przycisku polecenia, który działa z kodem programowym VBA (które pisze za ciebie kreator), albo stworzyć własny przycisk uruchamiający jedno z makr

Przyciski nawigacyjne w podformularzu : W formularzu z podformularzem, zarówno główny formularz jak i podformularz posiadają obszary nawigacyjne. Może to prowadzić do pomyłek, jeżeli Podformularz znajduje się na dole głównego formularza i dwa obszary nawigacyjne znajdują się jeden na drugim. Zwykle dobrze jest usunąć z podformularza obszar nawigacyjny i pozwolić użytkownikowi wykorzystać pasek przesuwny do przenoszenia się między rekordami w podformularzu.

Query by Example (QBE) : Query By Example (zapytanie-kwerenda poprzez przykład), lub QBE, jest techniką tworzenia kwerend poprzez przeciąganie i upuszczanie pól z tabeli na siatkę w kwerendzie w oknie widoku projektu. Siatka ta jest także nazywana siatkąQBE. Gdy uważasz siatki QBE do tworzenia kwerendy, Access konwertuje twój układ QBE na instrukcje SQL, które właśnie uruchamiają kwerendę, kliknij na strzałce obok przycisku Widok i wybierz Widok SQL. Instrukcje SQL pojawiają się w oknie kwerendy

Raport : Raport jest obiektem bazy danych, jaki prezentuje dane w zorganizowanym, łatwym do przeczytania, drukowanym formacie. Najszybszym sposobem na stworzenie raportu jest wcześniejsze stworzenie Autoraportu, jednak nie zawsze jest to dobre wyjście. Najprostszym sposobem stworzenia naprawdę dobrych raportów jest użycie Kreatora Raportów. Możesz stworzyć raport parametryczny, coś w stylu kwerendy parametrycznej, pytający użytkownika o dane przed otwarciem.
Tworzenie Autoraportu : Aby stworzyć Autoraport, w oknie bazy danych zaznacz nazwę tabeli lub kwerendy, dla której chcesz mieć raport. Na pasku narzędziowym kliknij na strzałce obok przycisku Nowy Obiekt, następnie wybierz Autoraport. Możesz tworzyć lepiej wyglądający Autoraport w nieco dłuższy sposób: w oknie bazy danych , zaznacz nazwę tabeli lub kwerendy dla której chcesz stworzyć raport. Na pasku narzędziowym kliknij na strzałce obok przycisku Nowy Obiekt, następnie wybierz Raport. W oknie dialogowym Nowy Raport kliknij podwójnie albo Autoraport : Kolumnowy albo Autoraport: Tabelaryczny
Tworzenie raportu za pomocą Kreatora Raportów : Kreator Raportów tworzy nowy raport przy twoim udziale w części układu i procesu projektowania, dzięki czemu możesz dostosować raport. Aby stworzyć raport za pomocą Kreatora Raportów:
1.W oknie bazy danych, w grupie Raporty, kliknij podwójnie na Utwórz Raport Za Pomocą Kreatora
2.W pierwszym kroku kreatora,wybierz tabelę (jedną lub więcej) lub kwerendę, w której znajdują się dane przeznaczone do raportu. Będzie łatwiej , jeżeli najpierw stworzysz pojedynczą kwerendę zawierającą wszystkie dane , jakie chcesz mieć w raporcie
3.Na liście Dostępne Pola, kliknij podwójnie na każdym polu, jakie chcesz dołączyć do raportu lub kliknij na podwójnej strzałce w prawo, aby przenieść wszystkie pola na listę Zaznaczone Pola
4.W następnym kroku kreatora, możesz wybrać poziomy grupowania jeśli chcesz. Gdy dane są pogrupowane, są wtedy zorganizowane w bardziej logiczny sposób. Na liście pól kliknij podwójnie na każdym polu, jakie chcesz pogrupować, w takiej kolejności, w jakiej chcesz aby były pogrupowane. Każda grupa pola pojawia się na niebiesko w oknie podglądu po prawej stronie kreatora
5.Kliknij Dalej. W tym kroku,możesz wybrać sortowanie szczegółów danych, możesz także wybrać podsumowanie danych. Aby posortować według pola , wybierz jego nazwę w pierwszej rozwijanej liście, następnie ustal konieczność sortowania. Aby zmienić kolejność sortowania, kliknij na przycisku z porządkiem sortowania.
6.Aby podsumować zgrupowane dane, kliknij na przycisku Opcje Podsumowania. W oknie dialogowym Opcje Podsumowania, wypisane są pola posiadające obliczalne typy danych, możesz wybrać funkcje podsumowania dla każdego obliczalnego pola. Opcja Szczegóły i Podsumowanie pozwala aby raport pokazywał zarówno szczegóły jak i podsumowanie dla każdej z grup. Jeżeli te opcje sądla ciebie niejasne, najlpszym sposobem na odkrycie tego co za co odpowiada, jest kilkakrotne stworzenie raportu, z różnymi opcjami za każdym razem, a następnie porównanie rezultatów.
7.Kliknij OK aby zamknąć okno Opcje Podsumowania, następnie kliknij Dalej, aby otworzyć kolejny krok kreatora. W kroku tym zostaniesz zapytany, jaki chcesz mieć układ danych na starcie. Krokowy jest najczęściej stosowany, jednak możesz kliknąć na innych możliwościach i zobaczyć ogólny podgląd wybranego układu. Także, jeżeli dane twojego raportu posiadają więcej pól niż 5 lub 6, możesz wybrać układ poziomy w sekcji Orientacja, tak aby wszystkie pola dobrze pasowały na stronie.
8.Klinij Dalej ,następnie wybierz Styl dla czcionek, a także kolory i linie rozdzielające. Możesz zmienić wszystkie te rzeczy później, podczas dostosowywania raportu, jednak aby zaoszczędzić sobie czasu i wysiłku, rozpocznij od wybrania stylu jaki jest najbliższy temu, co chcesz osiągnąć. Kliknij na innej nazwie stylu, aby zobaczyć jego podgląd.
9.Kliknij Dalej. W ostatnim kroku kreatora możesz zmienić nazwę raportu (jest to zwykle dobry pomysł), kliknij Zakończ, by otworzyć nowo stworzony raport w podglądzie wydruku
Raport stworzony przez kreatora jest zapisany z nazwą, jaką mu nadałeś w ostatnim kroku, tak więc nie musisz go zapisywać, chyba ,że po dostosowaniu Tworzenie raportu parametrycznego : Aby zmienić istniejący raport w raport parametryczny, otwórz raport w widoku projektu, kliknij prawym przyciskiem myszy na szarym polu w lewym górnym rogu raportu, następnie wybierz Właściwości. Na zakładce Dane, kliknij na polu Źródło Rekordów, następnie kliknij na przycisku z trzema kropkami. Otworzy się okno kwerendy dla danego raportu . W wierszu Kryteria dla pola , w jakim chcesz wprowadzić kryteria wprowadzane przez użytkownika, wpisz frazę lub pytanie, jakie zostanie zdane użytkownikowi, upewnij się że zadanie to umieścisz w kwadratowych nawiasach. Następnie zapisz i zamknij okno kwerendy.
Modyfikowanie rekordu : Możesz modyfikować raport na wiele sposobów - przenosząc, zmieniając rozmiar kontrolek, zmieniając kolory, dodając elementy graficzne, usuwając szczegóły itd. Aby modyfikować raport, otwórz go w widoku projektu i dokonaj odpowiednich zmian . Przełącz się do podglądu, aby sprawdzić dokonane zmiany, gdy zakończysz zapisz raport.
Poprawianie błedów w raporcie : Jeżeli w danych raportu znajduje się błąd, problem najprawdopodobniej nie leży w samym raporcie, ale w podległej tabeli , gdzie dane są przechowywane. Zamknij raport, otwórz tabelę, gdzie znajduje się dane i popraw je. Gdy otworzysz raport, dane będą wyświetlane poprawnie. Jeżeli liczba w raporcie zostaje przycięta, wtedy możesz przełączyć się do widoku projektu i wydłużyć pole tekstowe z tą liczbą.
Podział strony (znak) : Załóżmy ,że tworzysz raport, jaki rozpoczyna nowe pogrupowane dane miesięczne na końcu danych z poprzedniego miesiąca zostanie , który zwykle znajduje się na środku strony - oznacza to ,że grupa nowego miesiąca zostanie rozdzielona na dwie strony. Raport byłby bardziej czytelny, jeżeli każdy miesiąc zaczynałby się od nowej strony raportu. Aby zmienić podział strony, przełącz raport do widoku projektu. Kliknij prawym klawiszem myszki w raporcie i wybierz Właściwości, aby otworzyć arkusz właściwości, następnie wybierz obszar, dla którego chcesz zmienić właściwości (arkusz właściwości pokazuje własności dla dowolnej części raportu, jaką wybierzesz). Np. Możesz chcieć podzielić stronę tuż przed nagłówkiem każdej grupy miesiąca, tak aby każda grupa zaczynała się na nowej stronie - aby to zrobić , wybierz Nagłówek Grupy. W arkuszu właściwości, na zakładce Format, w polu Wymuszaj Nową Stronę , kliknij na strzałce i wybierz Przed Sekcją

Reguła sprawdzania poprawności : Własność Reguła Sprawdzania Poprawności ustala limity lub warunki na dane, jakie mogą być wprowadzone w polu. Na przykład możesz wymagać , aby wpis dotyczący daty wygaśnięcia karty kredytowej był późniejszy niż aktualna data (tak abyś wiedział ,że jeszcze jest ona ważna w dniu zamówienia) Aby stworzyć regułę sprawdzania poprawności, wpisujesz wyrażenie w polu Reguła Sprawdzania Poprawności. Wyrażenie jest kombinacją symboli i wartości, które tworzą specyficzny rezultat, gdyż Access rozumie to wyrażenie. Reguła sprawdzania może zostać utworzona dla pola w tabeli, ta reguła jest przenoszona do każdego obiektu, gdzie pole jest wyświetlane. Może także być stworzona w kontrolce formularza dla pola, bez oddziaływania na podległe pole w tabeli lub na dowolny inny obiekt lub kontrolkę .Istnieją specyficzne symbole i składnia używane do tworzenia funkcjonalnego wyrażenia, musisz nieco przestudiować to zagadnienie, aby tworzyć dobre, własne wyrażenia reguły sprawdzania poprawności . Oto kilka często stosowanych wyrażeń :
Typ Pola Danych Wyrażenia Ograniczenie Danych
Liczba, Walutowy < > 0 Nie dopuszcza się wartości zerowej
Liczba, Walutowy 0 Or > 50 Musi być albo 0 albo mniej niż 50
Data/Czas >#1/101# Musi być później niż 1 stycznia 2001
Data/Czas Between 1/1/1 And 2/2/02 Musi być pomiędzy 1 stycznia roku 2001 a 2 lutym roku 2002
Data/Czas >Now() Musi być późniejsza niż aktualna data
Tekst Like "P???" Musi mieć cztery znaki zaczynające się od P

Aby stworzyć regułę sprawdzania w polu tabeli, otwórz tabelę w widoku projektu. Kliknij na wierszu pola, następnie wpisz wyrażenie w polu Reguła Sprawdzania Poprawności w panelu Właściwości Pola. Aby stworzyć regułę sprawdzania poprawności w kontrolce formularz, otwórz formularza w widoku projektu. Kliknij prawym przyciskiem na kontrolce, następnie wybierz Właściwości. Na zakładce Dane wpisz wyrażenie w polu Reguła Sprawdzania Poprawności

