Angielsko - Polski Słownik Matematyczny


| STRONA GŁÓWNA| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U: | V | W | X | Y | Z | DODATKI |
[ 1177 ]

A

abac : nomogram
Abelian category : kategoria abelowa
Abelian extension : rozszerzenie abelowe
Abelian variety : rozmaitość abelowa
Abel′s integral equation : równanie całkowe Abela
abridge : skracać, upraszczać
abscissa (l.mn. abscissae) : odcięta (współrzędna x punktu)
absolute : bezwględny, absolutny
absolute continuity : ciągłość bezwzględna
absolute convergence : zbieżność bezwzględna
absolute CW complex : CW kompleks absolutny
absolute deviation : odchylenie bezwzględne
absolute difference : różnica bezwzględna
absolute geometry : geometria absolutna
absolute line : prosta w nieskończoności
absolutely continuous : bezwzględnie ciągły
absolutely convergent : bezwzględnie zbieżny
absolutely summable series : szereg zbieżny bezwzględnie
absolute moment : moment bezwzględny
absolute neighbourhood retract : absolutny retrakt otoczeniowy
absolute number : liczba niemianowana, liczba oderwana
absolute point : punkt w nieskończoności
absolute property of a surface : wewnętrzna własność powierzchni
absolute rational numbers : liczby wymierne bezwzględne
absolute retract : retrakt absolutny
absolute term in an expression : wyraz wolny w wyrażeniu
absolute value : wartość bezwzględna , moduł (liczby)
absolute value of a complex number : moduł liczby zespolonej
absolute value of a real number : wartość bezwzględna liczby rzeczywistej, moduł liczby rzeczywistej
absolute value of a vector : długość wektora, moduł wektora
absorbing state : stan pochłaniający
absorption rule in lattice : reguła pochłaniania w kratach
abstract algebra : algebra abstrakcyjna
abstract group : grupa abstrakcyjna
abstraction : abstrakcja
abstract number : liczba niemianowana, liczba oderwana
abstract space : przestrzeń abstrakcyjna
acceptance region : obszar przyjęć
accessible cardinal : liczba kardynalna osiągalna
accessible point : punkt osiągalny
accumulated process : process skumulowany
accumulation point : punkt skupienia (zbioru)
accuracy problem : problem dokładności
accurate to n decimal places : z dokładnością do n-tego miejsca (po przecinku)
accurate to n significant digits : z dokładnością do n-tej cyfry znaczącej
acnode : punkt izolowany
acos = arc cosine : arcus cosinus, arccos
acosec = arc cosecant : arcus cosecans, arccosec
acot = arc cotangent : arcus cotangens, arcctg
acsc = arc cosecant : arcus cosecans ,arccosec
actn = arc cotangent : arcus cotangens, arcctg
accurate : dokładny
acute angle : kąt ostry
acute triangle : trójkąt ostrokątny
acyclic : acykliczny
acyclic chain complex : kompleks łańcuchowy acykliczny
acyclic complex : kompleks acykliczny
AD = average deviation : odchylenie średnie
Adam′s method : metoda Adamsa (numerycznego rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych)
adaptive inference : wnioskowanie adaptacyjne
add : dodawać
addend : składnik sumy (dodawany do innego składnika)
additional variable : zmienna dodana
addition in linear space : dodawanie w przestrzeni liniowej
addition law in probability theory : prawo sumowania w rachunku przwdopodobieństwa
addition of convergent series : dodawanie szeregów zbieżnych
addition of matrices : dodawanie macierzy
addition of vectors : dodawanie wektorów
addition theorem for binomial coefficients : twierdzenie o sumowaniu współczynników dwumianu
addition theorems of tfigonometric functions : tożsamości trygonometryczne dla sum i różnic kątów
additive : addytywny , łączny
additive category : kategoria addywtywna
additive error : błąd addytywny, błąd sumowania
additive function : funkcja addytywna
additive functor : functor addytywny
additive inverse : element odwrotny (do danego) w przypadku dodawania
additive measure : miara addytywna
additive numbr theory : addytywna teoria liczb
additive polynomial : wielomian addytywny
additive process : process addytywny
additive set function : addytwyna funkcja zbioru
add operation : operacja dodawania
adequacy : pełność
adherent point : punkt skupienia
adherent point to a set of points : punkt skupienia zbioru punktów, punkt należący do domknięcia zbioru punktów
ad inifinitum : do nieskończoności
adjacency matrix : 1.macierz przyległości wierzchołków, 2.macierz przyległości gałęzi
adjacent : przyległy
adjacent angles : kąty przyległe
adjacent edges : krawędzie przyległe
adjacent side : bok przyległy
adjoined : dołączony
adjoint : sprzężony
adjoint functor : funktor sprzężony
adjoint matrix : macierz sprzężona
adjoint operator : operator sprzężony (w przestrzeni Hilberta)
adjoint transformation : transformacja sprzężona, przekształcenie sprzężone
adjugate : sprzężony
adjugate matrix : macierz sprzężona
adjunction space : przestrzeń doklejona
adjusted mean : średnia poprawiona
admissible hypothesis : hipoteza dopuszczalna
admissible lifting : podniesienie dopuszczalne
admissible map : przekształcenie dopuszczalne
admissible strategy : strategia dopuszczalna
admissible test : test dopuszczalny
advanced calculus : rachunek różniczkowy i całkowy
advanced potential : potencjał przyspieszony
a.e. = almost everywhere : prawie wszędzie
aeq function : funkcja logiczna "równoważność"
affine : afiniczny
affine connection : koneksja afiniczna
affine distortion : zniekształcenie afiniczne
affine geometry : geometria afiniczna
affine hull : powłoka afiniczna
affine mapping : odwzorowanie afiniczne
affine parallel coordinates : równoległe współrzędne afiniczne
affine ratio of three points : stosunek pojedynczego podziału, stosunek afiniczny trzech punktów
affine space : przestrzeń afiniczna
affine transformation : przekształcenie afiniczne, powinowactwo
affine variety : zbiór liniowy , rozmaitość liniowa, rozmaitość afiniczna
affinity : przekształcenie afiniczne, powinowactwo
aggregation : agregacja
agonic : skośny, ukośny
agree : być zgodnym
Airy function : funkcja Airy′ego
Aitken′s interoplation : interpolacja Aitkena
aleph : alef
aleph-null : alef-zero
Alexandroff compactification : uzwarcenie Aleksandrowa
algebra : algebra
algebraic(al) : algebraiczny
algebraically closed : algebraicznie domknięty
algebraically independent : algebraicznie niezależny
algebraically solube : algebraicznie rozwiązywalny
algebraic closure : domknięcie algebraiczne
algebraic complement : domknięcie algebraiczne (element macierzy)
algebraic curve : krzywa algebraiczna
algebraic equation : równanie algebraiczne
algebraic expression : wyrażenie algebraiczne
algebraic extension : rozszerzenie algebraiczne
algebraic field : ciało algebraiczne
algebraic function : funkcja algebraiczna
algebraic geometry : geometria algebraiczna
algebraic inequality : nierówność algebraiczna
algebraic integer : liczba algebraiczna całkowita
algebraic number : liczba algebraiczna
algebraic set : zbiór algebraiczny
algebraic structure : struktura algebraiczna
algebraic sum : suma algebraiczna
algebraic surface : powierzchnia algebraiczna
algebraic topology : topologia algebraiczna
algebraic variety : rozmaitość algebraiczna
algorithm : algorytm
algorithm of Gauss : metoda eliminacji Gaussa (rozwiązywania układu równań liniowych)
alias : alias
alignment chart : nomogram
aliquot : podwielokrotność
all integer programming : programowanie całkowite
allocation of a sample : lokalizacja próbki
almost all : prawie wszystkie
almost certain : prawie pewny
almost everywhere : prawie wszędzie
almost periodic : prawie okresowy
almost surely : prawie pewny
alog = antilogarithm : antylogarytm
alternate : 1.alternatywny, 2.przemienny, naprzemienny, 3.naprzemianległy
alternate angles : kąty naprzemianległe
alternate exterior angles : naprzemianległe kąty zewnętrzne
alternate interior angles : naprzemianległe kąty wewnętrzne
alternating algebra : algebra zewnętrzna
alternating form : forma przemienna
alternating group : grupa przemienna
alternating matrix : macierz przemienna
alternating product : iloczyn zewnętrzny
alternating quantity : wielkość przemienna
alternating sequence : ciąg naprzemienny
alternating series : szereg naprzemienny
alternating series test : kryterium Leibniza zbieżności szeregów naprzemiennych
alternation : 1.przemienność, alternacja (w algebrze), 2.alternatywa, suma logiczna, dysjunkcja
alternative denial : dysjunkcja Sheffera
alternative hypothesis : hipoteza alternatywna
alternative of Fredholm : twierdzenie Fredholma, alternatywa Fredholma
altitude : wysokość
always convergent : zawsze zbieżny (ciąg lub szereg funkcyjny)
ambiguous point : punkt niejednoznaczności
amicable numbers : liczby zaprzyjaźnione
amplitude : amplituda
amplitude of complex number : argument liczby zespolonej
amplitude of point : azymut (w biegunowym układzie współrzędnych)
amplitude of sine : amplituda sinusa
analysis : analiza
analysis of covariance : analiza kowariancji
analysis of dispersion : analiza dyspersji
analysis of variance : analiza wariancji
analytic(al) : analityczny
analytical arc : łuk analityczny
analytic branch : gałąź analityczna
analytic configuration : konfiguracja analityczna
analytic continuation : przedłużenie analityczne
analytic curve : krzywa analityczna
analytic function : funkcja analityczna
analytic function in the sense of Weirestrass : funkcja analityczna w sensie Weierstrassa
analytic geometry : geometria analityczna
analyticity : analityczność
analytic manifold : rozmaitość analityczna
analytic method : metoda analityczna
analytic number theory : analityczna teoria liczb
analytic set : zbiór analityczny
analytic sheaf : snop analityczny
analytic structure : struktura analityczna
ancestral (relation) : relacja dziedziczenia
anchor rings : torus
ancillary information : informacja pomocnicza
AND : iloczyn logiczny, I
angle : kąt
angle between lines : kąt pomiędzy prostymi
angle between planes : kąt pomiędzy płaszczyznami
angle bisector : dwusieczna kąta
angle bracket : nawias ostry
angle-preserving : zachowujący kąty
angular : 1.kątowy, 2.okrężny, kołowy
angular point : punkt kątowy
anharmonic ratio : stosunek anharmoniczny, dwustosunek czwórki punktów
annihilator : anihilator
annulus (l.mn. annuli) : pierścień
anomaly : azymut (w biegunowym układzie współrzędnych)
antecedent : poprzednik
anticlockwise : przeciwny do ruchu wskazówek zegara
antiderivative (of a function) : funkcja pierwotna
antifriction curve : traktrysa
antilog = antilogarithm :
antilogarithm : antylogarytm
antipodal points : punkty antypodalne, punkty biegunowe
anti-sine : arcus sinus
antisymmetric : antysymetryczny
antisymmetric relation : relacja antysymetryczna
antisymmetric tensor : tensor antysymetryczny
antithetic variates : antytetyczne zmienne losowe
antitone : monotonicznie malejący
antitrigonometric functions : odwrotne funkcje trygonometryczne
apex (l.m. apexes , apices) : wierzchołek, punkt najwyższy względem pewnej linii lub płaszczyzny
apex angle : kąt wierzchołkowy
apolar forms : formy niespolaryzowane
Apollonian problem : zagadnienie Apolloniusza
a posteriori probability : prawdopodobieństwo a posteriori
apothema : apotema
apparent variable : zmienna pozorna
applicable surface : powierzchnie izometryczne
applied mathematics : matematyka stosowana
approach a limit : dążyć do granicy
approximate : aproksymować, przybliżać
approximation : aproksymacja, przybliżenie
approximation by least squares : aproksymacja metodą najmniejszych kwadratów
approximation by polynomial : aproksymacja wielomianowa
approximation of continued fraction : aproksymacja ułamka łańcuchowego
approximation process : process aproksymacji
approximation theory : teoria aproksymacji
a priori estimates : nierówności różniczkowe
a priori probability : prawdopodobieństwo a priori
Arabic numerals : cyfry arabskie
arbitrary : dowolny arbirtalny
arbitrary Boolean function : dowolna funkcja Boole′a
arbitrary mean : średnia pomocnicza
arbitrary - precision arithmetics : arytemtyka z dowolną precyzją
arc : łuk
arc-connected : łukowo spójny
arccosec = arc cosecant :
arc cosecant : arcus cosecans, arccosec
arcos = arc cosine :
arccosine : arcus cosinus, arccos
arcot = arc cotangent :
arc cotangent : arcus cotangens, arcctg
arc functions : funkcje cyklometryczne, funkcje odwrotne do funkcji trygonometrycznych
Archimedean axiom : aksjomat Archimedesa
Archimedean spiral : spirala Archimedesa
arc length : długość łuku
arc of graph : krawędź grafu
arc polygon : wielokąt krzywoliniowy
arcsec = aec secant :
arc secant : arcus secans, arcsec
arcsin = arc sine :
arc sine : arcus sinus, arcsin
arctan = arc tangent
arc tangent : : arcus tangens, arctg
arcwise : łukowo, z pomocą łuków
arcwise connected : łukowo spójny
area : 1.obszar; 2.dziedzina; 3.pole
area sampling : badanie reprezentacyjne na płaszczyźnie
Argand diagram : diagram Arganda; płaszczyzna Gaussa
argument : 1.argument, zmienna niezależna (np. funkcji); 2.argument (w dowodzie)
argument of a complex number : argument liczby zespolonej
argument principle : zasada argumentu
arithmetic(al) : arytmetyczny
arithmetic(al) function : funkcja arytemtyczna (określona w zbiorze liczb naturalnych)
arithmetical operation : operacja arytemtyczna
arithmetic mean : średnia arytmetyczna
arithmetic point : przecinek dziesiętny
arithmetic progression : ciąg arymetyczny
arithmetic series : szereg arytmetyczny
arm of an angle : ramie kąta
array : tablica
arrival distribution : rozkład zgłoszeń
ascending : rosnący , wstępujący
asec = arc secant : arcus secans, arcsec
asin = arc sinus : arcus sinus, ,arcsin
assignable variation : zmienność wyjaśniona
associate : 1.dołączony; 2.sprzężony; 3.stowrzyszony ; 4.dołączyć ; 5.stowarzyszyć
associated group : grupa stowarzyszona
associated ideal of algebraic set : ideał stowrzyszony ze zbiorem algebraicznym
associated matrix of linear map : macierz odpowiadajaca odwzorowaniu liniowemu
associated prime ideal : stowarzyszony ideał pierwszy
associative : łącz ny
associative coproduct : komnożenie łączne
associative law for multiplication : prawo łączności mnożenia
associative law for set operations : prawo łączności mnożenia
associative law of addition : prawo łączności dodawania
assumed mean : średnia dowolnie przyjęta
assumption : założenie
asymetrical distribution : rozkład niesymetryczny
asymmetrical relation : relacja asymetryczna
asymptote : asymptota
asymptote of rational function : asymtpota funkcji wymiernej
asymptotic(al) : asymptotyczny
asymptotically stable : stabilny asymptotycznie
asymptotical stability : stabilność asymptotyczna
asymptotic distribution : rozkład asymptotyczny
asymptotic expansion : rozwinięcie asymptotyczne
asymptotic limit : granica asymptotyczna
asymptotic point : punkt asymptotyczny
asymptotic representation : reprezentacja asymptotyczna
asymptotic series : szereg asymptotyczny
asymptotic solution : rozwiązanie asymptotyncze
asymptotic stability : stabilność asymptotyczna
atan = arc tangent
arc tangent : : arcus tangens, arctg
atn = arc tangent :
atom : atom
atomic context : kontekst atomowy
atomic formula : formuła atomowa
augend : składnik sumy (do którego dodaje się drugi składnik)
augmented matrix : macierz rozszerzona
aut : alternatywa wykluczająca, suma logiczna wykluczająca, dysjunkcja wykluczająca
autocorrelation : autokorelacja
autocorrelation function : funkcja autokorelacji
autocovariance : autokowariancja
automorphic : automorficzny
automorphism : automorfizm
automorphism group : grupa automorfizmów
autonomous system : układ autonomiczny
autoregression : autoregresja
autoregressive process : process autoregresji
autoregressive series : realizacja procesu autoregresji
av. = average : (wartość) średnia
availability : zapas
average : 1.obliczać średnią; 2.uśredniać; 3.wynosić średnio
average curvature : krzywizna średnia
average deviation : odchylenie średnie
averaged expression : wyrażenie uśrednione
average value : (wartość) średnia
averaging : uśredniony
axial : osiowy
axial symmetry : symetria osiowa
axial vector : wektor osiowy, pseudowektor
axiom : aksjomat, pewnik
axiomatic(al) : aksjomatyczny
axiomatics : układ aksjomatów, aksjomatyka
axiomatic set theory : aksjomatyczna teoria zbiorów
axiomatic system : system aksjomatyczny
axiom definition of probability : aksjomatyczna definicja prawdopodobieństwa
axiom of choice : aksjomat wyboru
axiom of completeness : aksjomat zupełności
axiom of comprehension : aksjomat wyróżniania
axiom of countability : aksjomat przeliczalności
axiom of difference : aksjomat różnicy
axiom of existence : aksjomat istnienia
axiom of extensionality : aksjomat jednoznaczności
axiom of infinity : aksjomat nieskończoności
axiom of pairs : aksjomat pary
axiom of power sets : aksjomat zbioru potęgowego
axiom of regularity : aksjomat regularności
axiom of the empty set : aksjomat zbioru pustego
axiom of union : aksjomat sumy
axioms of field : aksjomaty ciała
axioms of group : aksjomaty grupy
axioms of membership : aksjomaty należenia
axiom of Peano : aksjomaty Peano (liczb naturalnych)
axioms of quantification : aksjomaty kwantyfikacji
axiom system : system aksjomatyczny
axis (l.mn. axes) : oś
axis of abscissae : oś odciętych
axis of conic : oś krzywej stożkowej
axis of a quadric : oś kwadrygi
axis of ordinates : oś rzędnych
axis of revolution / axis of rotation : oś obrotu
axis of symmetry : oś symetrii
axonometric : aksonometryczny
azimuth : azymut (w biegunowym układzie współrzędnych)

B

backward difference : różnica wsteczna funkcji
backward error analysis : wsteczna analiza błędów
backward interpolation formula : wzór dla interpolacji wstecz
b-adic system : system pozycyjny o podstawie b
Bair′s category theorem : twierdzenie Baire′a o kategoriach
balanced set : zbiór zbalansowany
Banach algebra : algebra Banacha
Banach fixed point theorem : twierdzenie Banacha o punkcie stałym
Banach space : przestrzeń Banacha
Banach - Steinhaus theorem : twierdzenie Banacha-Steinhausa
band chart : diagram profilowy
bar chart, bar graph : histogram, wykres słupkowy
barycenter : środek ciężkości (sympleksu)
barycentric coordinates : współrzędne barycentryczne
barycentric subdivision : podpodział barycentryczny
base : 1.baza (przestrzeni topologicznej); 2.podstawa (trójkąta, potęgi)
base angle : kąt przy podstawie
base of a logarithm : podstawa logarytmu
base of number system : podstawa system liczbowego
base of power : podstawa potęgi
base of topological space : baza przestrzeni topologicznej
base period : okres podstawowy, okres bazowy
base point : punkt bazowy
base space : przestrzeń bazowa
base vertex : wierzchołek bazowy
basic : 1.podstawowy; 2.bazowy
basic cell : klatka główna
basic points for approximation : węzły aproksymacji, punkty bazowe aproksymacji
basic set : zbiór bazowy
basis (l.mn. bases) : 1.baza (przestrzeni wektorowej); 2.podstawa (trójkąta , potęgi); 3.bazowy
basis of linear space : baza przestrzeni liniowej, baza przestrzeni wektorowej
basis of logarythmic system : podstawa systemu logarytmicznego
basis of power : podstawa potęgi
basis of vector space : baza przestrzeni wektorowej, baza przestrzeni liniowej
basis vector : wektor bazowy
Baye′s decision rule : bayesowska reguła decyzyjna
bell-shaped curve krzywa dzwonowa :
Bernoulli differential equation : równanie różniczkowe Bernoulliego
Bernoulli distribution : rozkład Bernoulliego, rozkład dwumianowy (zmiennej losowej)
Bernoulli numbers : liczby Bernoulliego
Bernoulli polynomial : wielomian Bernoulliego
Bernoulli′s law of large numbers : prawo wielkich liczb Bernoulliego
Bernoulli′s lemniscate : lemniskata Bernoulliego
Bernoulli theorem : prawo wielkich liczb Bernoulliego
Bernoulli trials : próby Bernoulliego
Bessel (differential) equation : równanie różniczkowe Bessela
Bessel functions : funkcje Bessela
best approximation : najlepsze przybliżenie
best estimator : najlepszy esytmator
best fit : najlepsza zgodność
beta coefficient : współczynnik beta
beta distribution : rozkład beta
beta function : funkcja beta
beta probability plot : wykres dystrybuanty rozkładu beta
Betti group : grupa homologii
between-class correlation : korelacja międzyklasowa
Bezout theorem : twierdzenie Bezouta
bias : obciążenie
biased estimator : estimator obciążony
biased sample : próbka tendencyjna, próbka obciążona
biased test : test obciążony
bicharacteristics : biocharakterystyka
biocompact : dwuzwarty
biconditional : równoważność
bicontinuous function : homeomorfizm
bifactor model : model podwójnie czynnikowy
bifurcate : rozdwajać się , bifurkować
bifurcation : bifurkacja
bigraded module : moduł z podwójnągradacją
biharmonic : biharmoniczny
biharmoic equation : równanie biharmoniczne
bijection : bijekcja
bijective : bijektywny
bilinear : dwuliniowy, bilinearny
bilinear form : forma dwuliniowa
bilinear function : funkcja dwuliniowa
bilinear operation : operacja dwuliniowa
bimodal distribution : rozkład dwumodalny
binary : 1.dwójkowy, binarny; 2.dwuczłonowy; 3.z dwiema zmiennymi, dwuargumentowy
binary code : kod dwójkowy
binary connective : spójnik dwuargumentowy
binary logic : logika dwójkowa, logika dwuwartościowa, logika binarna
binary notation : notacja dwójkowa, zapis dwójkowy
binary operation : operacja dwuargumentowa
binary relation : relacja dwuargumentowa
binary representation of a number : przedstawienie dwójkowe liczby, przedstawienie binarne liczby
binary system : system binarny, system dwójkowy
binary tree : drzewo binarne (każdy wierzchołek posiada dwie gałęzie)
binomial : dwumian; dwuczłonowy; dwumianowy
binomial approximation : aproksymacja dwumianowa
binomial array : trójkąt Pascala
binomial coefficients : współczynniki dwumianowe, współczynniki dwumianu Newtona
binomial distribution : rozkład dwumianowy (zmiennej losowej), rozkład Bernoulliego
binomial equation : równanie dwumianowe postaci xn - a = 0
binomial formula : wzór dwumianowy Newtona
binomial variation : zmienność dwumianowa
binormal : binormaln, dwunormalna
binormal to a curve : binormalna do krzywej
biorthogonal : biortogonalny
biorthogonalization : biortogonalizacja
bipartite cubic : dwudzielna parabola sześcienna
bipartite graph : graf dwudzielny
biquadratic : czwartego stopnia, dwukwadratowy
biquadratic equation : równanie dwukwadratowe
bisecting point of a segment : środek odcinka
bisector : 1.dwusieczna (kata); 2.symetralna (odcinka)
bit : bit, cyfra dwójkowa
bi-uniform correspondence : odpowiedniość wzajemnie jednoznaczna
bivariate distribution : rozkład dwuwymiarowy
block : blok
body : bryła
body diagonal : przekątna wielościanu
body of revolution : bryła obrotowa
Bolyai geometry : geometria Bolyai, geometria Łobaczewskiego, geometria hiperboliczna
Bolzano′s theorem : twierdzenie Bolzano, własność Darboux (funkcji ciągłej)
Bolzano-Weierstrass theorem : twierdzenie Bolzano-Weierstrassa (o punkcie skupienia ciągu ograniczonego)
bondage : zmienna związana
bonding mapping : przekształcenie skaczące
Boolean algebra : algebra Boole′a
Boolean function : funkcja Boole′a, funkcja boolowska, funkcja logiczna
border set : zbiór brzegowy
Borel fields of event : przeliczalnie addytywne ciało zbiorów borelowskich, σ-ciało zbiorów borelowskich
Borel set : zbiór borelowski
bornologic space : przestrzeń bornologiczna
borrow : przeniesienie zanegowane, pożyczka (przy odejmowaniu)
bound : 1.ograniczenie (np. zbioru); 2.kres (zbioru)
boundary : 1.brzeg, granica (obszaru); 2.brzeg (w teorii homologii)
boundary condition : warunek brzegowy (dla równania różniczkowego)
boundary of a set : brzeg zbioru
boundary operator : operator brzegu
boundary point : punkt brzegowy (figury)
boundary set : zbiór brzegowy
boundary value : wartość brzegowa, wartość graniczna
boundary value problem : zagadnienie brzegowe, zadanie graniczne
bounded : 1.ograniczony; 2.odgraniczony
bounded from above : ograniczony z góry
bounded from below : ograniczony z dołu
bounded from zero : odgraniczony od zera
bounded function : funkcja ograniczona
boundedness : ograniczoność
bounded operator : operator ograniczony
bounded quantifier : kwantyfikator ograniczony
bounded sequence : ciąg ograniczony
bounded series : szereg ograniczony
bounded set : zbiór ograniczony
bounded variation : wariacja ograniczona
bound variable : zmienna związana
brace : nawias klamrowy
brachistochrone : brachistochrona
bracket : nawias kwadratowy
bracket : zamykać w nawias, brać w nawias
branch : gałąź
branching process : process gałązkowy
branch line : linia rozgałęzienia
branch of curve : gałąź krzywej
branch of an analytic function : gałąź funkcji analitycznej
branch point : punkt rogałęzienia
Briggsian logarithm : logarytm dziesiętny, logarytm Briggsa
broken line : (linia) łamana
Brouwerian lattice : struktura Brouwera
Brouwer′s (fixed point) theorem : twierdzenie Brouwera o punkcie stałym
bundle :1.wiązka; 2.pęk
bundle of lines : pęk prostych
bundle of planes : wiązka płaszczyzn
Buniakowski′s inequality : nierówność Schwarza-Buniakowskiego, nierówność Schwarza, nierówność Cauchy′ego-Schwarza
busy period : przedział zajętości (w teorii masowej obsługi)