Rekordy : Rekordy to zestaw informacji istniejących jako jedność, np. informacja o nazwisku i adresie klienta lub szczegóły na temat produktu. Wszystkie rekordy są przechowywane w tabelach, każdy rekord znajduje się w wierszu tabeli
Dodawanie rekordów : Aby dodać rekord do tabeli w widoku arkusza danych, rozpocznij pisanie nowych danych rekordu na dole tabeli. Aby dodać rekord używając formularza, rozpocznij nowy rekord na końcu istniejących rekordów w formularzu. Aby rozpocząć nowy rekord w tabeli lub w formularzu, możesz albo kliknąć na przycisku Nowy Rekord w obszarze nawigacyjnym, lub kliknąć na ostatnim istniejącym rekordzie i nacisnąć klawisz Tab
Edycja rekordów : Aby edytować istniejące rekordy, w tabeli, kwerendzie lub formularzu przenieś punkt wstawienia do pola jakie chcesz zmienić. Aby zastąpić istniejący wpis, zaznacz cały wpis i napisz lub wybierz nową wartość, aby zmienić kilka znaków, zaznacz te znaki i usuń je, a następnie napisz coś w ich miejsce
Zapisywanie rekordów : Rekordy nie muszą być zapisywane specjalnie po wprowadzeniu danych. Gdy wprowadzisz dane w rekordzie i następnie przeniesiesz punkt wstawienia poza rekord, albo do innego rekordu, albo do innego istniejącego rekordu, wtedy wszelkie dane, jakie dodałeś zostaną zapisane automatycznie. Podczas dodawania lub edycji danych w rekordzie, na selektorze rekordu pojawi się symbol ołówka. Gdy jest on wyświetlony, oznacza to ,że zmiany w rekordzie nie zostały jeszcze zapisane. Gdy przeniesiesz się do innego rekordu, rekord poprzedni zostanie zapisany i symbol ołówka zniknie
Cofanie zapisanych zmian : Co zrobić jeśli zmieniłeś rekord został on zapisany ale zdecydowałeś się ,że nie chcesz jednak dokonywać zmian? Jeżeli jest to ostatni z edytowanych rekordów, możesz cofnąć zmiany, wybierając Edycja | Cofnij Zapisanie Rekordu lub klikając na przycisku Cofnij na pasku narzędziowym .Wszystkie zmianyu ,jakich dokonałeś na tym rekordzie zostaną cofnięte
Przemieszczanie się między rekordami : Możesz przenosić się między rekordami w tabeli, kwerendzie lub formularzu , używająć obszaru nawigacyjnego na dole obiektu

Relacje Wiele-do-Wielu : Relaca Wiele-do-Wielu jest relacją pomiędzy tabelami, w której każda tabela może posiadać wiele powiązanych rekordów z drugiej tabeli. Tabele z relacjami wiele-do-wielu mogą być połączone razem poprzez tabelę pośrednią, zwaną tabelą łączącą która dzieli relacje wiele-do-wielu na dwie relacje jeden-do-wielu

Relacje : Relacja (lub sprzężenie) łaczy dwie tabele, pozwalając na używanie kwerend do wyszukiwania i wyświetlania powiązanych danych znajdujących się w różnych tabelach (to dlaczego Access nazywa się relacyjną bazą danych). Istnieją trzy typy relacji tabel: jeden-do-jednego, jedne-do wielu i wiele-do-wielu. Gdy dwie tabele są łączone, określone pola, jakie są łączone, muszą posiadać pasujący do siebie typ danych . (Innymi słowy, nie możesz połączyć pola tekstowego w jednej tabeli z polem liczbowym w tabeli drugiej, nawet jeżeli wpisy w tych polach są identyczne). Własność Rozmiar Pola dwóch łączonych pól musi pasować. Jeżeli będziesz konsekwentny w wyborze typów danych i rozmiarów pola, wtedy rzadko będziesz miał z tym problemy. Aby zobaczyć ,stworzyć lub usunąć relacje tabel, otwórz okno Relacje. Aby otworzyć okno Relacje: zamknij wszelkie istniejące obiekty bazy danych i kliknij na przycisku Relacje na pasku narzędziowym Accessa (lub wybierz Narzędzia | Relacje). Pojawi się okno Relacje. Może posiadać lub też nie dowolne tabele, w zależności od tego czy układ został zapisany od czasu ostatniego otwarcia .W oknie Relacje, każda tabela jest reprezentowana przez nazwę tabeli na pasku tytułowym oraz listę jej pól. Jeżeli tabela posiada klucz podstawowy, jego nazwa jest pogrubiona. Powiązane pola w każdej tabeli są połączone przez linię sprzężenia (łączenia) .Jeżeli nie widzisz wszystkich pól tabeli, przeciągnij dolną ramkę tabeli ,aby powiększyć jej okienko. Aby wyświetlić tabele w oknie Relacji : kliknij prawym klawiszem myszki na pustym obszarze w oknie Relacji i wybierz Pokaż Tabele. W oknie dialogowym Pokazywanie Tabeli, kliknij na nazwie tabeli i naciśnij przycisk Dodaj. Gdy dodasz już tabele, jakie chcesz, kliknij Zamknij. Aby stworzyć relacje pomiędzy dwiema tabelami : kliknij na nazwie pola w jednej tabeli, aby je zaznaczyć, następnie przeciągnij to zaznaczone pole do innej tabeli i upuść je na polu, jakie ma zostać z nim powiązane. Nazwy pól nie muszą do siebie pasować, jednak typy danych i rozmiar tak. Jeżeli spróbujesz stworzyć łącze (sprzężenie) i Access odmówi, otwórz każdą tabelę w widoku projektu i upewnij się ,że pola, jakie łączyłeś są kompatybilne. Aby otworzyć tabelę w widoku projektu z okna Relacje, kliknij prawym klawiszem myszy na tabeli i wybierz Projekt Tabeli. Następnie dokonaj zmian i zapisz oraz zamknij tabelę, aby powrócić do okna Relacje. Po tym jak już opuścisz jedno pole na drugim, pojawi się okno dialogowe Edytowanie Relacji. Okno to pokazuje nazwy pól, jakie są łączone, zaś na dole okna Access pokazuje, jaki typ relacji tworzy takie połączenia (jeżeli nie widać tam jeden-do-jednego lub jeden-do -wielu, możesz mieć problem z relacjami). Kliknij na przycisku Utwórz, aby zakończyć tworzenie relacji. Aby usunąć relację, kliknij prawym przyciskiem myszy na linii i wybierz Usuń.
Relacja jeden-do-jednego : Relacje jeden-do-jednego, w których każdemu rekordowi w tabeli pierwszej odpowiada tylko jeden pasujący rekord w powiązanej tabeli, nie są często stosowane , ponieważ dane w relacji jeden-do-jednego są zwykle przechowywane w jednej tabeli. Jednym z powodów użycia takiej relacji może być trzymanie publicznych informacji o pracowniku w jednej tabeli (nazwisko, dział i przełożony), zaś prywatnych w tabeli drugiej o ograniczonym dostępie (np. adres , domowy numer telefonu i pensja)
Relacja jeden-do-wielu : Relacje jeden-do-wielu są najczęściej stosowane. W relacji takiej tabeli po stronie "jeden: są nazywane tabelami głównymi. Tabele po stronie "wiele" nazywane są tabelami powiązanymi (pokrewnymi)
Relacje wiele-do-wielu ACK : Relacje wiele-do-wielu są także często stosowane. w tym typie relacji każda tabela może posiada wiele powiązanych wpisów w innej tabeli

Rozwiązywanie problemów : Podczas pracy z Accessem, mogą ci się przytrafić dwa typy kłopotów. Pierwszy typ kłopotów dotyczy problemów operacyjnych pracy z programem- często w powodu tego iż wciąż uczysz się jak używać Accessa. Gdy doświadczasz tego typu kłopotów, użyj pola Wpisz Pytanie Do Pomocy, w celu zadania pytania. Jeżeli nie uzyskasz odpowiedzi w pierwszym zestawie tematów pomocy, spróbuj inaczej sformułować pytanie ,używając innych słów. Drugi typ problemów dotyczy programowych kłopotów z samym programem Access lub prawdopodobnie jednego z innych programów działających na komputerze. Okazuje się, iż często możesz rozwiązać taki problem, jeżeli odwiedzisz stronę bazy wiedzy Microsoft Knowlegde Base. Witryna ta zapewnia informacje dotyczące rozwiązywania problemów wszystkiego rodzaju.

Schowek : Gdy pracujesz z aplikacjami Microsoft Office takimi jak Access, słowo schowek odnosi się do dwóch różnych rzeczy: systemowego schowka oraz schowka Office. Obydwa schowki są obszarami tymczasowego przechowywania wypełnionymi elementami, jakie możesz wycinać i kopiować. Jednakże te dwa schowki działają nieco inaczej.
Używanie schowka systemowego : Kiedykolwiek, gdy kopiujesz lub wycinasz coś w Windows, element wycinany lub kopiowany zostaje przechowywany w schowku systemowym. Schowek systemowy może przechowywać tylko jeden element naraz, tak więc gdy kopiujesz lub wklejasz nowy obiekt zastępuje poprzedni . W programach nienależących di grupy Office i podczas samej pracy z Windows, kopiujesz zawartość systemowego schowka do aktywnego okna podczas wklejania elementu. Systemowy schowek zostaje wymazany na dwa sposoby : gdy wyłączysz komputer lub gdy poinformujesz Office, aby wyczyścił schowek Office. Podczas czyszczenia schowka Office schowek systemowy też zostaje skasowany. Aby wkleić coś ze schowka systemowego, możesz wybrać komendę Edycja | Wklej, kliknąć na ikonie Wklej na pasku narzędziowym lub nacisnąć Cyrl+V
Używanie schowka Office : W Microsoft Office możesz wklejać elementy albo ze schowka systemowego albo w ze schowka Office .W odróżnieniu od schowka systemowego ,schowek Office może przechowywać do 24 elementów .Gdy kopiujesz dwudziesty piąty element, Office usuwa pierwszy, najstarszy elementy. Aby wkleić ze schowka Office, najpierw wybierz Edycja | Schowek Pakietu Office, zawartość schowka Office zostanie wyświetlona na panelu zadań. Następnie kliknij na elemencie, jaki chcesz wkleić, wybierz z menu kontekstowego opcje Wklej. Schowek Office pozwala na kopiowanie elementów pomiędzy programami i dokumentami Office. Np. Możesz go użyć do skopiowania rekordów z tabeli Access do dokumentu Word lub arkusza Excel. Schowek Office jest czyszczony , gdy zamkniesz ostatni program pakietu Office. Możesz go także wyczyścić, klikając na przycisku Wyczyść Wszystko na panelu zadań schowka (Wtedy jest też czyszczony schowek systemowy) . Możesz usuwać poszczególny elementy schowka Office, klikając na nich prawym klawiszem myszy i wybierając komendę Usuń

Sekcja szczegóły : Sekcja szczegóły w raporcie jest sekcją, gdzie są wyświetlane indywidualne rekordy z podległej tabeli. Dowolna kontrolka umieszczona w sekcji Szczegóły raportu będzie wyświetlać wszystkie indywidualne rekordy w podglądzie wydruku raportu

Selektor pola : W widoku arkusza danych dla tabeli lub zapytania selektora pola to szare pola nagłówka na górze kolumn (pól). Aby zaznaczyć całe pole, kliknij na selektorze pola. W widoku projektu tabeli selektory pola to szare pola po lewej stronie wierszy pola. Na selektorze klikasz, aby zaznaczyć cały wiersz pola, gdy np. chcesz w widoku projektu usunąć lub przenieść to pole. Poza tym, gdy pole jest przeznaczone do bycia kluczem podstawowym dla tabeli, ikona klucza podstawowego jest wyświetlana na selektorze pola

Selektory rekordów : W tabeli lub kwerendzie jest to szare pole z lewej strony każdego roku w widoku arkusza danych; możesz na nim kliknąć, aby zanzaczyć cały rekord. W formularzu selektor rekordów to pionowy szary pasek z lewej strony formularza. Możesz go pokazywać lub ukrywać, ponieważ jest to opcja formatowania formularza. Jest to istotne, jeżeli tworzysz formularz panelu przełączania, ponieważ nie pokazuje on rekordów i jest przepychany przez dodatkowe elementy, takie jak selektory rekordów. Aby pokazać lub ukryć selektor rekordów w formularzu : otwórz formularz w widoku projektu, kliknij prawym klawiszem myszki na szarym polu w lewym górnym rogu formularza i wybierz Właściwości. Na zakładce Format , w polu własności Selektory Rekordów ,wybierz Tak lub Nie

Snapshot raportu : Snapshot (migawka) raprotu to plik jaki zawiera dokładną kopię każdej strony w raporcie (strony nie są interaktywne, ale drukowalne). Mogą one być oglądane w programie Snapshot Viewer, osobnym programie Micrsoft Office; jest on instalowany przez Accessa za pierwszym razem gdy utworzysz Snapshot. Aby stworzyć snapshot raportu:
1.W oknie bazy danych , w grupie Raporty, zaznacz nazwę raportu (ale go nie otwieraj)
2.Wybierz Plik | Eksportuj
3.w oknie dialogowym Eksportowanie , w polu Zapisz Jako Typ, wybierz Snapshot Format. Przejdź do folderu, gdzie chcesz zapisać plik (plik snapshot jest oddzielony od bazy danych), wpisz nazwę pliku w polu Nazwa Pliku i kliknij Eksportuj. Jeżeli pozostawisz zaznaczone pole Autostart, migawka (snapshot) zostanie wyświetlona w programie Snapshot Viewer gdy tylko zapiszesz plik
Jeżeli wyślesz plik Snapshot do kolegi, albo przez swoją sieć , albo jako załącznik do wiadomości e-mail, będzie on mógł otworzyć raport klikając na nim podwójnie.

Sortowanie : Sortowanie jest efektywną organizacją danych, Access ułatwia sortowanie danych w dowolnej tabeli, kwerendzie, formularzu i raporcie. Możesz sortować arkusze danych tabeli lub kwerendy pod względem określonego pola, aby dane były łatwiejsze do używania do różnych celów, możesz też sortować dane w formularzu, tak abyś mógł łatwiej przenosić się między poszczególnym rekordami. Gdy zamykasz obiekt po operacji sortowania, Access zapyta, czy chcesz zapisać zmiany do projektu obiektu. Jeżeli klikniesz Tak, obiekt (tabela, kwerenda lub formularz) zostanie zapisanym z nowym porządkiem sortowania i będzie się otwierał z nowym porządkiem sortowania. Jeżeli klikniesz Nie, obiekt zostanie zamknięty i będzie posiadał poprzedni porządek sortowania. W porządku Rosnącym pola tekstowe są sortowane w porządku alfabetycznym (A-Z), zaś pola numeryczne w porządku numerycznym (1-10) . W porządku Malejącym pola tekstowe są sortowane w porządku alfabetycznym (Z-A) , zaś pola numeryczne w porządku numerycznym (10-1)
Sortowanie rekordów w oparciu o wiele pól : Załóżmy ,że chcesz zobaczyć arkusz danych posortowany według jednego pola wewnątrz danych sortowanych według innego pola (na przykład w tabeli Klienci możesz posortować listę według Województwa, a następnie według nazwiska). Nazywa się to sortowaniem wielokluczowym, wykonujesz je w oknie dialogowym Filtr/Sortowanie Zaawansowane. Aby przeprowadzić operację sortowania wielokluczowego:
1.Otwórz tabelę lub kwerendę jaką chcesz posortować, następnie wybierz Rekordy | Filtr | Filtr/Sortowanie Zaawansowane. Otworzy się okno Filtr. Górna połowa okna nazywa się panelem tabel. Panel ten reprezentuje tabele i wszystkie ich pola. Jeżeli nie widzisz wszystkich pól w tabeli, przeciągnij dolną krawędź okienka tabeli. Jeżeli potrzebujesz więcej miejsca na dłuższą tabelę , przeciągnij środkową ramkę dzielącą górny panel od dolnego. Dowolna połowa okna jest nazywana siatką filtru/sortowania. Sortowanie wielokluczowe tworzysz, dodając każde sortowane pole do siatki i ustawiając porządek sortowania w wierszu Sortuj. Access sortuje według pól na siatce od lewego do prawego. Jeżeli na przykład chcesz sortować tabele Klienci pod względem województwa, a następnie według nazwiska, umieść pole stanu z lewej strony , a za nim ,po prawej , pole nazwiska. Będziesz chciał wyczyścić z okna Filtr wszystkie poprzednie sortowanie i filtrowania. Jeżeli na siatce filtru/sortowania znajduje się już nazwa pola (z poprzedniego filtru sortowania), wskaż na szary pasek na górze nazwy pola na siatce. Gdy wskaźnik myszy zmieni się na strzałkę w dół, kliknij na szarym pasku, aby zaznaczyć pole, następnie naciśnij Delete
2.W panelu tabeli, w okienku tabeli, kliknij podwójnie na pierwszym polu w sortowaniu wielokluczowym, aby przenieść je do siatki filtru
3.Kliknij podwójnie na następnym polu w sortowaniu wielokluczowym, aby dodać je do siatki filtru
4.W każdym polu na siatce kliknij na wierszu Sortuj i wybierz kolejność (Rosnąco i Malejąco). Możesz także kliknąć na przycisku Zastosuj Filtr na pasku narzędziowym. Jeżeli nie widzisz paska narzędziowego, kliknij prawym przyciskiem myszy na pasku i wybierz Filtr/Sortowanie ,aby wyświetlić pasek narzędziowy Filtr/Sortowanie. Przełącz się do widoku arkusza danych, aby zobaczyć posortowany arkusz danych. Gdy go zamkniesz , zostaniesz zapytany czy chcesz zapisać zmiany. Kliknij Nie, jeżeli chcesz usunąć sortowanie, lub Tak, jeżeli chcesz zachować nowy porządek sortowania w arkuszu danych. Aby zapisać tabelę ze specyficznym porządkiem sortowania, otwórz tabelę , przeprowadź pożądane sortowanie, następnie zapisz tabelę; tabela będzie posiadać taki porządek sortowania , z jakim ją zapisałeś
5.Wybierz komendę Filtr | Zastosuj Filtr/Sortowanie
Sortowanie formularza : Aby posortować rekordy w formularzu, kliknij na polu, według którego chcesz sortować, następnie kliknij na przycisku Sortowanie Rosnąco albo Sortowanie Malejąco na pasku narzędziowym Access
Sortowanie raportu : Jeżeli wybrałeś porządek sortowania w Kreatorze Raportów podczas jego tworzenia, zobaczysz ,że raport będzie odpowiednio posortowany po zakończeniu jego tworzenia. Jednak możesz zmienić kolejność sortowania dowolnego pola w raporcie. Aby zmienić porządek sortowania dla raportu, otwórz raport w widoku projektu, następnie wybierz Widok | Sortowanie I Grupowanie. Pojawi się okno dialogowe Sortowanie I Grupowanie. W oknie tym, pola według których są grupowane i sortowane dane raportu są wypisane w kolumnie Pole/Wyrażenia. Ikona na szarym selektorze, oznacza ,że dane raportu są grupowane według tego pola. Wszystkie nazwy pól wypisane w kolumnie Pola/Wyrażenia posiadają zastosowaną kolejność sortowania. Aby zmienić porządek. Aby dodać nowe pola do sortowania, kliknij na pustej komórce w kolumnie Pola/Wyrażenie i wybierz nazwę pola, następnie ustaw porządek sortowania dla tego pola. Przełącz się do widoku podglądu aby zobaczyć wyniki swoich zmian, zanim zapiszesz raport. Jeżeli zmiany ci się nie podobają, możesz je cofnąć lub zamknąć raport bez zapisywania go.
Usuwanie sortowania z tabeli, kwerendy lub formularza : Aby usunąć sortowanie z tabeli, kwerendy lub formularza , możesz wybrać komendę Rekordy | Usuń Filtr/Sortowanie, lub zamknij obiekt bez jego zapisywania
Usuwanie sortowania z raportu : Aby usunąć porządek sortowania z raportu, otwórz raport w widoku projektu. Wybierz Widok | Sortowanie I Grupowanie. W oknie dialogowym Sortowanie I Grupowanie kliknij na selektorze wiersza dla pola, jakie chcesz usunąć z sortowania i naciśnij Delete

Sprawdzanie pisowni : Możesz skorzystać z komendy Narzędzia | Pisownia do sprawdzania pisowni w twoich tabelach, formularzach i kwerendach. Gdy wybierzesz tę komendę ,Access wyświetli okno dialogowe Pisownia. Access identyfikuje słowa, jakich nie rozpoznał w polu Nie Ma W Słowniku. W polu Sugestie Access sugeruje alternatywne dla tego słowa. Aby dokonać sugerowanej korekty, kliknij podwójnie na wybranym słowie. Aby zignorować błąd, kliknij na przycisku Ignoruj. Aby dodać słowo do własnego słownika, ponieważ jest ono napisane poprawnie i będziesz chciał go używać kliknij Dodaj. Wszelkie zmiany, jakich dokona sprawdzanie pisowni są realizowane w podległej tabeli, nawet jeżeli dokonujesz ich na formularzu lub kwerendzie. Z uwagi na to ,że baza danych będzie posiadać wiele nazwisk i innych słów, których nie będzie w słowniku, możesz poinformować program, aby pomijał pewne określone pola, jakie posiadają wiele słów, które nie zostaną rozpoznane .Kliknij na przycisku Ignoruj Pole "nazwa pola", wtedy sprawdzanie pisowni przejdzie do następnego pola. Przycisk Opcje wyświetla okno dialogowe z opcjami (Możesz się także dostać do nich wybierając Narzędzia | Opcje i klikając na zakładce Pisownia
• W polu Język Słownika wybierz słownik, jakiego chcesz używać do sprawdzania pisowni
• W polu Dodaj Wyrazy Do wybierz słownik, do jakiego Access będzie dodawał nowe słowa
• Zaznacz pole Sugeruj Tylko Z Głównego Słownika, aby Access udzielał podpowiedzi tylko z głównego słownika
•Zaznacz opcje Ignoruj Słowa Pisane WIELKIMI Literami, aby oznajmić ,iż Access powinien ignorować słowa , jakie są pisane samymi wielkimi literami (ponieważ zwykle są to akronimy lub skróty, jakich nie będzie w słowniku)
• Zaznacz opcje Ignoruj Wyrazy Zawierające Cyfry, aby poinformować ,że Access ma ignorować słowa zawierające litery i cyfry (ponieważ mogą to być nazwy produktów lub numery seryjne, jakich nie będzie w słowniku)
• Zaznacz opcje Ignoruj Adresy Internetowe I Plikowe aby powiedzieć ,iż Access ma ignorować Internetowe adresy URL oraz ścieżki dostępu do plików
• Przycisk Opcje Autokorekty otwiera okno dialogowe Autokorekta , gdzie możesz stworzyć wpisy autokorekty

Sprawdzanie poprawności danych : Możesz chronić poprawność danych poprzez stworzenie zasad walidacji (sprawdzania), które nie pozwolą na wprowadzenie do pola wartości niespełniających ustalonych kryteriów

Sprzężenia : Sprzężenie jest relacją pomiędzy polem w jednej tabeli i polem z pasującym typem danych w innej tabeli. Linia sprzężenia jest graficzną reprezentacją relacji, jaką możesz zobaczyć w oknie Relacje.
Wybieranie typu sprzężenia : Typ sprzężenia kontroluje to , w jaki sposób rekordy są dopasowywane do siebie podczas uruchamiania kwerendy zawierającej dwie tabele. Gdy lepiej zapoznasz się z kwerendami Accessa, wtedy będziesz chciał czasami zmieniać typ sprzężenia. Gdy tworzysz lub edytujesz relacje, możesz wybrać różne typy sprzężenia. Aby otworzyć okno dialogowe Edytowanie Relacji, kliknij prawym klawiszem myszki na linii sprzężenia i wybierz Edytuj Relacje .W oknie dialogowym Edytowanie Relacji kliknij na przycisku Typ Sprzężenia, aby otworzyć okno dialogowe Właściwości Sprzężenia. Domyślny typ sprzężenia (pierwszy na liście) pozwala kwerendzie na wyświetlanie tylko tych rekordów, dla których istnieją dane w obydwu tabelach. Innymi słowy, jeżeli uruchomisz kwerendę na dwóch tabelach, i rekord w jednej tabeli nie będzie miał pasującego do niego rekordu w tabeli drugiej, wtedy rekord ten nie zostanie umieszczony w zestawie rekordów kwerendy. Pozostałe dwa typy sprzężenia pozwalają kwerendzie na pokazanie wszystkich rekordów z jednej tabeli, nawet jeżeli rekordy te nie posiadają odpowiedników drugiej tabeli
Usuwanie sprzężenia : Usunięcie sprzężenia kasuje relacje pomiędzy dwoma tabelami. Wyświetl dwie tabele w oknie relacji, kliknij prawym klawiszem na linii sprzężenia i wybierz Usuń

SQL Server : SQL Server to dowolny system zarządzania bazą danych, jaki potrafi odpowiedzieć na zapytania (kwerendy) napisane w języku SQL (Structured Query Language - Strukturalny Język Zapytań). Dwa popularne systemy będące w użyciu to Microsoft SQL Server i Sybase SQL Server. Gdy dane załadowane w bazie danych takiej jak Access stają się ekstremalnie duże, wtedy dobrze jest przenieść je do serwera SQL Server. Dane składowe w serwerze SQL mogą być wykorzystywane przez obiekty w projekcie Access w ten sam sposób, jaby były przechowywane w lokalnej bazie danych Access