C

calculator : kalkulator
calculus (l.mn. calculi , calculuses) : rachunek
calculus of erros : rachunek błędów
calculus of finite differences : rachunek różniczkowy
calcuclus of probability : rachunek prawdopodobieństwa, probabilistyka
calculus of variations : rachunek wariacyjny
calculus of vectors : rachunek wektorowy
cancel :1.skracać; 2.redukować (wyrazy podobne)
cancellable : skracalny
cancellation : 1.skracanie; 2. redukcja (wyrazów podobnych)
canonic(al) : kanoniczny
canonical form : postać kanoniczna
canonical form of matrix : postać kanoniczna macierzy
canonical representation : przedstawienie kanoniczne (krzywej)
canonical trnasformation : odwzorowanie stycznościowe, odwzorowanie kanoniczne
canonical variable : zmienna kanoniczna
canonic form : postać kanoniczna
Cantor set : zbiór Cantora
cap : znak iloczynu zbiorów
Cardano′s formula : wzór Cardano (dla równania trzeciego stopnia)
cardinal : 1.liczba kardynalna; 2.liczebnik główny ; 3.główny , kardynalny
cardinal algebra : algebra liczb kardynalnych
cardinality : moc (zbioru)
cardinal (number) : 1.liczba kardynalna; 2.liczebnik główny
cardioid : kardioida
carrier variable : zmienna nośna
carry over : przenościć na drugą stronę (równości, nierówności)
Cartesian coordinates : współrzędne kartezjańskie
Cartesian coordinate system : kartezjański układ współrzędnych
Cartesian geometry : geometria analityczna
Cartesian normal form of the equation of a line : postać kierunkowa równania prostej, postać funkcyjna równania prostej
Cartesian product : iloczyn kartezjański
Cartesian space : przestrzeń euklidesowa
Cartesian tensor : tensor kartezjański
casting-out nines : próba dziewiątkowa
catastrophe theory : teoria katastrof
categorial : kategoryjny
categorical : kategoryczny
category : kategoria
category theory : teoria kategorii
catenary (curve) : (linia) łańcuchowa
catenoid : katenoida
Cauchy data : dane początkowe, dane Cauchy′ego
Cauchy (frequency) distribution : rozkład Cauchy′ego
Cauchy inequality : nierówność Cauchy′ego
Cauchy integral formula : wzór całkowy Cauchy′ego
Cauchy net : ciag uogólniony spełniający warunek Cauchy′ego
Cauchy principal value : wartość głowna (w sensie) Cauchy′ego
Cauchy-Riemann equations : równania Cauchy′ego-Riemanna
Cauchy-Schwarz inequality : nierówność Cauchy′ego - Schwarza, nierówność Schwarza-Buniakowskiego, nierówność Schwarza
Cauchy′s condition (for convergence) : warunek (zbieżności) Cauchy′ego
Cauchy′s distribution : rozkład Cauchy′ego
Cauchy sequence : ciąg Cauchy′ego, ciag podstawowy
Cauchy′s form of remainder : postać Cauchy′ego reszty (we wzorze Taylora)
cell : komórka
cell complex : kompleks komórkowy
cell frequency : liczebność podklasy, liczebność komórki
cellular homotopy : homotopia komórkowa
centile : centyl
central angle : kąt środkowy (w okręgu)
central axis : oś środkowa
central difference : różnica centralna
central divided differences : centralne ilorazy różnicowe
centralizer : centralizator
central limit theorem : centralne twierdzenie graniczne
central moment : moment centralny
central projection : rzut środkowy (punktu)
central surface : powierzchnia środkowa
centre of curvature : środek krzywizny
centre of group : centrum grupy
centre of perspectivity : środek rzutowania (w rzucie środkowym)
centre of similitude : środek jednokładności
centr of symmetry : środek symetrii
centroid : środek ciężkości figury geometrycznej, ortocentrum
certain event : zdarzenie pewne
chain : łańcuch, zbiór liniowo uporządkowany
chain complex : kompleks łańcuchowy
chain homotopy : homotopia łańcuchowa
chain index : indeks łańcuchowy
chain rule : wzór na pochodną funkcji złożonej
chance pattern : model losowy
chance variable : zmienna losowa
chance variation : zmienność przypadkowa, zmienność losowa, losowość
change of variables : zmiana zmiennych
character : charakter
character group : grupa charakterów
characteristic cone : stożek charakterystyczny
characteristic equation : równanie charakterystyczne
characteristic equation of a matrix : równanie charakterystyczne macierzy, równanie sekularne
characteristic function : funkcja charakterystyczna
characteristic function of a subset : funkcja charakterystycza podzbioru (danego zbioru)
characteristic number : wartość charakterystyczna, pierwiastek charakterystyczny, wartość własna
characteristic (of a logarithm) : cecha logarytmu
characteristic polynomial : wielomian charakterystyczny
characteristic root : pierwiastek charakterystyczny, wartość charakterystyczna, wartość własna
characteristic surface : powierzchnia charakterystyczna
characteristic value : wartość charakterystyczna, pierwiastek charakterystyczny, wartość własna
characteristic value of linear transformation : wartość własna operatora liniowego
characteristic vector : wektor charakterystyczny, wektor własny
chart : diagram, wykres
Chebyshev approximation : metoda Czebyszewa przybliżonego całkowania
Chebyshev polynomials : wielomiany Czebyszewa
child : następnik (wierzchołek grafu)
Chinese remainder theorem : twierdzenie chińskie o resztach
chi-squared distribution : rozkład chi-kwadrat
chi-square test : test chi-kwadrat
choice function : funkcja wyboru
chord : cięciwa
cipher : 1.zero; 2.cyfra (arabska)
circle : 1.okrąg; 2.koło
circle circumscribed about triangle : okrąg opisany na trójkącie
circle of Apollonius : okrąg Apoloniusza
circle of convergence : koło zbieżności, dysk zbieżności
circle of curvature : koło krzywizny
circuit : 1.pseudorozmaitość bez brzegu; 2.obwód (w teorii grafów)
circulant : wyznacznik cykliczny
circular arc : łuk kołowy
circular cone : stożek kołowy, stożek obrotowy
circular distribution : rozkład kołowy
circular functions : funkcje kołowe
circular helix : linia śrubowa zwyczajna
circular permutation : permutacja cykliczna
circular point : punkt cykliczny
circular segment : wycinek koła
circulating decimal : ułamek dziesiętny okresowy
circulation : całka okrężna (wektora), cyrkulacja
circulation of a vector field : wirowość pola wektorowego, rotacja pola wektorowego
circumcenter : środek okręgu opisanego
circumcircle : okrąg opisany
circumference : 1.okrąg; 2.granica zamkniętej figury krzywoliniowej; 3. obwód
circumference of a circle : obwód koła
circumradius : promień okręgu opisanego
circumscribe : opisywać
circumscribed circle : okrąg opisany
circumscribed polygon : wielokąt opisany (na okręgu)
circumscribed polyhedron : wielościan opisany (na kuli)
cissoid : cysoida, cisoida
class : klasa
class field : ciało klas
classification statistic : statystyka kwalifikująca
class mean : średnia wewnątrz klasy
Clifford algebra : algebra Clifforda
clokwise : zgodny z kierunkiem ruchu wskazówek zegara
closable operator : operator domykalny
closed : 1.domknięty (w topologii); 2.zamknięty (w algebrze, geometrii)
closed ball : kula zamknięta
closed curve : krzywa zamknięta
closed edge path : droga krawędziowa zamknięta
closed formula : formuła domknięta
closed graph theorem : twierdzenie o domkniętym wykresie
closed interval : przedział domknięty
closed mapping : odwzorowanie domknięte
closed operator : operator domknięty
closed path : droga zamknięta
closed set : zbiór domknięty
closed subgroup : podgrupa domknięta
closed surface : powierzchnia zamknięta
closeness : dokładność (w estymacji)
closure : domknięcie
closure of a set : domknięcie zbioru
clothoid : spirala Cornu, klotoida
cluster point : punkt skupienia (zbioru)
cluster sampling : losowanie zespołowe
CNF = conjunctive normal form : koniuktywna forma normalna
coaxial planes : płaszczyzny współliniowe, płaszczyzny współosiowe
coboundary : kobrzeg
coboundary operator : operator kobrzegu
cocategory : kategoria dualna, kokategoria
cochain : kołańcuch
cocycle : kocykl
codimension : kowymiar
coefficient :współczynnik
coefficient field : ciało współczynników
coefficient of correlation : współczynnik korelacja (zmiennych losowych)
coefficient of determination : współczynnik determinacji
coefficient of regression : współczynnik regresji
coexact : kodokładny
coexact sequence : ciąg kodokładny
cofactor : dopełnienie algebraiczne (macierzy)
cofibration : korozwłóknienie
cofibre : kowłókno
cofinal : współkońcowy
cofunctions : funkcje trygonometryczne sprzężone (np. sinus i cosinus
coherent topology : topologia stała (w teorii homologii)
cohomology : kohomologia
cohomology group : grupa kohomologii
cohomology theory : teoria kohomologii
cohomotopy : kohomotopia
coimage : koobraz
coincident : pokrywający się, wspólny
coinitial : współpoczątkowy
cokernel : kojądro
collectionwise normal : kolektywnie normalny
collinear : kolinearny, współliniowy
collinear points : punkty współliniowe, punkty kolinearne
collineation : przekształcenie afiniczne, kolineacja, powinowactwo
colog = cologarithm : kologarytm
column of determinant : kolumna wyznacznika
column vector : wektor kolumnowy, kolumna
combination : kombinacja
combination of n things r at a time : kombinacja z n elementów po r
combinatorial : kombinatoryczny
combinatorial analysis : analiza kombinatoryczna, kombinatoryka
combinatorial logic : logika kombinatoryczna
combinatorial test : test kombinatoryczny
combinatorics : kombinatoryka
commensurability : współmierność
commensurable : współmierny
commodity space : przestrzeń dóbr
common : 1.wspólny; 2. zwykły
common cycloid : cykloida zwykła
common denominator : wspólny mianownik
common difference : różnica ciagu arytemtycznego
common divisor, common factor : wspólny dzielnik
common fraction : ułamek zwykły
common logarithm : logarytm dziesiętny, logarytm zwykły
common multiple : wspólna wielokrotność
common ratio : iloraz ciagu geometrycznego
commutation : przemienność
commutative : przemienny, komutatywny
commutative algebra : algebra przemienna
commutative diagram : diagram przemienny
commutative group : grupa przemienna, grupa abelowa
commutative law : prawo przemienności
commutativity : przemienność, komutatywność
commutator : komutator
commutator subgroup : podgrupa komutatorów
commute : komutować
comology group : grupa komologii
compact : zwarty
compact group : grupa zwarta
compactification : uzwarcenie, kompaktyfikacja
compact-open topology : topologia zwarto-otwarta
compact operator : operator zwarty, operator pełnociągły
compact set : zbiór zwarty
compact space : przestrzeń zwarta
compactum : kompakt, przestrzeń topologiczna zwarta i mierzalna
comparable : porównywalny (będący w relacji częściowego porządku z innymi elementami)
comparison test for convergence of infinite series : kryterium porównawcze zvbieżności szeregów
comparison theorem : twierdzenie porównawcze
compatibility : zgodność
compatible : zgodny, niesprzeczny
complement : dopełnienie
complementary : 1.dopełniający; 2.uzupełniający
complementary angle : kąt dopełniający
complementary error function : komplementarna funkcja błędu
complementary event : zdarzenie dopełniające
complementary functions : funkcje trygonometryczne sprzężone (np. sinus i cosinus)
complementary minor : minor dopełniający
complementary trigonometric functions : funkcje trygonometryczne dopełniające
complement of an angle : kąt dopełniający
complement of a set : dopełnienie zbioru
complement of B in A : różnica zbiorów A I B
complete : zupełny
complete graph : graf zupełny
complete induction : indukcja zupełna, indukcja matematyczna
completely additive set functions : przeliczalnie addytywna funkcja zbioru
completely continuous operator : operator pełnociągły, operator zwarty
completely defined function : funkcja wszędzie określona
completely reducible representation : reprezentacja całkowicie przywiedlna
completely regular space : przestrzeń całkowicie regularna, przestrzeń Tichonowa
completely separable : ośrodkowy
complete (metric) space : przestrzeń (metryczna) zupełna
completeness : zupełność
complete ordering : 1.uporządkowanie zupełne; 2.uporządkowanie liniowe
complete space :przestrzeń (metryczna) zupełna
complete system of functions : zupełny układ funkcji
complete the square : uzupełnić do pełnego kwadratu
complex : kompleks; zespolony
complex analysis : analiza zespolona
complex conjugate : liczba zespolona sprzężona
complex fraction : ułamek piętrowy
complex function : 1.para funkcji; 2.funkcja zespolona
compexification : powłoka zespolona
complexity : złożoność
complex manifold : rozmaitość zespolona
complex number : liczba zespolona
complex number plane : płaszczyzna liczb zespolonych, płaszczyzna Gaussa
complex partial differentiation : różniczkowanie cząstkowe zespolone
complex plane : płaszczyzna zespolona
complex sphere : sfera Riemanna
complex unit : liczba zespolona o module 1
complex-valued : o wartościach zespolonych
component : składowa
component of a vector : składowa wektora
component of a variance : składnik wariancji
componentwise differentiation : różniczkowanie składowych
composite : złożony (rozkładalny na czynniki właściwe)
composite function : funkcja złożona
composite number : liczba złożona
composite quadrature formula : kwadratura złożona
composition : złożenie (funkcji, przekształceń)
compound distribution : rozkład złożony
compound fraction : ułamek właściwy
compound probability : prawdopodobieństwo złożone
computable function : funkcja obliczalna
computational : rachunkowy, obliczeniowy
concatenation : składanie ,konkatenacja
concave : wklęsły
concave angle : kąt wklęsły
concave hull : powłoka wklęsła
concave polygon : wielokąt wklęsły
concentric : współśrodkowy
conchoida : konchoida
conclusion of a theorem : teza twierdzenia
concurrence : zbieżność
concurrent : zbieżny
concurrent lines : proste przechodzące przez jeden punkt
concyclic points : punkty leżące na jednym okręgu
condition : warunek
conditional : okres warunkowy ; warunkowy
conditional convergence : zbieżność warunkowa
conditional distribution : rozkład warunkowy
conditional expected value : wartość oczekiwana warunkowa
conditionally compact : warunkowo zwarty
conditionally complete : warunkowo zupełny
conditionally convergent : warunkowo zbieżny
conditional probability : prawdopodobieństwo warunkowe
conditional statistics : statystyka warunkowa
condition number : liczba uwarunkowana
cone : stożek
cone of revolution : stożek obrotowy, stożek kołowy
cone property : własność stożka (obszaru geometrycznego)
confidence belt : pas ufności
confidence interval : przedział ufności
confidence level : poziom ufności
confidence limits : granice (przedziału) ufności
confidence region : obszar ufności
confluence analysis : analiza konfluencyjna
confluent hypergeometric function : konfluentna funkcja hipergeometryczna
confocal : współogniskowy
confocal conics : stożkowe współogniskowe
conformal : konforemny
conformal mapping : odwzorowanie konforemne, przekształcenie odpowiednie
conformal representation : reprezentacja konforemna, reprezentacja wiernokątna
conformal transformation : przekształcenie konforemne, przekształcenie odpowiednie
confounding : uwikłanie (efektów w doświadczeniu)
congruence : przystawanie, kongruencja
congruent : przystający, kongruentny
congruent figures : figury przystające
congruous modulo a : przystający modulo a
conic : (krzywa) stożkowa
conic(al) : stożkowy
conical helix : spirala stożkowa
conicoid : kwadryka
conic section : (krzywa) stożkowa
conjecture : hipoteza, przypuszczenie
conjugate : sprzężony
conjugate angle : kąt dopełniający do pełnego
conjugate axis of hiperbola : urojona oś hiperboli
conjugate complex number : liczby zespolone sprzężone
conjugate function : funkcja sprzężona
conjugate gradient method : metoda sprzężonych gradientów
conjugate hyperbolas : hyperbole sprzężone
conjugate number : liczba sprzężona
conjugate operator : operator sprzężony (w sensie Banacha)
conjugate planes : płaszczyzny sprzężone
conjugates : wielkości sprzężone
conjugate space : przestrzeń sprzężona
conjugation : sprzężenie
conjunction : koniunkcja, iloczyn logiczny
conjunctive : koniunktywny
conjunctive normal form : koniunktywny forma normalna
connected : spójny
connected domain : obszar spójny
connectedness : spójność
connected relation : relacja spójna
connected set : zbiór spójny
connection : koneksja
connective : spójnik zdaniowy
connectivity : spójność
connectivity number : stopień spójności
conoid : konoida
consequent : następnik
consistence : niesprzeczność, zgodność
consistent equation : równanie niesprzeczne, równanie mające rozwiązanie
consistent estimator : estimator zgodny
consistent set : układ niesprzeczny
consistent test : test zgodny
constant : stała , współczynnik; stały
constant field : ciało współczynników
constant map : odwzorowanie stałe
constant of integration : stała całkowania
constant of proportionality : współczynnik proporcjonalności
constituent : składowa (zbioru)
cosntruct : konstruować (rysować za pomocą cyrkla i linijki)
constructible : konstruowalny
construction proof : dowód konstrukcyjny
constructivity : konstruktywność
contact transformation : odwzorowanie stycznościowe
contain : 1.zawierać; 2.być podzielnym przez (liczbę)
contaminated distribution : rozkład wątpliwy
contextual definition : definicja konekstowa
contiguity : sąsiedztwo
contiguity category : kategoria sąsiedztwa
contiguous maps : przekształcenie sąsiednie
contingence : styczność
contingency : kontyngencja, wielodzielczość, sprzężenie znaków (jakosciowych)
contingency table : tablica wielodzielcza
contingent : wielodzielczy
continued fraction : ułamek łańcuchowy
continued product : iloczyn nieskończony
continuity : ciągłość
continuity equation : równanie ciągłości
continuous : ciągły
continuous deformation : odwzorowanie homotopowe
continuous distribution : rozkład ciągły
continuous function : funkcja ciągła
continuous group : grupa topologiczna
continuously differentiable : różniczkowalny w sposób ciągły, mający ciągłą pochodną
continuously ordered set : zbiór uporządkowany w sposób ciągły, zbiór ciągły
continuous on the left : lewostronnie ciągły
continuous on the right : prawostronnie ciągły
continuous probability law : ciągłe prawo prwdopodobieństwa
continuous set : zbiór ciągły
continuous spectrum : widmo ciągłe
continuum : 1.continuum (moc zbioru); 2.continuum (zbiór zwarty i spójny)
continuum hypothesis : hipoteza continuum
continuum problem : zagadnienie continuum
contour : kontur, obwód zamknięty
contour integral : całka krzywoliniowa
contour integration : całkowanie wzdłuż obwodu zamkniętego
contract : 1.zwężać (przy odwzorowaniu); 2.skracać
contract a tensor : zwężać tensor, dokonać kontrakcji tensora
contracted : zwężony
contracted curvature tensor : zwężony tensor krzywizny, tensor Ricciego-Einsteina
contractible : ściągalny
contractible space : przestrzeń ściągalna
contracting : ściągający, zwężający
contraction : 1.zwężenie, kontrakcja ; 2.ściągnięcie
contraction of a closed curve : ściągnięcie krzywej zamkniętej
contraction of a tensor : zwężenie tensora, kontrakcja tensora
contradiction : zaprzeczenie
contrary : przeciwny
contraposition : transpozycja, kontrapozycja
contravariant : kontrawariantny
contravariant derivative : poochodna kontrawariantna
contravariant functor : funktor kontrawariantny
contravariant tensor : tensor kontrawariantny
converge : zbieżny
convergence : zbieżność, konwergencja
convergence almost everywhere : zbieżność prawie wszędzie
convergence in mean : zbieżność według średniej
convergence in measure : zbieżność według miary
convergence in probability : zbieżność według prawdopodobieństwa
convergent : zbieżny
convergent iteration : iteracja zbieżna
convergent sequence : ciąg zbieżny
convergent series : szereg zbieżny
converse : odwrotność; odwrotny
converse theorem : twierdzenie odwrotne
conversion : przekształcenie
convert : przekształcać
convex : wypukły
convex angle : kąt wypukły
convex body : bryła wypukła
convex combination : kombinacja wypukła
convex function : fnkcja wypukła
convex hull : powłoka wypukła
convex linear combination : wypukła kombinacja liniowa
convex optimization : optymalizacja wypukła
convex polygon : wielokąt wypukły
convex quadrangle : czworokąt wypukły
convex set : zbiór wypukły
convolution : splot (funkcji)
convolution algebra : algebra splotowa, algebra ze splotem
convolve : splatać (funkcje)
coordinate : współrzędna; współrzędny
coordinate axis : oś współrzędnych
coordinate change : przekształcenie współrzędnych, zmiana współrzędnych
coordinate geometry : geometria analityczna
coordinate origin : początek układu współrzędnych
coordinate transformation : przekształcenie współrzędnych, zmiana współrzędnych
coordiantes : współrzędne
coordinates of a vector : współrzędne wektora
coordinate system : układ współrzędnych
coplanar : współpłaszczyznowy, koplanarny
coprime : względnie pierwsze
coproduct : suma (w teorii kategorii) , koprodukt
Cornu′s spiral : klotoida, spirala Cornu
corollary : wniosek
corrected mean : średnia poprawiona
corrector : wzór korygujący
correct to n decimal places : z dokładnością do n-tego miejsca po przecinku
correlation : 1.korelacja, współzależność; 2.wzajemność
correlation coefficient : współczynnik korelacji
correlation function : funkcja korelacji
correlation matrix : macierz korelacji
correlation ratio : stosunek korelacyjny
correlation table : tablica korelacyjna
correlogram : korelogram
correspondence : odpowiedniość
correspond : odpowiadać, być w odpowieniości
corresponding angles : kąty odpowiadające
cos = cosine : cosinus, cos
cos = cosecant :
cosecant : cosecans, cosec
cosecant curve : wykres funkcji cosevans
coset : warstwa
cosh = hyperbolic cosine : cosinus hiperboliczny, cosh
cosine : cosinus, cos
cosine curve : cosinusoida
cosine function : funkcja cosinus
cosine law : twierdzenie cosinusów
cot = cotangent : cotangens, ctg
cotan = cotangent :
cotangent : cotnagens, ctg
cotangent bundle : wiązka kostyczna
cotangent curve : cotangensoida
cotanh = hyperbolic cotangent : cotangens hiperboliczny, ctgh
coterminal angles : kąty różniące się o 360o
coth = hyperbolic cotangent : cotangens hiperboliczny, ctgh
counit : kojedynka
count : liczyć
countability : przeliczalność
countable : przeliczalny, policzalny
countable set : zbiór przeliczalny
countably additive : przeliczalnie addytywny
countably additive set function : funkcja zbioru przeliczalnie addytywna
countably inifinite set : zbiór przeliczalny (nieskończony)
counter-example : kontrprzykład
counting : liczący; rachunkowy
counting distribution : rozkład liczący
countless : nieprzeliczalny
coupled : związany, powiązany (w parze)
covariance : kowariancja
covariance matrix : macierz kowariancji
covariant : kowariantny
covariant component of a vector : składowa kowariantna wektora
covariant derivative : pochodna kowariantna
covariant differentiation : różniczkowanie kowariantne
covariant functor : funktor kowariantny
covariant tensor : tensor kowariantny
covariation : współzmienność
covering of a set : pokrycie zbioru
covering projection : nakrycie
covering space : przestrzeń nakrywająca
covering theorem : twierdzenie o pokryciu
covering transformation : odwzorowanie nakrywające
cover of a set : pokrycie zbioru
coversed sine : funkcja coversα = 1 - sinα
cracovian : krakowian
Cramer′s rule : twierdzenie Cramera, wzór Cramera
criterion (l.mn. criteria) : kryterium, test statyczny
critical ordinal : liczba krytyczna
critical point : punkt krytyczny (krzywej)
critical region : obszar krytyczny
critical set : zbiór krytyczny
critical value : wartość krytyczna
cross-cap : wstęga Möbiusa
cross-correlation : korelacja krzyżowa
cross-correlation function : funkcja korelacji krzyżowej
cross-cut : linia rozcięcia
cross product : 1.iloczyn wektorowy; 2.mnożenie krzyżowe (w topologii algebraicznej)
cross ratio : stosunek anharmoniczny, dwustosunek czwórki punktów
cruciform curve : krzywa krzyżowa
crunode : punkt podwójny (krzywej)
csc = cosecant : cosecans, cosec
ctn = cotnagent : cotangens, ctg
cubable solid : bryła całkowalna
cubage : kubatura, objętość
cube : 1.sześcian (bryła; 2.sześcian, trzecia potęga; 3.obliczać objętość; 4.podnosić do trzeciej potęgi
cube root : pierwiastek sześcienny, pierwiastek trzeciego stopnia
cubic : 1.krzywa trzeciego stopnia; 2.równanie trzeciego stopnia
cubic(al.) : sześcienny, trzeciego stopnia
cubic curve : krzywa trzeciego stopnia
cubic equation : równanie trzeciego stopnia
cuboid : prostopadłościan
cubooctahedron : kubooktaedr
cumulant : półniezmiennik
cumulative distribution function : dystrybuanta (zmiennej losowej)
cumulative error : błąd kumulujący się
cumulative frequency function; cumulative probability function : funkcja rozkładu (prawdopodobieństwa)
cup : znak sumy zbiorów
curl : wirowość, rotacja
curl field : pole wirowe
curtate : skrócony
curtate cycloid : cykloida skrócona
curvature : krzywizna
curvature vector : wektor krzywizny
curve : krzywizna
curve fitting : dopasowywanie krzywej
curve of second order : krzywa drugiego stopnia
curve tracing : wyznaczanie przebiegu krzywej
curvilinear : krzywoliniowy
cusp : ostrze krzywej
cuspidal cubic : krzywa trzeciego stopnia mająca jedno ostrze i jeden punkt przegięcia
cut : przekrój
cut point : punkt rozcinający
cut-vertex : wierzchołek rozdzielający
CW complex : CW kompleks
cycle : cykl
cyclic group : grupa cykliczna
cyclic permutation : permutacja cykliczna
cyclide : cyklida
cycloid : cykloida
cyclometric functions : funkcje cyklometryczne, funkcje trygonometryczne
cyclosymetry : symetria cykliczna
cyclotomic polynomial : wielomian podziału koła
cylinder : walec
cylindrical coordinates : współrzędne cylindryczne, współrzędne walcowe
cylindrical functions : funkcje cylindryczne, funkcje walcowe, funkcje Bessela
cylindrical harmonic : cylindryczna funkcja harmoniczna
cylindroid : walec eliptyczny
cypher :1.zero; 2.cyfra (arabska)

D

d′Alembertian : dalambercjan, operator d′Alamberta
damped oscillation : osyclacje tłumione (funkcji)
daughter : następnik (wierzchołek grafu)
DE = differential equation : równanie różniczkowe
decagon : dziesięciobok,dziesięciokąt
decahedron : dziesięciościan
decaying expotential function : zanikająca funkcja wykładnicza
decidability : rozstrzygalność
decidable : rozstrzygalny
decile : decyl
decillion : decylion
decimal : liczba dziesiętna, ułamek dziesiętny
decimal classification : klasyfikacja dziesiętna
decimal digit : cyfra dziesiętna
decimal floating point : zmienny przecinek w liczbie dziesiętnej
decimal place : miejsce dziesiętne, pozycja dziesiętna
decimal point : kropka dziesiętna , przecinek w liczbie dziesiętnej
decimal system : system dziesiętny, dziesiątkowy system liczbowy, układ dziesiętny
decimalize : zamieniać na dziesiątkowy system liczbowy (np. w dwójkowym systemie liczbowym)
decision rule : reguła decyzyjna
declination : deklinacja (w biegunowym układzie współrzędnych)
decomposition : rozkład
decomposition field : ciało rozkładu
decomposition of a vector : rozkład wektora na składowe
decreasing : malejący
decreasing function : funkcja malejąca
decreasing sequnece : ciąg malejący
decrement : decrement, ubytek
Dedekind complete : zupełny
Dedekind cut : przekrój Dedekinda
deduct : odejmować, potrącać
deduction : dedukcja
dedcuctive : dedukcyjny
defect of an analytic function : defect funkcji analitycznej
deficiency : kowymiar
definite integral : całka oznaczona, całka Riemanna
definitely divergent sequence : ciąg rozbieżny do nieskończoności
definition : definicja
deformation : odwzorowanie homotopowe
deformation retract : retrakt defomracyjny
degeneracy : degeneracja
degenerate : zdegenrowany
degenerate distribution : rozkład zdegenerowany
degree of a curve : stopień (równania) krzywej
degree of an algebraic equation : stopień równania algebraicznego
degree of a polynomial : stopień wielomianu
degree of degeneracy : stopień degeneracji
del operator : operator nabla, nabla
delta function : funkcja delta, delta Diraca
deltoid : deltoid
de Moivre′s formulae : wzory de Moivre′a
De Morgan′s laws : prawa De Morgana
denary : dziesiętny
denominate number : liczba mianowana
denominator : mianownik (ułamka)
dense : gęsty
dense-in-itself set : zbiór gęsty w sobie
densely ordered set : zbiór gęsto uporządkowany
dense set : zbiór gęsty
density (function) : gęstość, funkcja gęstości
density of probability : gęstość prawdopodobieństwa
denumerable : przeliczalny
denumerable set : zbiór przeliczalny
dependent : zależny
dependent equations : równania zależne
dependent variable : zmienna zależna
derivation : 1.znajdowanie pochodnej; 2.wyprowadzenie
derivation of formula : wyprowadzenie wzoru
derivative : pochodna, pochodny
derivative of a set : pochodna zbioru
derive : różniczkować
derived curve : krzywa pochodna
derved set : pochodna zbioru
Descarte′s rule of signs : reguła znaków Kartezjusza
describe : opisywać (np. parabolę)
decription : 1.opsi; 2.deskrypt
descriptive : 1.opisowy ;2.wykreślny
descriptive analysis : analiza opisowa
descriptive geometry : geometria wykreślna
descriptive statistics : statystyka opisowa
design matrix : macierz planowania
design of experiments : planowanie doświadczeń
determinant : wyznacznik
determinantal equation : równanie wyznacznikowe
determinantla form : postać wyznacznikowa
determinant of order n : wyznacznik stopnia n
determinate : wyznaczony, określony, oznaczony
determination of roots : wyznaczanie pierwiastków
determine : wyznaczać
determine a curve : wyznaczać krzywą
determined up to a constant : wyznaczony z dokładnością do stałej
deterministic distribution : rozkład jednopunktowy
detrimental variable : zmienna zbędna
develop : rozwijać
developable surface : powierzchnia rozwijalna
developed area : pole powierzchni rozwiniętej
development : rozwinięcie (funkcji, powierzchni)
development of a surface : rozwinięcie powierzchni
deviation : odchylenie
dextrose curve : krzywa prawoskrętna
DFT = discret Fourier transform : dyskretna transformata Fouriera
diagonal : przekątna
diagonal matrix : macierz diagonalna
diagonal method : metoda przekątniowa (Cantora)
diagram : wykres, diagram
diagram of function : wykres funkcji, diagram funkcji
diameter : średnica
diameter of a conic : średnica stożkowej
diamond : romb
diffeomorphism : dyfeomorfizm
difference : różnica
difference equation : równanie różnicowe
difference quotient : ilroaz różnicowy
difference sequence : ciąg różnic skończonych
differentiability : różniczkowalność
differentiable : różniczkowalny
differentiable function : funkcja różniczkowalna
differentiable manifold : rozmaitość różniczkowalna
differential : różniczka, różniczkowy
differential calculus : rahunek różniczkowy
differential coefficient : pochodna
differential equation : równanie różniczkowe
differential equation of Hamilton-Jacobi : równanie różniczkowe Hamiltona-Jacobiego
differential equation of Laplace : równanie różniczkowe Laplace′a
differential equations od Cauchy-Riemann : równania różniczkowe Cauchy′ego - Riemanna
differential form : forma różniczkowa
differential geometry : geometria różniczkowa
differential group : grupa z różniczką
differential inequalities : nierówności różniczkowe
differential of second order : różniczka drugiego rzędu
differential operator : operator różniczkowy
differential structure : struktura różniczkowa
differentiate : różniczkować,wyznaczać pierwszą pochodną
differentiate partially : wyznaczać pochodną cząstkową
differentiation : różniczkowanie, wyznaczanie pierwszej pochodnej
digit : cyfra
digraph : graf skierowany
dihedral : dwuścian, kąt dwuścienny, dwuścienny
dihedral angle, dihedron : dwuścian, kąt dwuścienny
dimension : 1.wymiar; 2.rząd, stopień
dimensionless equation : równanie bezwymiarowe, równanie kryterialne
dimensionless number : liczba bezwymiarowa
dimension of a vector space : wymiar przestrzeni wektorowej
Diophantine approximation : przybliżenie diofantyczne
Diophantine equation : równanie diofantyczne (w teorii liczb)
Dirac delta function : dunkcja delta, delta Diraca
direct : 1.bezpośredni; 2.prosty
direct analytic continuation : bezpośrednie przedłużenie analityczne
directed angle : kąt skierowany, kąt zorientowany
directed graph : graf skierowany
directed line : linia skierowana, linia zorientowana
directed number : 1.liczba całkowita; 2.liczba względna
directed set : zbiór skierowany
direction : kierunek
directional derivative : pochodna kierunkowa
direction angles : kąty kierunkowe
direction components : współczynniki kierunkowe (prostej)
direction cosines : cosinusy kierunkowe
direction numbers : współczynnik kierunkowe (prostej)
direction of a vector : kierunek wetora
direction ratios : współczynniki kierunkowe (prostej)
direct limit : granica prosta
directly proportional : wprost proporcjonalny
direct predecessor : poprzednik
direct probability : prawdopodobieństwo bezpośrednie
direct product : iloczyn prosty
direct proof : dowód wprost
direct proportion : proporcjonalność prosta
directrix (l.mn. directrices) : kierownica
direct sampling : losowanie bezpośrednie
direct successor : następnik
direct sum : suma prosta
direct variation : proporcjonalność prosta
Dirichlet conditions : warunki Dirichleta (w teorii szeregów Fouriera)
Dirichlet′s problem : zagadnienie Dirichleta
disconnected : niespójny
discontinuity : nieciągłość
discontinuous : nieciągły
discontinuous function : funkcja nieciągła
discontinuous variate : zmienna losowa nieciągła
discordance : niezgodność
discrete : dyskretny
discret distribution : rozkład typu skokowego, rozkład dyskretny
discrete Fourier transform : dyskretna transformata Fouriera
discrete random variable : zmienna losowa dyskretna
discret set : zbiór dyskretny
discret topology : topologia dyskretna
discrete valuation : waluacja dyskretna
discriminant : wyróżnik
discriminant function : funkcja rozpoznawcza, funkcja rozróżniająca
discriminatory analysis : analiza dyskryminacyjna
disjoint : rozłączny
disjoint sets : zbiory rozłączne
disjunction : alternatywa, suma logiczna, dysjunkcja
disjunctive normal form : dysjunktywna forma normalna
dispersion : rozrzut,dyspersja statystyczna
dispersion of averages : rozrzut wartości średniej
displacement vector : wektor przesunięcia
distance : odległość
distance between points : odległość miedzy punktami
distinct : różny
distortion : zniekształcenie (np. afiniczne)
distribution : rozkład (zmiennej losowej)
distribution curve : krzywa rozkładu
distribution function : dystrybuanta zmiennej losowej, funkcja rozkładu zmiennej losowej (całkowa), funkcja rozkładu (prawdopodobieństwa)
distribution of a random vartiable : dystrybuanta zmiennej losowej
distribution with compact support : dystrybucja o zwartym nośniku
distributive lattice : krata rozdzielcza
distributive law : prawo rozdzielności (np. mnożenia względem dodawania)
divergence : rozbieżność, dywergencja
divergence of a vector : dywergencja wektora
divergence theorem : twierdzenie Green
divergent : rozbieżny
divergent sequence : ciąg rozbieżny
divergent series : szereg rozbieżny
divide : dzielić
divided difference : iloraz różnicowy
dividenda : dzielna
divisibility : podzielność
divisible : podzielny
divisible group : grupa podzielna
division : dzielenie, podział
division algorithm : algorytm Euklidesa
division ring : pierścień z dzielenia
divisor : dzielnik, podzielnik
dodecagon : dwunastokąt
dodecahedron : dwunastościan
domain of a function : dziedzina funkcji
domain of a map : dziedzina odwzorowania
domain of an operator : dziedzina operatora
domain of dependence : obszar zależności
domain of determinancy : obszar określoności
domain of influence : obszar wpływu
domain of inegrity : dziedzina całkowitości
domain of study : zakres badań (reprezentatywnych)
dominant : majoryzujący
dominated : majoryzowany
dominated convergence : zbieżność majoryzowana
dominating strategy : startegia dominująca
dot product : iloczyn skalarny
double cusp : punt samostyczności
double integral : całka podwójna
double layer potenetial : potencjał warstwy podwójnej
double negation : podwójna negacja, podwójne zaprzeczenie
double - precision arithmetic : arytmetyka z podwójną precyzją
double-periodic function : funkcja dwuokresowa
drop a perpendicular : spuszczać prostopadłą
dual : dualny
dual basis : baza dualna
dual group : grupa dualna
dual isomorphism : izomorfizm dualny, izomorfizm sprzężony
duality : dualność
duality principle : zasada dualności,zasada dwoistości
dual lattice : krata dualna
dual operator : operator dualny
dual problem : problem dualny
dual space : przestrzeń dualny , przestrzeń sprzężona (do przestrzeni wektorowej)
dummy experiment : doświadczenie fikcyjne
dummy index : niemy index
dummy observation : obserwacja fikcyjna
dummy variable : zmienna fikcyjna
duodecimal : dwunastkowy
dyad : diada
dyadic : podwójny, dwuczłonowy
dyadic operator : operator dwuczłonowy
dyadic product : iloczyn tensorowy
dyadic relation : relacja dwuargumentowa
dynamical system : układ dynamiczny
dynamic programming : programowanie dynamiczne

E

eccentric : niewspółośrodkowy
eccnetirc angle of an ellipse : anomalia elipsy
eccentric circles of an ellipse : (okręgi zakreślone ze środka elipsy o promieniach równych półosiom elipsy)
ecentre : środek okręgu dopisanego
ecircle : okrąg dopisany (np. do trójkąta)
edge : krawędź
edge covering : pokrycie krawędziowe
edge of graph : krawędź grafu
edge of an angle : ramie kąta
edge path : droga krawędziowa
effective constructability : konstruowalność efektywna (w logice)
efficiency : efektywność
efficiency estimator : estimator najefektywniejszy
eigenfunction : funkcja własna, funkcja charakterystyczna
eigenspace : podprzestrzeń własna
eigenvalue : wartość własna, wartość charakterystyczna, pierwiastek charakterystyczny
eigenvalue problem : zagadnienie znajdowania wartości własnych (macierzy lub operatora liniowego)
eigenvector : wektor własny, wektor charakterystyczny
Einstein′s summation convention : konwencja sumacyjna Einsteina
element : element, składnik
elementary divisor : dzielnik elementarny
elementary transcendental function : elementarna funkcja przestępna
element of a cone : tworząca stożka
element of an analytic function : element funkcji analitycznej
element of area : element powierzchni
element of a set : element zbioru
element of a volume : różniczka objętości
element of integration : wyrażenie podcałkowe
elevation : wysokość nad płaszczyzną, wzniesienie
eliminant : wyznacznik układu
eliminate : eliminować, rugować
elimination : eliminacja, rugowanie
ellipse : elipsa
ellipsoid : elipsoida
ellipsoidal harmonic : elipsoidalna funkcja harmoniczna
ellipsoid of revolution : elipsoida obrotowa
elliptic cylinder function : funkcja cylindra eliptycznego
elliptic differential geometry : eliptyczna geometria różniczkowa
elliptic equation : równanie eliptyczne
elliptic function : funkcja eliptyczna
elliptic geometry : geometria eliptyczna, geometria Riemanna
elliptic integral : całka eliptyczna
elliptic point : punkt eliptyczny
embedding : zanurzenie, włożenie
embedding theorem : twierdzenie o zanurzeniu
empirical distribution : rozkład empiryczny
empirical probability : prawdopodobieństwo a posteriori
empty : pusty
empty set : zbiór pusty
endogenous variate : endogeniczna zmienna losowa
endomorphism : endomorfizm
energy inequality : nierówność energetyczna
energy integral : całka energii
ensemble : zbiór
entire : dziedzina całkowitości
entire function : funkcja całkowita
entry criterion : kryterium wejścia
eumerable : przeliczalny
enumeration : 1.numeracja; 2.przeliczalność
envelope : obwiednia (rodziny krzywych)
envelope of a family of curves : obwiednia rodziny krzywych
epicycle : koło odtaczające
epicycloid : epicykloida
epimorphism : epimorfizm
epitrochoid : epitrochoida
equality : równość
equality sign : znak równości
equalizer : kojądro różnicowe
equally likely cases : przypadki równie podobne
equate : przyrównywać
equation : równanie
equation of a line : równanie prostej
equation of a plane : równanie płaszczyzny
equation of evaluation : równanie ewaluacyjne
equiangular : równokątny
equilingular hyperbola : hiperbola równoosiowa
equiangular spiral : spirala logarytmiczna
equiangular transformation : odwzorowanie izogonalne
equiareal : zachowujący pole, o równym polu
equi-bounded : wspólnie ograniczony
equicontinuity : jednakowa ciągłość
equicontinuous : jednakowo ciagły
equidistant : jednakowo odległy
equilateral : równoboczny
equilateral hyperbola : hiperbola równosiowa
equilibrium distribution : rozkład równowagi
equinumerous : równoliczny
equivalence : równoważność
equivalence class : klasa równoważności
equivalence relation : relacja równoważności
equivalent : równoważny
equivalent equations : równania równoważne
erect a perpendicular : poprowadzić prostą prostopadłą
erf = error function : funkcja błędu, erf
ergodic : ergodyczny
ergodicity : egrodyczność
ergodic state : stan ergodyczny
ergodic theorem : twierdzenie ergodyczne
erratic fluctuations : wahania niesymetryczne
error : błąd
error analysis : analiza błędów
error function : funkcja błędu, erf
error mean-square : błąd średniokwardatowy
error of calculation : błąd rachunkowy
error of estimate : błąd oceny
error probability :prawdopodobieństwo błędu
escribed : dopisany
escribed circle : okrąg dopisany (np. do trójkąta)
essential boundary condition : geometryczny warunek brzegowy
essential domain : dziedzina
essentially bounded : ograniczony prawie wszędzie
essentially self-adjoint operator : operator istotnie samosprzężony
essential singularity : osobliwość istotna
essential spectrum : widmo istotne
essential upper bounded : istotne ograniczeie górne
estimable : estymowalny
estimate : szacować
estimating equation : równanie, którego rozwiązanie daje oszacowanie
estimation : estymacja, ocenianie
estimator : estymator
Euclidean algorithm : algorytm Euklidesa
Euclidean geometry : geometria euklidesowa
Euclidean space : przetsrzeń euklidesowa
Euclid′s algorithm : algorytm Euklidesa
Euclid′s parallel postulate : postulat równoległości prostych Euklidesa, piąty postulat Euklidesa
Euler characteristic of a topological space : charakterystyka powierzchni Eulera
Euler-Fourier formulae : wzory Eulera - Fouriera (na współczynniki szeregu trygonometrycznego)
Euler-Lagrnage equation : równanie Eulera-Lagrnage′a
Euler operator : operator Eulera
Euler′s formula : wzór Eulera (dla liczb zespolonych)
Euler′s gamma function : funkcja gamma Eulera (funkcja specjalna G)
Euler′s method : metoda Eulera (numerycznego rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych)
Euler summation formula : wzór sumacyjny Eulera
EV = expected value : wartość oczekiwana (zmiennej losowej), nadzieja matematyczna
evaluate : obliczać
evaluation : 1.obliczanie; 2.oszacowanie
even function : funkcja parzysta
even number : liczba parzysta
even permutation : permutacja parzysta
event : zdarzenie
evolute : rozwinięta, ewoluta
evolution : pierwiastkowanie
evolvent : rozwijająca, ewolwenta
exact : dokładny
exact differential : różniczka zupełna
exact differential equation : równanie różniczkowe zupełne
exact division : dzielenie bez reszty
exact functor : funktor dokładny
exact integrand : wyrażenie podcałkowe będące różniczką zupełną
exact sequence : ciąg dokładny
example : przykład
excentre : środek okręgu dopisanego
exchangeable variables : zmienne losowe wymierne
excircle : okrąg dopisany (np. do trójkąta)
excision : wycinanie
exclusive disjunction : alernatywan wykluczająca, suma logiczna wykluczająca, dysjunkcja wykluczająca
exclusive events : zdarzenia wykluczające się
existence : istnienie
existence theorem : twierdzenie o istnieniu
existential quantifier : kwantyfikator szczegółowy
exit critertion : krytetrium wyjścia
exogenous variate : zmienna egzogeniczna
expand : rozwijać (funkcję)
expadning : rozwijanie (funkcji)
expansion : rozkład , rozwinięcie (funkcji)
expansion of a function : rozwinięcie funkcji
expectation, expected value : wartość oczekiwana (zmiennej losowej), nadzieja matematyczna
explement of an angle : dopełnienie kata (do 360o
explicit definition of a curve : funkcyjne określenie krzywej; jawne określenie krzywej
explicit format : format jawny
explicit function : funkcja jawna
exponent : wykładnik potęgi
expotential : wykładniczy
expotential degree : rząd wzrostu funkcji całkowitej
expotential distribution : rozkład wykladniczy
expotential equation : równanie wykładnicze
expotential function : funkcja wykładnicza
expotential notation : zapis liczb w formie wykładniczej
exotential series : szereg wykładniczy
expotentiate : podnosić do potęgi
expression : wyrażenie
exradius : promień okręgu dopisanego
exsecant : funkcja exsecx = secx - 1
extendable element : element przedłużalny
extended complex plane : rozszerzona płaszczyzna zespolona
extended mean value theorem : 1.twierdzenie Taylora; 2.twiedzenie Cauchy′ego o wartości średniej
extended plane : płaszczyzna rozszerzona (zespolona)
extended surface : powierzchnia rozwinięta
extension : przedłużenie, rozszerzenie
extension field : ciało będące rozszerzeniem innego ciała
extensive sampling : losowanie ekstensywne
exterior : zewnętrzny
exterior algebra : algebra zewnętrzna
exterior angle : kąt zewnętrzny (wielokąta)
exterior derivative : pochodna zewnętrzna
exterior-interior angles : katy odpowiadające
exterior point : punkt zewnętrzny
exterior product : iloczyn zewnętrzny
externally tangent : zewnętrznie styczny
exract a root : wyciągać pierwiastek
extraction of roots : pierwiastkowanie
extrapolate : ekstrapolować
extrapolation : ekstrapolacja
extremal : ekstremala
extremal point : punkt ekstremalny
extreme : ekstremum, ekstremalny
extreme point : punkt ekstremalny
extremely disconnected : całkowicie niespójny
extreme mean : średnia ekstremalna
extremum (l.mn. extrema) : ekstremum

F

face : powierzchnia, ściana
face of a polyhedron : ściana wielościanu
factor : czynnik, dzielnik
factor analysis : analiza czynnikowa
factor design : plan czynnikowy
factor group : grupa ilorazowa
factorial : silnia
factorial design : planowanie czynnikowe
factorial distribution : rozkład silniowy, rozkład faktorialny
factorial moment : moment silniowy, moment faktorialny
factorization : rozkład na czynniki
factorize : rozkładać na czynniki
factor of an integer : dzielnik liczby całkowitej
factor of proportionality : współczynnik proporcjonalności
factor out : wyciągać przed nawias (wspólny czynnik)
factor pattern : schemat czynników
factor ring : pierścień ilorazowy
factor space : przestrzeń ilorazowa
factor theorem : twierdzenie Bezouta
failure of an event : niezaistnienie zdarzenia, niepowstanie zdarzenia
faithful module : moduł wierny
faithful representation : reprezentacja wierna
false : fałszywy
false acceptance : przyjęcie hipotezy fałszywej
falsehood : fałsz
false rejection : odrzucenie hipotezy prawdziwej
family : rodzina (np. zbiorów)
family of curves : rodzina krzywych
family of sets : rodzina zbiorów
fast Fourier transform : szybka transformata Fouriera, szybkie przekształcenie Fouriera
feasible solution : rozwiązanie dopuszczalne
Fermat′s last theorem : wielkie twierdzenie Fermata
FFT = fast Fourier transform : szybka transformata Fouriera, szybkie przekształcenie Fouriera
fibered product : iloczyn włóknisty
Fibonacci sequence : ciąg Fibonacciego
fibration : rozwłóknienie
fibre : włókno
fibre bundle : wiązka włóknista
fibre space : przestrzeń włóknista, rozwłóknienie
fiducial distribution : rozkład fiducjalny
field : 1.ciało; 2.pole; 3.obszar
field axioms : aksjomaty ciała
field line : linia pola (wektorowego)
field of events : pole zdarzeń
field of integration : obszar całkowania
field of sets : ciało zbiorów
field theory : teoria pola
figure : figura
filter : filtr
filtered ring : pierścień z filtracją
filtration : filtracja
final segment of a set : reszta zbioru
fine presheaf : presnop doskonały
finite : skończony
finite-difference method : metoda różnic skończonych
finite differences : różnice skończone
finite-dimensional : skończenie wymiarowy
finite element method : metoda elementów skończonych
finite group : grupa skończona
finitely : skończenie
finitely generated : skończenie generowany
finite population : populacja skończona
finite sequence : ciąg skończony
finite set : zbiór skończony
first approximation : pierwsze przybliżenie
first axiom of countability : pierwszy aksjomat przeliczalności
first boundary value problem : zagadnieni brzegowe pierwszego rodzaju, zagadnienie brzegowe typu Dirichleta (dal równania różniczkowego cząstkowego)
first curvature : pierwsza krzywizna
first-order tensor : tensor pierwszego rzędu, wektor
first variation : pierwsza wariacja (funkcjonału)
Fisher′s distribution : rozkład Fishera
fitting : dopasowywanie, dobieranie (np. krzywych eksperymentalnych)
fixed base index : indeks jednopodstawowy
fixed point : punkt stały (odwzorowania)
fixed-point arithmetic : arytmetyka stałopozycyjna, arytmetyka stałoprzecinkowa
fixed-point method : metoda punktu stałego
fixed-point theorem : twierdzenie o punkcie stałym
flat space : przestrzeń płaska
flexion : druga pochodna
flex point : punkt przegięcia
floating-point arithmetic : arytmetyka zmiennoprzecinkowa, arytmetyka zmiennopozycyjna
floating-point representation : reprezentacja zmiennopozycyjna, reprezentacja zmiennoprzecinkowa
flow : przepływ
fluctuation : wariacja
flux of a vector : strumień wektora (przez powierzchnię)
focal : ogniskowa
focus (l.mn foci, focuses) : ognisko
n-fold : n-krotny
folded distributions : rozkłady nałożone
folium of Descartes : liść Kartezjusza
foot (l.mn feet) : spodek (prostopadłej)
forma : forma
formal logic : logika formalna, logika matematyczna, logistyka
formula (l.mn. formulae, formulas) : wzór, formuła
formulation of a mathematical model : opracowanie modelu matematycznego
forward diffrence : różnica progresywna funkcji
forward interpolation formula : wzór interpolacyjny w przód
foundations of geometry : podstawy geometrii
foundations of mathematics : podstawy matematyki
four-colour problem : zagadnienie czterech barw
fourfold table : tablica dwudzielcza, tablica czteropolowa
four fundamental operations : cztery działania podstawowe
four - group : grupa czwórkowa Kleina
Fourier analysis : analiza Fouriera
Fourier series : szereg Fouriera
Fourier transform : transformata Fouriera
Fourier transformation : przekształcenie Fouriera, transformacja Fouriera
four-step rule : technika obliczania pochodnej z definicji
frtactal : fraktal
fraction : ułamek
fractional : ułamkowy
fractional exponent : wykładnik ułamkowy
fractional part : ułamkowa
fractional power : potęga ułamkowa
fractional replicate : powtarzanie ułamkowe, replikacja częściowa
frame of reference : układ odniesienia
Frechet space : 1.przetsrzeń Frecheta; 2.przestrzeń typu B0
Fredholm integral equation : równanie całkowe Freholma
free Abelian group : grupa abelowa wolna
free algebra : algebra wolna
free bounding problem : problem ze swobodnym brzegiem
free generator : generator wolny
free group : grupa wolna
free module : moduł wolny
free tree : drzewo swobodne
free variable : zmienna wolna
free vector : wektor swobodny
Frenet formulae : wzory Freneta
frequency curve : krzywa częstości
frequency distribution : rozkład częstości
frequency function : funkcja gęstości prawdopodobieństwa, funkcja częstości (zmiennej losowej)
frequency polygon : wielobok częstości
frequency table : tablica częstości
frontier : brzeg (zbioru)
frustum (l.mn. frusta, frustums) : bryły wycięta przez dwie płaszczyzny równoległe
frustum of cone : stożek ścięty
frustum of pyramid : ostrosłup ścięty
Fσ -set : zbiór typu Fσ
function : funkcja , odzworowanie
functional : funkcjonał, funkcyjny, funkcjonalny
functional analysis : analiza funkcjonalna
functional calculus : rachunek funkcyjny, rachunek kwantyfikatorów, rachunek predykatów
functional completness : zupełność funkcjonalna
functional iteration method : funkcyjna metoda iteracji
function of bounded variation : funkcja z ograniczoną wariacją
function of several variables : funkcja wielu zmiennych
function space : przestrzeń funkcyjna
function theory : teoria funkcja
functor : funktor
fundamental domain : obszar podstawowy
fundamental form : forma podstawowa
fundamental group : grupa podstawowa
fundamental period : okres podstawowy
fundamental sequence : ciąg podstawowy, ciąg Cauchy′ego
fundamental solution : rozwiązanie podstawowe
fundamental theorem of algebra : zasadnicze twierdzenie algebry
fuzzy logic : logika rozmyta
fuzzy set : zbiór rozmyty