Stopka grupy : Jest to sekcja raportu, gdzie znajdują się obliczenia lub informacje odnoszące się do pojedynczej grupy wyświetlanych rekordów

Stopka raportu : Stopka raportu zawiera tekst i/lub grafikę, jaka pojawia się na samym końcu raportu. Stopka raportu często zawiera podsumowania oraz sumy całkowite. Możesz wyświetlić lub ukryć tę sekcję, otwierając raport w widoku projektu i wybierając Widok | Nagłówek /Stoka Raportu

Stopka strony : Stopka strony to obszar dla tekstu i/lub grafiki ,jaki pojawia się na dole każdej strony raportu lub formularza. Stopki strony często zawierają obliczane kontrolki dla numerów stron i podsumowań z danej strony. Aby do raportu lub formularza dodać stopkę strony, otwórz ten obiekt w widoku projektu i wybierz Widok | Nagłówek / Stopka Strony

Strony dostępu do danych : Strona dostępu do danych to interaktywna strona Web, jaka jest połączona z twoją bazą danych i działa tak jak formularz bazy danych, może być otwierana w przeglądarce internetowej i używana do wprowadzania i edycji danych w bazie danych bez właściwego jej otwierania
Tworzenie sstrony dostępu do danych za pomocą Kreatora : Aby stworzyć stronę dostępu do danych z istniejącego obiektu bazy danych, przejdź do grupy Strony w oknie bazy danych i następnie wybierz Utwórz Stronę Dostępu Do Danych Za Pomocą Kreatora. Możesz tworzyć strony dostępu do danych z formularzy i raportów, jednak Kreator działa najlepiej w przypadku tabel i kwerend. W oknie dialogowym Kreator Stron upewnij się,że w polu Tabela/Kwerendy znajduje się nazwa obiektu, do którego chcesz tworzyć stronę, kliknij podwójnie na każdym polu jakie chcesz dołączyć do strony; wybierz pole grupujące (jeśli chcesz), kolejność sortowania; nadaj też stronie nazwę. Nowa strona otworzy się w widoku projektu, jednak strona ta jest funkcjonalna i nie musi być już zmieniana. Aby zapisać i zamknąć nową stronę, wybierz Plik | Zamknij. Gdy zostaniesz zapytany, czy chcesz zapisać zmiany do projektu nowej strony, kliknij na Tak. W oknie Zapisz Jako Stronę Dostępu Do Danych, przejdź do folderu, gdzie chcesz zapisać plik strony (jeśli inni ludzie będą chcieli otworzyć twoją stronę, zapisz ją w katalogu , do którego wszyscy będą mieli dostęp). W polu Nazwa Pliku nadaj nowej stronie nazwę i kliknij Zapisz. W grupie Strony zostanie zapisany łącze do nowego pliku
Modyfikowanie strony dostępu do danych : Aby zmodyfikować lub edytować stronę dostępu do danych, otwórz grupę Strony w oknie bazy danych i kliknij na jej nazwie, następnie kliknij na przycisku Projektuj na pasku narzędziowym okna bazy danych. W widoku projektu możesz zmieniać położenie i rozmiar kontrolek, formatować tekst i kolory oraz dodawać i usuwać pola w ten sam sposób, jak w przypadku formularza w widoku projektu.
Używanie stron dostępu do danych w przeglądarce : Aby otworzyć stronę dostępu do danych w przeglądarce, musisz mieć zainstalowane Office Active Web Components. Bez tego nie będziesz mógł otworzyć strony. Gdy tworzysz stronę dostępu do danych, plik strony jest przechowywany na dysku twardym lub sieciowym folderze, tam gdzie ją zapisałeś .W grupie Strony jest tworzone łącze do tej strony. Każdy może otworzyć tę stronę (o ile ma zainstalowany komponent Office Active Web), przechodząc do folderu ze stroną i klikając na niej podwójnie. Strony dostępu do danych otwierają się w oknie przeglądarki. Działają tak samo jak formularz Access. Przyciski na pasku narzędziowym na dole strony posiadają ekranowe podpowiedzi, aby łatwiej było je rozpoznać .Dane wyświetlane na stronie dostępu mogą być posortowane, filtrowane, edytowane, zapisywane oraz usuwane a wszystko to przy użyciu przycisków paska narzędziowego. Jeżeli twoja strona dostępu do danych nie otwiera się w przeglądarce po kliknięciu , otwórz przeglądarkę i kliknij Plik | Pracuj W Trybie Offline , aby usunąć znak zaznaczenia obok kwerendy

Symbole walutowe : Access może zastosować symbole walutowe do liczb tak ,aby wyświetlać je w formacie zależnym od regionalnych ustawień wybranych dla Windowsa . Symbol walutowy możesz wybrać spośród dostępnych podczas wybierania formatu wyświetlania dla pola lub kontrolki.

Tabela główna : W relacji jeden - do - wieku tabela znajdująca się po stronie "jeden" realcji jest nazywana tabela główną .Tabela po stronie "wielu" jest nazywana tabelą powiązaną

Tabela łącząca : Tabela łączy to tabela, jak zapewnia łącze pomiędzy dwoma tabelami, które posiadają relacje wiele-do-wielu.

Tabela łączy : Tabela łączy to tabela przechowywana poza otwartą bazą danych, jednak do której rekordów baza danych ma dostęp. Przykładem tabeli łączy jest lista w pliku Excel utrzymywana przez inny departament firmy, z jakiej okresowo musisz pobierać dane. Możesz stworzyć tabelę łączy w bazie danych Access i za jej pomocą pobierać aktualne dane z zewnętrznego pliku Excela, zamiast tworzyć oddzielną tabelę w bazie danych

Tabela : Tabela jest kolekcją danych na jedne temat. Dane są przechowywane w rekordach (wierszach) i polach (kolumnach). Tabele są rdzeniem dowolnej bazy danych, ponieważ to właśnie w nich są przechowywane wszystkie dane (wszystkie inne obiekty tylko zapewniają inny sposób oglądania danych z tabel) . Istnieje kilka sposobów na stworzenie tabeli , wybrany sposób zależy od tego gdzie znajdują się dane oraz od osobistych upodobań.
• Widok arkusza danych: Wybieranie Widok Arkusza Danych w oknie dialogowym Nowa Tabela jest tym samym, co wybranie Utwórz Tabelę Wprowadzającą Dane w oknie bazy danych. Używając tej techniki ,tworzysz tabele poprzez wprowadzenie nagłówków pól oraz pojedynczego wiersza danych dla tabeli - Access sam określi typ danych dla każdego wpisanego pola
• Widok Projektu : Wybranie Widok Projektu w oknie Nowa Tabela jest tym samym ,co wybranie Utwórz Tabelę W Widoku Projektu w oknie bazy danych. Używając tej techniki, tworzysz sam każde pole, typ danych oraz klucz podstawowy (nie pozwalając Accessowi na zgadywanie)
• Kreator Tabel :Wybranie Kreatora Tabel w oknie Nowa Tabela, jest tym samym, co wybranie Utwórz Tabelę Za Pomocą Kreatora w oknie bazy danych. Kreator zostanie otwarty wraz z listą przykładowych tabel i pól (Służbowe i Osobiste) .Wybierasz nazwę tabeli przykładowej, następnie klikasz podwójnie na polach z listy Przykładowe Pola, aby dodać je do nowej tabeli, następnie postępujesz zgodnie z dalszymi krokami kreatora
• Tabela importu : Jeżeli twoje dane już istnieją w pliku komputerowym, kliknij na przycisku Nowy i następnie kliknij podwójnie na Tabela Importu. Możesz importować dane z innej bazy , a także z pliku tekstowego lub folderu Outlooka. Importowanie danych przenosi kopię tych danych do twojej bazy danych
• Tabela Łączy : Jeżeli twoje dane istnieją już w pliku i chcesz ich używać bez tworzenia oddzielnej kopii tych danych w swojej bazie, kliknij na przycisku Nowy i następnie kliknij podwójnie na Tabela Łączy. Jeżeli np. potrzebujesz danych utrzymywanych w arkuszu Excela w innym dziale firmy, możesz stworzyć plik połączony, dający ci pełny dostęp do danych, dane zaś będą zawsze aktualne, ponieważ jedyna kopia jest utrzymywana przez inny dział