G

Galois field : ciało Galois
Galois group : grupa Galois
Galois theory : teoria Galois
Galton′s board : deska Galtona
game theory : teoria gier
gamma decay : rozkład gamma
gamma function : funkcja gamma
gap : luka
Gaussian curvature : krzywizna Gaussa
Gaussian curve : krzywa Gaussa
Gaussian differential equation : równanie różniczkowe Gaussa
Gaussian distribution : rozkład Gaussa
Gaussian integer : zespolona liczba całkowita
Gaussian noise : process Wienera, dyfuzyjny process przypadkowy
Gaussian plane : płaszczyzna Gaussa, diagram Arganda
gcd = greatest common divisor : największy wspólny dzielnik, NWD
generalization : uogólnienie
generalized coordinates : współrzędne uogólnione
generalized distribution : rozkład uogólniony
generalized function : dystrybucja
generalized solution : rozwiązanie uogólnione
general linear group : pełna grupa liniowa
general population : populacja generalna
general quantifier : kwantyfikator ogólny
general solution : rozwiązanie ogólne
general topology : topologia ogólna
generating angle of a cone : kąt między tworzącą a osią stożka
generating function : funkcja tworząca, funkcja generująca
generating line : tworząca (powierzchni)
generating point : punkt tworzący
generator : generator (grupy)
generatrix (l.mn. generatrices) : tworząca (powierzchni)
genus (l.mn. genera) : genus
genus of an entire function : genus funkcji całkowitej
genus of a surface : genus powierzchni
geodesic : geodetyka, linia geodezyjna
geodesic coordinates : współrzędne geodezyjne
geodesic curvature : krzywizna geodezyjna
geodetic, geodesic line : geodetyka, linia geodezyjna
geometric(al) : geometryczny
geometrical construction : konstrukcja geometryczna
geometric(al) figure : figura geometryczna
geometric(al) progression : ciąg geometryczny
geometric distribution : rozkład geometryczny
geometric figure : figura geometryczna
geometric locus : miejsce geometryczne (punktów)
geometric mean : średnia geometryczna
geometric progression : ciąg geometryczny
geometric series : szereg geometryczny
geometrization : geometryzacja
geometry : geometria
geometry of solids : stereometria, geometria przestrzenna
girdle distribution : rozkład pierścieniowy
given quantity : wielkość dana
glb = greatest lower bound : infimum, kres dolny (zbioru)
gnomon : równoległoboku pozostała po usunięciu zeń równoległoboku podobnego, mającego wspólny wierzchołek)
golden section : złoty podział
goniometry : goniometria
goodness of fit : zgodność (rozkładów)
googol : 10100
gradation : gradacja
grade : rząd, stopień
graded module : moduł z gradacją
graded ring : pierścień z gradacją
gradient : gradient
gradient of a scalar : gradient skalara (w punkcie)
gradient of a vector : gradient wektora (pola)
gradient of linear approximation : gradient przybliżenia liniowego
graduation : wyrównywanie, wygładzanie
Graeco-Latin square : kwadrat grecko-łaciński
Gramian : wyznacznik Grama
grand total : suma całkowita, suma ogólna, suma łączna
graph : 1.diagram, wykres; 2.graf
graphical integration : całkowanie wykreślne, całkowanie graficzne
graphical method : metoda wykreślna
graphic solution : rozwiązanie wykreślne, rozwiązanie graficzne
graph of a function : wykres funkcji
graph theory : teoria grafów
great circle : koło wielkie
greatest common divisor : największy wspólny dzielnik, NWD
greatest lower bound : infimum, kres dolny (zbioru)
Greco-Latin square : kwadrat grecko - łaciński
Green′s function : funkcja Greena
Green′s theorem : twierdzenie Greena
group : grupa
group algebra : algebra grupowa
group character : character grupy
grouping of data : grupowanie danych
group of permutation :
groupoid : grupoid
group representation : reprezentacja grupy
growth function : funkcja wzrostu
Gδ-set : zbiór typu Gδ
Gudermannian : funkcja gdx = arctg(shx)

H

Haar measure : miara Haara
half-angle formulae : wzoyry dla kątów połówkowych
half-invariant : półniezmiennik
half-line : półprosta
half normal distribution : rozkład półnormalny
half-plane : półpłaszczyzna
half-space : półprzestrzeń
Hamilton-Jacobi equation : równanie Hamiltona-Jacobiego
harmonic : harmoniczny
harmonic analysis : analiza harmoniczna
harmonic conjugate points : (harmoniczne) punkty sprzężone
harmonic conjugates : 1.harmoniczne funkcje sprzężone; 2.harmoniczne punkty sprzężone
harmonic division : podział harmoniczny
harmonic function : funkcja harmoniczna
harmonic mean : średnia harmoniczna
harmonic progression : ciąg harmoniczny
harmonic ratio : stosunek harmoniczny
harmonic series : szereg harmoniczny
Hausdorff separation axiom : aksjomat Hausdorffa, aksjomat oddzielania
Hausdroff space : przestrzeń Hausdorffa
haversine of x : funkcja havx = (versx)/2 = (1-cosx)/2
hcf = highest commion factor : największy wspólny dzielnik, NWD
height of a triangle : wysokość trójkąta
helical : śrubowy, spiralny
helical surface, helicoda : powierzchnia śrubowa, helikoda
helix (l.mn. helices, helixes : linia śrubowa, helisa
Hemholtz equation : równanie Hemholtza, równanie oscylatora
hendecagon : jedenastokąt
heptagon : siedmiokąt
hereditary property : własność dziedziczenia
hereditary set : zbiór dziedziczny
Hermite polynomials : wielomiany Hermite′a
Hermite′s differential equation : równanie różniczkowe wielomianów Hermite′a
Hermitian conjugate (matrix) : macierz hermitowska
Hermitian form : forma hermitowska
Hermitian matrix : macierz hermitowska
Hermitian operator : operator hermitowski
Hermitian transformation : przekształcenie hermitowskie
Hero(n)′s formula : wzór Herona
Hero(n)′s triangle : trójkąt Herona
Hessian : hesjan (funkcji)
hexadecimal : szesnastkowy
hexagon : sześciokąt
hexagonal : sześciokątny
hexahedron : sześciościan
hierarchy of sets : hierarchia zbiorów
highest common factor : największy wspólny dzielnik, NWD
high-low graph : wykres maksymalno-minimalny
Hilbert cube : kostka Hilberta
Hilbert′s axioms ofplane geometry : aksjomaty Hilberta geometrii płaskiej
Hilbert space : przestrzeń Hilberta
Hilbert transform : transformata Hilberta
hill-climbing : znajdywanie maksimum funkcji
histogram : histogram, wykres słupkowy
Hölder condition : wykres Höldera
Hölder′s inequality : nierówność Höldera
holomorphic : holomorficzny
holomorphic function : funkcja holomorficzna
holonomy : holonomia
holonomy group : grupa holonomii
homeomorphic : homeomorficzny
homogeneous : jednorodny
homogeneous coordinates : współrzędne jednorodne
homogeneous equation : równanie jednorodne
homogeneous form : forma jednorodna
homogeneous function : funkcja jednorodna
homogeneous polynomial : wielomian jednorodny
homogeneous space : przestrzeń jednorodna
homological algebra : algebra homologiczna
homologous : homologiczny
homologous to zero : homologiczny zeru
homology : homologia
homology class : klasa homologii
homology group : grupa homologii
homology sequence : ciąg homologii
homology theory : teoria homologii
homomorphic : homomorficzny
homomorphic mapping, homomorphism : homomorfizm
homothetic : jednokładny
homothetic transformation, homothety : jednokładność, homotetia
homotopic paths : drogi homotopijne
homotopy : homotopia
homotopy category : kategoria homotopii
homotopy class : klasa homotopii
homotopy group : grupa homotopii
homotopy type : typ homotopii
hull : powłoka
hyperbola (l.mn. hyperbolae, hyoperbolas) : hiperbola
hyperbolic : hiperboliczny
hyperbolic cosine : cosinus hiperboliczny, cosh
hyperbolic cotangent : cotangens hiperboliczny, ctgh
hyperbolic differential geometry : hiperbliczna geometria różniczkowa
hyperbolic equation : równanie hiperboliczne
hyperbolic functions : funkcje hiperboliczne
hyperbolic geometry : geometria hiperboliczna, geometria Łobaczewskiego
hyperbolic logarithm : logarytm naturalny
hyperbolic paraboloid : paraboloida hiperboliczna
hyperbolic point : punkt hiperboliczny
hyperbolic sine : sinus hiperboliczny, sinh
hyperbolic spiral : spirala hiperboliczna
hyperbolic tangent : tangens hiperboliczny, tgh
hyperboloid : hiperboloida
hyperboloid of one sheet : hiperboloida jednopowłokowa
hyperboloid of revolution : hiperboloida obrotowa
hyperboloid of two sheets : hiperboloida dwupowłokowa
hyperelliptic functions : funkcje hipereliptyczne
hypergeometric distribution : rozkład hipergeometryczny
hypergeometric series : szereg hipergeometryczny
hypermaximal operator : operator samosprzężony
hyperplane : hiperpłaszczyzna
hyperspace : hiperprzestrzeń
hypersurace : hiperpowierzchnia
hypocycloid : hipocykloida
hypotenuse : przeciwprostokątna
hypothesis : hipoteza
hypothesis testing : testowanie hipotez
hypothetical population : populacja hipotetyczna
hypotrochoid : hipotrochoida

I

IBC = information-based complexity : analityczna złożoność obliczeniowa
icosahedron : dwudziestościan
icositetrahedron : dwudziestoczterościan
ideal : ideał
idela line : prosta niewłaściwa, prosta w nieskończoności
ideal point : punt niewłaściwy, punkt w nieskończoności
ideal theory : teoria ideałów
idempotent : idempotentny
identical equation : tożsamość
identical figures : figury przystające
identity : 1.tożsamość; 2.element neutralny
identity element of group : element neutralny grupy
identity mapping : odwzorowanie identycznościowe
identity matrix : macierz jednostkowa
identity operation : przekształcenie tożsamościowe
identity operator : operator identycznościowy, operator jednostkowy
IDFT = inverse discret Fourier transform : odwrotna dyskretna transformata Fouriera
iff = if and only if : wtedy i tylko wtedy
ill-conditioned matrix : macierz źle uwarunkowana
ill-posed problem : problem niewłaściwie postawiony (w równaniach różniczkowych)
im = imaginary part : urojona (liczby zespolonej)
image : obraz
image of a function : obraz funkcji
image of a point : obraz punktu
image point : punkt będący obrazem
imaginary : urojony
imaginary axis : oś urojona
imaginary number : liczba urojona
imaginary part : urojona (liczby zespolonej)
imaginary unit : jednostka urojona
immersion : zanurzenie, imersja
implicate : implikować
implication : implikacja
implicit differentiation : różniczkowanie funkcji uwikłanej
implicit function : funkcja uwikłana
implicit function theorem : twierdzenie o funkcji uwikłanej
implicit representation : niejawna reprezentacja (krzywej, powierzchni)
imposible event : zdarzenie niemożliwe
improper distribution : rozkład niewłaściwy
improper fraction : ułamek niewłaściwy
improper integral : całka niewłaściwa
improper line : prosta niewłaściwa
improperly posed problem : problem niewłaściwie postawiony (w równaniach różniczkowych)
improper plane : płaszczyzna niewłaściwa
improper point : punkt niewłaściwy
inaccessible cardinal : liczba kardynalna nieosiągalna
incentre : środek okręgu wpisanego
incidence : incydencja, relacja "należenia do"
incident : incydentny, podlegający incydencji
incircle : okrąg wpisany
inclination : kąt nachylenia (np. prostej do osi x
included angle : kąt zawarty (między bokami)
inclusion : zawieranie zbiorów, inkluzja
inclusion relation : relacja zawierania zbiorów, relacja inkluzji
incommensurable : niewspółmierny
incommensurable line segments : odcinki niewspółmierne
incomparable : nieporównywalny
incomplete beta function : niepełna funkcja beta, niekompletna funkcja beta
incompletness : niezupełność
inconsistent statistic : statystyki niezgodne
increasing : rosnący
increasing function : funkcja rosnąca
increasing sequence : ciąg rosnący
increment : przyrost, inkrement
increment of a function : przyrost funkcji
indecomposable : nierozkładalny
indefinite form : forma nieokreślona
indefinite integral : całka nieoznaczona
independent : niezależny
independent events : zadarzenia niezależne
independent variable : zmienna niezależna, argument (funkcji)
indeterminable : niewyznaczalny
indeterminancy : nieoznaczoność, nieokreśloność
indeterminate : nieoznaczony
indeterminate equation : równanie niedokreślone
indeterminate form : wyrażenie nieoznaczone
index (l.mn. indexes, indices) : 1.wskaźnik, indeks; 2.wykładnik (potęgi)
index of a point relative to a curve : indeks punktu względem krzywej
index of a radical : stopień pierwiastka
index of a subgroup : indeks podgrupy
index of dispersion : wskaźnik rozproszenia, indeks dyspersji
index of the power : wykładnik potęgi
indicatrix : wskzująca, indykatrysa
indicatirx of Dupin : linia wskazująca Dupina (w punkcie powierzchni)
indicial equation : równanie charakterystyczne
indirect proof : dowód "nie wprost"
indivisible : niepodzielny
induced : indukowany
induced connection : koneksja indukowana
induced measure : miara indukowana
induced module : moduł indukowany
induction : indukcja
induction step : krok indukcyjny
inductive : indukcyjny
inductive definition : definicja indukcyjna
inductive limit : granica induktywna
inductive proof : dowód indukcyjny
inductive set : zbiór indukcyjny
inequality : nierówność
inertia group : grupa bezwładności
infeasible solution : pseudoprogram, rozwiązanie niedopuszczalne
inferior limit : granica dolna
infimum : infimum, kres dolny (zbioru)
infinite : nieskończony
infinite decimal : ułamek dziesiętny nieskończony
infinite dimensional topology : topologia nieskończenie wymiarowa
infinite integral : całka po zbiorze nieograniczonym
infinitely divisible distribution : rozkład nieskończenie podzielny
infinitely small : nieskończenie mały
infinite point : punkt w nieskończoności, punkt niewłaściwy
infinite product : iloczyn nieskończony
infinite sequence : ciąg nieskończony
infinite series : szereg nieskończony
infinite set : zbiór nieskończony
infinitesimal : infinitezymalny, nieskończenie mały
infinitesimal calculus : rachunek różniczkowy
infinitesimal generator : tworząca półgrupy, generator inifnitezymalny
infinity : nieskończoność
inflection, inflexion : przegięcie (krzywej)
inflexion point : punkt przegięcia (krzywej)
information-based complexity : analityczna złożoność obliczeniowa
initial condition : warunek początkowy
initial data : dane początkowe, dane Cauch′ego
initial ordinal number : początkowa liczba porządkowa
initial segment of set : początkowy przedział zbioru, odcinek zbioru
initial-value problem : zagadnienie początkowe, zagadnienie Cauchy′ego, problem początkowy
injection : odwzorowanie wzajemnie jednoznaczne, odwzorowanie 1-1, odwzorowanie różnowartościowe, injekcja
injective module : moduł injektywny
inner automorphism : automorfizm wewnętrzny
inner point : punkt wewnętrzny
inner product : iloczyn skalarny
input/output proces : process nakładów/wyników
inradius : promień okręgu wpisanego
inscribe : wpisać
inscribed circle of a triangle : okrąg wpisany w trójkąt
inscribed polygon : wielokąt wpisany (w okrąg)
inseparable : nierozdzielny, nierozdzielczy
inseparable degree : stopień nierozdzielczości
inseparable variables : zmienne nierozdzielne
inside : strona wewnętrzna
insoluble : nierozwiązalny
insphere : kula wpisana
instrumental variable : zmienna instrumentalna
integer : liczba całkowita
integer solution : rozwiązanie całkowite, rozwiązanie w liczbach całkowitych
inegrable : całkowalny, sumowalny
integrable function : funkcja całkowalna
integral : całka, całkowy
integral calculus : rachunek całkowy
integral curvature : krzywizna całkowita
integral curve : krzywa całkowa
integral domain : dziedzina całkowitości
integral equation : równanie całkowite
integral extension : rozszerzenie całkowite
integral function : funkcja całkowita
integral function of finite order : funkcja całkowita skończonego rzędu
integral geometry : geometria całkowa
integral logarithm : logarytm całkowy
integral map : homomorfizm całkowity
integral number : liczba całkowita
integral of differential equation : całka równania różniczkowego; rozwiązanie równania różniczkowego
integral operator : operator całkowy
integral probability distribution function : dystrybuanta zmiennej losowej, całkowita funkcja rozkładu zmiennej losowej
integral test for convergence : całkowe kryterium zbieżności
integrand : funkcja podcałkowa
integrate : całkować
integrating factor : czynnik całkujący (równania różniczkowego)
integration : całkowanie
integration along a curve : całkowanie wzdłuż krzywej
integration by parts : całkowanie przez części
integration by susbtitution : całkowanie przez podstawienie
integration constant : stała całkowania
integration range : zakres całkowania, przedział całkowania
integrity : całkowitość
integro-differential : różniczkowo-całkowy
integro-differential equation : równanie różniczkowo-całkowe
interaction : interakcja
intercept : punkt przecięcia prostej z osią współrzędnych ; wyznaczać odcinek na prostej
interior angle : kąt wewnętrzny
interior of a set : wnętrze zbioru
interior point : punkt wewnętrzny zbioru
intermediate value theorem : twierdzenie o wartości pośredniej, twierdzenie Bolzano , własność Darboux (funkcji ciągłej)
internal division : podział wewnętrzny (np. odcinka)
internally tangent : wewnętrznie styczny
interpolate : interpolować
interpolating polynomial : wielomian interpolacyjny
inetrpolation : interpolacja
interpolation error : błąd interpolacji
interpolation formula : wzór intrpolacyjny
interpolation series : szereg interpolacyjny
intersect : przecinać
intersection : 1. wspólna (zbiorów); 2.przekrój, przecięcie
intersection metod : metoda przecięć
intersection multiplicity : krotność przecięcia
intersection of events : iloczyn zdarzeń
intersection of surface : przenikanie powierzchni
intersection point : punkt przecięcia
interval : przedział
interval distribution : rozkład przedziałowy
interval estimate : przedział ufności
interval of convergence : przedział zbieżności
interval of integration : przedział całkowania, granice całkowania
in the large : globalny
in the small : lokalny
intansitive : nieprzechodni
intansitive relation : relacja nieprzechodnia
intrinsic equations of a space curve : wewnętrzne równania krzywej, naturalne równanie krzywej
intuitionism : intuicjonizm
invariable : stała
invariance : niezmienniczość
invariant : niezmiennik, niezmienniczy
invariant embedding : zanurzenie niezmiennicze
invariant measure : miara niezmiennicza
invariant property : własność niezmiennicza, niezmienniczość
invariants of a curve : niezmienniki krzywej
invariant subgroup : podgrupa niezmiennicza, dzielnik normalny
invariant theory : teoria niezmienników
inverse : odwrotność, element odwrotny, odwrotny
inverse correlation : korelacja odwrotna
inverse distribution : rozkład odwrotny
inverse function : funkcja odwrotna
inverse hyperbolic functions : funkcje odwrotne do funkcji hiperbolicznych, area funckje
inverse image : przeciwobraz
inverse Laplace transform : odwrotna transformacja Lapalce′a
inverse limit : granica odwrotna (system odwrotnego)
inverse logarithm : antylogarytm
inversely proportional : odwrotnie proporcjonalne
inverse map : odwzorowanie odwrotne
inverse matrix, inverse of a matrix : odwrotność macierzy, macierz odwrotna
inverse of an element : odwrotność element, element odwrotny
inverse of a number : odwrotność liczby
inverse operation : działanie odwrotne
inverse probability : prawdopodobieństwo odwrotne
inverse ratio : stosunek odwrotności
inverse-sine : funkcja odwrotna względem sinusa, arcus sinus
invers system : system odwrotny
inverse trnasformation : przekształcenie odwrotne
inverse-transform theorem : twierdzenie o przekształceniu odwrotnym
inverse trigonometric functions : funkcje odwrotne do funkcji trygonometrycznych, funkcje cyklometryczne
inversion : inwersja, odwzorowanie odwrotne
inversion formula : wzór na transformatę odwrotną
invertibility : odwracalność
invertible : odwracalny
invertible function : funkcja odwracalna
invertible matrix : macierz odwracalna
involute : ewolwenta, rozwijająca krzywej, ewolwentowy
involute to a circle : ewolwenta kołowa
involution : 1.potęgowanie, podniesienie do potęgi; 2.inwolucja
involutive distribution : dystrybucja inwolutywna
involutory : inwolutywny
involve : podnosić do potęgi
irrational : niewymierny
irrational function : funkcja niewymierna
irrational number : liczba niewymierna
irreducibility : nieprzywiedlność, nierozkładność
irreducible : nieprzywiedlny, nierozkładalny, nieredukujący się
irreducible polynomial : wielomian nierozkładalny
irreducible representation : reprezentacja nieprzywiedlna
irreflexive : niezwrotny
irregular singular point : nieregularny punkt osobliwy
irrotational field : pole bezwirowe, pole potnecjalne
isogonal : równokątny
isogonal lines : linie izogonalne
isogonal transformation : odwzorowanie równokątne, odwzorowanie konforemne
isogonic : równokątny
isolated critical point : izolowany punkt krytyczny
isolated point : punkt izolowany
isolated set : zbiór punktów izolowanych
isolated singularity : punkt osobliwy odosobniony
isometric : izometryczny
isometric mapping : odwzorowanie izometryczne
isometric surfaces : powierzchnie izometryczne
isometry : izometria
isomorphic : izomorficzny
isomorphism : izomorfizm
isoperimetric(al) : izoperymetryczny
isoperimetric problem : zagadnienie izoperymetyczne
isosceles : równoramienny
isosceles triangle : trójkąt równoramienny
isotropy group : grupa izotropii
iterate : iterowany
iterated : iterowany
iterated integral : całka iterowana
iterated kernel : jądro iterowane
iteration : iteracja
iterative : iteracyjny
iterative method : metoda iteracyjna

J

Jacobian : jakobian, wyznacznik Jacobiego
Jacobian determinant : wyznacznik Jacobiego
joint correlation : korelacja łączna
joint denial : negacja obustronna
joint distribution : rozkład łączny
joint moment : moment łączny
Jordan curve : krzywa Jordana
Jordan decomposition : rozkład Jordana
jump discontinuity : nieciągłość skokowa (punkt nieciągłości , w którym skok funkcji jest skończony)
jump function : funkcja skokowa

K

Kaehler metric : metryka Kaehlera
kerf = complementary error function : komplementarna funkcja błędu
kernel : jądro
kernel of a homomorphism : jądro homomorfizmu
kernel of linear mapping : jądro odwzororowania liniowego
Klein four group : grupa czwórkowa Kleina
Klein′s bottle : butelka Kleina
knot : węzeł
Kolmogorov axioms : aksjomaty Kołomogorowa
Kolmogorov inequality : nierówność Kołomogorowa
Kronecker delta : delta Kroneckera
Kuratowski - Zorn lemma : lemat Kuratowskiego-Zorna
kurtosis : kurtoza

L

Lagrange multipliers : mnożniki Lagrmage′a (w toerii ekstremów warunkowych)
Lagrnage′s interpolation polynomial : wielomian interpolacyjny Lagrange′a
Lagrnage′s polynomial : wielomian Lagrange′a
Laguerre polynomials : wielomiany Laguerre′a
Laplace (differential) equation : równanie (różniczkowe) Laplace′a
Laplace operatora : operator Laplace′a, laplasjan
Laplace transform : transformata Lapalce′a
Laplacian : laplasjan, operator Laplace′a
Laplacian distribution : rozkład pół lapace′owskich
latent root : pierwiastek charakterstyczny, wartość charakterystyczna, wartość własna
latent variable : zmienna utajona
lateral area : pole powierzchni bocznej
lateral face : ściana boczna
Latin square : kwadrat łaciński
lattice : 1.sieć; 2.krata, struktura
lattice distributions : rozkłady kratowe
lattice sampling : pobieranie próbki metodą kratową
Laurent expansion : rozwinięcie Laurenta, szereg Laurenta
law of contradiction : prawo sprzeczności
law of cosines : twierdzenie cosinusów
law of double denial : prawo podwójnej negacji, prawo pdowójnego przeczenia
law of exponents : prawo zmienności wykładniczej
law of iterated logarithm : prawo iterowanego logarytmu
law of large numbers : prawo wielkich liczb
law of sines : twierdzenie sinusów
law of small numbers : prawo małych liczb
law of the excluded middle : prawo wyłączonego środka
law of transposition : prawo transpozycji
lcd = least common denominator : najmniejszy wspólny mianownik , NWM
lcm = least common multiple : najmniejsza wspólna wielokrotność, NWW
leading coefficient of a polynomial : współczynnik przy najwyższej potędze wielomianu
least : najmniejszy
least common denominator : najmniejszy wspólny mianownik
least common multiple : najmniejsza wspólna wielokrotność
least-squares approximation : przybliżenie średniokwadratowe
least squares estimation : esytymacja metodą najmniejszych kwadratów
least squares estimator : estimator metodą najmniejszych kwadratów
least squares method : metoda najmniejszych kwadratów
least upper bound : kres górny (zbioru), supremum
Lebesgue integral : całka Lebesgue′a
Lebesgue measure : miara Lebesgue′a
Lebesgue-Stieltjes integral : całka Lebesgue′a-Stieltjesa
left coset : warstwa lewostronna
left-hand derivative : pochodna lewostronna
left-handed coordinate system : lewoskrętny układ współrzędnych
left-handed system : układ lewoskrętny
left-hand limit : granica lewostronna
left ideal : ideał lewostronny
left-invariant : lewozmienniczy
leg : przyprostokątna
Legendre polynomials : wielomiany Legendre′a
Legendre′s form of elliptic integral : postać Legendre′a całki eliptycznej
Legnedre symbol : symbol Legende′a (w teorii liczb)
Leiniz′s test : kryterium Leibniza (zbieżności szeregów naprzemiennych)
lemma (l.mn. lemmata, lemmas) : lemat
lemniscate (of Bernoulli) : lemniskata Bernoulliego
length of curve : długość krzywej
leptokurtosis : leptokurtoza
level curve : poziomica funkcji dwóch zmiennych (krzywa)
level of abstraction : poziom abstrakcji
level of confidence : poziom ufności
level of significance : poziom istotności
level surface : poziomica funkcji trzech zmiennych (powierzchnia)
Levi-Cita connection : koneksja Levi-Citi
lexicographical ordering : porządek leksykograficzny
l′Hospital′s rule : reguła l′Hospitala
Lie algebra : algebra Liego
Lie derivative : pochodna Liegoe
lifting : podniesienie (ciała)
light cone : stożek światła
light mapping : przekształcenie lekkie
like fractions : ułamki o tym samym mianowniku
likelihood : wiarygodność, prawo
lielihood of hypothesis : wiarygodność hipotezy
likelihood ratio : iloraz wiarygodności
likelihood ratio test : test ilorazu wiarygodności
l.i.m = limit in the mean : granica w średniej
limaçon of Pascal : ślimak Pascala
limit : granica
limit cycle : cykl graniczny
limited variation : wariacja ograniczona
limit inferior : granica dolna
limit in the mean : granica w średniej
limit of a function : granica funkcji
limit of a sequence : granica ciągu
limit of a series : granica szeregu, suma szeregu
limit of error : granica błędu
limit of integration : granica całkowania
limit on the left : granica lewostronna
limit on the right : granica prawostronna
limit ordinal : graniczna liczba porządkowa
limit point : punkt skupienia (zbioru)
limit superior : granica górna
limit theorem : twierdzenie graniczne
line : (linia) prosta
lineal, linear : liniowy, linearny
linear algebra : algebra liniowa
linear approximation : przybliżenie liniowe
linear combination : kombinacja liniowa
linear correlation : korelacja liniowa
linear dependence : zależność liniowa (wektorów)
linear element : różniczka długości łuku
linear equation : równanie liniowe
linear fractional transformation : homografia
linear function : funkcja liniowa, przekształcenie liniowe
linear functional : funkcjonał liniowy
linear independence : niezależność liniowa
linear integral equation : liniowe równanie całkowe
linear interpolation : interpolacja liniowa
linearity : liniowość, linearność
linearization : linearyzacja
linearly independent system : układ liniowo niezależny
linearly ordered set : zbiór liniowo uporządkowany, łańcuch
linear mapping : odwzorowanie liniowe, przekształcenie liniowe
linear model : model liniowy
linear operator : operator liniowy
linear order(ing) : porządek liniowy
linear progamming : programowanie liniowe
linear regression : regresja liniowa
linear space : przestrzeń liniowa, przestrzeń wektorowa
linear topological space : przestrzeń liniowo-topologiczna
linear transformation : przekształcenie liniowe
line at infinity : prosta w nieskończoności
line conic : stożkowa prostych
line diagram : diagram liniowy
line integral : całka krzywoliniowa
line of best fit : linia najlepiej dobrana
line of equal distribution : prosta jednakowego rozkładu
line of intersection : linia przecięcia (powierzchni)
line segment : odcinek prostej
line-vector : wektor
Liouville-Neumann series : szereg Neumanna (w analizie funkcjonalnej)
Liouville′s theorem : twierdzenie Liouville′a
Lipschnitz condition : warunek Lipschnitza
ln = natural logarithm : logarytm naturalny
Lobachevskian geometry : geometria Łobaczewskiego, geometria hiperboliczna
local : lokalny
local base : baza lokalna
local extremum : ekstremum lokalne
locally compact lokalnie zwarty :
locally connected : lokalnie spójny
locally convex : lokalnie wypukły
locally convex space : przestrzeń lokalnie wypukła
locally finite covering : pokrycie lokalnie skończone
local property : własność lokalna
local trivialization : trywializacja lokalna
locus (l.mn loci) : miejsce geometryczne (punktów)
log = logaritm : logarytm , log
logarithmic : logarytmiczny
logarithmic branch point : logarytmiczny punkt rozgałęzienia
logarithmic derivative : pochodna logiczna
logarithmic distribution : rozkład logarytmiczny
logarithmic equation : równanie logarytmiczne
logarithmic function : funkcja logarytmiczna
logarithmic mean : średnia logarytmiczna
logarithmic scale : podziałka logarytmiczna, skala logarytmiczna
logarithmic series : szereg MacLaurina dla funkcji ln(1+x))
logarithmic spiral : spirala logarytmiczna
logarithmic tables : tablice logarytmiczne
logarithmic transformation : transformacja logarytmiczna
logic : logika formalna, ,logika matematyczna
logical function : funkcja logiczna, funkcja boole′owska, funkcja Boole′a
logical sum :suma logiczna, alternatywa, dysjunkcja
logistic (curve) : krzywa logistyczna
logistics : logistyka
logistic spiral : spirala logarytmiczna
log-normal distribution : rozkład logarytmiczno-normalny
long division : dzielenie przez liczbę wielocyfrową
long radius : promień okręgu opisanego
looking-glass symmetry : symetria zwierciadlana, symetria lustrzana
loop space : przestrzeń pętli
Lorentz group : grupa Lorentza
Lorentz transformation : przekształcenie Lorentza, transformacja Lorentza
Lorenz curve : krzywa Lorenza
loss function : funkcja strat
lower bound : ograniczenie dolne
lower limit : granica dolna
lower quartile : kwartyl dolny
lower sum : suma dolna (całki), suma dolna Darboux
lozenge : romb
lub = least upper bound : kres górny (zbioru), supremum
Lukasiewicz notation : notacja Łukasiewicza, notacja polska, notacja beznawiasowa
lune : 1. powierzchni kuli zawarta między wielkimi kołami; 2. powierzchni o kształcie księżyca wyznaczana przez dwa przecinające się okręgi i będąca fragmentem jednego z nich
lunulae of Hippocrates : księżyce Hipokratesa

M

Maclaurin series : szereg Maclaurina
magic square : kwadrat magiczny
magic square design : układ kwadratu magicznego
magnitude : wartość bezwzgledna, moduł
magnitude of a real number : wartość bezwzględna liczby rzeczywistej
magnitude of vector : wartość bezwzględna wektora, długość wektora
majorant : majoranta
major arc : łuk koła większy od półokręgu
major axis of an ellipse : wielka oś elipsy
majorize : majoryzować
manifold : rozmaitość
manifold classification : klasyfikacja wielokryteriowa
manifold with boundary : rozmaitość z brzegiem
mantissa : mantysa (logarytmu)
many-valued function : funkcja wieloznaczna, funkcja wielowartościowa
map : odwzorowanie, przekształcenie, odwzorowywać
map of figure : przekształcenie figury
mapping : odwzorowanie, przekształcenie
mapping function : funkcja odwzorowująca
marginal density function : gęstość prawdopodobieństwa rozkładu brzegowego
marginal distribution : rozkład brzegowy
marginal distribution function : dystrybuanta rozkładu brzegowego
Markov chain : łańcuch Markowa, process Markowa
Markow ineqaulity : nierówność Markowa
Markov process : process Markowa, łańcuch Markowa
marriage problem : problem małżeństw
martingale : martyngał
matching distribution : rozkład zmiennych połączonych
matchings : skojarzenia
material implication : implikacja materialna
mathematical : matematyczny
mathematical expectation : nadzieja matematyczna, wartość oczekiwana (zmiennej losowej)
mathematical induction : indukcja matematyczna, indukcja zupełna
mathematical logic : logika matematyczna
mathematical model : model matematyczny
mathematical modelling : modelowanie matematyczne
mathematical operation : operacja matematyczna
mathematical statistic : statystyka matematyczna
mathematical symbol : znak matematyczny, symbol matematyczny
mathematics : matematyka
matrica(al) : macierzowy
matric equation : równanie macierzowe
matricial : macierzowy
matrix (l.mn. matrices, matrixes) : macierz
matrix algebra : algebra macierzy
matrix analysis : rachunek macierzowy
mastrix determinant : wynacznik macierzy
matrix element : element macierzy
matrix form : postać macierzowa
matrix of coefficients : macierz współczynników
matrix representation of a group : macierzowa reprezentacja grupy
max = maximum : maksimum funkcji
maximal : maksymalny, największy
maximal ideal : ideał maksymalny
maximal member : element maksymalny (zbioru)
maximal symmetric operator : maksymalny operator symetryczny
maximal value : wartość maksymalna
maximization : maksymalizacja, zwiększanie do maksimum
maximize : maksymalizować, zwiększać do maksimum
maximum (l.mn. maximus, maxima) : maksimum (funkcji)
maximum likelihood estimation : estymacja metodą największej wiarygodności
maximum likelihood method : metoda największej wiarygodności
maximum principle : zasada maksimum
mean : (wartość) średnia
mean convergence : zbieżność w średniej
mean curvature vector : wektor średniej krzywizny
mean deviation : odchylenie średnie
mean error : błąd standardowy, błąd średni
mean square : 1.średni kwadrat (w analizie wariancji); 2.odchylenie średniokwadratowe
mean square contingency : średnie kwadratowe odchylenie wielodzielcze
mean square deviation : odchylenie średniokwadratowe
mean-square error : błąd średniokwadratowy
mean value : (wartość) średnia
mean value theorem : twierdzenie o wartości średniej
measurable : mierzalny
measurable cardinal (number) : liczba kardynalna mierzalna
measurable set : zbiór mierzalny
measure : miara
measure value : wartość mierzona
measure of a set : miara zbioru
median : 1.środkowa; 2.punkt przecięcia środkowych; 3.mediana (w probabilistyce)
median of triangle : środkowa trójkąta
Mellin transform : transformata Mellina, przekształcenie Mellina
member : 1.element (zbioru); 2strona (równania)
mensuration : pomiar; pomiar wielkości geometrycznych
meromorphic : meromorficzny
metacompact : słabo parazwarty
metalanguage : meta język
metamathematics : metamatematyka
metatheory : metateoria
method of bisection : metoda połowienia
method of least squares : metoda najmniejszych kwadratów
method of multipliers : metoda mnożników (Lagrange′a)
method of separation of variables : metoda rozdzielania zmiennych
method of steepest descent : metoda najszybszego spadku (metody numeryczne)
method of successive approximations : metoda kolejnych przybliżeń
method of undetermined coefficients : metoda mnożników nieoznaczonych, metoda mnożników Lagrange′a
method of variate differencing : metoda różnicowa, metoda różnic skończonych
metrica : metryka, odległość
metrical : metryczny
metric space : przestrzeń metryczna
metrizability : metryzowalność
metrizable : metryzowalny
metrizable space : przestrzęń metryzowalna
metrization : metryzacja
metrization theorem : twierdzenie metryzacyjne, twierdzenie o istnieniu metryki w przestrzeni topologicznej
metrize : metryzować, wprowadzać metrykę
middle : środek, umieszczać w środku
middle proportionality : proprocjonalność geometryczna
midline of a trapezoid : środkowa łącząca nierównoległe boki trapezu
midperpendicular : symetralna (odcinka)
midpoint : punkt środkowy, środek, centrum
mid-range : środek rozrzutu
min = minimum : minimum (funkcji)
minimal : minimalny, najmniejszy
minimal curve : krzywa minimalna
minimal element of an ordered set : element minimalny zbioru uporządkowanego
minimal ideal : ideał minimalny
minimal polynomian : wielomian minimalny
minimal surface : powierzchnia minimalna
minimax : minimaks
minimax principle : zasada minimaks, zasada minimalizacji maksymalnego ryzyka
minimax technique : metoda aproksymacji minimaks
minimization : minimalizacja
minimize the integral : minimalizować całkę
minimum (.l.mn. minima, minimus) : minimum (funkcji)
minimum chi-square method : metoda najmniejszych chi-kwadratów
minimum value : wartość minimalna
Minkowski geometry : geometria Minkowskiego
Minkowski ineqaulity : nierówność Minkowskiego
min-max technique : metoda aproksymacji minimaks
minor : minor
minorant : minoranta
minor arc : łuk koła mniejszy od półokręgu
minor axis of an ellipse : mała oś elipsy
minued : odjemna
minus : 1.znak minus; 2.wilekość ujemna
minute : minuta kątowa
mirror plane of symmetry : płaszczyzna symetrii
mirror-reflection symmetry : symetria zwierciadlana, symetria lustrzana
mixed decimal : liczba dziesiętna zawierająca całkowitą i ułamkową)
mixed distribution : rozkład mieszany
mixed expression : wyrażenie zawierające wielomiany i funkcje wymierne
mixed integer programming : programowanie częściowo całkowite
mixed number : liczba mieszana
mixed partial derivative : pochodna cząstkowa mieszana
mixed periodic fraction : ułamek okresowo mieszany
mixed problem : zagadnienie mieszane
mixture of distributions : składanie rozkładów
Möbius band, Möbius strip : wstęga Möbius
modal value : wartość modalna, moda
model theory : teoria modeli
modified mean : średnia zmodyfikowana
modular lattice : krata modularna, struktura modularna
module : 1.moduł (algebraiczny); 2.współczynnik
modulo : modulo
modulo n arithmetic : arytmetyka modulo n
modulus (l.mn. moduli) : 1.moduł, wartość bezwzględna; 2.współczynnik
modulus of a complex number : moduł liczby zespolonej
modulus of congruence : moduł kongruencji
modulus of continuity : moduł ciągły
modulus of logarithms : moduł układu logarytmów
moment : moment
moment matrix : macierz momentów
Monge cone : stożek Monge′a
monic polynomial : wielomian o całkowitych współczynnikach i współczynniku przy najwyższej potędze równym 1
monodormy : monodromia
monodromy theorem : twierdzenie o monodromii
monogenic analytic function : pełna funkcja analityczna
monoid : półgrupa z jedynka, monoid
monoid algebra : algebra półgrupowa
monomial : jednomian
monomorphism : monomorfizm
monotone : monotoniczny
monotone decreasing : monotonicznie malejąca
monotone function : funkcja monotoniczna
monotone increasing : monotonicznie rosnący
monotonic : monotoniczny
monotonically : monotonicznie
monotonically decreasing sequence : ciag zstępujący
monotonically increasing sequence : ciąg wstępujący
monotonicity : monotoniczność
monotonic sequence : ciąg monotoniczny
Monte Carlo algorithm : algorytm Monte Carlo
Monte Carlo method : metoda Monte Carlo
morphism : morfizm
most efficient estimator : estimator najefektowniejszy
most powerful test : test namocniejszy
most probable distribution : rozkład najbardziej prawdopodobny
most probable estimation : estymacja najbardziej prawdopodobna
most probable number : liczba najbardziej prwdopodobna
moving average : średnia ruchoma
moving trihedral : trójścian Freneta
M.P.N. = most probable number : liczba najbardziej prawdopodobna
multilateral : wielościenny
multilinear : wieloliniowy
multilinear algebra : algebra wieloliniowa
multimodal : wielomodalny
multinomial : wielomian, wielomianowy
multinomial distribution : rozkład wielomianowy
multinomial theorem : wzór wielomianowy Newtona
multiple : wielokrotność
multiple correaltion : korelacja wielokrotna
multiple correlation coefficient : współczynnik korealcji wielokrotnej
multiple decision problem : problem wielodecyzyjny
multiple integral : całka wielokrotna
multiple integration : całkowanie wielokrotne
multiple number : wielokrotność
multiple regression : regresja wielokrotna, regresja wieloraka
multiple sampling : losowanie wielokrotne
multiple-valued : wielowartosciowy
multiple-valued function : funkcja wieloznaczana, funkcja wielowartościowa
multiple-valued logic : logika wielowartościowa
multiplicand : mnożna
multiplication : mnożenie
multiplication table : tabliczka mnożenia
multiplicative : multiplikatywny
multiplicative inverse : odwrotność przy mnożeniu, element odwrotny (do danego) w przypadku mnożenia
multiplicative semigroup : półgrupa multiplikatywna
multiplicator : mnożnik
multiplicity : krotność
multiplicity of an eigenvalue : krotność wartości własnej
multiplier :1.mnożnik; 2. współczynnik
multiply : mnożyć, zwielokrotniać
multiply connected region : obszar wielospójny
multipoint iteration formula : wzór iteracyjny wielopunktowy
multipolar : wielobiegunowy
multivalent : wielolistny, wielowartościowy
multivariate analysis of covariance : analiza kowariancji wielu zmiennych
multivariate distribution : rozkład wielowymiarowy
multivariate processes : procesy wielowymiarowe, procesy z wieloma zmiennymi losowymi
multivector : multiwektor
mutually perpendicular lines : proste (wzajemnie) prostopadłe

N

nabla : (operator) nabla
Napierian base : podstawa logarytmów naturalnych, liczba e, liczba Nepera
Napierian logarithm : logarytm naturalny
nappe : stożek
natural injection : włożenie naturalne
natural logarithm : logarytm naturalny
natural mapping : przekształcenie naturalne, odwzorowanie naturalne
natural number : liczba naturalna
natural product : iloczyn naturalny
natural sum : suma naturalna
naught : zero
n-dimensional space : przestrzeń n-wymiarowa
necessery : konieczny
necessary condition : warunek konieczny
NED = normal equivalent deviate : odchylenie ekwiwalentne normalne
negation : negacja
negative : ujemny, negatywny
negative number : liczba ujemna
negative sense : zwrot ujemny
negative sign : minus, znak ujemny
negative skewness : skośność ujemna, skośność lewa
neighbourhood : otoczenie
neighbourhood base : baza otoczeń
neighbourhood of a point : otoczenie punktu
nerve : nerw
nerve of covering : nerw pokrycia
nested intervals : ciąg zstępujących przedziałów
nested sampling : gniazdowe pobieranie próbek
net : ciąg uogólniony
network : sieć (w przestrzeni topologicznej i teorii grafów)
Neumann problem : zagadnienie Neumanna, zagadnienie brzegowe drugiego rodzaju
Neumann series : szereg Neumanna (w analizie funkcjonalnej)
neutral element of operation : element neutralny działania
Newtonian potential : potencjał newtonowski
Newton′s interpolation formula : wzór interpolacyjny Newtona
n-fold : n-krotny
n-hedral : n- ścienny
nilpotent : nilpotentny
nilpotent group : grupa nilpotentna
nilpotent matrix : macierz nilpotnetna
node : 1.węzeł; 2.wierzchołek (sieci)
node of graph : węzeł grafu
nomogram : nomogram
nomography : nomografia
nonagon : dziewięciokąt
non-associative : niełączny
non-bounded sequence : ciag nieograniczony
non-communicative : nieprzemienny
non-cut point : punkt nie rozcinający
non-decreasing : nie malejący
non-degenerate : niezdegenerowany
non-dense set : zbiór nigdziegęsty
non-developable : nierozwijalny
non-dimensional : niewymiarowy
non-empty : niepusty
non-enumerable : nieprzeliczalny
non-Euclidean geometry : geometria nieeuklidesowa
non-existence : nieistnienie
nonholonomic constraint : więzy nieholonomiczne
nonlinear equation : równanie nieliniowe
nonlinearity : nieliniowość
nonlinear programming : programowanie nieliniowe
non-linear relation : relacja nieliniowa
nonlinear system : układ nieliniowy
non-measurable : niemierzalny
non-negative : nieujemny
nonorientability : nieorientowalność
nonorientable surface : powierzchnia jednostronna
nonparametric hypothesis : hipoteza nieparametryczna
nonparametric method : metoda nieparametryczna
nonparametric test : test nieparametryczny
non-planar : niepłaski, przestrzenny
non-random sample : próba nielosowa, próbka nielosowa
non-sampling error : nielosowy błąd badnia statystycznego
nonsingular : nieosobliwy
nonsingular distribution : rozkład nieosobliwy
nonsingular matrix : macierz nieosobliwa
nonstationary : niestacjonarny
nonterminating decimal : ułamek dziesiętny nieskończony
nontransitive : nieprzechodni, nietranzytywny
non-vanishing : niezerowy, nieznikający
non - void : niepusty
non-zero : niezerowy
non-zero vector : wektor niezerowy , wektor właściwy
norma : norma (np. funkcja, macierzy)
normal : 1.normalny; 2.prostopadły; 3.normalna
normal coordinates : współrzędne normalne
normal covering : pokrycie normalne
normal curvature : krzywizna normalna
normal derivative : pochodna normalna
normal deviate : odchylenie normalne
normal dispersion : dyspersja normalna
normal distribution : rozkład normalny, rozkład Gaussa
normal divisor : dzielnik normalny
normal equivalent deviate : odchylenie ekwiwalentne normalne
normalization : normalizacja, unormowanie
normalization factor : czynnik normujący
normalize : unormować
normalized equation of a line : znormalizowane równanie prostej
normalized Gaussian distribution : znormalizowany rozkład Gaussa
normalized variable : zmienna unormowana
normalizer : normalizator
normal operator : operator normalny
normal set : zbiór normalny
normal space : przestrzeń normalna
normal subgroup : dzielnik normalny
normal to a surface : normalna do powierzchni, prosta prostopadła do powierzchni
normed : unormowany
normed linear space : przestrzeń liniowa unormowana
normed ring : algebra Banacha
normed space : przestrzeń unormowana
norm of complex number : moduł liczby zespolonej
norm of matrix : norma macierzy
norm of vector : norma wektora
norm-preserving : zachowujący normę
nought : zero
nowhere dense set : zbiór nigdziegęsty
n-tuple : n-krotny
n-tuple connected domain : obszar n-spójny
nuclear operator : operator nuklearny
null : pusty, nieistniejący
null hypothesis : hipoteza zerowa
nullity : wymiar jądra
null matrix : macierz zerowa
null sequence : ciąg zerowy
null set : 1.zbiór pusty; 2.zbiór miary zero;3. jądro
null space of linear transformation : jądro odwzorowania liniowego, podprzestrzeń zerowa odwzorowania liniowego
null vector : wektor zerowy
number : liczba
number domain : ciało liczbowe
number sieve : sito Eratostenesa
number system : system liczbowy
numer theory : teoria liczb
numerable : przeliczalny
numeration : 1.liczenie; 2.układ liczenia
numerator : licznik (ułamka)
numerical analysis : analiza numeryczna
numerical differentiation : różniczkowanie numeryczne
numerical integration : całkowanie numeryczne
numerical quadrature : kwadratura
numerical value : wartość liczbowa
numeric character : cyfra
n-valent : n-znaczny
n-valued : n-wartościowy