Tworzenie tabel przy użyciu Kreatora : Kreator może tworzyć tabele z listy pól w przygotowanych przykładowych tabelach, każda z nich posiada wiele przykładowych pól i odpowiednie typy danych. Wszystko, czego potrzebujesz , to postępować zgodnie z krokami kreatora i wybierać opcje, jakie są dostępne. Aby stworzyć nową tabelę przy użyciu kreatora : w oknie bazy danych , w grupie Tabele, kliknij podwójnie na Utwórz Tabele Za Pomocą Kreatora :
1.W pierwszym oknie kreatora kliknij na opcji Służbowe lub Osobiste (każda kategoria oferuje różne zestawy tabel przykładowych). Wybierz najodpowiedniejszą tabelę na liście Przykładowe Tabele
2.W polu Przykładowe Pola, kliknij podwójnie na każdym polu, jakie chcesz mieć w nowej tabeli. Jeżeli popełnisz błąd przypadkowy przeniesiesz pole, jakiego nie chcesz, kliknij podwójnie na nim, aby powróciło do listy Przykładowe Pola. Aby zmienić nazwę pola zaznacz to pole na liście Pola W Nowej Tabeli i kliknij na przycisku Zmień Nazwę Pola. W oknie dialogowym Zmienianie Nazwy Pola wpisz nową nazwę i kliknij OK. (Nazwy pól mogą zawierać odstępy i być dłuższe niż jedno słowo, jednak stosowanie takich nazw nie jest zalecane. Jeżeli kiedykolwiek będziesz eksportował tę tabelę do innego programu bazy danych, kiepskie nazwy mogą spowodować nieprawidłowości)
3.Kliknij na Dalej, w następnym kroku nazwij tabelę i zdecyduj, czy chcesz ,aby kreator wybrał klucz podstawowy dla tabeli
4.Kliknij Dalej. Jeśli kliknąłeś Nie, Samodzielnie Ustawię Klucz Podstawowy, Access założy, że jedno z pól zostanie kluczem podstawowym. Następny krok kreatora poprosi o wybranie pól oraz metody wprowadzenia danych klucza podstawowego. Jeżeli kliknąłeś Tak, Ustaw Klucz Podstawowy Za Mnie w poprzednim kroku, krok z informacjami klucza podstawowego zostanie pominięty, zostaniesz przeniesiony do następnego kroku kreatora
5.Jeżeli twoja baza danych zawiera już tabele ,następny krok kreatora zapyta w jaki sposób tworzona tabela będzie powiązana w relacji z istniejącymi już tablicami. Możesz pozwolić kreatorowi na stworzenie relacji, jeżeli jest jedna , lub uniknąć tworzenia relacji przez kreatora i własnoręcznie zrobić ją później
6.Kliknij Dalej. W ostatnim kroku kreatora wybierz opcje i kliknij na Zakończ. Opcja Modyfikuj Projekt Tabeli przełączy gotową tabelę w widoku projektu; Wprowadź Dane Bezpośrednio Do Tabeli otworzy gotową tabelę w widoku arkusza danych, tak ,że będziesz mógł zacząć wprowadzanie danych; zaś opcja Wprowadź Dane Do Tabeli Przy Użyciu Formularza ,Który Zostanie Utworzony Przez Kreatora stworzy i otworzy prosty formularz, dzięki któremu będziesz mógł wprowadzić dane do tabeli
Tworzenie tabel w widoku projektu : Aby stworzyć nową tabelę w widoku projektu, kliknij podwójnie na Utwórz Tabelę W Widoku Projektu w oknie bazy danych. Pojawi się pusta tabela w widoku projektu. Jest to technika, jakiej używa większość profesjonalistów ponieważ zapewnia ona od samego początku bezpośrednią szczegółową kontrolę nad nową tabelą. Aby stworzyć tabelę:
1.W kolumnie Nazwa Pola, w pierwszym wierszu m wpisz nazwę pola. Zaleca się stosowanie nazw bez odstępów (nazwy bez odstępów zawsze są łatwiejsze dla każdego programu do operowania na nich), jednak dobrym sposobem na stosowanie nazw z wieloma słowami, jest używanie początkowej wielkiej litery i usunięcie odstępów
2.W tym samym wierszu , kliknij na kolumnie Typ Danych, następnie na strzałce w dół .Wybrany typ danych ogranicza rodzaj danych jakie mogą być wprowadzane w to pole, dzięki czemu dane są poprawniejsze. Prosta zasada jest następująca : jeżeli dane pól nie będą obliczane (nazwy, kod pocztowy, daty), wybierz Tekst. Jeśli dane będą obliczane (ilość, cena), wybierz Liczba lub Walutowy. Jeżeli wpis będzie zawierał dużą ilość znaków, wybierz Notatka. Jeżeli wpis zawsze jest prostą odpowiedzią tak lub nie, wtedy wybierz Tak/Nie
3.W kolumnie Opis wpisz opis danych, jakie powinny być wprowadzone w to pole. Opis jest opcjonalny; to co wpiszesz będzie widoczne na pasku zadań, gdy ktoś będzie wprowadzał dane w tym polu w widoku arkusza danych tabeli
4.Jeżeli potrzebujesz klucza podstawowego (nie zawsze będziesz potrzebował, jednak dzięki niemu dane będą bardziej dokładne), kliknij na polu, jakie ma być kluczem podstawowym, następnie kliknij na przycisku Klucz Podstawowy na pasku narzędziowym. Aby dodać pole ID, które będzie automatycznie numerowane przez Accessa, stwórz pole (nazwij je tak jak chcesz) i nadaj mu typ danych Autonumerowanie
5.Gdy zakończysz , kliknij na przycisku Zapisz na pasku narzędziowym, nadaj tabeli nazwę i kliknij OK. Następnie kliknij na przycisku Widok po lewej stronie paska narzędziowego, aby przełączyć tabelę w widoku arkusza danych i wprowadzić dane Tworzenie table wprowadzając dane : Aby stworzyć nową tabelę w widoku arkusza danych, kliknij podwójnie na Utwórz Tabelę ,Wprowadzając Dane w grupie Tabele w oknie bazy danych. Pojawi się nowy pusty arkusz danych. Aby zmienić ten nowy pusty arkusz danych w tabele:
1.Kliknij podwójnie na każdym nagłówku pola, wpisz nazwe pola, następnie niaciśnij Enter. Nie martw się o dodatkowe puste pola - znikną po zapisaniu tabeli
2.Wpisz pojedynczy wiersz typowych danych tabeli. Aby wprowadzić dane, kliknij na komórce i zacznij pisanie danych, następnie naciśnij Enter lub Tab. Jeżeli musisz zmienić układ kolumn, kliknij na nagłówku pola, aby zaznaczyć kolumnę, następnie przeciągnij ten nagłówek do innego miejsca w wierszu nagłówków. Jeżeli chcesz zmienić nazwę nagłówka pola podczas tworzenia tabeli, ponownie kliknij podwójnie na nagłówku i wpisz nową nazwę. Na tym etapie nowa tabela jest bardzo łatwa do przekonfigurowania (możesz to zrobić później ale teraz będzie łatwiej)
3.Gdy już będziesz zadowolony z konfiguracji tabeli i będziesz miał wpisany jeden wiersz danych , kliknij na przycisku Zapisz na pasku narzędziowym Access
4.W oknie Zapisz Jako, które się pojawi, wpisz nazwę dla tabeli i kliknij OK .Access zapyta , czy chcesz teraz zdefiniować klucz podstawowy. Klucz podstawowy nie jest konieczny w każdej tabeli ( i może utrudnić jej dostosowanie), jednak gdy dowiesz się więcej na temat dostosowywania tabeli, możesz kliknąć Tak i pozwolić Accessowi na stworzenie klucza podstawowego w tabeli. Pole klucza podstawowego, jakie dodaje Access, posiada nazwę "ID" .Za każdym razem gdy dodajesz nowy wiersz danych, Access tworzy nowy, unikalny, sekwencyjny wpis w polu klucza podstawowego.
Możesz kontynuować wprowadzanie danych do nowej tabeli, lub zamknąć ją i później wpisać dane

Modyfikowanie tabeli : Aby zmodyfikować tabelę, otwórz ją w widoku projektu. Możesz dodawać pola nowe, usuwać je, zmieniać ich układ oraz typ danych i właściwości. Gdy już tabela jest pełna danych, może się okazać niemożliwe zmienienie typu danych pola bez straty wszystkich danych z tego pola - tak więc ostrożnie wybieraj typ danych, gdy po raz pierwszy tworzysz tabelę.
Problemy z kluczem podstawowym : Klucz podstawowy istnieje po to ,aby unikalnie identyfikować każdy rekord w tabeli. Aby to zrobić , nie może on pozwolić na duplikacje wartości lub brak wpisu w polu oznaczonym jako klucz podstawowy. Jeżeli tabela posiada już dane i nie jesteś w stanie ustawić pola jako klucz podstawowy, być może masz w polu wartość pustą lub duplikaty. Posortuj tabelę według tego pola, następnie zlokalizuj i zmień problemowe wartości; potem spróbuj ustawić to pole jako klucz podstawowy. Jeżeli importujesz lub dołączasz dane do istniejących tabeli, która posiada już ustawiony klucz podstawowy, jeden lub więcej rekordów może nie zostać dopuszczonych do tabeli, ponieważ importowane wartości naruszają integralność klucza podstawowego w istniejącej tabeli. Jedynym rozwiązaniem tego problemu jest usunięcie konfliktowego pola w importowanej tabeli, a potem importowanie rekordów i wprowadzenie odpowiednich wartości dla pola klucza podstawowego po imporcie.

Tabele, importowanie : Jeżeli twoje dane znajdują się w pliku elektronicznym takim jak arkusz Excela lub tabela w innej bazie danych, nie ma potrzeby wpisywania ich ponownie. Możesz zaimportować te dane do bazy danych Access i dokonać wszelkich modyfikacji jakie są konieczne. Aby zaimportować dane do bazy danych :
1.W oknie bazy danych kliknij na przycisku Nowy na pasku narzędziowym. W oknie Nowa Tabela kliknij podwójnie na Tabela Importu
2.W oknie dialogowym Importowanie przejdź do folderu, gdzie są przechowywane dane, w polu Pliki Typu wybierz typ pliku, w którym znajdują się dane
3.Kliknij podwójnie na nazwie pliku, jaki chcesz importować. Następna sekwencja okien dialogowych będzie zależeć od wybranego typu pliku
• Jeżeli importujesz tabelę Excela, pojawi się Kreator Importu Arkuszy. Postępuj zgodnie z jego krokami, aby zaimportować dane do nowej tabeli Accessa
• Jeżeli importujesz dane z istniejącej bazy danych takiej jak Access, pojawi się okno Importowanie Obiektów, będziesz w nim mógł wybrać nazwę importowanej tabeli ( z innej bazy danych Accessa możesz importować dowolne obiekty) Zaznaczone obiekty zostaną przekopiowane do otwartej bazy danych
• Jeżeli importujesz plik tekstowy, pojaw się Kreator Importu Tekstu. Postępuj zgodnie z jego krokami, aby zaimportować dane do nowej tabeli Accessa

Tabele, łączenie : Jeżeli dane ,jakich potrzebujesz znajdują się w innym pliku lub bazie danych, i muszą pozostać w tym miejscu ,najlepiej jest połączyć się z istniejącą tabelę zamiast tworzyć nową kopię danych w bazie. Np. Jeśli potrzebujesz użyć listy klientów, która znajduje się w innym dziale, nie jest dobrym pomysłem importowanie tej listy do bazy danych, ponieważ gdy dane użytkowników ulegną zmianie, zaimportowana tabela nie będzie aktualna. Jednak, gdy twoja tabela jest połączona z danymi z innym dziale, ich aktualne dane zawsze będą dostępne w twojej bazie danych. Aby stworzyć Tabelę Łączy:
1.W oknie bazy danych , w grupie Tabele, kliknij na przycisku Nowy na pasku narzędziowym .W oknie Nowa Tabela kliknij podwójnie na Tabela Łączy
2.W oknie dialogowym Połącz, wybierz typ pliku w polu Typ Plików, następnie przejdź do folderu , gdzie znajdują się dane, potem kliknij podwójnie na nazwie pliku lub bazy danych, z którym chcesz się połączyć
3.Jeżeli plik jest arkuszem Excela, uruchomiony zostanie Kreator Importu Arkuszy- postępuj według jego kroków, aby upewnić się ,że dane zostaną odpowiednio przetworzone i będą posiadały odpowiednie etykiety; będziesz też mógł nadać nazwę nowej tabeli. Jeżeli łączona tabela ,znajduje się w innej bazie danych Access , pojawi się okno Połącz Tabele - kliknij na nazwie tabeli, potem kliknij OK (Niezależnie od wybranego pliku, zostanie pokazany właściwy kreator, prosty w obsłudze)
Tabele łączy działają tak samo jak tabele istniejące w bazie danych, ,z tym wyjątkiem ,że nie będziesz w stanie ich modyfikować będąc w widoku projektu (jednak potrzebujesz tylko danych w nich zawartych, tak więc to nie powinien być problem). Z wnętrza bazy danych możesz wyprowadzać i edytować dane w tabeli łącza, łączyć ją z inną tabelą w bazie danych dla kwerend i raportów, a także tworzyć formularz do wstawiania i edycji danych w połączonej tabeli.

Tekst reguły sprawdzania poprawności : Tekst reguły to wiadomość , jaka zostanie wyświetlona w przypadku próby wprowadzenia nieprawidłowych danych w polu lub kontrolce, gdzie istnieje reguła sprawdzania poprawności. Aby stworzyć tekst reguły sprawdzania dla pola tabeli, otwórz tabelę w widoku projektu. Kliknij na wierszu pola, następnie wpisz tekst we własności Tekst Reguły Sprawdzania w panelu Właściwości Pola. aby stworzyć tekst reguły dla kontrolki formularza, otwórz formularz w widoku projektu. Kliknij prawym przyciskiem myszy na kontrolce, następnie wybierz Właściwości. Na zakładce Dane wpisz tekst w polu Tekst Reguły Sprawdzania

Typ danych : Typ danych to własność pola, która ogranicza to , jaki typ danych może przechowywać to pole. Ustawienie właściwego typu danych dla pola jest najważniejszą techniką zapewnienia poprawności danych, ponieważ pole nie pozwoli użyć danych, które nie spełniają kryteriów. Typ danych jest przypisywany do pola w tabeli w widoku projektu poprzez wybieranie typu pola z listy w kolumnie Typ Danych. Oto lista typów danych jakie możesz zastosować w polach:
Typ Danych Opis
Tekst Do wpisów, jakie nie mają być obliczane, takie jak np. nazwy, adresy, numery ubezpieczenia i numery telefonów. Wpisy pola tekstowego nie mogą być dłuższe niż 255 znaków
Notka Do długich wpisów, takich jak notki na temat pracownika lub długi szczegółowy opis produktu
Liczba Do liczb, jakie mogą być obliczane, takie jak np. ilość. Dla pieniędzy używaj typu danych Walutowego
Data/Czas Dla daty i czasu
Walutowy Dla wartości walutowych takich jak cena lub koszt
Autonumerowanie Do automatyzacji wpisów, które nie mogą się powtarzać. Wpis autonumerowany nigdy się nie powtarza w tabeli; nawet jeżeli rekordy zostaną usunięte, numer raz przypisany do rekordu nie zostanie powtórzony. Ten typ danych jest najbardziej odpowiedni dla pól klucza podstawowego
Tak/Nie Do wpisów, które muszą być typu Tak/Nie, Prawda/Fałsz lub Włączony/Wyłączony. Gdy wybierzesz ten typ danych w polu pojawi się pole wyboru. Zaznaczenie pola oznacza Tak, Prawda lub Włączony; puste pole wyboru oznacza Nie, Fałsz, Wyłączony. Niezależnie od wybranego typu wyświetlania, wartości przechowywane przez ten typ to -1 dla Tak, Prawda lub Włączony oraz 0 dla Nie, Fałsz lub Wyłączony
Obiekt OLE, Hiperłącze Do przechowywania tekstów, arkuszy, obrazków, dźwięków oraz innych danych stworzonych w Wordzie, Excelu lub innych programach. Jeżeli , na przykład, chcesz wprowadzić zdjęcie pracownika do tabeli Pracownicy, użyj typu danych OLE
Kreator odnośników Do wpisów, jakie są hiperłączami do Intarnetu, Internetu, dysku twardego lub lokalizacji w sieci. Kliknięcie na wpisie hiperłącze otworzy dokument , na jaki wskazuje hiperłącze, może to być szczególnie użyteczne w formularzach

Aby zapobiec problemom zanim się one zaczną, typ danych Liczba przypisuj tylko do pól, w których wartości będą obliczane. Jeżeli dane pola pojawiają się jako liczba , ale nie będą obliczane, wtedy zastosuj typ danych Tekst (dane będzie można posortować i filtrować). Bądź konsekwentny w używaniu określonych typów danych, tak abyś nie musiał spędzać godzin na sprawdzaniu typów danych zanim połączysz tabele

Typ danych , pasowanie : Gdy dwie tabele są powiązane, określone pola, jakie są połączone, muszą mieć pasujące do siebie typy danych. Pasowanie znaczy właściwie to samo ,jednak nie zawsze. Gdy jedno z powiązanych pól posiada typ danych Autonumerowanie, pasujący typ danych w powiązanej tabeli to Liczba, o rozmiarze Długa Liczba Całkowita

Tytuł : Tytuł to nagłówek pola kolumny, jaki jest wyświetlany w widoku arkusza danych - nie musi być identyczny z nazwą pola. Access identyfikuje pole przez jego nazwę (nawa ta jest używana w obliczeniach, relacjach, makrach oraz innych aktywnościach bazy danych), jednak tytuł jest wyświetlany użytkownikowi, może on być o wiele bardziej przyjazny i intuicyjny niż nazwa pola. Aby stworzyć lub zmienić tytuł w tabeli, otwórz ją w Widoku Projektu. Kliknij w wierszu pola, następnie wpisz lub edytuj tytuł we własności Tytuł w panelu Właściwości Pola. Aby stworzyć lub zmienić tytuł pola w kwerendzie, otwórz ją w widoku projektu. W wierszu pola , jakie chcesz zmienić, wpisz tytuł i dwukropek z lewej strony nazwy pola lub wyrażenia

Tytuł pól : Tytuły pól są tym co widzi użytkownik w widoku arkusza danych tabel, kwerend oraz etykietach kontrolek w formularzach i raportach. Zmiana tytułu pola nie zmieni nic w strukturze bazy danych lub funkcji. Aby zmienić tytuł pola w tabeli, otwórz tabelę w widoku projektu, kliknij na wierszu pola na górnym panelu. W panelu Właściwości Pola wpisz nowy tytuł w polu Tytuł. Aby zmienić tytuł pola w kwerendzie, otwórz kwerendę w widoku projektu. Na siatce QBE ,w polu kolumn, w komórce Pole, wpisz nowy tytuł, a za nim dwukropek (:) z lewej strony nazwy pola. Jeżeli pole posiada już tytuł użyty w tabeli,w kwerendzie zostanie zastosowany ten właśnie tytuł; pisanie tytułu przed dwukropkiem w takim wypadku nic nie zmieni chyba ,że tytuł pola w tabeli zostanie skasowany

Uruchamianie Accessa : Accessa możesz uruchomić albo przez bezpośrednie uruchomienie program lub przez otwarcie istniejącej bazy danych Access .aby uruchomić program bezpośrednio , kliknij na przycisk Start, przejdź do grupy Programy, następnie wybierz Microsoft Access. Gdy to zrobisz , Access zostanie uruchomiony wraz z panelem Nowy Plik. Aby otworzyć istniejącą bazę danych Access - pośrednio otwierając Accessa - możesz kliknąć podwójnie na pliku z bazą danych Access (posiadającym ikonę z symbolem klucza oraz rozszerzenie MDB) w oknie Mój Komputer albo w Eksploratorze Windows. Jeżeli ostatnio używałeś tego pliku, możesz go otworzyć z menu danych, jaką chcesz otworzyć. Gdy to zrobisz, Access zostanie uruchomiony i otworzy wybraną bazę danych. Możesz także tworzyć skróty wskazujące na program Accessa lub na indywidualną bazę danych. Gdy otworzysz taki skrót, Windows uruchomi program lub otworzy bazę danych, na którą wskazuje skrót. W celu uzyskania informacji na temat tworzenia i używania skrótów, odwołaj się do pliku pomocy Windows

Usuwanie : Z pojedynczego rekordu w tabeli lub formularza możesz usuwać kawałki danych, takie jak adres, możesz też usuwać całe rekordy z tabel i formularzy:
• Aby usunąć element danych (takie jak adresy) z określonego rekordu, niezależnie czy jest to tabela czy formularz, przeciągnij zaznaczony element danych i naciśnij Delete
• Aby usunąć rekord z tabeli, zaznacz rekord i kliknij na szarym polu zaznaczania rekordu na lewo od tego rekordu, następnie naciśnij Delete
• Aby usunąć rekord z wnętrza formularzy, kliknij na dowolnym polu formularza, następnie wybierz Edycja | Usuń Rekord. Gdy zostaniesz zapytany , czy jesteś pewien, kliknij Tak
• Aby usunąć całe pole lub kolumnę danych z tabeli jak np. pole tekstowe, pole listy, etykietę lub przycisk polecenia, otwórz formularz lub raport w widoku projektu. Kliknij na kontrolce, jaką chcesz usunąć i naciśnij Delete (Jeżeli kontrolka posiada etykietę wiążącą, która przenosi się wraz z kontrolką, etykieta ta zostanie skasowana wraz a kontrolką. Aby usunąć etykietę bez kasowania kontrolki, kliknij na etykiecie i naciśnij Delete)
• Aby usunąć tabelę, kliknij na nazwie obiektu w oknie bazy danych i naciśnij Delete. Gdy zostaniesz zapytany, czy jesteś pewien ,kliknij Tak. Pamiętaj, że jeśli usuniesz tabelę nie będziesz w stanie bezpośrednio odzyskać danych jakie były w niej zawarte - jeśli będziesz chciał je odzyskać, będziesz musiał je ponownie zaimportować lub wprowadzić
• Aby usunąć obiekt bazy danych - taki jak formularz, raport, kwerenda, strona dostępu do danych lub makro - kliknij na nazwie obiektu w oknie bazy danych, następnie kliknij Delete (Usunięcie formularza, raportu , kwerendy , makra i strony dostępu do danych mogą zmienić sposób ,w jaki funkcjonuje baza danych, jednak nie zniszczą żadnych danych)
• Aby usunąć panel przełączania, otwórz grupę Formularze, kliknij na formularzu Panel Przełączania i naciśnij Delete
• Aby usunąć bazę danych z dysku twardego, otwórz okno Mój Komputer lub Eksplorator Windows, przejdź do folderu ,gdzie znajduje się baza danych. Kliknij na nazwie pliku i naciśnij Delete

Visual Basic : Microsoft wbudował język programowania, zwany Visual Basic for Application, w program Access. Gdy tworzysz przyciski poleceń używając Kreatora Formantów (Kontrolek), Access tak naprawdę pisze program w Visual Basic, który przeprowadza wybrane akcje.

Wartość : Wartość to dane w pojedynczym polu w pojedynczym rekordzie. Na przykład wartości to imię klienta lub numer ID rekordu

Wiązanie (konkatenacja) : Związać wartości to znaczy połączyć je taj, aby były wyświetlane jako jedna wartość. Na przykład , jeżeli powiążesz pole Imię z polem Nazwisko, w następujący sposób [Imie] & [Nazwisko], wtedy te dwie nazwy będą wyświetlane jako jedna nazwa w jednym polu (w tym wyrażeniu nie ma odstępu pomiędzy imieniem a nazwiskiem). Aby stworzyć odstęp, musisz dołączyć znak odstępu. W yaki sposób : [Imie] &""&[Nazwisko]

Widok arkusza danych : Widok arkusza danych jest widokiem ,jaki wyświetla rekordy w formacie wierszowo-kolumnowym, podobnym do arkusza kalkulacyjnego. Widok arkusza danych pozwala na oglądanie rekordów w tym samym czasie. Możesz pokazać rekordy w tabelach, kwerendach i formularzach w widoku arkusza danych , klikając na strzałce obok przycisku Widok na pasku narzędziowym Access, a następnie wybierając Widok Arkusza Danych. Jeśli przycisk Widok wyświetla ikonę arkusza danych, nie musisz klikać na ikonie strzałki - po prostu kliknij na przycisku, aby włączyć widok arkusza danych

Widok formularza : Widok formularza to widok pozwalający na wprowadzanie danych i wyświetlanie ich zamiast projektowania samego formularza i jego modyfikacji. Widok formularza zwykle wyświetla dane z tabeli lub kwerendy po jednym rekordzie naraz, zapewniając elementy graficzne dla lepszej czytelności.

Widok projektu : Widok projektu to widok jaki pozwala na projektowanie i dokonywanie w tabelach, kwerendach, formularzach , raportach i makrach (to trochę tak , jak oglądanie obiektu od tyłu). W widoku projektu możesz pokazywać rekordy w tabelach, kwerendach i formularzach, klikając na strzałce obok przycisku Widok na pasku narzędziowym Access a następnie wybierając Widok Projektu .Jeżeli przycisk widoku okazuje ikonę trójkąta i ołówka, nie musisz klikać na strzałce - po prostu kliknij na tym przycisku, aby przejść do widoku projektu

Widoki : Każdy obiekt bazy danych posiada widok Projektu i widok roboczy. Nazwa widoku roboczego zależy od obiektu (widok formularza dla formularzy , podgląd dla raportów , widok arkusza danych dla tabel i kwerend). Aby przełączyć się między widokami, kliknij na przycisku Widok na pasku narzędziowym Accessa. Możesz także kliknąć na strzałce obok tego przycisku i wybrać widok z listy

Więzy integralności : Więzy integralności to system z jakiego korzysta Access do pomocy przy wymuszaniu dokładności danych , w miarę upływu czasu. Możesz go włączyć lub wyłączyć podczas tworzenia lub edycji relacji tabel. Jeżeli wymusisz więzy integralności, Access może wykonywać następujące procedury:
• Wymuszanie Więzów Integralności. Jeżeli w oknie dialogowym Edytowanie Relacji zaznaczysz opcję Wymuszaj Więzy Integralności bez zaznaczania żadnej z dwóch poniższych opcji, nie będziesz mógł zmienić wartości klucza podstawowego w tabeli "jeden", ponieważ wszystkie powiązane rekordy w tabeli "wiele" nie będą pasować; i nie będziesz też w stanie usuwać rekordów w tabeli "jeden", ponieważ powiązane rekordy z tabeli "wiele" zostałyby osierocone. Dzięki temu jest zapewniona integralność danych , jednak powstają ograniczenia, jakich zapewne nie chciałbyś mieć w swojej tabeli
• Kaskadowa Aktualizacja Pól Pokrewnych. Jeżeli zaznaczysz pole Kaskadowo Aktualizuj Pola Pokrewne i będziesz chciał zmienić wartość w polu klucza podstawowego w tabeli głównej (tabeli "jeden"), Access zaktualizuje wartości wszystkich powiązanych rekordów w powiązanej tabeli (tabeli "wiele"), dzięki czemu relacja pozostanie nienaruszona
• Kaskadowe Usuwanie Rekordów Pokrewnych. Jeżeli zaznaczysz opcję Kaskadowo Usuń Rekordy Pokrewne i będziesz chciał usunąć rekordy w tabeli podstawowej (tabeli "jeden"), Access skasuje wszystkie powiązane - pokrewne rekordy z powiązanej tabeli (tabeli "wiele") zamiast pozostawiać je osierocone. Bardzo uważaj z używaniem kaskadowego usuwania, ponieważ możesz w ten sposób stracić wiele danych z przeszłości, których nie chciałbyś usuwać
Aby włączyć lub wyłączyć więzy integralności w istniejącej relacji, otwórz okno Relacje i pokaż dwie powiązane tabele. Kliknij prawym klawiszem myszy na linii pomiędzy nimi i wybierz Edytuj Relacje. W oknie Edytowanie Relacji, zaznacz lub wyczyść pole Wymuszaj Więzy Intgeralności

Wklejanie : Po tym jak wytniesz lub skopiujesz element, będziesz mógł użyć różnych technik, aby wkleić go gdziekolwiek. Możesz nacisnąć Ctrl+V ,wybrać Edycja | Wklej lub kliknąć na obiekcie w panelu zadań schowka Office. Możesz także kliknąć prawym klawiszem myszy na miejscu, gdzie chcesz wkleić i następnie wybrać Wklej. Aby pokazać panel schowka Office, wybierz Edycja | Schowek Pakietu Office. Panel schowak Office nie będzie pokazywał skopiowanych kontrolek - aby je wkleić , musisz użyć innej techniki.