O

obelisk : obelisk kwadratowy
objective function : funkcja celu
oblate spheroid : elipsoida obrotowa spłaszczona
oblique angle : kat nie będący wielokrotnością kata prostego
oblique circular cone : stożek kołowy ukośny
oblique coordinates : współrzędne ukośnokątne
oblique projection : rzut ukośny
oblique triangle : trójkąt nie będący trójkątem prostokątnym
oblong : prostokąt, prostokątny
observable variable : zmienna obserwowalna
obtuse : 1.rozwarty (kąt); 2.rozwartokątny
obtuse-angled triangle, obtuse triangle : trójkąt rozwartokątny
OC curve = operating charactristic curve : krzywa operacyjno-charakterystyczna
octagon : ośmiokąt
octahedron : ośmiościan
octal : ósemkowy
octal digit : cyfra ósemkowa (systemu ósemkowego)
octal number system : ósemkowy system liczbowy
octant : 1.oktant (przestrzenny); 2.oktnat (ósma okręgu koła)
odd : nieparzysy
odd function : funkcja nieparzysta
odd number : liczba nieparzysta
odd permutation : permutacja nieparzysta
odds : nierówność, różnica
odds ratio : iloraz szans
offspring : następnik (wierzchołek grafu)
ogive : ogiwa (krzywa kumulacyjna)
one-dimensional element : element liniowy
one- dimensional space : przestrzeń jednowymiarowa
one-parameter family : rodzina jednoparametrowa
one point compactification : uzwarcenie Aleksandrowa
one-point iteration formula : wzór iteracyjny jednopunktowy
one-sided : jednostronny
one-sided continuity : ciągłość jednostronna
one-sided limit : granica jednostronna
one-sided surface : powierzchnia jednostronna
one-sided test : test jednostronny
one-to-one : wzajemnie jednoznaczny
one-to-one correspondence : odpowiedniość wzajemnie jednoznaczna
one-to-one mapping : odwzorowanie wzajemnie jednoznaczne, odwzorowanie 1-1, odwzorowanie różnowartościowe
one-valued : jednoznaczny, jednowartościowy
on the axis of abscissae : na osi odciętych
in the axis of ordinates : na osi rzędnych
open : otwarty
open angle : kąt rozwarty
open cover(ing) : pokrycie otwarte
open interval : przedział otwarty
open mapping : odwzorowanie otwarte
open mapping theorem : twierdzenie o odwzorowaniu otwartym
open polygon : (linia) łamana
open sentence : funkcja zdaniowa
open set : zbiór otwarty
operate : działać
operating characteristic curve : krzywa operacyjno - charakrterystyczna
operation : działanie operacja
operational : operatorowy
operational calculus : rachunek operatorowy
operational research : badanie operacyjne
operation defined on a set : działanie określone w zbiorze
operation in a vector space : działanie w przestrzeni wektorowej
operation research : badania operacyjne
operator : operator
opposite : 1.przeciwny; 2.przeciwległy
opposite angle : kąt przeciwległy
opposite angles : katy wierzchołkowe
opposite category : kategoria przeciwna
opposite element in a group : element przeciwny w grupie
oppositely directed : przeciwnie skierowany (wektor)
opposite number : liczba przeciwna
opposite side of triangle : bok przeciwległy trójkąta
opsearch : badania operacyjne
optimal strategy : strategia optymalna
optimal value : wartość optymalna
optimization : optymalizacja
optimum estimator : estimator o najmniejszej wariancji, estymator optymalny
optimum strategy : strategia optymalna
OR = operations research (operational research) : badania operacyjne
orbit : orbita
order : 1.rząd (wielkości); 2.porządek, kolejność, następstwo ; 3.stopień (równania)
ordered : uporządkowany
ordered field : ciało uporządkowane
ordered pair : para uporządkowana
ordered series : szereg uporządkowany
ordered set : zbiór uporządkowany
ordering : uporządkowanie
ordering relation : relacja porządkująca
order of determinant : stopień wyznacznika
order of differential equation : rząd równania różniczkowego
order of a function : rząd funkcji, stopień funkcji
order of a pole : krotność bieguna, rząd bieguna
order of combiantion : rząd kombinacji
order of contact : rząd styczności
order of element of group : rząd element grupy
order of interpolation formula : rząd wzoru interpolacyjnego
order of magnitude : rząd wielkości
order relation : relacja porządkowa, uporządkowanie
order statistics : statystyki pozycyjne
order type : typ porzadkowy
ordinal : porządkowy
ordinal number : liczba porządkowa
ordinary differential equation : równanie rózniczkowe zwyczajne
ordinary format : format zwykły
ordinary point (of a curve) : punkt regularny krzywej
ordinate : rzędna
OR : suma logiczna, LUB
orientability : orientowalność
orientable : orientowalny
orientable manifold : rozmaitość orientowalna
orientation : orientacja
oriented curve : krzywa zorientowana
original : funkcja oryginalna, originał
origin of a vector : początek wektora, punkt zaczepienia wektora
origin of coordinate axes , origin of coordinates : początek układu współrzędnych
orthocentre : ortocentrum
orthogonal : ortogonalny, prostopadły
orthogonal basis : baza ortogonalna
orthogonal functions : funkcje ortogonalne
orthogonal group : grupa ortogonalna
orthogonality : ortogonalność, prostopadłość
orthogonalization : ortogonalizacja
orthogonal lines : proste prostopadłe
orthogonal polynomials : wielomiany ortogonalne
orthogonal projection : rzut ortogonalny
orthogonal trajectory : trajektoria ortogonalna
orthogonal variate transformation : trasnformacja ortogonalna zmiennych losowych
orthographic : prostopadłym ortogonalny
orthographic projection : rzut ortogonalny, rzut prostopadły
orthonormal : ortonormalny
orthonormal basis : baza ortonormalna
orthonormal system of functions : ortonormalny układ funkcji
oscillating series : szereg naprzemienny
osculate : stykać się ściśle
osculating : ściśle styczny
osculating circle : koło krzywizny
osculating plane : płaszczyzna ściśle styczna
osculating sphere : kula ściśle styczna (w punkcie krzywej)
osculation : ścisła styczność, przystwanie, przyleganie
osculatory : ściśle styczny
outer point of division : zewnętrzny punkt podziału
outlier : wartość oddalona, wartość izolowana
oval : owal
overconvergence : nadzbieżność
overdetermination : nadokreśloność
overdetermined system : układ nadokreślony

P

p-adic number : liczba p-adyczna
paried experiment : doświadczenie ze zmiennymi połączonymi, doświadczenie dla par
pair of functions : para funkcji
Pappus rules : reguły Pappusa
parabola : parabola
parabolic(al) : paraboliczny
parabolic approximation : aproksymacja paraboliczna, aproksymacja wielomianem drugiego stopnia
parabolic cylinder functions : funkcje cylindryczno-paraboliczne
parabolic (partial) differential equation : równanie różniczkowe cząstkowe typu parabolicznego
parabolic point : punkt paraboliczny
parabolic rule : reguła parabol, reguła Simpsona
parabolic spiral : spirala paraboliczna
parabolic system of partial differentioal equations : układ paraboliczny równań rózniczkowych cząstkowych
paraboloid : paraboloida
paraboloidal : paraboloidalny
paraboloid of revolution : parabola obrotowa
paracompact : parazwarty
paracompact space : przestrzeń parazwarta
parallel : (prosta) równoległa; równoległy
parallel axiom : aksjomat równoległości
parallel coordinates : współrzędne równoległe
parallel displacement : przesunięcie równoległe
parallelepiped : równoległościan
parallelism : równoległość , prostoliniowość
parallelogram : równoległobok
parallelotope : prostopadłościan o stosunku krawędzi 1:2:4
parallel planes : płaszczyzny równoległe
parallel projection : rzut równoległy
parameter : parametr
parameter curve : krzywa określona parametrycznie
parameter of a distribution : parameter rozkładu
parameter of population : parameter populacji
parametric equations : równania parametryczne
parametric representation : przedstawienie parametryczne (okręgu, krzywej)
parnetheses-free notation : notacja beznawiasowa, notacja polska, notacja Łukasiewicza
parent population : populacja pierwotna
parity : parzystość
part :
partial correlation : korelacją cząstkowa
partial decomposition : rozkład częściowy
partial decomposition : rozkład częściowy
partial derivative : pochodna cząstkowa
partial differential equation : równanie różniczkowe cząstkowe
partial fraction : ułamek prosty
partially consistent observations : obserwacje częściowo zgodne
partially ordered set : zbiór częściowo uporządkowany
partial order(ing) : uporządkowanie częściowe, porządek częściowy
partial product : iloczyn cząstkowy
partial regression : regresja cząstkowa
partial solution : rozwiązanie szczegółowe
partial sum : suma częściowa (szeregu)
particular integral : całka szczególna (równania różniczkowego)
particular solution : rozwiązanie szczególne
partiotion of a numbre : rozkład liczby naturalnej (na sumę liczb naturalnych)
partition of the unity : rozkład identyczności
partition theorem : twierdzenie podziałowe
Pascal′ limaçon : ślimak Pascala
Pascal′ theorem : twierdzenie Pascala
Pascal′s triangle : trójkąt Pascala
path : trajektoria, droga
path-connected : łukowo spójny
path of integration : droga całkowania
pathwise connected : łukowo spójny
p.d.f. = probability density function : funkcja gęstości prawdopodobieństwa, funkcja częstości (zmiennej losowej)
Peano curve : krzywa Peano
Perarson curve : krzywa Pearson
pedal curve : podera, krzywa spodkowa
penalty function : funkcja kary
pencil : pęk (prostych, płaszczyzn)
pencil of lines : pęk prostych
pencil of planes : pęk płaszczyzn
pendant node : wierzchołek wiszący (sieci)
pentacle : gwiazda pięciokątna
pentadecagon : piętnastokąt
pentagon : pięciokąt, pięciobok
pentagram : gwiazda pięciokątna
pentahedron : pięciościan
pentagle : gwiazda pięciokątna
per cent : procent
percentage : procentowość, procent
percentage diagram : wykres procentowy, diagram procentowy
percentage distribution : rozkład procentowy
percentage error : błąd procentowy
percentile : percentyl, centyl
perfectly normal space : przestrzeń doskonale normalna
perfect number : liczba doskonała
perfect set : zbiór doskonały
perfect square : kwadrat, liczba będąca kwadratem jakiejś liczby
perfect trinomial square pełny kwadrat dwumianu :
perform a function : spełniać funkcję
perigon : kąt pełny
perimeter : obwód
period : okres (funkcji, ułamka)
periodic(al) : okresowy
periodical decimal : ułamek dziesiętny okresowy
periodical fraction : ułamek okresowy
periodic function : funkcja okresowa
peridicity : okresowość, powtarzalność okresowa
periodic quantity : wielkość okresowa
period of a function : okres funkcji
period of observation : okres obserwacji
periphery : brzeg (figury)
permanently convergent series : szereg wszędzie zbieżny
per mill(l) : promil
permutable : przemienny
permutation : permutacja
permutation group : grupa permutacji
permutation of n things taken r at a timwe : kombinacja z n elementów po r
permute : permutować
perpendicular : (prosta) porostopadła , prostopadły
perpendicular bisector : symetralna
perpendicular lines : proste prostopadłe
personal probability : prawdopodobieństwo subiektywne
perturbation : zaburzenie
Peter′s method :metoda Petersa
Pfaffian : pfaffian, wyznacznik Pfaffa
p-fold : p-krotny
phase of a complex number : kąt fazowy liczby zespolonej, argument liczby zespolonej
phasor : fazor
Picard′s theorem : twierdzenie Picarda (dla funckji zespolonej)
piecewise continuous : kawałkami ciągła (funkcja)
piecewise smooth : kawałkami gładka (funkcja)
pie chart : wykres kołowy
piercing point of line : punkt przebicia płaszczyzny współrzędnych przez linię
pivota(al) element : element centralny
plaid square : kwadrat szkocki
planar : płaski, leżący na płaszczyźnie, plananrny
planar graph : graf płaski
plane : płaszczyzna ; płaski
plane angle : kąt płaski
plane curve : krzywa płaska
plane figure : figura płaska
plane geometry : planimetria
plane of (minor) symmetry : płaszczyzna symetrii
plane section : przekrój płaski, przekrój płaszczyzną
plane trigonomery : trygoneometria płaska
planimetry : planiemetria
Plateau′s problem : problem Plateau
plot : wykres
plot a curve : wykreślać krzywą
plot X against Y : przedstawiać wykreślanie X w zależności od Y
plus : 1.znak plus; 2.wielkość dodatnia; 3.dodatni
point :1.punkt; 2.przecinek (w zapisie liczby)
point at infinity : punkt w nieskończoności
point conic : stożkowa punktów
point-countable covering : pokrycie punktowo przeliczalne
pointed set : zbiór z punktem bazowym
pointed topological set : przestrzeń topologiczna z punktem bazowym
point estimation : esytmacja punktowa
point estimator : estimator punktowy
point-finite covering : pokrycie punktowo skończone
point of accumulation : punkt skupienia
point of complete accumulation : punkt pełnego skupienia
point of condensation : punkt kondensacji
point of contact : punkt styczności
point of discountinuity : punkt nieciągłości
point of inflexion : punkt przegięcia
point of intersection : punkt przecięcia
point of osculation : punkt samo styczności
point of tangency : punkt styczności
point pattern : zbiór punktów (np. na wykresie)
point-slope method : metoda łamanych
point spectrum : widmo punktowe, widmo dyskretne
point-to-point curve : krzywa łącząca punkty na wykresie
pointwise : punktowo, w jednym punkcie
Poisson distribution : rozkład Poissona
Poissons process : process Poissona
Poisson′s eqaution : równanie Poissona
polar : biegunowa
polar coordiantes : współrzędne biegunowe
polar curve : biegunowa
polar diagram : wykres biegunowe
polar form of a complex number : postać trygonometryczna liczby zespolonej
polarity : biegunowość
polarization identity : tożsamość polaryzacyjna
polar line : biegunowa
polar plane : płaszczyzna biegunowa
pole : biegun
pole of analytic function : biegun funkcji analitycznej
Polish notation : notacja polska, notacja Łukasiewicza, notacja beznawiasowa
polyadic : wiloczłonowy, wieloargumentowy, poliadyczny
Polya distribution : rozkład Polyi
polygon : wielokąt, wielobok
polygonal : wielokątny, wieloboczny
polyhedral : wielościenny
polyhedral angle : kąt wielościenny
polyhedron (l.mn. polyhedral, polyhedrons) : wielościan
polyline : (linia) łamana
polynomial : wielomian, wielomianowy
polynomial approximation : przybliżenie wielomianowy
polynomial equation : równanie algebraiczne
polynomial regression : regresja wielomianowa
polynomial ring : pierścień wielomianów
pooled error : błąd sumaryczny
population : populacja, zbiorowość generalna
positional notation : zapis pozycyjny, notacja pozycyjna
positional number system : pozycyjny system liczbowy
position vector : promień wodzący, wektor położenia
positive : wielkość dodatnia, dodatni
positive curvature : krzywizna dodatnia
positive definite form : forma dodatnio określona
positive definite matrix : macierz dodatanio określona
positively definite : doatnio określony
positive number : liczba dodatnia
positive sense : zwrot dodatni
positive sign : znak plus
positive skewness : skośność dodatnia, skośność prawa
positivity : dodatniość
postdivision : dzielenie prawostronne
posterior probability : prawdopodobieństwo a posteriori
postfactor : czynnik prawostronny
postmultiplication : mnożenie prawostronne
postulate : postulat, aksjomat
potential : potnecjał
potential theory : teoria potencjału
power : potęga, wykładnik potęgi
power function : funkcja potęgowa
power of a point : potęga punktu
power of a set : moc zbioru
power of a statistical test : moc testu statystycznego
power of the continuum : moc continuum
power series : szereg potęgowy
power set : zbiór potęgowy
predecessor : poprzednik
predicate : predykat
predicate calculus : rachunek predykatów , rachunek kwantyfikatorów, rachunek funkcyjny
prediction : przewidywanie
predictor : wzór wstępny
predictor-corrector method : metoda ekstrapolacyjno-interpolacyjna
predivision : dzielenie lewostronne
prefactor : czynnik lewaostronny
prefix notation : notacja polska, notacja Łukasiewicza, noracja beznawiasowa
premultiplication : mnożenie lewostronne
prenex formula : formuła w postaci normalnej
presheaf : presnop
primal : prymalny
primal dual alogrithm : algorytm prymalno-dualny
primary : piewszy, pierwotny, główny, prymarny
primary ideal : ideał pierwszy
prime : liczba pierwsza, pierwszy, pierwotny,prosty
prime factor : czynnik pierwszy
prime ideal : ideał pierwszy
prime number : liczba pierwsza
prime polynomial : wielomian pierwszy
primitive : 1.wyrażenie pierwotne; 2.funkcja pierwotna; 3.pierwotny, prosty, podstawowy
primitive monomial : jednomian pierwotny
primitive notation : pojęcie pierwotne
primitive period : okres podstawowy
primitive recursion : rekursja pierwotna
primitive root : pierwiastek pierwotny (z jedności)
pricnipal : główny
principal curvature : krzywizna główna
principal divisor : dzielnik główny
principal ideal : ideał główny
principal ideal ring : pierścień ideałów głównych
principal logarithm : wartość główna logarytmu
principal minor : minor główny
principal ordinal : główna liczba porządkowa
principal part : główna
principal root : pierwiastek arytmetyczny
principal series : szereg główny
principal value : wartość główna (funkcji)
principal of duality : zasada dwoistości
principal of least action : zasada najmniejszego działania
prior probability : prawdopodobieństwo a priori
prism : graniastosłup
prismatoid : pryzmatoid
probability : prawdopodobieństwo
probability a posteriori : prawdopodobieństwo a posteriori
probability a priori : prawdopodobieństwo a priori
probability density : gęstość prawdopodobieństwa, gęstość rozkładu
probability density function : funkcja gęstości prawdopodobieństwa , funkcja częstości (zmiennej losowej)
probability (distribution) function : rozkład prawdopodobieńśtwa
probability level : poziom ufności
probability limit : granice prawdopodobieństwa
probability mathematics : teoria prawdopodobieństwa, rachunek prawdopodobieństwa
probability of an event : prawdopodobieństwo zdarzenia
probability paper : siatka prawdopodobieństwa
probability ratio test : test ilorazu prawdopodobieństwa
probability scale : skala prawdopodobieństwa
probability theory : teoria prawdopodobieństwa, rachunek prawdopodobieństwa
probable error : błąd prawdopodobny
probable value : wartość prawdopodobna
probit : probit
problem of Appolonius : zagadnienie Apolloniusza
problem of matching : zagadnienie połączenia
produce : przedłużać (linię)
product : 1.iloczyn; 2.iloczyn zbiorów
product form of the inverse matrix : postać iloczynowa macierzy odwrotnej
product formulas : tożsamości trygonometryczne dla iloczynów funkcji trygonometrycznych sinα ⋅ sinβ, sinα ⋅ cosβ, sinβ ⋅ cosα, cosα ⋅ cosβ
product function : produkt funkcji, funkcja iloczynowa
product moment : moment mieszany
product representation : przedstawienie w postaci iloczynu
progression : ciąg
project : rzutować
projecting ray : promień rzutujący
projection : 1.rzut; 2.rzutowanie
projection of a vector : rzut wektora, składowa wektora
projection plane : rzutnia
projective : 1.rzutowy; 2.projektywny
projective collineation : kolineacja rzutowa
projective coordinates : współrzędne rzutowe
projective differential geometry : rzutowa geometria różniczkowa
projective geometry : geometria rzutowa
projective limit : granica projektywna
projective mapping : odwzorowanie rzutowe
projective module : moduł projektywny
projective plane : płaszczyzna rzutowa
projective set : podzbiór rzutowy
projective space : przestrzeń rzutowa
projective structure : struktura projektywna
projective transformation : przekształcenie rzutowe
projector : projector, operator rzutowy
prolate : wydłużony (w kierunku beigunowym)
prolate cycloid : cykloida wydłużona
prolate spheroid : elipsoida obrotowa wydłużona
proof : 1.dowód ; 2.sprawdzenie
proof by induction : dowód indukcyjny
proof theory : teoria dowodu
propagation of discontinuity : propaganda nieciągłości
proper character : charakter właściwy (grupy)
proper distribution : rozkład właściwy
proper fraction : ułamek właściwy
proper ideal : ideał właściwy
proper implication : implikacja właściwa
proper integral : całka właściwa
proper periodic decimal : właściwy ułamek dziesiętny okresowy
proper subset : podzbiór właściwy
proper value : wartość własna, wartość charakterystyczna, pierwiastek charakterystyczny
proportion : proporcja
proportional : proporcjonalny
proportionality factor : czynnik proporcjonalności
proposition : 1.twierdzenie, stwierdzenie; 2.zdanie
propositional calculus : rachunek zdań
propositional function : funkcja zdaniowa
prorate : dzielić proporcjonalnie
protosyntax : protosyntaktyka
prove : 1.dowodzić, przeprowadzać dowód; 2.sprawdzać
proximity : bliskość
proximity space : przestrzeń z bliskością
proximity theorem : twierdzenie o bliskości
pseudo-compact space : przestrzeń pseudozwarta
pseudo-complement : pseudouzupełnienie
pseudo-difference : pseudoróżnica
pseudodifferential operator : operator pseudoróżniczkowy
pseudofactor : pseudoczynnik
pseudoinverse : pseudoodwrotność
pseudomanifold : pseudorozmaitość
pseudometrica : pseudometryka
pseudonorm : pseudonorma
pseudoparabolic differential equation : równanie różniczkowe pseudoparaboliczne
pseudorandom numbers : liczby pseudolosowe
pseudosphere : pseudosfera
pseudo-tree : pseudo-drzewo
punctured : z usuniętym punktem
pure random process : process czysto losowy
pure strategy : strategia czysta
pyramid : ostrosłup
Pythagorean numbers : liczby pitagorejskie
Pythagorean theorem : twierdzenie Pitagorasa

Q

QED, q.e.d. (quoad erat demonstrandum) = which was to be proved : co było do udowodnienia, co należło dowieść, c.n.d
quadrangle : czworokąt, czworobok
quadrangular : czworokątny
quadrant : ćwiartka (np. koła, płaszczyzny)
quadratic : 1.równanie kwadratowe, równanie drugiego stopnia; 2.forma kwadratowa; 3.kwadratowy
quadratic equation : równanie kwadratowe, równanie drugiego stopnia
quadratic form : forma kwadratowa
quadratic interpolation : interpolacja kwadratowa
quadratics : teoria równań kwadratowych
quadrature : kwadratura
quadrature of a circle : kwadratura koła
quadric : 1.kwadryka; 2.forma kwadratowa; 3.kwadratowy, drugiego stopnia
quadric surface : kwadryka
quadrilateral : czworobok, czworokąt, czworoboczny
quadrinomial : czwórmian
quadruple : czwórka (punktów)
quadruple : czwórkowy, czterokrotny, poczwórny
quantic : forma jednorodna
quantifier : kwantyfikator
quantile : kwantyl
quarter : ćwiartka
quartic : 1.równanie czwartego stopnia, równanie dwukwadratowe; 2.powierzchnia czwartego stopnia; 3.krzywa czwartego stopnia; 4.czwartego stopnia
quartic equation : równanie czwartego stopnia, równanie dwukwadratowe
quartile : kwartyl
quartile deviation : odchylenie ćwiartkowe
quasi-component : quasi-składowy
quasi-linear : quasi liniowy
quaternion : kwaternion
quaternion algebra : algebra kwaternionów
queuing theory : teoria obługi masowej, teoria kolejek
quinary : piątkowy
quintic : 1.równanie piątego stopnia; 2.powierzchnia piątego stopnia; 3.piątego stopnia
quantic equation : równanie piątego stopnia
quintuple : piątka (np. punktów)
quotient : iloraz, stosunek
quotient field : ciało ułamków
quotient group : grupa ilorazowa
quotient ring : pierścień ilorazowy
quotient set : zbiór ilorazowy
quotient space : przestrzeń ilorazowa