Właściwości pliku : Access i Office zbierają informacje na temat plików, jakie tworzysz, łącznie z lokacją pliku, rozmiarem , ostatnią datą otwarcia itd. Możesz oglądać te informacje , wybierając Plik | Właściwości Bazy Danych

: Właściwości pola kontrolują to ,jakie dane mogą być wprowadzane w polu oraz to , w jaki sposób będą one wyświetlane. Właściwości te ustawisz w panelu Właściwości Pola w widoku projektu. To ,jakie właściwości są dostępne dla pola zależy od typu danych danego pola. Oto wyjaśnienia wszystkich różnych własności pola, a także to, kiedy i w jaki sposób ich używać. Zanim ustawisz własności dla pola, upewnij się , że wybrane jest właściwe pole. Kliknij na wierszu pola w połowie długości, następnie wybierz właściwości. Aby uzyskać bardziej szczegółową informacje na tema właściwości, kliknij na polu własności i naciśnij F1
Rozmiar pola : Własność Rozmiar Pola określa, jak wielkie liczby lub jak wiele znaków może się znajdować w polu. Własności tej używaj do zwiększania poprawności i dokładności danych. Jeżeli pole przechowuje numery telefonu, i wiesz ,że żaden numer nie może być dłuższy niż 14 cyfr, wpisz 14 we własności Rozmiar Pola. Domyślny rozmiar pola tekstowego to 255 znaków i jest to maksymalna wartość ,jaką możesz ustawić .W przypadku większości pól tekstowych rezerwuje ona za wiele miejsce .Możesz zmniejszyć rozmiary bazy danych przez ograniczenie rozmiaru pola do nie większej liczby znaków ,niż wiesz, że będzie ci potrzebna
Format : Własność Format ustala format wyświetlania dla danego pola , dostępne formaty zależą od wybranego typu danych
Maska wprowadzającą : Własność Maska Wprowadzająca ustala matrycę (wzorzec) dla wpisów danych w tym polu. Na przykład możesz formatować pole z maską wprowadzającą do wpisywania numerów telefonicznych. Aby stworzyć maskę wprowadzającą, kliknij na polu Maska Wprowadzająca i kliknij na przycisku z trzema kropkami. Postępuj według kroków kreatora maski wprowadzającej.
Tytuł : Tytuł to nagłówek pola, jaki widzi użytkownik albo w tabeli albo w formularzu, kwerendzie raporcie stworzonym z tej tabeli. Dobrą praktyką jest nadawanie krótkich jednowayrazowych nazw pól, jednak takie nazwy często nie są przyjazne dla użytkownika i często są dość mylące dla kogoś, kto nie tworzył baz danych. Aby dane były łatwe do zrozumienia, nadaj każdemu polu opisowy tytuł
Wartość domyślna : Własność Wartość Domyślna wprowadza specjalną wartość w każdym nowym rekordzie. Na przykład, jeżeli większość rekordów w tabeli Klienci będzie posiadała w polu miasto Kraków, wtedy domyślną wartością dla pola Miasto powinien zostać Kraków; jeżeli adres klienta znajduje się w Katowicach zamiast w Krakowie, wtedy wystarczy tylko zmienić wartość na Katowice
Reguła sprawdzania poprawności : Własność Reguła Sprawdzania Poprawności ustala limity lub warunki na dane , jakie mogą być wprowadzone w polu. Na przykład możesz wymagać , aby data zakończenia ważności karty kredytowej była późniejsza niż aktualna data (tak abyś wiedział ,że konto kredytowe wciąż jest ważne w dniu zamówienia). Aby stworzyć regułę sprawdzania poprawności, w polu Reguła Sprawdzania Poprawności wpisujesz wyrażenie ograniczające.
Tekst reguły sprawdzania : Jeżeli ustanowisz regułę sprawdzania poprawności dla pola i ktoś wprowadzi w to miejsce nieprawidłowe dane ,czyli złamie tę regułę, Access wyświetli standardowy komunikat o błędach. Możesz jednakże napisać swój własny tekst komunikatu, wpisując go w polu Tekst Reguły Sprawdzania. Co robisz, gdy wpiszesz nieprawidłową wartość i Access nie chce jej przyjąć. Najpierw spróbuj wprowadzić nową wartość. Jeżeli nie znasz poprawnych danych i chcesz opuścić rekord , naciśnij Esc

Wymagane : Własność wymagane sprawia, że wpisy w danym polu sąwymagane (lub też nie) .Domyślną wartością jest Nie, jednak jeżeli ustawisz tę własność na Tak i następnie nie podasz wartości w tym polu, zobaczysz komunikat mówiący ,że wpis ów jest wymagany.
Zerowa dł. Dozwolona : Własność Zerowa Dł. Dozwolona , gdy jest ustawiona na Tak, wtedy pozwala na wpisy o zerowej długości (ciągi tesktowe typu "") w tekście , notce lub polu, hiperłącza, wartości te są odróżnione od wartości Null
Miejsce dziesiętne : Miejsce dziesiętne określają, jak wiele miejsca na prawo od przecinka zostanie wyświetlone. Własność ta odnosi się do sposobu wyświetlania liczb i walut, jednak nie do ich właściwej wartości .Ustawienie Auto pozwoli własności Format na określenie ilości wyświetlanych miejsc dziesiętnych po przecinku
Indeksowanie : Indeksy przyspieszają operacje sortowania i wyszukiwania. Jednakże w wielkich bazach danych sprawiają one ,iż aktualizacja tabel trwa dłużej i wymaga więcej miejsca. Za pomocą własności Indeksowanie możesz oznajmić , że chcesz indeksować to pole w tabeli. Nie jest wyborem domyślnym. Oto możliwości:
• Nie. Brak indeksowania
• Tak (Duplikaty OK). Indeksowanie pola, jednak zezwolenie na duplikowanie wartości wprowadzanych w to pole
• Tak (Bez Duplikactów). Indeksowanie pola i zapobieganie duplikowaniu wartości w tym polu .Każde pole ustawione jako klucz podstawowy posiada tę własność ustawioną na Tak (Bez Duplikatów) Nowe wartości : Dla pól o typie danych Autonumerowanie własność Nowa Wartość określa to, czy automatycznie przyznawane numery są generowane losowo lub sekwencyjnie. Aby sprawić , by pole Autoumerowanie przypisywało numery losowo zamiast przyrostowych, wybierz Losowyl; jeżeli nie masz powodów do używania liczb losowych, wtedy wybierz Przyrostowy dla sekwencyjnego przyznawania liczba
Tryb IME i Tryb zdania edytora IME : IME oznacza Input Method Editor. Ustawienia te odnoszą się do języków wschodnioazjatyckich i japońskich, jeżeli nie pracujesz w języku wschodnioazjatyckim lub japońskim, wtedy powinieneś pozostawić te ustawienia
Kompresja Unicode : Unicode to standard kodowania znaków, jaki pzowala na zapisanie prawie wszystkich języków, reprezentując je przy użyciu pojedynczego zestawu znaków. Jeżeli nie masz powodów nie zmieniaj tego ustawienia.

Wskaźnik powiększania : Wskaźnik powiększania to wskaźnik myszy, który gdy przesuwasz go nad raportem w oknie podglądu, przyjmuje kształt szkła powiększającego; kliknięcie tym wskaźnikiem powiększa i zmniejsza widok raportu

Wychodzenie z Access : Aby wyjść z programu Accessa, wybierz Plik | Zakończ lub naciśnij przycisk zamknij w oknie programu

Wycinanie : Jeżeli potrzebujesz przenieść dane, zamiast je kopiować, możesz zazanczyć te dane i użyć komendy Wytnij z paska narzędziowego lub komendy Edycja | Wytnij ,aby usunąć zaznaczone dane, a następnie możesz je wkleić w dowolne miejsce

Wykresy : Możesz tworzyć wykresy albo przy użyciu kreatora wykresów Access lub poprzez wysyłanie danych do arkusza Excel i tam użycie kreatora wykresów Excela. Kreator Wykresów Accessa tworzy raport z wykresem na nim zawartym , jest on jednak trudny do dostosowania i nie jest specjalnie elastyczny. Kreator wykresów programu Excel jest o wiele bardziej twórczy i elastyczny, jest on szeroko stosowany do tworzenia wykresów. Aby stworzyć dobry wykres, twoje dane muszą nadawać się do stworzenia go. Dane numeryczne mogą być podsumowane i następnie porównywane , np. całkowita sprzedaż dla kilku miesięcy. Aby wysłać dane do Excela w celu stworzenia wykresu:
1.Stwórz kwerendę zawierającą tylko dane, jakie chcesz zawrzeć w wykresie
2.W oknie bazy danych , w grupie Kwerendy, zaznacz swoją kwerendę
3.Wybierz Narzędzia | Łącza Office | Analizuje Za Pomocą Programu Microsoft Excel. Dane kwerendy pojawią się w arkuszu Excela, gotowe do użycia, jak zwykłe dane Excela
Aby skorzystać z kreatora wykresów Accessa:
1.Stwórz kwerendę zawierającą tylko te dane, jakie chcesz umieścić na wykresie
2.W oknie bazy danych , w grupie Raporty kliknij na przycisku Nowy na pasku narzędziowym okna bazy danych
3.W oknie dialogowym Nowy Raport , wybierz nazwę kwerendy w polu Wybierz Tabelę lub Kwerendę, z Której Pochodzą Dane Obiektu, następnie kliknij podwójnie na Kreatorze Wykresów
4.W pierwszym kroku kliknij podwójnie na nazwach pól, jakie chcesz dołączyć do wykresu, kliknij Dalej
5.W następnym kroku wybierz typ wykresu, kliknij Dalej
6.W kolejnym kroku możesz zmienić układ serii wykresu i kategorię, przeciągając nazwy pól. Aby zmienić układ przycisków z nazwami pól w układzie, przeciągnij szare przyciski nazw z dala od białych pól na układzie wykresu, potem z powrotem przeciągnij szare przyciski nazw z prawej strony do białych pól, tam, gdzie chcesz je umieścić. Kliknij na przycisku Podgląd Wykres w lewym górnym rogu, aby zobaczyć, jak będzie wyglądał aktualny układ
7.Kliknij Dalej, wpisz nazwę dla wykresu raportu, kliknij Zakończ .Wykres zostanie stworzony jako bezsensownie mały element na raporcie - musisz przełączyć się do Widoku Projektu raportu i go powiększyć
8.Przełącz raport do widoku projektu i przeciągnij krawędzie siatki raportu na dół i na prawo, dopóki sekcja Szczegóły raportu nie będzie duża na tyle, aby pomieścić cały czytelny wykres. Następnie zaznacz wykres i zmień jego rozmiar tak aby pasował do sekcji Szczegóły (Będziesz musiał się przełączyć pomiędzy podglądem wydruku a widokiem projektu aż uzyskasz odpowiednią wielkość)

Wyrażenie : Wyrażenie jest formułą, jaka oblicza wartości lub definiuje kryteria; wyrażeń możesz użyć w dowolnym obiekcie bazy danych do obliczenia nowych wartości lub do podania, które rekordy powinny być wyświetlane. Możesz pisać wyrażenia własnoręcznie , lub też pisać je przy pomocy Konstruktora Wyrażeń

Wyrównanie tekstu w kontrolkach : Aby wyrównać znaki w kontrolce , otwórz formularz lub raport w Widoku Projektu i zaznacz kontrolkę. Następnie użyj przycisków Wyrównaj Do Lewej , Wyśrodkuj, Wyrównaj Do Prawej na pasku narzędziowym Formatowanie, aby wyrównać tekst w pożądanym