R

rad = radian : radian
radial distance : odległość radialna
radial symmetry : symetria obrotowa
radian : radian
radical : 1.radykał; 2.pierwiastnik; 3.symbol pierwiastkowania;4.pierwiastkowy
radical axis : linia łącząca punkty przecięcia dwóch okręgów
radical sign : znak pierwiastka
radicand : wyrażenie podpierwiastkowe
radius (l.mn. radii) : promień
radius of a circle : promień okręgu
radius of convergence : promień zbieżności
radius of curvature : promień krzywizny
radius of torsion : promień skręcenia
radius vector (l.mn. radii vectores, radius vectors) : promień wodzący, wektor położenia
radix (l.mn. radices,radixes) : 1.podstawa system pozycyjnego; 2.podstawa logarytmu; 3.pierwiastek
raise to a power : podnosić do potęgi
raising factor : czynnik wzrostu
ramification : rozgałęzienie
ramification point : punkt rozgałęzienia
random : losowy
random component : składnik losowy
random distribution : rozkład losowy
random error : błąd losowy
random event : zdarzenie losowe
randomization : randomizacja
randozmized block : blok zrnadomizowany,blok losowy
randomized test : test zrandomizowany
random numbers : liczby losowe
random order : uporządkowanie losowe
random process : proces losowy, proces stochastyczny
random sample : próba losowa, próbka losowa
random sampling error : losowy błąd badania statystycznego
random selection : wybór losowy
random series : szereg losowy
random value : wartość losowa
random variable : zmienna losowa
random vector : wektor losowy
random walk : błądzenie losowe
range : 1.zakres; 2.zbiór wartości; 3.rozrzut (w rachunku prawdopodobieństwa)
range of function : zbiór wartości funkcji
range of indices : zakres zmienności wskaźników
range of relation : przeciwdziedzina relacji
range of variable : zakres zmienności zmiennej
rank : rząd (macierzy, tensora, grupy , modułu)
rank correlation : korelacja rangowa
rank of group : rząd grupy
rank of matrix : rząd macierzy
rank of tensor : rząd tensora
rate of convergence of an integral : szybkość zbieżności całki
ratio : stosunek, proporcja
rational : liczba wymierna, wymierny
rational function : funkcja wymierna
rationalization : usuwanie niewymierności
rationalize a denominator : usuwać niewymierność z mianownika (ułamka)
rational number : liczba wymierna
ratio test for convergence : kryterium d′Alamberta zbieżności (szeregu)
ray : półprosta
ray center : środek jednokładności
Rayleigh distribution : rozkład Rayleigha
ray ratio : stosunek jednokładności
re = real part : rzeczywista (liczby zespolonej)
real : liczba rzeczywista, rzeczywisty
real axis : oś (liczb) rzeczywistych, oś rzeczywista
real compact space : przestrzeń Hewitta
real element : element rzeczywisty (macierzy)
realization of a stochastic process : realizacja procesu stochastycznego
real number : liczba rzeczywista
real part : rzeczywista (liczby zespolonej)
real-valued function : funkcja rzeczywista
real variable : zmienna rzeczywista
reciprocal : 1.odwrotność, wielkość odwrotna; 2.odwrotny; 2.wzajemny, dualny
reciprocal equation : równanie odwrotne
reciprocal spiral : spirala hiperboliczna
rectangle : prostokąt
rectangular coordinates : współrzędne prosotkątne
rectangular distribution : rozkład prostokątny, rozkład jednostajny
rectangular form of a complex number : postać algebraiczna liczby zespolonej
rectangular hyperbola : hiperbola równoosiowa
rectangular prism : prostopadłościan
rectifiable : prosotwalny
rectifying plane : płaszczyzna prostująca, płaszczyzna rektyfikacyjna
rectilinear generator : tworząca powierzchni prostoliniowej
recurrence formula : wzór rekurencyjny, formuła rekurencyjna
recurrence theorem : twierdzenie o powrocie, twierdzenie Poincarego
recurrent : rekurencyjny, powtarzający się, okresowy
recurring continued fraction : ułamek łańcuchowy okresowy
recurring decimal : ułamek dziesiętny okresowy
recursion : rekursja
recursvie : rekurencyjny, rekursywny
recursive function : funkcja rekurencyjna
recursively enumerable set : zbiór rekurencyjnie przeliczalny
recursiveness : rekursywność
recursive sequence : ciag rekurencyjny
reduce : redukować, skracać
reduced form : forma zredukowana
reduced fraction : ułamek nieskracalny
reduced product : product redukowany, iloczyn kartezjański zredukowany
reduced variate : zmienna losowa zredukowana
reduce to a common denominator : sprowadzać do wspólnego mianownika
reducibility : przywiedlność, redukowalność, sprawdzalność
reduct : redukować, skracać
reduction : redukcja, skrócenie, uproszczenie
reduction ascending (of a denominate number) : zamiana (liczby mianowanej) na liczbę w większych jednostkach
reduction descending (of a denominate number) : zamiana (liczby mianowanej) na liczbę w mniejszych jednostkach
reduction formula : wzór redukcyjny
reduction of a fraction : skrócenie ułamka, uproszczenie ułamka
reduction of order : redukcja stopnia, obniżenie stopnia (np. wyznacznika)
redundancy : zależność
reentrant angle : kąt wklęsły (wielokąta)
reentrant polygon : wielokąt wklęsły
reference period : okres podstawowy, okres bazowy
refinement : pokrycie
refinement of a cover : pokrycie wpisane
reflection in a line : symetria względem prostej
reflection plane : płaszczyzna symetrii
reflection plane symmetry : symetria zwierciadlana
reflection principle : zasada symetrii
reflex angle : kąt wklęsły
reflexive : 1.refleksywny; 2.zwrotny
reflexive relation : relacja zwrotna
reflexive space : przestrzeń refleksywna
reflexivity : 1.refleksywność; 2.zwrotność
regressand : regresata
regression : regresja
regression analysis : analiza metodą refleksji
regression coefficient : współczynnik regresji
regression equation : równanie regresji
regression line : prosta regresji; linia regresji
regressive interpolation : interpolacja wstecz
regressor : regressor
regular : 1.prawidłowy, foremny; 2.regualrny
regular cardinal : regularna liczba kardynalna
regular estimator : estimator regularny
regular hexahedron : sześcian
regularization : regularyzacja
regular matrix : macierz nieosobliwa
regular octahedron : oktaedr, ośmiościan foremny
regular point : punkt regularny
regular polygon : wielokąt foremny
regular polyhedron : wielościan foremny
regular prism : graniastosłup prawidłowy
regular pyramid : ostrosłup formeny
regular sequence : ciąg Cauchy′ego
regular singular point : regualrny punkt osobliwy
regular solid : bryła foremna
regular space : przestrzeń regularna
regular topological space : regularna przestrzeń topologiczna
regulus : tworząca powierzchni prostoliniowej
rejection region : obszar odrzuceń
related functions : funkcje zależne
relation : relacja
relational system : system relacyjny
relational type : typ relacyjny
relative cohomology group : grupa kohomologii relatywnych
relative curvature : krzywizna relatywna, krzywizna względna
relative error : błąd względny
relative extremum : ekstremum lokalne
relative frequency : częstość względna
relative homology group : grupa homologii relatywnych
relatively compact : warunkowo zwarty
relatively complete : warunkowo zupełny
relatively prime : względnie pierwszy
relative manifold : rozmaitość relatywna
relative topology : topologia indukowana
remainder : reszta, pozostałość
remainder of a set : reszta zbioru
remainder of Taylor series : reszta szeregu Taylora
remainder theorem : twierdzenie Bezouta
remainder variance : wariancja resztkowa
removable discountinuity : nieciągłość usuwalna, nieciągłość pozorna
removable singularity : osobliwość usuwalna
remove parentheses : otworzyć nawiasy
remove restriction : znieść ograniczenia
repeated integral : całka wielokrotna
repeating decimal : ułamek dziesiętny okresowy
repented : okres ułamka
representation : 1.reprezentacja, przedstawienie; 2.odwzorowanie
representation of a functional : reprezentacja funkcjonału
representation of a group : reprezentacja grupy
representation theory : teoria reprezentacji
reproducing kernel : jądro reprodukujące
residual : residualny, resztkowy
residual spectrum : widmo residualne
residue : residuum
residue arithmetic : arytmetyka resztkowa
residue class ring : pierścień ilorazowy
residue of a meromorphic function : residuum funkcji meromorficznej
residue of an analytic function : residuum funkcji analitycznej
resolution : 1.rozkład (na składowe); 2.rezolwenta
resolution of the identity : rozkład identyczności
resolve a vector : rozkładać wektor (na składowe)
resolvent : rezolwenta, jądro rozwiązujące, rozwiązujący
resolvent kernel : rezolwenta, jądro rozwiązujące
resolvent set of a trnasformation : zbiór punktów regularnych odwzorowania, zbiór rezolwenty
response surface : powierzchnia odpowiedzi
result : wynik
resultant : 1.rugownik; 2.splot; 3.wektor wypadkowy, wypadkowa (wektorów)
retarded potential : potencjał opóźniony
retract : retrakt
retraction : retrakcja
reversal of sign : zmiana znaku
reverse curve : krzywa typu S, krzywa mająca przegięcie
reverse Polish notation : odwrotna notacja polska
reverse the sign : zmienić znak
reversible relation : relacja odwracalna, zależność odwracalna
revised simplex method : zmodyfikowana metoda sympleks
rhomb : romb
rhombohedron : romboedr
rhomboid : równoległobok
rhombus (l.mn. rhombi, rhombuses) : romb
Riccati equation : równanie różniczkowe Riccatiego
Ricci tensor : zwężony tensor krzywizny, tensor Ricciego-Einsteina
Riemannian geometry : geometria Riemanna, geometria eliptyczna
Riemann integral : całka Riemanna, całka oznaczona
Riemann mapping theorem : twierdzenie Riemanna o odwzorowaniach konforemnych
Riemann space : przestrzeń Riemanna
Reimann surface : powierzchnia Riemanna
Reimann zeta function : funkcja ξ Riemanna
Riesz representation theorem : twierdzenia Riesza o reprezentacji
right : 1.prosty, prostokątny; 2. prawidłowy
right angle : kąt prosty
right-angled triangle : trójkąt prosotkątny
right circular cone : stożek kołowy prosty
right circular cylinder : walec kołowy prosty
right coset : warstwa prawostronna
right-hand derivative : pochodna prawostronna
right-handed coordinate system : prawoskrętny układ współrzędnych
right-handed system : układ prawoskrętny
right-hand limit : granica prawostronna
right ideal : ideał prawostronny
right-invariant : prawoniezmienniczy
right section : przekrój prostopadły
right triangle : trójkąt prostokątny
ring : pierścień
Ritz method : metoda Ritza
rms = root-mean-square (average) : średnia kwadratowa
rms value = root-mean-square value : wartość średnia kwadratowa
robustness : elastyczność (testu)
Rolle′s theorem : twierdzenie Rolle′a
root : pierwiastek
root field : ciało Galois
root-mean-square (average) : średnia kwadratowa
root-mean-square deviation : odchylenie średnie kwadratowe
root-mean-square value : wartość średnia kwadratowa
root of an equation : pierwiastek równania
root of a polynomial : pierwiastek wielomianu
root of the unity : pierwiastek z jedności
root-squaring method : metoda Łobaczewskiego
rose diagram : wykres róży
rotable design : plan rotatabilny
rotating vector : wektor wirujący
rotation : 1.obrót; 2.rotacja,wirowość
rotational : rotacyjny, wirujący
rotational field : pole wirowe
rotation group : grupa obrotów
rotation of a vector : rotacja wektora, wirowość wektora
rotation of a vector field : rotacja pola wektorowego, wirowość pola wektrowego
roulette : ruleta
round angle : kąt pełny
rounding : zaokrąglenie (liczby)
rounding error : błąd zaokrąglenia
round-off number : liczba zaokrąglona
route : trasa, szlak
row of a matrix : wiersz macierzy
row of deteminant : wiersz wyznacznika
row vector : wektor wierszowy, wiersz
RPN = reverse Polish notation : odwrotna notacja polska
rule : reguła ,zasada
ruled surface : powierzchnia rozwijalna
rule of Bernoulli and l′Hospital : reguła de l′Hospitala
rule of three : reguła trzech
rules of inference : reguła wnioskowania
Russell′s paradox : paradox Russella

S

saddle : siodło
sadle point : punkt siodłowy
sadle-point method : metoda najszybszego spadku
sadle point theorem : twierdzenie o punkcie siodłowym
saddle surface : pwoierchnia siodłowa
sagitta : odległość między środkiem łuku i środkiem jego cięciwy
salient angle : kat wypukły (wielokąta)
saltus of a function : wahanie funkcji
sample : próba, próbka
sample size : liczebność próbki, liczność próbki
sample space : przestrzeń próbkowa
sample survey : badanie reprezentatywne
sampling : losowanie, pobieranie próbek, próbkowanie
sampling error : błąd z próbki
sampling fraction : frakcja losowania, frakcja z próbki
sampling variance : wariancja z próbki
sampling without replacement : pobieranie próbki bez zwracania
Sarus rule : reguła Sarusa (obliczania wyznacznika stopnia trzeciego)
satisfiable : spełnialny
satisfy a function : spełniać funkcję
satisfy an equation : spełniać równanie
saturated design : plan nasycony
saturated set : zbiór nasycony
scalar : skalar
scalar product : iloczyn skalarny
scalar quantity : wielkość skalarna
scalene cone : stożek kulisty
sacalene cylinder : walec ukośny
scalene triangle : trójkąr nierównoboczny
scatter coefficient : współczynnik rozrzutu
scatter diagram : wykres rozrzutu
scattered set : zbiór rozproszony
scattegram : wykres rozrzutu
Schauder fixed point theorem : twierdzenie Schaudera o punkcie stałym
schlicht : jednolistny
Schwarz inequality : nierówność Schwarza, nierówność Cauch′ego-Schwarza, nierówność Schwarza-Buniakowskiego
screening experiment : doświadczenie eliinujące
S curve : krzywa typu S, krzywa mająca przegięcie
s.d= standard deviation : odchylenie stadandardowe
sec = secant : secans, sec
secant : 1.secans, sec; 2.sieczna; 3.sieczny
secant curve : wykres funkcji secans
secant method : metoda siecznych
secant theorem : twierdzenie o siecznych
secondary variable : zmienna wtórna
second axiom of countability : drugi aksjomat przeliczalności
second boundary value problem : zagadnienie brzegowe drugiego rodzaju, zagadnienie brzegowe typu Neumanna (w równaniach różniczkowych cząstkowych)
second curvature : druga krzywizna
second -degree curve : krzywa drugiego stopnia
second derivative : druga pochodna
second foundamental form : druga forma pochodna
second mean value theorem : twierdzenie Cauche′ego o wartości średniej
second order equation : równanie (różniczkowe) drugioego rzędu
second-order tensor : tensor drugiego rzędu , tensor dwuwskaźnikowy
second power : druga potęga, kwadrat (liczby)
section :1.podział (odcinka); 2.obcięcie (linii)
sector : wycinek koła
secular equation : równanie na wartości własne, równanie wartości własnych
segment : odcinek
selection with arbitrary probability : losowanie z arbitralnie ustalonymi prawdopodobieństwami wyboru
selection with equal probability : losowanie z jednakowymi prawdopodobieństwami wyboru
selection with probability proportional to size : losowanie z prawdopodobieństwami wyboru proporcjonalnymi do wielkości
self-adjoint : samosprzężony
self-adjoint matrix : macierz sprzężona
self-adjoint operator : operator samosprzężony
self-adjoint trnasformation : odwzorowanie samosprzężone ,trnasformacja samosprzężona
self-conjugate subgroup : dzielnik normalny
semantic implication : implikacja sematyczna
semi-axis (l.mn. semi-axes) : półoś
semi-cnotinuous : półciagły
semi-cubical parabola : parabola półsześcienna
semigraphical integration : całkowanie graficzno-analityczne
semigroup : półgrupa
semi-infinite body : ciało półnieskończone
semi-invariant : półniezmiennik
seli-linear : półliniowy
semimajor axis : wielka półoś (elipsy)
semi-metric : pseudometryka
semiminor axis : mała półoś (elipsy)
semi-norm : półnorma
semi-prime : półprosty (o ideale)
semi-range : półrozrzut, półrozstęp
semiregular solid : bryła półregularna
semi-simple : półprosty (o grupie, module)
semi-transverse axis : półoś rzeczywista hiperboli
sense : zwrot
sentence : zdanie (formuła bez wolnych zmiennych)
sentential calculus : rachunek zdań
separability : 1.oddzielność; 2.ośrodkowość
separable : 1.rozdzielny, rozłączny;2.ośrodkowy
separable extension : rozszerzenie rozdzielcze
separable space : przestrzeń ośrodkowa
separable variables : zmienne rozdzielone
separation axioms : aksjomaty oddzielenia
separation of variables : rozdzielenie zmiennych
separatrix : przecinek (w przedstaiweniu liczby)
sequence : ciąg
sequence of numbers : ciąg liczbowy
sequence of trials : ciag prób
sequent : sekwencja
sequential analysis : analiza sekwencyjna
sequentially compact space : przestrzeń ciagowo zwarta
sequentially complete space : przestrzeń ciągowo zupełna
sequential screening : eliminowanie sekwencyjne
sequential space : przestrzeń ciągowa
serial correlation : autokorelacja, korelacja szeregu zmiennych losowych
serial variation : wahania szeregowe
series : szereg
series expansion : rozwinięcie w szereg
Serret - Frenet formulae : wzory Freneta
sesquilinear form : forma półtoraliniowa
set : zbiór
set function : funkcja zbioru
set of curves : rodzina krzywych
set of elementary events : zbiór zdarzeń elementarnych
set of measure zero : zbiór miary zero
set of points : zbiór punktów
set of the first category : zbiór pierwszej kateogrii
set-theoretic : teoriomnogościowy
set theory : teoria zbiorów, teoria mnogości
sexadecimal number system : szesnastkowy system liczbowy
sexagesimal : sześćdziesiątkowy
sextic : 1.równanie szóstego stopnia; 2.powierzchnia szóstego stopnia; 3.szóstego stopnia
sextic equation : równanie szóstego stopnia
Shannon′s theorem : twierdzenie Shannona
shape theory : teoria kształtu
sheaf : 1.wiązka (np. płaszczyzn); 2.snop
sheaf of planes : wiązka płaszczyzn
sheet of a Riemann surface : liść powierzchni Riemanna
short division : dzielenie przez liczbę jednocyfrową
short exact sequence : krótki ciąg dokładny
short radius : promień okręgu wpisanego, apotema
shrinkable : ściągalny
shrinkable homotopy group : ściągalną grupa homotopii
shrinkig of a covering : ściągnięcie pokrycia
side : bok (figury)
side condition : warunki dodatkowe
side of a polygon : bok wielokąta
side of a polyhedron : krawędź wielościanu
side of a triangle : bok trójkąta
sieve : sito
sieve of Eatosthenes : sito Eratostenesa
sifted set : zbiór przesiany (przez sito)
sigma function : funkcja sigma
sign : symbol
signature : sygnatura (formy)
signed minor : dopełnienie algebraiczne (macierzy)
signed number : 1.liczba całkowita; 2.licza względna
significance : istotność
significance level : poziom istotności
siginificance limiot : granica istotności
significant deviation : odchylenie istotne
significant digit : cyfra znacząca
signicicant figure : cyfra znacząca
sign test : test znaków
signum (function) : (funkcja) signum
similar : podobny
similar figures : figury podobne
similar matrix : macierz podobna
similarity (transformation) : podobieństwo
similitude : jednokładność, homotetia
simple equation : równanie proste
simple extension of a field : proste rorszerzenie ciała
simple fraction : ułamek zwykły
simple group : grupa prosta
simple module : moduł prosty
sipmple network : sieć prosta
simple order : porządek liniowy
simple pole : biegun jednokrotny
simple random sample : próbka losowa prosta
simple ring : pierścień prosty
simple rooot : pierwiastek prosty (wielomianu), pierwiastek jednokrotny
simple sample : próbka prosta
simple spectrum : widmo proste
simplex (l.mn simplices) : sympleks
simplex designs : układy sympleksowe
simplex method : metoda sympleksu
simplex tableau : tablica alorytmu sympleksu
simplicial : symplicjalny
simplicial approximation : aproksymacja symplicjalna
simplicial complex : kompleks symplicjalny
simplicial subdivision : podział symplicjalny
simplified fraction : ułamek nieskracalny
simply-connected point set : zbiór jednospójny
simply-connected region : obszar jednospójny
simply-connected space : przestrzeń jednospójna
simply ordered set : zbiór liniowo uporządkowany, łańcuch
Simpson′s formula : wzór Simpsona, wzór parabol
Simpson′s rule : reguła Simpsona, reguła parabol
simultaneous equations : równania różnoważne
sine = sine : sinus , sin
sine curve : sinusoida
sine function : funkcja sinus
sine integral : sinus całkowy
sine rule : twierdzenie sinusów
single integration : całkowanie pojedyncze
single layer potential : potencjał warstwy pojedynczej
single-valued : jendowartościowy, jednoznaczny
single-valued function : funkcja jednowartościowa
singular : 1.osobliwy, singularny; 2.pojedynczy
singular cardinal : liczba kardynalna nieregularna
singular distibution : rozkład osobliwy
singular homology : homologia singularna
singular integral : całka osobliwa
singularity : osobliwość, punkt osobliwy
singular matrix : macierz osobliwa
singular point of an analytic function : punkt osobliwy
singular solution of a differential equation : rozwiązanie osobliwe równania różniczkowego
sinh = hyberbolic sine : sinus hiperboliczny, sinh
sinistrorse : lewoskrętny
sink : wyjście
sinor : sinor, wektor sinusoidalnie zmienny (na płaszczyźnie liczbowej)
sinusoid : sinusoida
size : liczność, liczebność
size of test : rozmiar testu
skew correlation : korealcja skośna, rozkład skośny
skew lines : linie skośne
skewness : skośnność, asymetria
skew-symmetric : skośnosymetryczny
skew-symmetric matrix : macierz skośniesymetryczna
skew-symmetric tensor : tensopr antysymetryczny
slack constarint : luźne ograniczenie
slack variable : zmienna dodatkowa
slant height : 1.wysokość ściany bocznej; 2.długość tworzącej
slant product : iloczyn skośny
slide rule : suwak logarytmiczny
slope : nachylenie, tangens kata nachylenia
slope angle : kąt nachylenia
slope a straight line : współczynnik kierunkowy prostej
small category : kategoria mała
smallest common multiple : najmniejsza wspólna wielokrotność, NWW
smooth : gładki
smooth curve : krzywa gładka
smoothing : wygładzanie, wyrównywanie
smoothing the data : wygładzanie danych
smooth test : test gładkości
Sobolev space : przestrzeń Sobolewa
solenoidal vector field : pole wektorowe bezźródłowe, pole wektorowe solenoidalne
solid : bryła
solid angle : kąt bryłowy
solid axes : przestrzenny układ współrzędnych
solid body : bryła
solid geometry : stereometria, geometria przestrzenna
solid harmonic : sferyczna funkcja harmoniczna
solid of revolution : bryła obrotowa
solution : rozwiązanie
solution of an eqaution : rozwiązanie równania
solution of an inequality : rozwiązanie nierówności
solution of a triangle : rozwiązanie trójkąta
solution of a system of linear eqautions : rozwiązanie układu równań liniowych
solvability : rozwiązalność
solvable : rozwiązalny
solvable extension : rozszerzenie rozwiązalne
solvable group : grupa rozwiązalna
solve : rozwiązywać
solve an equation : rozwiązywać równanie
source : wejście, początek sieci transportowej
source function : funkcja źródła , funkcja Greena
source of variation : źródło zmienności
space : przestrzeń (np. topologiczna)
space coordinates : współrzędne przestrzenne
space curve : krzywa przestrzenna
space-like surface : powierzchnia typu przestrzennego
space polar coordinates : współrzędne biegunowe przestrzenne, współrzędne sferyczne
span : powłoka, powłoka liniowa
spanning subgraph : podgraf częściowy
spanning tree : dendryt
spatial polar coordinates : współrzędne biegunowe przestrzenne, współrzędne sferyczne
special group : grupa specjalna
spectral density : gęstość spektralna
spectral function : funkcja spektralna
spectral radius : promień spektralny
spectral resolution : rozkład spektralny
spectral sequence : ciąg spektralny
spectrum (l.mn. spectra) : widmo ,spektrum
sphere : 1.kula; 2.sfera, powierzchnia kuli
spherical cap : czasza kulista
sphercial circle : okrąg sferyczny
spherical cone : wycinek kulisty
spherical coordinates : współrzędne sferyczne
spherical degree : stopień sferyczny (miara kąta)
spherical excees : nadmiar sferyczny (trójkąta)
spherical geometry : geometria sferyczna, sferyka
spherical harmonic : sferyczna funkcja harmoniczna
spherical indicatrix : wskazująca (krzywej) na kuli
spherical layer : warstwa sferyczna
spherical polar coordinates : współrzędne sferyczne
spherical polygon : wielokąt sferyczny
spherical sector : wycinek kulisty
spherical segment : odcinek kulisty
spherical space : przestrzeń sferyczna
spherical surface : sfera, powierzchnia kuli
spherical triangle : trójkąt sferyczny, trójkąt kulisty
spherical trigonometry : trygonoetria
spherical zone : pas kulisty
spherics : sferyka, geometria sferyczna
spheroid : sferoida, elipsoida
spheroidal : kulisty, sferoidalny
spinode : ostrze krzywej
spinor : spinor
spiral : spirala
spiral lead : skok lini śrubowej, krok linii śrubowej
spiral of Archimedes : spirala Archimedesa
spline : krzywa składana
splitting : 1.rozkład, rozszczepienie; 2.rozbicie (np. zadnia na zadania jednsotkowe); 3.rozłożony, rozszczepiony
splitting a variance : rozszczepienie wariancji
splitting field : ciało rozkładu
spread : rozrzut, rozsiew
spread of averages : rozrzut wartości średniej
spur : ślad
square : 1.kwadrat; 2.kwadrat (liczby), druga potęga (liczby); 3.podnosić do kwadratu; 4.ustawić prostopadle; 5.nadawać kształt prostokątny; 6.obliczać powierzchnię; 7.kwadratowy; 8.kwadratowy, drugiego stopnia
square - integrable : całkowalny z kwadratem
square - integrable function : funkcja całkowalna z kwadratem
square lattice : krata kwadratowa
square law region : obszar prawa parabolicznego
square matrix : macierz kwadratowa
square of a number : kwadrat liczby
square root : pierwiastek kwadratowy, pierwiastek drugiego stopnia
square root trnasformation : trnasformacja pierwiastka kwadratowego
square symmetric matrix : symetryczna macierz kwadratowa
squaring : 1.podnoszenie do kwadratu; 2.kwadratura
squaring the circle : kwadratura koła
stable boundary conditions : 1.stabilne warunki brzegowe; 2.warunki brzegowe dla pochodnych niższego rzędu (w równaniach różniczkowych cząstkowych)
stable critical point : stabilny punkt krytyczny
stable distribution : rozkład stabilny
stalk : źródło
standard deviation : odchylenie standardowe
standard error : błąd standardowy
standard form : postać normalna (równania)
standard population : populacja standardowa
star : gwiazda
star-countable family of sets : rodzina zbiorów gwiaździście przeliczalna
starlike function : funkcja gwiaździsta
star of a point : gwiazda punktu
star operator : gwiazdla Hodge′a
star refinement : pokrycie wpisane gwiaździście
statement : 1.twierdzenie, lemat; 2.zdanie
statement connective : spójnik zdaniowy
stationary curve : krzywa stacjonarna
stationary phase (method) : metoda fazy stacjonarnej
stationary point : punkt stacjonarny
stationary process : process stacjonarny
statistic : statystyka (funkcja elementów próbki będąca zmienną losową)
statistical : statystyczny
statistical analysis : analiza statystyczna
statistical distribution : rozkład proawdopodobieństwa
statistical estimation : estymacja statystyczna
statistical hypothesis : hipoteza statystyczna
statistical independence : niezależność (statystyczna)
statistical inference : wnioskowanie statystyczne
statistics : statystyka (nauka)
step function : funkcja skokowa
stepwise regression : regeresja krokowa
steregon : kąt bryłowy pełny (równy 4π steradianów)
stereographic projection : rzut stereograficzny
stereometry : stereometria, geometria przestrzenna
Stieltjes integral : całka Stieltjesa
Stirling′s formula : wzór Stirlinga
stochastic : stochastyczny
stochastic convergence : zbieżność stochastyczna
stochastic matrix : macierz stochstyczna
stochastic process : process stochastyczny
Stoke′s theorem : twierdzenie Stokesa
straight angle : kąt półpełny
staright line : (linia) prosta
strategy : startegia (w teorii gier)
startification : stratyfikacja, rozwarstwienie
strength of a test : siła testu
strict implication : implikacja ścisła
strip : wstęga, pas
storng convergence : silna zbieżność
strong law of a large number : mocne prawo wielkich liczb
stongly elliptic : silnie eliptyczny
strong topology : silna topologia
strophoid : strofoida
Student′s distribution : rozkład Studenta, rozkład t
Student′s t-test : test t Studenta
Sturm-Liouville problem : zagadnienie znajdowania wartości własnych (dla operatora Struma-Liouville′a)
subadditive : subaddytywny
subalgebra : podalgebra
subbase : podbaza
subbundle : podwiązka
subcategory : podkategoria
subcomplex : podkompleks
subcovering : podpokrycie
subdivision : podpodział
subdomain : podobszar
subfield : podciało
subgeodesic : podgeodezyjna
subgraph : podgraf
subgroup : podgrupa
subharmonic function : funkcja podharmoniczna
subinterval : podprzedział
subjective probability : prawdopodobieństwo subiektywne
subjunctive conditional : okres warunkowy w trybie warunkowym
submanifold : podrozmaitość
submatrix : podmacierz
submodule : submoduł
submultiple :podwielokrotny
subnormal : podnormalna
subordinate : podrzędny
subpopulation : podzbiorowość
subregion : podobszar
subring : podpierścień
subsampling : losowanie podpróby
subsequence : podciąg
subset : podzbiór
subspace : podprzestrzeń
substitutivity : zastępowanie, podstawialność
substructure : podstruktura
subtangent : podstyczna
subtend : leżeć naprzeciwko (np. bok naprzeciwko kata w trójkącie)
subtotal : suma pośrednia, podsuma
subtract : odejmować
subtraction : odejmowanie
subtraction formulasz : tożsamości trygonometryczne dla różnicy kątów α - β
subtrahend : odjemnik
succedent : następnik
successive approximations : kolejne przybliżenia
successor : następnik
sufficiency : dostateczność
sufficiency of an estimator : dostateczność estymatora
sum : suma
summability : sumowalność
summand : składnik
summation : sumowanie, dodawanie
summation sign : znak sumy
sum of matrices : suma macierzy
sum of probabilities : suma prawdopodobieństw
sum of series : suma szeregu
sum of vectors : suma wektorów
superharmonic function : funkcja nadharmoniczna
superior limit : granica górna
superosculation : styczność wyższego rzędu
superposition : złożenie superpozycja
superscript : 1.indeks górny, wskaźnik górny ;2.wykładnik
supplementary : dopełniający (kąt)
supplementary angle : kąt dopełniający
suplementarny parallelograms : równoległoboki dopełniające
support : 1.nośnik; 2.podpora
supporting hyperplane : hiperpłaszczyzna podpierająca
support of a function : nośnik funkcji
suport of a relation : nośnik relacji
supremum (l.mn. suprema) : kres górny (zbioru), supremum
surd : niewymierność, wyrażenie niewymierne, niewymierny
surd number : liczba niewymierna
surface : powierzchnia
surface area : obszar powierzchniowy
surface integral : całka powierzchniowa
surface of a one side : powierzchnia jednostronna
surface of revolution : powierzchnia obrotowa
surface of second order : powierzchnia stopnia drugiego, kwadryka
surjection : odwzorowanie surjektywne, surjekcja
surjective : surjektywny
surjective mapping : odwzorowanie surjektywne, surjekcja
syllogism : sylogizm
symmetric(al) : symetryczny
summetrical distribution : rozkład symetryczny
symmetric difference of sets : różnica symetryczna zbiorów
symmetric group : grupa symetryczna, grupa permutacji
symmetric matrix : macierz symeryczna
symmetric operator : operator symetryczny
symmetric relation : relacja symetryczna
symmetric tensor : tensor symetryczny
symmetrization : symetryzacja
symmetry : symetria
symmetry axis : oś symetrii
symmetry center : środek symetrii
symmetry element : element symetrii
symmetry group : grupa symetrii
symmetry line : linia symetrii
symmetry plane : płaszczyzna symetrii
sympletic : symplektyczny
sympletic space : przestrzeń symplektyczna
synclastic surface : powierzchnia o stałym znaku krzywizny
syntactical definition : definicja synktatyczna
syntactic implication : implikacja syntaktyczna
synthetic geometry : geometria czysta, geometria syntetyczna
system of differential equations : układ równań różniczkowych
system of equations : układ równań
system of Roman numbers : rzymski system liczbowy

T

table : tabela
tableau : macierz sieci
tacnode : pukt samostyczności
tan = tangent : tangens, tg
tangency : styczność
tangency point : punkt styczności
tangent : 1.(prosta) styczna; 2.tangens, tg
tangent bundle : wiązka styczna
tangent curve : tnagensoida
tnagential : 1.styczny; 2.tangensowy
tangential plane : płaszczyzna styczna
tangent law : prawo tangensów
tangent of an angle : tnagens kąta
tangent plane : płaszczyzna styczna (do powierzchni)
tangent to a curve : styczna do krzywej
tanh = hyberbolic tnagent : tnagens hiperboliczny, tgh
Tarski′s theorem : twierdzenie Tarskiego
Tauberian theorem : twierdzenie tauberowskie
tautness : sztywność
tautological : tautologiczny
Taylor interpolation : interpolacja z wzoru Taylora
Taylor series : szereg Taylora
t-distribution : rozkład t Studenta
telegraph equation : równanie telegrafistów
temperate distribution , tempered distribution : dystrybucja temperowana
tend : dążyć
tend to infinity : dążyć do nieskończoności
tend to the limit : dążyć do granicy
tensor : tensor
tensor analysis : analiza tensorowa, rachunek tensorowy
tensor field : pole tensorowe
tensor of rank one : tensor pierwszego rzędu, wektor
tensor of rank two : tensor drugiego rzędu, tensor dwuwskaźnikowy
tensor of rank zero : tensor zerowego rzędu, skalar
tensor product : iloczyn tensorowy
ten′s place : miejsce dziesiątek (w zapisie liczby dziesiętnej)
term : 1.składnik (wyrażenia), człon; 2.term (logiczny); 3.wyraz (np. szeregu)
term-by-term integration : całkowanie wyraz po wyrazie
terminal value : wartość graniczna
terminating continued fraction : skończony ułamek łańcuchowy
term of an equation : człon równania
ternarty : 1.trójka, triada; 2.trójkowy; 3.potrójny, trójskładnikowy
ternary arithmetic : arytmetyka trójkowa
ternary representation of numbers : przedstawienie trójkowe liczb
ternary system : układ trójkowy
test : kryterium
test for convergence of a series : kryterium zbieżności szeregu
test function : funkcja próbna
testing of hypothesis : testowanie hipotez
test of convergence : kryterium zbieżności
test of hypothesis : testowanie hipotez
test of normality : test normalności
test of randomness : test losowości
test of significance : test istotności
tests for divisibility : kryteria podzielności, cechy podzielności
tetragon : czworokąt, czworobok
tetragonal : czworokątny
tetrahedral : czworościenny
tertahedron : czworościan, tetraedr
Thales theorem : twierdzenie Talesa
theorem : twierdzenie
theorem ofcomplementary slackness : twierdzenie o różnicach dopełniających
theortical variable : zmienna teoretyczna
theory of category : teoria kategorii
theory of classes : teoria klas
theory of combinations : kombinatoryka
theory of errors : teoria błędów
theory of games : teoria gier
theory of models : teoria modeli
theory of probability : teoria prawdopodobieństwa, rachunek prawdopodobieństwa
theory of types : teoria typów
thesis (l.mn. theses) : teza (w twierdzeniu)
third boundary value problem : zagadnienie brzegowe trzeciego rodzaju, zagadnienie brzegowe typu Robina , mieszane zagadnienie brzegowe (w równaniach różniczkowych cząstkowych)
three-cicrles theorem : twierdzenie o trzech kołach
three primes theorem : twierdzenie o trzech liczbach pierwszych
tight constraint : ograniczenie napięte
time derivation : pochodna względem czasu
time-like curve : krzywa typu czasowego
time series : szereg czasowy
tolerance region : obszar tolerancji
topological group : grupa topologiczna
topological mapping : odwzorowanie topologiczne
topological properties of a surface : topologiczne własności powierzchni
topological space : przestrzeń toplogiczna
topological structure : struktura topologiczna
topology : topologia
torsion : skrtęcenie, torsja
torsion coefficient : współczynnik skręcenia
torsion element : element torsyjny
torsion free group : grupa beztorsyjna
torsion group : grupa torsyjna
torsion of a curve : skręcenie krzywej
torus (l.mn. tori) : torus
total correlation : korelacja zupełna
total curvature : krzywizna całkowita
total derivative : pochodna funkcja wielu zmiennych
total differential : różniczka zupełna
total fluctuation : wariacja całkowita
totally bounded : całkowicie orgraniczony
totally disconnected : całkowicie niespójny
totally ordered : liniowo uporządkowany
total mean : średnia ogólna
total order : liniowy porządek (relacja)
total probability : prawdopodobieństwo całkowite
total regression : regresja całkowita
total sum : suma całkowita
totient : funkcja Eulera (dla liczb całkowitych)
trace : ślad
trace of line : 1.punkt przebicia płaszczyzny współrzędnych przez prostą; 2.rzut prostej na płaszczyznę współrzędnych
trace of matrix : ślad macierzy
trace of plane : ślad płaszczyzny
tractrix (l.mn. tractrices) : traktoria, trkatrysa
trajectory : linia, trajektoria
transcendence : przestępność
transcendence basis : baza przestępna
transcendence degree : stopień przestępny
transcendental : przestępny
transcendental equation : równanie przestępne
transcendental function : funkcja przestępna
transcendental number : liczba przestępna
transfinite : pozaskończony
transfinite cardinal number : liczba kardynalna pozaskończona
transfinite induction : indukcja pozaskończona
transfinite number : liczba pozaskończona
transform : transformata, trezultat przekształcenia, trnasformować, przekształcać
transformable function : funkcja przekształcalna
transformation : przekształcenie, transformacja, odwzorowanie
transformation group : grupa przekształceń
transformation of areas : przekształcenie obszarów
transformation of coordinates : przekształcenie współrzędnych
transgression : transgresja
transition curve : krzywa przejściowa
transitive : przechodni, tranzytywny
transitive group : grupa przechodnia, grupa tranzytywna
transitive relation : relacja przechodnia
transitivity : przechodniość, tranzytywność
trnaslation : przesunięcie równoległe, translacja
translation group : grupa przesunięć równoległych, grupa translacji
transportation capacitated problem : zagadnienie transportowe z pojemnościami
transpose : 1.przenosić na drugą stronę równości; 2.trnasponować
transpose of a matrix : macierz transponowana
transposition : 1.przeniesienie na drugą stronę równości; 2.transpozycja
transversal : linia poprzeczna, transwersalny
transverse axis : oś rzeczywista hiperboli
transverse section : przekrój poprzeczny
trapezium : 1.trapez; 2.trapezoid
trapezoid : trapezoid, trapez
trapezoidal rule for integration :
travelling salesman problem : problem komiwojażera
tree : drzewo (graf)
tree property : własność drzewa
trial function : funkcja próbna
triangle : trójkąt
triangle inequality : nierówność trójkąta
triangulate : triangulować
triangulation : triangulacja
trigonometric(al) : trygonometryczny
trigonometrical identity : tożsamość trygonometryczna
trigonometric equation : równanie trygonometryczne
trigonometric functions : funkcje trygonometryczne
trigonometric integral : całka z funkcji trygonometrycznej
trigonometric series : szereg trygonometryczny
trigonometry : trygonometria
trihedral : trójścienny
trihedron : trójścian
trinomial : trójmian, trójmienny, trzyskładnikowy
triple : trójka (liczb)
triple integral : całka podwójna
triple product of three vectors, triple scalar product : iloczyn mieszany trzech wektorów
trisection : trysekcja, podział na trzy części
trisection of an angle : trysekcja kąta
trivial : trywialny, oczywisty
trivialization : trywializacja
trivial solution : rozwiązanie trywialne
trivial vector : wektor zerowy
trochoid : trochoida
true statement : twierdzenie prawdziwe
truncated cone : stożek ścięty
truncated pyramid : ostrosłup ścięty
truncation error : błąd obcięcia, bład odrzucenia (dalszych cyfr lioczby)
truth : prawda, prawdziwość
truth table : matryca prawdziwości
N-tuple connected doamin : obszar N-spójny
turning point : punkt zwrotu
twinned distributions : rozkłady bliźniacze
twin primes : bliźniacze liczby pierwsze
twisted curve : krzywa skręcona, krzywa niepłaska
two-dimensional : dwuwymiarowy
two-dimensional geometry : geometria dwuwymiarowa, planimetria
two-dimensional integral : całka dwuwymiarowa
two-fold population : populacja dwurodzajowa
two-phase method : metoda dwóch faz
two-phase sampling : losowanie dwufazowe
two-plane method : metoda dwupłaszczyznowa
two-point form of the equation of a straight line : równanie prostej przechodzącej przez dane dwa punkty
two-sheet hyperboloid : hiperboloida dwupowłokowa
two-sided ideal : ideał dwustronny
two-sided surface : powierzchnia dwustronna
two-sided test : test dwustronny
two-tensor : tensor drugiego rzędu
two-valued logic : logika dwuwartościowa, logika klasyczna
two-valued variable : zmienna zero-jedynkowa, zmienna dwuwartościowa
type : 1.typ (powierzchni); 2.rząd (funkcji)
type 1 error : błąd pierwszego rodzaju
type 2 error : błąd drugiego rodzaju

U

ultrafilter : ultrafiltr, filtr maksymalny
ultrahyperbolic : ultrahiperboliczny
ultraproduct : ultraprodukt
umbilic, umbilical point : punkt umbilikalny, punkt kulisty
unadjusted sum square : nieporawiona suma kwadratów
unbiased : nieobciążony
unbiased error : błąd nieobiciążony
unbiased estimator : estimator nieobciążony
unbiased sample : próbka nieobciążona, próbka beztendencyjna
unbiased test : test nieobciążony
unconditional : bezwarunkowy
unconditional convergence : zbieżność bezwarunkowa (szeregu)
unconditional inequality : nierównośś zawsze prawdziwa
unconditional probability : prawdopodobieństwo bezwarunkowe
uncountable , uncountable inifinite : nieprzeliczalny
undecidability : nierozstrzygalność
undetermined system : układ nieokreślony
undetermined : nioekreślony
undetermined multipliers : mnożniki Lagrange′ (w teorii ekstremów warunkowych)
undirected graph : graf nieskierowany
uniform : jednostajny
uniform continuity : ciągłość jednostajna
uniform convergence : zbieżność jednostajna
uniform covering : pokrycie jednostajne
uniform distribution : rozkład jednostajny, rozkład prostokątny
uniformization : uniformizacja, ujednoznacznienie
uniformly : jednostajnie
uniformly convex space : przestrzeń jednostajnie wypukła
uniformly elliptic : jednostajnie eliptyczny
uniform space : przestrzeń jednostajna
uniform structure : struktura jednostajna
unilateral surface : powierzchnia jednostronna
unimodular group : grupa unimodularna
unimodulus matrix : macierz kwadratowa o wyznaczniku 1
union (of sets) : suma zbiorów
unique : jednoznaczny
unique existence : istnienie i jednoznaczność
uniqueness : jednoznaczność
unique solution : rozwiązanie jednoznaczne
unit : jedność, jednostka
unitary : jednostkowy, unitarny
unitary matrix : macierz unitarna
unitary operator : operator unitarny
unitary sampling : losowanie jednostkowe
unitary space : przestrzeń unitarna
unit circle : koło jednostkowe , dysk jednostkowy
unit element : element jednostkowy
unit matrix : macierz jednostkowa
unit segment : odcinek jednostkowy
unit vector : wektor jednostkowy, wersor
unity : jedność, jedynka, (liczba) jeden
unity element : element jednostkowy
univalence : jednolistność
univalent : jednolistny
univalent function : funkcja (analityczna) jednolistna
univariate distribution : rozkład jednowymiarowy
universal covering space : uniwersalna przestrzeń nakrywająca
universal fibration : rozwłóknienie uniwersalne
universal quantifier : kwantyfikator ogólny
universe : populacja generalna
unknown : niewiadoma , niewiadomy
unknown quantity : niewiadoma
unlielihood ratio : iloraz nieprawdopodobieństwo
unordered arrangement : kombinacja
unordered pair : para nieuporząkowana
unprovable : nieudowadnialny
unproved : nieudowodniony
unrestricted random sample : próbka losowa nieograniczona
unstable boundary condtions : 1.niestabilne warunki brzegowe; 2.warunki brzegowe dla pochodnych wyższego rzędu (w równaniach różniczkowych cząstkowych)
unsteady : niestacjonarny, nieustalony
unweighted mean : średnia ważona
upper bound : ograniczenie górne
upper half plane : półpłaszczyzna górna
upper limit : granica górna
upper quartile : kwartyl górny
upper semi-continuos : pół ciąg z góry
upper sum : suma górna (całki), suma Darboux
urn model : model urnowy

V

valence of a tensor : walencja tensora
valid digit : cyfra znacząca
valuation : 1.wartościowanie; 2.waluacja
valuation ring : pierścień waluacji
value : wartość, wielkość
value group : grupa wartości
value of a function : wartość funkcji
vanishing plane : płaszczyzna znikająca
vanishing point : punkt zniknięcia
variable : zmienna
variance : wariacja
variance analysis : analiza wariancyjna
variance - covariance matrix : macierz wariancji-kowariancji, macierz kowariancji
variance in a sample : wariancja w próbce
variance of distribution : wariancja rozkładu (zmiennej losowej)
variance of error : wariancja błędu
variance ratio : stosunek wariancji
variance ratio distribution : rozkład ilorazu wariancji
variance ratio test : test ilorazu wariancji
variate : zmienna losowa
variate difference method : metoda różnic zmiennych losowych
variate transformation : trnasformacja zmiennej losowej
variation : 1.wariacja; 2.wariowanie
variational : warioacyjny
variational calculus : rachunek wariacyjny
variation of parameter : wariacja parametru
variation problems with side condition : zagadnienia wariacyjne z warunkiem brzegowym
variety : rozmaitość
vector : wektor
vector algebra : algebra wektorowa
vector analysis : analiza wektorowa
vector bundle : wiązka wektorowa
vector equation (of a curve) : równanie wektorowe (krzywej)
vector product : iloczyn wektorowy
vector quantity : wielkość wektorowa
vector space : przestrzeń wektorowa, przestrzeń liniowa
vector sum : suma wektorowa, suma geometryczna
versed cosine : funkcja coversα = 1 - sinα
versed sine : funkcja versα = 1 - cosα
versor : wersor, wektor jednostkowy
versus : w zależności od … , w funkcji …
vertex (l.mn. vertices , vertexes) : wierzchołek
vertex angle : kąt przy wierzchołku
vertex equation of a conic : wierzchołkowe równanie krzywej stożkowej
vertex of a conic : wierzchołek krzywej stożkowej
vertex of a polygon : wierzchołek wielokąta
vertex of a quadratic : wierzchołek kwadryki
vertical angles : kąty wierzchołkowe
vertically opposite angles : kąty wierzchołkowe
vertical projection : rzut pionowy
vinculum : kreska nad wyrażeniem algebraicznym równoważna nawiasowi
void : pusty
Volterra equations : równania całkowe Volterry
volume : objętość
volume integral : całka objętościowa
volume measure : miara objętości
volume of revolution : objętość bryły obrotowej
volume of a solid : objętość bryły
vulgar fraction : ułamek zwykły

W

Wallis formulae : wzory Wallisa
Wallis product (formula) : wzór iloczynowy Wallisa
weak covergence : słaba zależność
weak law of large numbers : słabe prawo wielkich liczb
weakly compact cardinal : liczba kardynalna słabo zwarta
weak solution : rozwiązanie słabe
weak topology : słaba topologia
wedge : klin
Weierstrass majorant criterion : kryterium porównawcze Weierstrassa (zbieżności jednostajnej szeregów)
weighted average, weighted mean : średnia ważona
weight of topological space : waga przestrzeni topologicznej
weights of observation : wagi spostrzeżeń
well conditioned matrix : macierz dobrze uwarunkowana
well-ordered set : zbiór dobrze uporządkowany
well-posed problem : problem dobrze postawiony (w równaniach różniczkowych)
which was to be proved : co było do udowodnienia, co należało dowieść, c.n.d
wholeness : całkowitość
Wiener process : process Wienera, dyfuzyjny process przypadkowy
winding number of a curve with respect to the point : indeks krzywej względem punktu
within-laboratory variance : wariancja wewnątrzlaobroatoryjna
word problem : problem słów
wrapped distribution : rozkład zwinięty
Wronski : wyznacznik Wrońskiego, wrońskian

X

x-axis : oś odciętych

Y

y-axis : oś rzędnych

Z

Zariski topology : topologia Zariskiego
zero : zero
zero : zerować
zero-dimensional : zerowymiarowy
zero divisor : dzielnik zera
zeroize : zerować
zero matrix : macierz zerowa
zero of a function : miejsce zerowe funkcji, wartość zerowa funkcji
zero of a polynomial : zero wielomianu, pierwiastek wielomianu
zero-order tensor : tensor zerowego rzędu, skalar
zero point of coordinate system : początek układu współrzędnych
zero polynomial : wielomian zerowy
zero vector : wektor zerowy
zeta function : funkcja ζ Riemanna
zone of a sphere : 1.odcinek kulisty; 2.warstwa kulista
zone of one base : odcinek kulisty

DODATKI


plus; and; sign of addition
plus; dodać ; znak dodawania; znak sumy
positive
dodatni
minus; subtract; take away; sign of subtraction
minus; odjąć; znak odejmowania; znak różnicy
negative
ujemny
plus and minus
plus minus
approximately
w przybliżeniu
(is) multiplied by; times; multiplication sign
(jest) mnożony przez; razy; znak mnożenia znak iloczynu
when giving dimension
przy podawaniu wymiarów
(is) divided by; sign of division
(jest) dzielony przez; znak dzielenia; znak ilorazu; kreska ułamkowa
ratio sign; is to
znak stosunku; do
a is to b as c is to d; proportion
a do b jest równe c do c proporcja
square root f
pierwiastek kwadratowy; pierwiastek drugiego stopnia
cube root of
pierwiastek sześcienny; pierwiastek trzeciego stopnia
nth root of
pieriwastek n-tego stopnia
x squared
x kwadrat; x do drugiej (potęgi)
x cubed
x sześcian; x do trzeciej potęgi
x to the power four ; x to the fourth
x do czwartej (potęgi)
x to the power n; x to the nth
x do n-tej (potęgi); x do potęgi n
x divides y
x dzieli y; x jest dzielnikiem y
summation
suma
product
iloczyn , produkt
factorial 4
4 silnia
n factorial
sn silnia
parentheses
nawais okrągły
brackets
nawias kwadratowy
braces
nawias klamrowy
is equal to; equals
jest równy; równa się
is not equal to; does not equal
nie jest równy; nie równa sie
is approximately equal
jest w przybliżeniu równy
is equivalent to; is identical with
jest równoważny z ; jest identyczny z
is similar to
jest podobny do
is proportional to
jest proporcjonalny do
approaches
dąży do
definitional identity
równy z definicji
is less than
jest mniejszy niż
is less than or equal to
jest mniejszy lub równy; jest nie większy niż
is much less than
jest znacznie mniejszy niż
is more than;; is greater than
jest większy niż
is more than or equal to
jest większy lub równy; jest nie mniejszy niż
is much greater than
jest znacznie większy niż
end of proof, QED = quod erat demonstrandum
koniec dowodu; co należało dowieść
pi
pi
degree
stopień
minute
minuta
foot
stopa
second
sekunda
inch
cal
per cent
procent
infinity
nieskończoność
constant
constans
is an element of (a set); is a member of (a set)
jest elementem (zbioru); należy do zbioru
is not an element of (a set); is not a member of (a set)
nie jest elementem (zbioru); nie należy do (zbioru)
empty set
zbiór pusty
union (of sets)
suma (zbiorów)
intersection (of sets)
iloczyn (zbiorów); część wspólna (zbiorów); przecięcie (zbiorów)
is a subset of (a set); (a set) is contained in (a set)
jest podzbiorem (zbioru); zbiór jest zawarty (w zbiorze)
(a set) is not contained in (a set)
zbiór nie jest zawarty (w zbiorze)
complement of the set X
dopełnienie zbioru X
difference of sets X and Y
różnica zbiorów X i Y
Cartesian product
iloczyn kartezjański (zbiorów); produkt kartezjański
the set of all x with the property P
zbiór wszystkich x spełaniających warunek P; zbiór wszystkich x takich ,że P(x)
ordered set of elements x1, xn, … , xn
ciąg n-wyrazowy; n-tka uporządkowana
unordered set
zbiór n-elementowy
the set whose elements are ai, where i ∈ I
zbió elementów ai, gdzie i ∈ I
cardinal of the set
liczba kardynalna zbioru; moc zbioru
aleph-null; denumerable infinity
alef zero; przeliczalna nieskończoność; moc zbioru liczb naturalnych
power of continuum
continuum; moczbioru liczb rzeczywistych
sentences
zdania
propositonal function
funkcje zdaniowe; fromy zdaniowe
negation; not p
negacja; zaprzeczenie zdania; nie p; nieprawda ,że p
disjunction, p or q ; p,q or both
alternatywa zdań, p lub q
conjuction; p and q
koniunkcja zdań, p i q
implication; p implies q; if p then q
implikacja; wynikanie; z p wynika q; jeżeli p, to q
equivalence; p is equivalent to q; p if and only if q
równoważność zdań; p jst równoważne q; p wtedy i tylko wtedy, gdy q
necesseary and sufficient condition
warunek konieczny i dostateczny; warunke konieczny i wystarczający
universal quatifier; for all; for every
kwantyfiaktor ogólny; duży kwantyfiaktor dla każdego; dla dowolnego
existential quantifier; there is a ; there exists
kwantyfiaktor szczegółowy; mały kwantyfikator; kwantyfiaktor egzystencjalny; istnieje
function; mapping; trnasformation
funkcja; przekształcenie ; odwzorowanie
inverse mapping
przekształcenie odwrotne
composite function
złożenie funkcji; suprpozycja funkcji
functions of x
funkcjce jednej zmiennej x
maximum
maksimum
minimum
minimum
supremum; least upper bound
supremum; kres górny zbioru
infimum; greatest lower bound
infimum; kres dolny zbioru
b is the limir of f(x)as z approaches a
b jest granicą funkcji f(x) przy x dążącym do a
limit superior
limes superior; granica górna
limit inferior
limes inferior, grnica dolna
increment of x
przyrost x
differential of y
różniczka funkcji y
partial derivative of y with respect to x
pochodna cząstkowa funkcji y względem zmiennej x
differential coefficient of y with respect to x
pochodna funkcji y względem zmiennej x
differential coefficient of f with respect to x
pochodna funkcji f względem zmiennej x
second differential coefficient of y with respect to x
druga pochodna funkcji y względem zmiennej x
first derivative of x with repsect to time
pierwsza pochodna funkcji x(t) względem czasu
second derivative of x with repsect to time
druga pochodna funckji x(t) względem czasu
integral of
całka nieoznaczona
integral of, between limits a and b
całka oznaczona w przedziale (a,b)
line integral arround a closed path
całka po krzywej zamkniętej
expotential function (e = naperian log base)
e do (potęgi) x ; funkcja wykładnicza zmiennej x o podstawie e
natural logarithm; logarithm of x to the base e
logarytm naturalny; logarytm o podstawie e z x
logarithm of x to the base a
logarytm o podstawie a z x
absolute value of x
wartość bezwzględna liczby x
the integral part of x; the greatest integer not greater than x
całość z liczby x; największa liczba całkowita nei większa niżx
signum of x
signum x; znak liczby x
sine of x
sinus x
cosine of x
cosinus x
tangent of x
tangens x
cotangent of x
cotangens x
secant of x
secans x
cosecant of x
cosecans x
arc sine of x
arcus sinus x
arc cosine of x
arcus cosinus x
arc tangent of x
arcus tangens x
hyperbolic functions
funkcje hiperboliczne
binomial coefficient
symbol Newtona
square root of minus one
pierwiastek kwadratowy z minus jeden
complex conjugate
liczba zespolona sprzężona
real part
część rzeczywista liczby zespolonej
imaginary part
część urojona liczby zespolonej
Euclidean n-space
przestrzeń euklidesowa n-wymiarowa
metric, disatance between points p and q
metryka, odległość punktów A i B
norm of a vector
norma wektora x
length of line from A to B
długość odcinka AB
vector product
iloczyn wektorowy
scalar product
iloczyn skalarny
determinant of the matrix A
wyznacznik macierzy A kwadrstowej
angle
kąt
right angle
kąt prosty
triangle
tójkąt
is parallel to
jest równoległy do
is perpedicular to
jest prostopadły do
expectation of X; expected value of the random variable X
wartość oczekiwana zmiennej losowej X
variance
wariancja zmiennej losowej X