Wyszukiwanie pliku bazy danych : Zagubione pliki bazy danych lub o błędnie napisanych nazwach możesz odnajdywać przy pomocy narzędzia wyszukiwania Access. Aby użyć tego narzędzia, wybierz Plik | Otwórz , kliknij na przycisku Narzędzia i wybierz komendę Wyszukaj. Gdy Access wyświetli okno dialogowe Wyszukiwanie, wpisz nazwę pliku w polu Wyszukaj Tekst. Użyj pola Wyszukaj W do określenia , na których dyskach należy wyszukiwać . Użyj pola Wyniki Powinny Mieć Postać do wybrania Pliku Programu Access. Następnie kliknij na przycisku Wyszukaj. Aby otworzyć plik bazy danych w oknie Wyniki, kliknij na nim podwójnie. Jeżeli nie znasz nazwy pliku ,ale wiesz coś o charakterystyce bazy danych - np. to ,co zawiera baza danych lub kto ją stworzył - kliknij na zakładce Zaawansowane. Użyj pola Właściwości, Warunek oraz Wartość do określenia charakterystyki pliku , jaki opisujesz

Wyszukiwanie rekordów : Używając narzędzia wyszukiwania (odnajdywania), możesz wyszukiwać rekordy w tabelach, formularzach , kwerendach. Poprzez filtrowanie ,możesz odnaleźć i wyświetlić grupy rekordów w tabeli formularzu lub kwerendzie

Wyszukiwanie specyficznych danych : Aby zlokalizować określony rekord gdy znasz tylko część wpisu, np. nazwę ulicy, otwórz tabelę, kwerendę lub formularz, w jakim chcesz wyszukiwać i kliknij w polu , w jakim chcesz wyszukiwać . Kliknij na przycisku Znajdź na pasku narzędziowym (wygląda jak okulary) i wypełnij pola na zakładce Znajdź w oknie Znajdź I Zamień. Jeśli wyszukujesz części pola, np. części nazwiska lub nazwę ulicy w adresie, upewnij się aby w polu Uwzględnij wybrać Dowolna Część Pola

Zamykanie Accessa : Aby zamknąć program Access, kliknij na ikonie X w prawym górnym rogu okna Access, możesz też wybrać komendę Plik | Zakończ

Zamykanie bazy danych : Aby zamknąć bazę danych, kliknij na ikonie X w prawym górnym rogu okna bazy danych , możesz też zamknąć wszystkie obiekty i potem wybrać opcję Plik | Zakończ

Zamykanie obiektów bazy danych : Aby zamknąć obiekt bazy danych (formularz , tabelę, kwerendę, raport itd.), kliknij na przycisku X w prawym górnym rogu okna obiektu lub (jeżeli obiekt posiada aktywne okno), wybierz Plik | Zamknij. Formularz często będą mieć przycisk komendy Zamknij , szczególnie wtedy, gdy nie będzie przycisku X w prawym górnym rogu. Gdy tworzysz formularze, możesz wyłączyć przycisk X i stworzyć przycisk służący do zamykania

Zapisywanie : Zapisywanie danych i obiektów bazy danych jest proste, Access nie pozwoli na zamknięcie otwartego obiektu bez zapytania czy nie chcesz go zapisać. Jeżeli kliniesz Tak, obiekt zostanie zapisany wraz z dokonanymi zmianami; jeżeli klikniesz Nie, obiekt zostanie zamknięty bez zapisywania dokonanych zmian od czasu ostatniego zapisu
Zapisywanie danych : Dane są zapisywane automatycznie w miarę wprowadzania - nie musisz nic dodatkowego robić ,aby je zapisać
Zapisywanie kopi bezpieczeństwa danych : Zawsze dobrze jest zapisać kopię bezpieczeństwa danych , które wszystkie znajdują się w tabelach baz danych. Aby zapisać kopię tabeli możesz ją wyeksportować do innego pliku (pliku , z którego będziesz mógł ją zaimportować ponownie). Najłatwiej jest wyeksportować tabelę do zapasowej bazy danych Access, dzięki czemu zarówno eksport jak i import to proste rzeczy .Stwórz nową, pustą bazę danych (nie używaj kreatora - nie potrzebujesz mieć żadnych tabel) nazwij ją "Kopia Bezpieczeństwa" lub cośą w tym stylu, następnie eksportuj tabelę do tej bazy danych. Za każdym razem, gdy eksportujesz do zapasowej bazy danych, zmieniasz istniejącą tablicę na nową kopię. Możesz także zachowywać tabele w plikach Excela lub dowolnym typie plików dostępnych na liście Zapisz Jako Typ. Jeżeli nie eksportujesz do pliku Access lub Excel, uruchom eksport, a następnie spróbuj zaimportować wyeksportowane dane do nowej tabeli w bazie danych. Niektóre typy plików, np. plik tekstowe, mogą być trudne do ponownego zaimportowania i powinieneś ich unikać
Zapisywanie plików bazy danych : Plik bazy danych zapisujesz po raz pierwszy, gdy go tworzysz i nadajesz mu nazwę. Potem zapisujesz obiekty w tym pliku , jednak nie musisz zapisywać samego pliku jako takiego.
Zapisywanie obiektów baz danych : Gdy tworzysz nowy obiekt bazy danych, zostaniesz zapytany o nadanie mu nazwy, potem zostanie on zapisany. Za każdym razem, gdy dokonujesz jakichś zmian do obiektu bazy danych ,np. zmiana własności pola tabeli lub układ raportu, podczas zamykania zostaniesz ,czy chcesz zapisać swoje zmiany. Jeżeli chcesz zapisać zmiany w jakiś obiekcie bez jego zamykania, kliknij na przycisku Zapisz na pasku narzędziowym Accessa

Zaznaczanie obiektów : Aby zaznaczyć obiekt bazy np. formularz lub raport, otwórz grupę tego obiektu w oknie bazy danych i kliknij na jego nazwie. Aby zaznaczyć kontrolkę w widoku projektu formularza lub raportu, kliknij na tej kontrolce. Aby zaznaczyć kilka różnych sąsiadujących kontrolek, przeciągnij nad nimi "lasso", które je zaznaczy. Upewnij się,że lasso obejmuje każdą kontrolkę, jaką chcesz zaznaczyć - kontrolki nie muszą być całkowicie otoczone przez lasso. Aby zaznaczyć kilka nie sąsiadujących kontrolek, kliknij na pierwszej z nich, aby ją zaznaczyć, następnie trzymając wciśnięty klawisz Shift, klikaj na kolejnych kontrolkach do zaznaczenia

Zestaw dynamiczny : Zestwa dynamiczny to zestaw rekordów, jakie są wynikiem wykonania kwerendy (zapytania) lub filtru (jest także nazywane zestawem rekordów)

Zmiana rozmiaru : Możesz zmienić rozmiar prawie wszystkich elementów w obiektach bazy danych i oknach, łącznie z szerokością kolumn, rozmiarami kontrolek, siatkami formularza i tła raportu, oknami oraz tekstem w kontrolkach i etykietach
Szerokość kolumn : Aby zmienić szerokość kolumny w widoku arkusza danych, umieść wskaźnik myszy nad prawym krańcem nagłówka kolumny, której szerokość chcesz zmienić .Gdy wskaźnik zmieni się w ikonę dwóch strzałek, przeciągnij kolumnę do nowej szerokości .Możesz także kliknąć podwójnie na ramce nagłówka kolumny, aby kolumna pasowała do najszerszego wpisu.
Wysokość wierszy : Aby zmienić wysokość wierszy w widoku arkusza danych, umieść wskaźnik myszy nad dolną ramką dowolnego selektora wierszy. Gdy wskaźnik zmieni się w ikonę dwóch strzałek, przeciągnij wiersz do nowej wysokości .Wszystkie wiersze w widoku arkusza danych obiektu są tej samej wysokości, tak więc wszystkie one będą posiadać ustawioną przez ciebie wysokość
Kontrolki : Aby zmienić rozmiar kontrolki w formularzu lub raporcie, kliknij na kontrolce, aby ją zaznaczyć, następnie przeciągnij jedne z jej uchwytów, aby zmienić roziar lub kształt kontrolki. Niektóre kontrolki , np. pola wyboru i przyciski opcji nie mogąbyć zmieniane w ten sposób

Siatka/Tło formularza i raportu : Formularz jest najbardziej użyteczny, gdy tło ma takie same rozmiary, aby pasowały do kontrolek; w raporcie , jeżeli wymiar tła jest za duży , mogą się pojawić puste strony w czasie wydruku. Aby zmienić rozmiar lub kształt siatki tła w formularzu lub w raporcie, przełącz się do widoku projektu i umieść wskaźnik myszy nad prawą lub dolną krawędzią tła do nowego rozmiaru. Możesz także przeciągnąć prawy dolny róg tła formularza lub raportu, umieszczając wskaźnik nad tym rogiem. Gdy wskaźnik myszy zmieni się w czterogłową strzałkę, przeciągnij tło do nowego rozmiaru i kształtu. Punkty siatki możesz włączyć lub wyłączyć , wybierając Widok | Siatka

Tekst : Możesz zmienić rozmiar tekstu w tabeli lub arkuszach danych kwerendy oraz etykiet na formularzach i raportach. Aby zmienić rozmiar tekstu w widoku arkusza danych, otwórz obiekt w widoku arkusza danych i wybierz Format | Czcionka. W oknie dialogowym Czcionka wybierz nowy typ u rozmiar. Cały arkusz danych zostanie przeformatowany do nowego rozmiaru czcionki. W widoku arkusza danych nie możesz formatować poszczególnych znaków. Aby zmienić rozmiar tekstu poszczególnych kontrolek i etykiet: w widoku projektu obiektu zaznacz kontrolkę lub kontrolki, w których chcesz zmienić rozmiar tekstu , następnie wybierz lub wpisz nowy rozmiar w oknie Rozmiar Czcionki na pasku narzędziowy Formatowanie.

Zmiana wielkości okna formularzy aby pasowały do formularza : Gyd modyfikujesz formularz w widoku projektu, prostsze może się okazać pracowanie w powiększonym oknie formularza, ale gdy przełączysz się do widoku Formularza, okno pozostanie w powiększonym rozmiarze. Aby wymusić dopasowanie okna do formularza, upewnij się że okno nie jest maksymalizowane (jeżeli tak ,będziesz musiał je przywrócić) i wybierz Okno | Dopasuj Do Rozmiarów Formularza. Gdy zamkniesz formularz i ponownie go otworzysz, okno automatycznie zmieni wymiary aby pasowało do formularza

Związana ramka obiektu : Związana ramka obiektu to kontrolka, która wyświetla obiekty (zwykle obiekty graficzne), jakie są przechowywane w polu tabeli; ramka ta wyświetla określony obiekt dla każdego rekordu w tabeli. Aby przechowywać obiekty graficzne w tabeli (np. zdjęcie produktu lub pracownika), stwórz pole w tabeli i nadaj mu typ danych Obiekt OLE .Zapisz tabelę w widoku arkusza danych , kliknij prawym klawiszem na komórce, gdzie chcesz umieścić obiekt graficzny. W menu kontekstowym wybierz Wstaw Obiekt. Kliknij na opcji Utwórz Z Pliku i kliknij na przycisku Przeglądaj, przejdź do pliku obrazu i kliknij na nim podwójnie .Obiekt graficzny zostanie umieszczony w określonym rekordzie w tabeli . Zdjęcie nie pojawi się w tabeli zamiast tego pokazana zostanie ścieżka dostępu do obrazu, zdjęcie pojawi się dopiero w ramce związanych obiektów w formularzu lub raporcie. Aby zobaczyć zdjęcie w raporcie lub formularzu, dodaj związaną ramkę obiektu. Gdy formularz lub raport będą pokazywać każdy rekord, obiekt graficzny wstawiony do rekordu zostanie wyświetlony.

Źródło rekordów : Raporty i formularze pobierają swoje dane ze źródła danych, którym może być tabela lub kwerenda. Jeżeli chcesz zmienić rekordy wyświetlane w formularzach lub raporcie aby pokazać rekordy z innego źródła, wszystko co musisz zrobić to zmiana własności Źródła Rekordów. Aby zmienić źródło rekordów dla formularza lub raportu : otwórz obiekt w widoku projektu, kliknij prawym klawiszem myszki na szarym polu w lewym górnym rogu obiektu, następnie wybierz Właściwości. Na zakładce Dane, kliknij na polu Źródło Rekordów i wybierz z listy inną tabelę lub kwerendę. Jeżeli źródłem rekordów dla obiektu jest kwerenda i chcesz ją tylko zmienić, kliknij na przycisku z trzema kropkami obok pola Źródło Rekordów, aby otworzyć okno kwerendy. Dokonaj zmian, następnie kliknij na przycisku Zapisz i zamknij okno kwerendy

Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl