IDIOMY ANGIELSKIE | IDIOMY NIEMIECKIE | STRONA GŁÓWNA

0001. Ani Słowa [nie mów nic nikomu (zobowiązujący kogoś do zachowania dyskrecji)] : NOT A WORD
0002. Anioł nie chłopak / dziewczyna [dziecko mające same zalety] : ANGEL OF A BOY/GIRL
0003. Anioł Stróż [oddany opiekun] : GUARDIAN ANGEL
0004. Apetyt rośnie w miarę jedzenia [im więcej się ma , tym więcej się chce] : APPETITE COMES WITH EATING
0005. Bać się / lękać się własnego cienia [być nadmiernie bojaźliwym, ostrożnym] : BE AFRAID OF ONE′S OWN SHADOW
0006. Bawić się w kotka i myszkę [zwodzić kogoś] : PLAY CAT AND MOUSE
0007. Bez drgnienia/zmrużenia powieki/powiek oka; Bez mrugnięcia powieką [bez wahania] : WITHOUT BATTING AN EYELID
0008. Bez kondycji [w złej formie fizycznej] : OUT OF CONDITION
0009. Bez tchu[dusząc się z braku powietrza, wyczerpania] : OUT OF BREATH
0010. Bezpieczne/gładkie/miękkie lądowanie [łagodne dotknięcie ziemi] : SAFE/SMOOTH/SOFT LANDING
0011. Białe noce [noce na obszarach położonych blisko kół polarnych] : WHITE NIGHTS
0012. Biały jak śnieg; Śnieżnobiały [bardzo biały, koloru śniegu] : (AS) WHITE AS SNOW; SNOW-WHITE; SNOWY-WHITE
0013. Bić/kopać leżącego [znęcać się nad kimś , kto już jest w trudnej sytuacji] : KICK SOMEBODY WHEN HE IS DOWN
0014. Bić/tłuc/walić głową o/w mur/ścianę [czynić, ponawiać beznadziejne wyniki w jakiejś sprawie] : BEAT/BANG ONE′S HEAD AGAINST A BRICK WALL/THE WALL
0015. Biedny jak mysz kościelna [bardzo biedny] : (AS) POOR AS A CHURCH MOUSE
0016. Bieżąca woda [woda wypływająca z kranu] : RUNNING WATER
0017. Blady jak kreda [bardzo blady] : (AS) WHITE AS CHALK
0018. Blady jak śmierć [bardzo blady] : (AS) PALE AS DEATH
0019. Blady/biały jak płótno [bardzo blady] : (AS) WHITE AS A SHEET
0020. Bliski sercu/czyjemuś sercu [drogi, kochany/komuś drogi; kochany] : NEAR (TO)/CLOSE TO ONE′S/SOMEBODY′S HEART
0021. Bliski / daleki krewny [człowiek blisko/daleko skoligacony z kimś] : NEAR or CLOSE/DISTANT RELATIVE
0022. Bocznymi / tylnymi drzwiami [nielegalnie, sposobem, potajemnie] : BY THE BACK / SIDE DOOR
0023. Bogaty/duży /szeroki wybór [rozległy asortyment] : RICH/LARGE/WIDE CHOICE/SELECTION
0024. Bomba zegarowa [1.bomba z nastawionym mechanizmem zapłonowym; 2.coś lub ktoś mogący w każdej chwili spowodować niebezpieczną sytuację : TIME BOMB
0025. Boże Wszechmogący! [wykrzyknienie wyrażające zdziwienie, przestrach, dezaprobatę] : GOD ALMIGHTY!
0026. Bóg (jeden/jedyny) wie (kto/gdzie/dlaczego) [nie wiadomo] : GOD ALONE/ONLY KNOWS (WHO/WHERE/WHY)
0027. Brać czyjąś stronę [popierać lub bronić kogoś] : TAKE SOMEBODY′S SIDE
028. Brać kogoś na bok / stronę [odciągnąć kogoś od innych w celu przeprowadzenia poufnej rozmowy] : TAKE SOMEBODY TO ONE SIDE
0029. Brać kogoś pod swoje skrzydła [otaczać kogoś opieką, ochraniać kogoś] : TAKE SOMEBODY UNDER ONE′S WING(S)
0030. Brać udział w czymś [uczestniczyć w czymś] : TAKE PART IN SOMETHING
0031. Bronić kogoś/czegoś zębami i pazurami; walczyć (o coś) zębami i pazurami [bronić kogoś, walczyć o coś zaciekle, z pasją] : DEFEND SOMEBODY/SOMETHING (WITH) TOOTH AND NAIL/CLAW; FIGHT (FOR SOMETHING) (WITH) TOOTH AND NAIL/CLAW
0032. Brudna robota [1.brudząca praca fizyczna, ciężka i źle płatna]; 2.działanie nieuczciwe, niezgodne z prawem : DIRTY WORK
0033. Brudzić sobie ręce [popełniać czyn niegodny, niezgodny z prawem] : DIRTY / SOIL ONE′S HANDS
0034. Brzmieć prawdziwie [wydawać się wiarygodnym] : SOUND TRUE
0035. Brzydka jak czarownica [bardzo brzydka (w odniesieniu do kobiety) ] : (AS) UGLY AS A WITCH
0036. Brzydkie kaczątko [ktoś niezmiernie brzydki, kto z czasem może zmienić się w atrakcyjną osobę] : UGLY DUCKLING
0037. Burza w szklance wody [awantura z błahego powodu] : A STORM IN A TEACUP
0038. Być bastionem czegoś [być niewzruszoną podstawą czegoś] : BE THE BASTION OF SOMETHING
0039. Być chińszczyzną dla kogoś [być niezrozumiałym dla kogoś] : BE ALL GREEK TO SOMEBODY
0040. Być cieniem samego/dawnego siebie [zmienić się bardzo; zmizernieć] : BE A SHADOW OF ONE′S OWN; REAL/FORMER ; OLD SELF
0041. Być czyjąś dumą [być czyjąć chlubą, powodem do szczycenia się] : BE SOMEBODY′S PRIDE; BE THE PRIDE OF SOMEBODY
0042. Być czyjąś prawą ręką [być czyimś najbliższym, najbardziej zaufanym współpracownikiem] : BE SOMEBODY′S RIGHT HAND
0043. Być dalekim od tego, żeby coś zrobić [fraza wyrażająca brak ochoty lub możliwości wykonania czegoś] : BE FAR FROM DOING SOMETHING
0044. Być duszą czegoś [być inspiratorem siłą napędową czegoś] : BE THE VERY SOUL OF SOMETHING; BE THE LIFE AND SOUL OF SOMETHING
0045. Być filarem/podporą czegoś [być bardzo ważnym i aktywnym członkiem grupy, organizacji ] : BE A /THE PILLAR OF SOMETHING
0046. Być głuchym na coś [nie przyjmować czegoś do wiadomości ] : TURN A DEAF EAR TO SOMETHING; BE DEAF TO SOMETHING
0047. Być gruboskórnym [być niewrażliwym, pozostawać obojętnym na obelgi, krytykę] : BE THICK-SKINNED; HAVE A THICK SKIN
0048. Być jak dziecko (w sprawach czegoś) [być naiwnym, infantylnym (w niektórych sprawach] : BE A CHILD (IN SOMETHING)
0049. Być jedną nogą w grobie; być jedną nogą na drugim świecie [być bliskim śmierci, u progu śmierci : HAVE ONE FOOT IN THE GRAVE
0050. Być kimś [być osobą ważną, dużo znaczącą, sławną] : BE SOMEBODY/SOMEONE
0051. Być mózgiem czegoś [być pomysłodawcą i osobą kontrolującą wykonanie czegoś] : BE THE BRAIN OF SOMETHING
0052. Być na czyjejś czarnej liście; być u kogoś na czarnej liście [nie cieszyć się czyjąś sympatią; mieć u kogoś złą opinię] : BE IN SOMEBODY BLACK BOOKS
0053. Być na nogach [1.pozostawać w pozycji stojącej; 2.być w ruchu : BE ON ONE′S FEET
0054. Być na ścieżce wojennej / wejść lub wstąpić na ścieżkę wojenną [złościć się, prowadzić wojnę (z kimś) : BE /GO ON THE WARPATH
0055. Być narzędziem w czyichś rękach [być biernym wykonawcą czyjejś woli] : BE A TOOL IN SOMEBODY′S HANDS
0056. Być niewolnikiem czegoś [być całkowicie uzależnionym od czegoś] : BE A SLAVE TO SOMETHING
0057 .Być (niezmiernie/wielce) zobowiązanym komuś za coś [być komuś wdzięcznym za coś] : BE (MUCH) OBLIGED TO SOMEBODY FOR SOMETHING
0058. Być nikim [być człowiekiem nic nie znaczącym I bez jakichkolwiek wpływów] : BE A NOBODY
0059. Być odciętym (od świata) [znajdować się w miejscu odosobnionym, pozbawionym środków łączności, komunikacji] : BE CUT OFF (FROPM THE REST OF THE WORLD)
0060. Być okazem zdrowia; wyglądać jak okaz zdrowia [być przykładem doskonałego zdrowia] : BE/LOOK THE (VERY) PICTURE OF HEALTH
0061. Być otwatym n sugestie/nowe rozwiązania [być przychylnym nowym propozycjom] : BE OPEN TO SUGGESTIONS / NEW SOLUTIONS
0062. Być panem czegoś [mieć władzę, panować nad czymś] : BE MASTER OF SOMETHING
0063. Być panem samego siebie [być całkowicie niezależnym] : BE ONE′S OWN MASTER
0064. Być po czyjejś stronie [popierać kogoś, solidaryzować się kimś] : BE ON SOMEBODY′S SIDE
0065. Być pochłoniętym/zaabsorbowany czymś [skupić całą swoją uwagę na czymś] : BE APSORBED IN SOMETHING
0066. Być ponad coś [przerastać coś, nie angażować się w coś emocjonalnie] : BE ABOVE SOMETHING
0067. Być przypartym do muru/ściany [być w położeniu bez wyjścia] : HAVE ONE′S BACK TO /AGAINST THE WALL
0068. Być sobą [nie naśladować nikogo] : BE ONESELF
0069. Być ślepo posłusznym [słuchać kogoś całkowicie, bez zastrzeżeń] : BLINDLY OBEY; BE BLINDLY OBEDIENT
0070. Być twardym dla kogoś [traktować kogoś w sposób nieprzyjemny, surowo] : BE HARD ON SOMEBODY
0071. Być ukoronowaniem czegoś [być (czyimś) najwyższym osiągnięciem w jakiejś dziedzinie : BE THE CROWNING OF SOMETHING
0072. Być w biegu/na chodzie/na nogach [być bardzo zajętym; być w ruchu] : BE ON THE GO
0073. Być w błędzie [mylić się] : BE IN ERROR
0074. Być w czynnej służbie [odbywać służbę wojskową, zawodową lub zasadniczą] : BE ON ACTIVE SERVICE
0075. Być w swoim żywiole [czuć się wspaniale w jakimś otoczeniu, w jakiejś działalności] : BE IN ONE′S ELEMENT
0076. Być z kimś duchem [być z kimś myslą, choć nieobecnym ciałem] : BE WITH SOMEBODYIN SPIRIT
0077. Być z kimś na noże [być z kimś w bardzo złych ,wrogich stosunkach] : BE AT DAGGERS (DRAWN) WITH SOMEBODY
0078. Być znowu sobą [wrócić do formy] : BE ONESELF AGAIN
0079. Być / leżeć w czyjejś naturze [być w czyimś usposobieniu] : BE / LIE IN SOMEBODY&rime;S NATURE
0080. (Być/pozostawać) w czyimś cieniu [grać drugoplanową rolę w porównaniu z kimś] : (BE/REMAIN) IN SOMEBODY′S SHADOW / IN THE SHADOW OF SOMEBODY
0081. Być / pozostawać ślepym na coś [być na coś obojętnym, nie zwracać na coś uwagi] : BE / REMAIN BLIND TO SOMETHING
0082. Być /pozostawać u steru (czegoś) [kierować czymś, być odpowiedzialnym za coś] : BE / REMAIN AT THE HEL (OF SOMETHING)
0083. Być/stać się dla kogoś ciężarem [zawadzać komuś, stanowić dla kogoś kłopot] : BE/BECOME A BURDEN TO SOMEBODY
0084. Być/stać /znaleźć się na rozdrożu [być w sytuacji wymagającej podjęcia ważnej decyzji mającej wpływ na czyjąś przyszłość] : BE/STAND AT A/THE CROSSROADS
0085. Być/znajdować się na czarnej liście, czyjejś czarnej liście [być na liście osób niebezpiecznych, podejrzanych, źle widzianych] : BE ON A/THE BLACK LIST / SOMEBODY′S BALCK LIST
0086. Być /znajdować się na szczycie/na (samym) dole drabiny społecznej/organizacyjnej [dojść do najwyższego możliwego miejsca w jakiejś hierarchii / być najniżej w jakiejś hierarchii : BE AT THE TOP/BOTTOM OF THE (SOCIAL/ORGANIZATIONAL) LADDER
0087. Być/znajdować się w czyichś rękach [znajdować się w czyimś posiadaniu] : BE IN SOMEBODY′S HANDS/IN THE HANDS OF SOMEBODY
0088. Być /znajdować się w granicach możliwości [być możliwym] : BE WITHIN THE BOUNDS OF POSSIBILITY
0089. Być / znajdować się w ruchu [(po)ruszać się] : BE IN MOTION
0090. Być /znajdować się /leżeć / spoczywać w czyichś rękach [zależeć od kogoś] : BE/LIE IN SOMEBODY′S HANDS
0091. Być /znaleźć się na tapecie [być tematem rozmowy, dyskusji] : BE/COME ON THE TAPIS
0092. Być/znaleźć się pod o(b)strzałem [1.znaleźć się na linii ognia; 2.być ostro krytykowanym] : COME UNDER FIRE
0093. Być / zostać powołanym do służby wojskowej ,służby w wojsku; być/zostać powołanym/wezwanym do wojska [otrzymać nakaz odbycia służby w siłach zbrojnych] : BE CALLED UP FOR MILITARY SERVICE; BECALLED UP INTO THE ARMY
0094. Cała naprzód [jak można najszybciej] : FULL (SPEED) AHEAD
0095. Cel sam w sobie [przedsięwzięcie nie służące nikomu ani niczemu] : AN END ITSELF
0096. Cel uświęca środki [nawet zły sposób postępowania jest usprawiedliwiony] : THE END JUSTIFIES THE MEANS
0097. Centrum uwagi / zainteresowania [przedmiot ogólnego zaciekawienia] : THE CENTER OF ATTENTION/INTEREST
0098. Chleb I igrzyska [darmowe jedzenie i rozrywka] : BREAD AND CIRCUSES
0099. Chłopiec do bicia [kozioł ofiarny] : WHIPPNG BOY
0100. Chodząca encyklopedia [osoba wszystko wiedząca] : A WALKING ENCYCLOPEDIA
0101. Chodzący przykład czegoś [uosobienie czegoś] : A WALKING EXAMPLE OF SOMETHING
0102. Chodzić jak kaczka [iść, kołysząc się z boku na bok] : WALK LIKE A DUCK
0103. Chodzić własnymi ścieżkami [być indywidualistą] : FOLLOW ONE′S OWN PATHS
0104. Chodzić z głową w chmurach [żyć w świecie marzeń] : HAVE ONE′S HEAD IN THE CLOUDS
0105. Chodzić z kimś [być czyjąś sympatią] : GO (STEADY) WITH SOMEBODY
0106. Chodzić za kimś jak cień [nie odstępować kogoś ani na krok] : KEEP TO SOMEBODY LIKE A SHADOW; SHADOW SOMEBODY
0107. Chodzić/stąpać twardo/mocno /pewnie po ziemi [być realistą] : HAVE/KEEP ONE′S FEET (PLANTED/SET) (FIRMLY) ON THE GROUND
0108. Chować głowę w piasek [unikać czegoś, nie chcieć stawiać czoła rzeczywistości] : HID E/BURY ONE′S HEAD IN THE SAND
0109. Chować, kryć coś /światło pod korcem [ukrywać , trzymać coś w tajemnicy] : HIDE SOMETHING/ONE′S LIGHT UNDER A BUSHEL
0110. Chwila nieuwagi [moment dekoncentracji] : AN UNGUARDED MOMENT
0111. Chwycić za broń [podjąć walkę z bronią w ręku] : TAKE UP ARMS
0112. Chwycić /wziąć byka za rogi [zabrać się śmiało do wykonania trudnego zadania] : TAKE THE BULL BY THE HORNS
0113. Chwyt zawodowy [tajemnica zawodowa, tajniki rzemiosła] : TRICK OF THE TRADE
0114. Ciągle/wciąż śpiewać tę samą piosenkę/tę samą melodię/na tę samą nutę [mówić , powtarzać stale to samo] : ALWAYS SING THE SAME SONG/TUNE
0115. Cicho jak mysz [bardzo spokojnie; w bezruchu] : QUIET / STILL AS A MOUSE
0116. Cienko śpiewać [pokornieć, spuszczać z tonu] : SING SMALL
0117. Ciężką /twardą /żelazną ręką [w sposób bezwzględny i niedopuszczający sprzeciwu] : WITH A HEAVY/FIRM/IRON HAND
0118. Ciężki los [wielkie nieszczęście, strata] : HEAVY BLOW
0119. Cisza przed burzą [napięta sytuacja poprzedzająca jakieś gwałtowne, przykre wydarzenie] : CALM BEFORE THE STORM
0120. Co było pierwsze/najpierw jaj(k)o czy kura? [co pojawiło się najpierw? co z czego wynika?] : WHICH CAME FIRST, THE CHICKEN OR THE EGG?
0121. Co cię gryzie? [co ci doskwiera? czym się martwisz? : WHAT′S EATING YOU?
0122. Co dwie głowy to nie jedna [łatwiej jest rozwiązać problem, zasięgających rady innych, aniżeli robić to w pojedynkę] : TWO HEADS ARE BETTER THAN ONE
0123. Co kraj to obyczaj [ludzie różnych narodowości mają różne sposoby postępowania w danych okolicznościach] : EVERY COUNTRY HAS ITS CUSTOMS
0124. Co ma wisieć nie utonie [są ludzie , którzy mają szczęście w każdej sytuacji] : HE THAT IS BORN TO BE HANGED SHALL NEVER BE DROWNED
0125. Co ty powiesz!; Nie mów! [zwrot wyrażający zdziwienie] : YOU DON′T SAY!
0126. Co za pytanie! [wyrażenie zdumienia w odpowiedzi na pytanie o rzecz oczywistą] : WHAT A QUESTION! ; WHAT KIND OF (A) QUESTION IS THAT!
0127. Cofnąć wskazówki zegara [powrócić do przeszłości, powrócić do starego] : TURN/PUT THE CLOCK BACK
0128. Coś jest błogosławieństwem/przekleństwem [coś jest dobrodziejstwem losu / nieprzychylnością losu : SOMETHING IS A BLESSING / CURSE
0129. Coś kogoś nigdzie / do niczego nie doprowadzi ; coś do niczego nie prowadzi [pomimo usiłowań coś (komuś) ie daje szans na zrealizowanie celu bez zmiany drogi działania] : SOMETHING IS GETTING (SOMEBODY) NOWHERE
0130. Coś komuś więźnie w gardle; coś komuś nie chce. Nie może przejść przez gardło [ktoś nie może wydobyć głosu, wypowiedzieć słowa] : SOMETHING STICKS / GETS STUCK IN SOMEBODY′S THROAT
0131. Coś mówi mi ,że … [mam przeczucie ,że…] : SOMETHING TELLS ME (THAT)…
0132. Coś mówi samo za siebie [cos jest oczywiste i nie wymaga wyjaśnień] : SOMETHING SPEAKS FOR ITSELF
0133. Coś nie może / nie powinno wyjść poza te cztery ściany [coś powinno zostać zachowane w tajemnicy] : SOMETHING MUSTNℙT / SHOULDN′T GO BEYOND THESE FOUR WALLS
0134. Coś wchodzi / wpada jednym uchem, a wychodzi/wypada drugim : SOMETHING GOES IN ONE EAR AND OUT THE OTHER
0135. Coś wylewa się komuś uszami [ktoś ma dość słuchania czegoś] : SOMETHING COMES OUT OF SOMEBODY EARS
0136. Czarna owca [odszczepieniec, wyrzutek] : BLACK SHEEP
0137. Czarne myśli [złe, ponure myśli] : DARK THOUGHTS
0138. Czarno na białym [(wyraźnie) na piśmie] : IN BLACK AND WHITE
0139. Czarny jak noc [bardzo ciemny, kruczoczarny] : (AS) BLACK AS NIGHT
0140. Czarny jak smoła [bardzo czarny] : (AS) BLACK AS PITCH; PITCH-BLACK
0141. Czarny jak węgiel [bardzo czarny] : (AS) BLACK AS COAL
0142. Czarny kontynent [Afryka] : THE DARK CONTINENT
0143. Czarny koń [ktoś niedoceniany; mający ukryte zalety] : DARK HORSE
0144. Czarny rynek [nielegalny handel towarami, walutą…] : THE BLACK MARKET
0145. Czarodziejska różdżka [pałeczka o magicznej mocy] : MAGIC WAND
0146. Czas jest najlepszym lekarzem [z upływem czasu ból, smutek itd zmniejsza się lub znika] : TIME IS A GREAT HEALER
0147. Czcić / modlić się do złotego cielca [uznawać tylko pieniądze] : WORSHIP THE GOLDEN CALF
0148. Czego oko nie widzi, tego sercu nie żal [nie pożąda, nie żałuje się rzeczy ,których się nie zna lub są poza zasięgiem wzroku] : WHAT THE EYE DOESN′T SEE, THE HEART DOESN′T GRIEVE OVER / FOR
0149. Czekać na swoją kolej [zająć miejsce w kolejce w oczekiwaniu na coś] : WAIT ONE′S TURN
0150. Czemu zawdzięczamy ten zaszczyt/tę niespodziankę/ to spotkanie? [zwrot wyrażający zadowolenie] : TO WHAT DO I OWE THIS HONOUR/SURPRISE/MEETING?
0151. Człowiek słowny [człowiek solidny, dotrzymujący słowa] : A MAN OF HIS WORD / A WOMAN OF HER WORD
0152. Człowiek światowy; Światowiec [człowiek bywały, obyły] : A MAN OF THE WORLD
0153. Człowiek uczy się przez całe życie [poprzez życiowe doświadczenie, człowiek staje się mądrzejszy] : YOU LIVE AND LEARN
0154. Czuć coś w kościach [mieć przeczucie] : FEEL / KNOW SOMETHING IN ONE′S BONES
0155. Czuć się jak nowo narodzony [czuć się rześko i zdrowo] : FEEL LIKE A NEW-BORN BABY
0156. Czuć się jak ryba wyjęta z wody / jak ryba bez wody [czuć się źle, nieswojo w obcym otoczeniu] : FELL LIKE FISH OUT OF WATER
0157. Czuć się jak u siebie w domu [czuć się swobodnie, swojsko] : FEEL AT HOME
0158. Czuć się zobligowanym do (zrobienia) czegoś [czuć się zobowiązanym do czegoś] : FEEL OBLIGATED / OBLIGATED TO DO SOMETHING
0159. Czy ja dobrze widzę? [oczom nie wierzę, to rzeczywiście prawda?] : AM I SEEING WELL?
0160. (Czyjaś) druga natura [przyzwyczajenie, nawyk] : SECOND NATURE (FOR/TO SOMEBODY); SOMEBODY′S SECOND NATURE
0161. Czyjaś gwiazda wschodzi [ktoś zaczyna być sławny, ważny] : SOMEBODY′S STAR IS IN THE ASCNEDNANT/ASCENDENT
0162. Czyjaś karta atutowa [czyjaś największa szansa; czyjś najmocniejszy argument] : SOMEBODY′S TRUMP CARD
0163. Czyjeś gierki [czyjeś podstępne zachowanie] : SOMEBODY′S LITTLE GAME(S)
0164. Czyjeś / czegoś dni są policzone [ktoś jest bliski śmierci/ coś zbliża się ku końcowi : SOMEBODY′S / SOMETHING′S DAYS ARE NUMBERED
0165. Czynić cuda; dokonywać cudów [osiągać rzeczy niezwykłe; być bardzo skutecznym] : DO / PERFORM MIRACLES; WORK WONDERS / MIRACLES
0166. Czyste sumienie [spokój wewnętrzny płynący z przekonania ,że jest się bez winy] : A CLEAR CONSCIENCE
0167. Czysty przypadek; czysty zbieg okoliczności [zupełnie nieoczekiwanie, niespodziewane zdarzenie] : PURE COINCIDENCE
0168. Czytać pomiędzy wierszami [domyślać się ukrytych aluzji] : READ BETWEEN THE LINES
0169. Czytać w czyichś myślach [odgadywać ,znać czyjeś myśli] : READ SOMEBODY′S MIND/THOUGHTS
0170. Czytać w kimś jak w otwartej książce / księdze [znać kogoś na wylot] : READ SOMEBODY LIKE A BOOK
0171. Dach świata [nazwa odnosząca się do Pamiru, a obecnie także do Tybetu w Himalajach] : THE ROOF OF THE WORLD
0172. Dać komuś do zrozumienia ,że … [powiedzieć coś komuś w sposób pośredni, nie wprost] : GIVE SOMEBODY TO UNDERSTAND THAT ….
0173. Dać komuś lekcję [złajać kogoś, dać komuś nauczkę] : TEACH SOMEBODY A LESSON
0174. Dać komuś słowo (honoru) [złożyć komuś obietnicę] : GIVE SOMEBODY ONE′S WORD (OF HONOUR)
0175. Dać komuś szansę [umożliwić komuś coś] : GIVE SOMEBODY A CHANCE
0176. Dać komuś wolną rękę [dać komuś całkowitą swobodę podejmowania decyzji] : GIVE SOMEBODY A FREE HAND
0177. Dać / Oddać życie za kogoś/ coś [umrzeć za kogoś / coś] : GIVE ONE′S LIFE FOR SOMEBODY/SOMETHING
0178. (Dany) od Boga [nie pochodzący od ludzi, tylko będący darem siły wyższej] : GOD-GIVEN
0179. Darowanemu koniowi w zęby się nie patrzy [nie należy krytykować otrzymanego prezentu] : DON′T LOOK A GIFT HORSE IN THE MOUTH
0180. Dawać ujście / upust czemuś [rozładować cos, np. emocje] : GIVE VENT TO SOMETHING
0181. Deptać komuś po piętach [iść za kimś blisko, krok w krok] : TREAD ON SOMEBODY′S HEELS
0182.(Deszcz) leje jak z cebra [pada ulewny deszcz] : IT′S POURING / RAINING BUCKETS; RAIN IS BUCKETING DOWN/FALLING IN BUCKET-LOADS
0183. Dla odmiany [dla urozmaicenia] : FOR A CHANGE
0184. Dla zabawy [nie na serio] : FOR FUN
0185. Długi . wysoki jak tyka [bardzo wysoki i chudy] : (AS) TALL AS A BEANPOLE
0186. Dniem i nocą; (Całymi) dniami i nocami; dzień i noc [24 godziny na dobę , cały czas] : NIGHT AND DAY
0187. Do pewnego stopnia [częściowo, trochę] : TO A (CERTAIN) DEGREE
0188. Dobrze komuś robić [mieć dodatni wpływ na kogoś; wychodzić komuś na zdrowie] : DO SOMEBODY GOOD
0189. Dobrze przemyślany [logiczny i dobrze zaplanowany] : WELL THOUGHT-OUT
0190. Dobrze rozegrać partię [dokonać właściwych posunięć] : PLAY ONE′S CARDS RIGHT
0191. Dobrze/łatwo ci /wam się śmiać [dla mnie ta sytuacja nie jest wesoła, ale bardzo przykra] : IT′S O.K. /EASY FOR YOU TO LAUGH/SMILE
0192. Dodawać komuś skrzydeł [zachęcać ,ponaglać kogoś do działania] : LEND SOMEBODY WINGS
0193. Dojść do czyichś uszu [zostać usłyszanym] : COME TO SOMEBODY′S EARS
0194. Dojść do porozumienia [zgodzić się , zawrzeć umowę] : COME TO AN UNDERSTANDING
0195. Dojść do władzy [zacząć sprawować rządy (nad kimś) : COME (IN)TO POWER
0196. (Dokładnie) wydoić kogoś [wykorzystać kogoś finansowo] : MILK SOMEBODY (DRY)
0197. Dolewać oliwy do ognia [podsycać czyjąś złość, pogarszać sytuację] : ADD FUEL TO THE FIRE /FLAME(S); POUR OIL ON THE FLAMES; POUR FRESH OIL ON TO THE FIRE
0198. Domagać się / żądać czyjejś głowy [żądać by ktoś poniósł odpowiedzialność za coś] : DEMAND / WANT SOMEBODY′S HEAD
0199. Dostać coś w swojej ręce [zdobyć coś] : GET ONE′S HANDS ON SOMETHING
0200. Dostać kogoś w swoje ręce [dopaść kogoś] : GET ONE′S HANDS ON SOMEBODY
0201. Dostać się / wpaść w czyjeś ręce [zostać ujętym przez kogoś; stać się czyjąś własnością] : FALL INTO SOMEBODY′S HANDS
0202. Dostrzegać/widzieć zabawną stronę czegoś [znajdować pozytywne,. Śmieszna aspekty sytuacji przykrej] : SEE THE FUNNY SIDE OF SOMETHING
0203. Dość powiedzieć ,że [wystarczy powiedzieć ,że…] : SUFFICE IT TO SAY (THAT)
0204. Dotrzymać słowa , obietnicy [wywiązać się z przyrzeczenia] : KEEP ONE′S WORD / PROMISE
0205. Dotrzymywać komuś towarzystwa [być przy kimś obecnym] : KEEP SOMEBODY COMPANY
0206. Drabina społeczna [hierarchia w danym społeczeństwie] : THE SOCIAL LADDER
0207. Drakońskie metody / środki prawa [surowe, bezwzględne sposoby, przepisy] : DRACONIAN METHODS / MEASURES / LAWS
0208. Droga do serca mężczyzny wiedzie przez żołądek; przez żołądek do serca [można podbić serce (mężczyzny) poprzez podawanie jej smacznych potraw : THE WAY TO A MAN′S HEART IS THROUGH / VIA HIS STOMACH
0209 Drogi czyjemuś sercu [kochany przez kogoś i ważny dla kogoś] : DEAR TO SOMEBODY′S HEART
0210. Druga strona medalu [przeciwny punkt widzenia] : THE OTHER SIDE OF THE COIN
0211. Drżeć na samą myśl [lękać się czegoś tak bardzo, że nawet myślenie o tym przyprawia ciało o drżenie] : SHUDDER AT THE (VERY) THOUGHT
0212. Drżeć z zimna [trząść się z powodu niskiej temperatury] : SHIVER WITH COLD
0213. Drżeć / trząść się ze strachu [bać się tka bardzo ,że aż nie móc opanowania drżenia] : SHAKE / TREMBLE WITH FEAR
0214. Drżeć/trząść się jak galareta/listek/liść osiki : SHAKE LIKE A JELLY / LEAF
0215. Dumny jak paw [bardzo dumny; nadęty] : (AS) PROUD AS A PEACOCK
0216. Dusić się ze śmiechu [śmiać się gwałtownie] : CHOKE WITH LAUGHTER
0217. Duszą i ciałem [całkowicie] : BODY AND SOUL
0218. Dwa razy pomyśleć, zanim się coś zrobi [dokładnie rozważyć skutki czynu przed przystąpieniem do działania] : THINK TWICE BEFORE DOING SOMETHING
0219. Dwie strony (tego samego) medalu [dwa aspekty tej samej sprawy] : TWO SIDES OF THE SAME COIN
0220. Dwulicowy [obłudny, fałszywy] : TWO-FACED
0221. Działać jak balsam (na kogoś/coś) [przynosić ulgę, ukojenie (komuś, czemuś) : ACT AS A BALM (TO SOMEBODY / SMOETHING)
0222. Działać na kogoś jak (czerwona) płachta na byka [drażnić kogoś, doprowadzać kogoś do gniewu] : BE /ACT LIKE A READ RAG TO A BULL
0223. Dziecinna igraszka [coś nieskomplikowanego] : CHILD′S PLAY
0224. Dziel i rządź [siej niezgodę, byś mógł łatwiej rządzić] : DIVIDE AND RULE
0225. Dzień po dniu; dzień za dniem; dzień w dzień [codziennie, regularnie przez dłuższy czas] : DAY AFTER DAY ; DAY IN DAY OUT
0226. Dzięki czemuś [wskutek ,za sprawą czegoś] THANKS TO SOMETHING
0227. Dziękować swojej szczęśliwej gwieździe [być wdzięcznym losowi za powodzenie] : THANK ONE′S LUCKY STARS
0228. Dzwonić na alarm [dramatycznie informować o zbliżającym się niebezpieczeństwie] : SOUND THE ALARM
0229. Dźwigać swój krzyż [cierpliwie znosić udrękę] : BEAR/CARRY THE ONE′S CROSS
0230. Efekt domina [seria wydarzeń gdzie jedno wywołuje drugie] : DOMINO EFFECT
0231. Fakt bezsporny [zjawisko oczywiste, niekontrowersyjne] : INDISPUTABLE / UNDISPUTED FACT
0232. Fala upałów [okres skwarnej pogody] : HEAT WAVE
0233. Fałszywy alarm [niepotrzebnie wywołany niepokój] : FALSE ALARM
0234. Fałszywy prorok [ktoś, czyje słowa się nie sprawdzają] : FALSE PROPHET
0235. Fałszywy ruch/krok [nierozważne posunięcie grożące nieprzyjemnymi konsekwencjami] : FALSE MOVE
0236. Fortuna kołem się toczy [powodzenie i niepowodzenie są zmienne] : LUCK GOES IN CYCLES
0237. Fortuna uśmiechnęła się do kogoś [los zaczął komuś sprzyjać] : FORTUNE HAS SMILED ON SOMEBODY
0238. Gadać / mówić jak do ściany [mówić do kogoś na próżno] : TALK TO A BRICK WALL
0239. Gdyby spojrzenie mogło zabijać [zwrot odnoszący się do czyjegoś karcącego lub nieprzyjaznego spojrzenia] : IF LOOKS COULD KILL
0240. Głos wewnętrzny [(czyjaś) intuicja] : INNER VOICE
0241. Głos wołającego /wołający na puszczy [apel nie znajdujący oddźwięku u nikogo] : A VOICE CRYING IN THE WILDERNESS
0242. Głośno myśleć [rozważać coś na głos] : THINK ALOUD
0243. Głowa do góry ! [nie martw się ] : HOLD YOUR HEAD UP!
0244. (Główna) arteria [ważna droga, magistrala] : ARTERIAL ROAD
0245. GŁUPIM SZCZĘŚCIE SPRZYJA; GŁUPI ZAWSZE MA(JĄ) SZCZĘŚCIE [ powodzenie czy sukces jest sprawą czystego przypadku a nie rozumnego działania] : FORTUNE FAVOURS FOOLS
0246. Gnić w więzieniu [odsiadywać długoletnią karę więzienia] : ROT IN JAIL/PRISON
0247. Gołe / nagie fakty [podstawowe i najważniejsze szczegóły] : THE BARE FACTS
0248. Gołym okiem [bez pomocy przyrządów optycznych] : WITH THA NAKED EYE
0249. Gołymi rękami / rękoma [bez pomocy narzędzi lub broni] : WITH ONE′S BARE HADS
0250. Gorąca l;inia [bezpośrednie połączenie telefoniczne założone do celów specjalnych] : HOTLINE
0251. Gorzka prawda [nieprzyjemne fakty] : BITTER TRUTH
0252. Gra fair [honorowe, uczciwe postępowanie] : FAIR PLAY
0253. Gra nie jest warta świeczki [to sprawa mało ważna] : THE GAME IS NOT WORTH THE CANDLE
0254. Gra słów [kalambur] : PLAY ON WORDS
0255. Grać drugie skrzypce [odgrywać drugorzędną rolę] : PLAY SECOND FIDDLE
0256. Grać na czas [celowo zwlekać, aby móc coś przemyśleć] : PLAY FOR TIME
0257. Grać o wysoką stawkę/wysokie stawki ][1.ryzykować dużą sumę pieniędzy w grze ; 2. być w sytuacji , w której można wiele zyskać lub stracić; : PLAY FOR HIGH STAKES
0258. Graniczyć z czymś [być blisko czegoś] : BORDER OF SOMETHING
0259. Gruba ryba [bardzo ważna , wpływowa osoba] : BIG FISH
0260. Gruby/tłusty jak świnia : (AS) FAT AS A PIG
0261. Grzeczność /uprzejmość nic nie kosztuje [powinniśmy zawsze przestrzegać dobrych manier] : CIVILITY/POLITENESS COSTS NOTHING
0262. Harować/pracować jak koń [pracować niezwykle ciężko] : WORK LIKE A HORSE
0263. Herkulesowa praca / Herkulesowy wysiłek [ zadanie/wysiłek ponad ludzkie siły] : HERCULEAN TASK / EFFORT(S)
0264. Ich drogi się rozeszły [poszli/poszły w dwie różne strony] : THEIR PATHS PARTED
0265. Igrać z ogniem [wystawić się na wielkie ryzyko] : PLAY WITH FIRE
0266. Igrać ze śmiercią [narażać się na śmiertelne niebezpieczeństwo] : DICE WITH DEATH
0267. Ile razy mam ci mówić..? Ile razy ci mówiłem/mówiłam…? [wyrażenie podkreślające zniecierpliwienie mówiącego] : HPW MANY TIMES DO I HAVE TO TWELL YOU…? HOW MANY TIMES HAVE I TOLD YOU …?
0268. Im szybciej /wcześniej tym lepiej [wyrażenie określające, że najkorzystniej będzie wykonanie czegoś jak najprędzej] : THE SOONER THE BETTER
0269. Innymi słowy [inaczej mówiąc] : IN OTHER WORDS
0270. Iść po linii najmniejszego oporu [wybrać najłatwiejszą, nie wymagającą wysiłku drogę] : TAKE / FOLLOW THE LINE OF LEAST RESISTANCE
0271. Iść pod młotek [iść na sprzedaż, przeważnie drogą licytacji] : COME / GO UNDER THE HAMMER
0272. Iść pod nóż [iść na operację chirurgiczną] : GO UNDER THE KNIFE
0273. Iść własną drogą [postępować samodzielnie] : GO ONE′S OWN WAY
0274. Iść z duchem czasu [iść z postępem; być nowoczesnym] : GO/MOVE WITH THE TIME
0275. Iść za głosem / odruchem serca [kierować się uczuciem, a nie rozumem] : FOLLOW ONE′S HEART
0276. Iść za tym/czymś [naśladować kogoś] : FOLLOW THE /SOMEBODY′S
0277. Iść /płynąć pod prąd [działać niezgodnie z przyjętymi zasadami] : GO/SWIM AGAINST THE CURRENT/TIDE
0278. Iść/sprzedawać się jak gorące /świeże bułeczki [bardzo dobrze się sprzedawać] : GO/SELL LIKE HOT CAKES
0279. Ja ci/wam pokażę ![wyrażenie groźby, gniewu] : I′LL SHOW YOU!
0280. Jabłko Adama [ wypukłość na przedniej powierzchni szyi człowieka] : ADAM′S APPLE
0281. Jabłko niezgody [przyczyna sporu] : APPLE OF DISCORD
0282. Jak barany/owce na rzeź [bez oporu, zachowując się biernie] : LIKE /AS LAMBS/SHEEP TO THE SLAUGHTER
0283. Jak błyskawica [bardzo szybko] : LIKE LIGHTNING
0284. (Jak) cios (zadany) nożem (prosto) w serce [coś niezmiernie bolesnego, sprawiającego wielką przykrość] : (LIKE) KNIFE (BLOW) TO THE HEART
0285. Jak (daleko) okiem sięgnąć [tak daleko, jak oko ludzkie widzi] : AS FAR AS THE EYE CAN REACH
0286. Jak dwa raz / a dwa cztery [bez najmniejszej wątpliwości] : (AS) SURE AS TWO AND TWO ARE FOUR
0287. Jak go Pan Bóg stworzył [nago] : AS GOD CREATE HIM
0288. Jak grom z jasnego nieba [nagle , zupełnie niespodziewanie] : LIKE A BOLT FROM THE BLUE; LIKE A THUNDERBOLT
0289. Jak kubeł/wiadro zimnej wody [jak coś, co pozbawia złudzeń] : LIKE A BUCKET OF COLD WATER
0290. Jak rażony piorunem [oszołomiony] : AS IF STRUCK BY LIGHTNING
0291. Jak słoń w składzie porcelany [niezdarnie, nietaktownie] : LIKE A BULL IN CHAINA SHOP
0292. Jak sobie pościelisz tak się wyśpisz [każdy ponosi konsekwencje swoich czynów] : AS YOU′VE MADE YOUR BED, SO YOU MUST LIE IN IT
0293. Jak szalony [1.jak ktoś nieobliczalny, 2. bardzo prędko] : LIKE MAD
0294. (Jak ten ) czas leci! [czas mija zaskakująco prędko] : TIME FLIES!
0295. Jak to mówią [jak to się mówi] : AS THEY SAY
0296. Jak we śnie [ w świecie nierealnym] : AS IF IN A DREAM
0297. Jak zły sen [coś nieprzyjemnego , przerażającego] : LIKE A BAD DREAM
0298. (Jaka) szkoda ,(że) [przykro mi, żałuje (,że)… : WHAT A PITY(…)
0299. Jak(by) stworzony dla kogoś/do czegoś [odpowiedni dla kogoś/nadający się do czegoś] : AS IF MADE FOR SOMEBODY/SOMETHING
0300. Jakby zobaczył/zobaczyła ducha [blady z przerażenia, bardzo wystraszony] : AS IF HE/SHE HAD SEEN A GHOST
0301. Jaki ojciec taki syn [syn wdaje się w ojca, dziedziczy charakter po ojcu] : LIKE FATHER LIKE SON
0302. Jaki (ten) świat (jest) mały! : (IT′S) A SMALL WORLD!
0303. Jeden i ten sam [nie inny, ale ten lub taki sam] : ONE AND THE SAME
0304. (Jeden/jedna/jedno) na szczęście [fraza używana , kiedy coś sobie bierzemy lub dorzucamy coś komu na pamiątkę z życzeniami szczęścia] : (ONE) FOR A LUCK
0305. Jednym haustem [przełykając na raz dużą ilość płynu] : AT ONE GULP
0306. Jednym pociągnięciem [jednym ruchem i bez większego zastanowienia] : AT /WITH ONE A (SINGLE) STROKE
0307. Jednym słowem [krótko i zwięźle mówiąc] : IN A WORD
0308. Jest /to bardziej/ więcej niż prawdopodobne ,że… [wszystko wskazuje na to ,że…] : IT′S MORE THAN KILELY THAT…
0309. Jeszcze raz to samo! [powtarzam zamówienie] : (THE) SAME AGAIN!
0310. Jeść komuś z ręki [być uległym wobec kogoś] : EAT OUT OF SOMEBODYS HAND
0311. Języki idą w ruch [ludzie zaczynają plotkować] : TONGUES WAG
0312. Kalać własne gniazdo [działać na szkodę własną, własnej rodziny, kraju] : FOUL ONE′S OWN NEST
0313. Kamień u szyi [niewygodny ciężar] : MILLSTONE (A)ROUND SOMEBODYS NECK
0314. Każdy ma swojego konika [każdy ma swoje hobby] : EVERY MAN HAS HIS HOBBY-HORSE
0315. Każdy medal ma dwie strony [każdą sprawę można rozpatrywać z odmiennych punktów widzenia] : THERE ARE TWO SIDES TO EVERY COIN
0316. Kierować się nosem [zdać się na intuicję] : FOLLOW ONE′S NOSE
0317. Kipieć entuzjazmem /życiem [być pełnym zapału/werwy] : BUBBLE OVER WITH ENTHUSIASM / LIFE
0318. Klient ma zawsze rację [każdego klienta należy obsługiwać uprzejmie] : THE CUSTOMER IS ALWAYS RIGHT
0319. Kłamstwo ma krótkie nogi [każde kłamstwo szybko się wyda] : LIES HAVE SHORT LEGS; A LIE HAS NO LEGS
0320. Kłębek/ strzępek nerwów [osoba wykończona nerwowo] : A BUNDLE OF NERVES
0321. Kobiece wdzięki [pociągające cechy kobiecego ciała] : FEMININE CHARM
0322. Kobieta ma tyle lat na ile wygląda, mężczyzna - na ile się czuje [kobiety ocenia się po wyglądzie, a mężczyzn po zachowaniu I charakterze] : A MAN IS OLD AS HE FEELS, AND A WOMAN IS AS OLS SAS SHE LOOKS
0323. Kobieta z przeszłością [kobieta mająca w przeszłości wiele przygód erotycznych] : A WOMAN WITH A PAST
0324. (Kochać) całym sercem (i duszą) / z całego serca [(kochać) mocno, z całych sił] : (LOVE) WITH ALL ONEprime;S HEART (AND SOUL)
0325. Kogo to obchodzi! [coś zupełnie kogoś nie obchodzi] : WHO CARES!
0326. Komuś włosy (na głowie) stanęły dęba [ktoś się bardzo przeraził] : SOMEBODYS HAIR STOOD (UP) ON END
0327. Komuś/dla kogoś świat się zawalił; czyjś świat się zawalił [kogoś spotkało wielkie nieszczęście] : THE WORLD HAS COLLAPSED FOR AROUND SOMEBODY; SOMEBODY′S WORLD HAS COLLAPSED
0328. Koniec świata [kompletna katastrofa] : THE END OF THE WORLD
0329. Koniec wieńczy dzieło[liczy się tylko praca zakończona] : THE END CROWNS THE WORK
0330. Kopalnia wiedzy/wiadomości [bogate źródło informacji] : A MINE OF KNOWLEDGE/INFORMATION
0331. Kopalnia złota [źródło bogactw, wysokich dochodów] : A GOLD MINE
0332. Kopcić / palić jak komin [być nałogowym palaczem] : SMOKE LIKE A CHIMNEY
0333. Kosztem czegoś [z uszczerbkiem dla czegoś] : AT THE COST OF SOMETHING
0334. Kosztować fortunę [być niewyobrażalnie drogim] : COST A FORTUNE
0335. Kości zostały rzucone [zapadła decyzja od której nie ma odwrotu] : THE DIE IS CAST
0336.Kość niezgody [przedmiot, przyczyna sporu] : BONE OF CONTENTION
0337. Krain mlekiem i miodem płynąca [żyzny obszar wszelkiej obfitości] : LAND OF MILK AND HONEY
0338. Krew nie woda [związki rodzinne są bardzo silne] : BLOOD IS THICKER THAN WATER
0339. Coś sprawia ,że krew w kimś się gotuje/ wrze /kipi [cos powoduje ,że ktoś jest wściekły, niezmiernie oburzony] : SOMETHING MAKES SOMEBODY′S BLOOD BOIL
0340. Krew zastygła komuś w żyłach [kogoś ogarnęło przerażenie] : SOMEBODY′S BLOOD FROZE; SOMEBODY′S BLOOD RAN COLD IN HIS VEINS
0341. Kręcić się w kółko [powtarzać się, powracać do spraw uprzednio poruszonych] : BE GOING ROUND IN CIRCLES
0342. Krok po kroku; krok za krokiem [stopniowo, w logicznej konsekwencji] : STEP BY STEP
0343. Krok we właściwym kierunku [słuszne posunięcie] : A STEP IN THE RIGHT DIRECTION
0344. Kropla w morzu [mała ,nieznaczna ilość] : A DROP IN THE OCEAN
0345. Król jest nagi [rzeczywistość jest inna od tej, którą próbują nam wmówić] : THE EMPEROR HAS NO CLOTHES
0346. Kruk krukowi oka nie wykole [swój swemu krzywdy nie zrobi] : CROWS WILL NOT PICK OUT CROWS′ EYE
0347. Krwawa łaźnia [masowa rzeź, rozlew krwi] : BLOOD BATH
0348. Kto nie ma szczęścia w kartach, ten ma szczęście w miłości; kto nie ma szczęścia w miłości ten ma szczęście w kartach [jeśli ktoś przegrywa w karty, to oznacza iż kocha ze wzajemnością (i odwrotnie) : UNLUCKY AT CARDS , LUCKY IN LOVE; LUCKY AT CARDS , UNLUCKY IN LOVE
0349. Kto pyta nie błądzi [wiedza pozwala nam uniknąć błędów] : BETTER TO ASK THE WAY TO GO ASTRAY
0350. Kuć żelazo póki gorące [wykorzystać jak najprędzej ,nadarzającą się okazję] : STRIKE WHILE THE IRON IS HOT
0351. Kupowa coś [wierzyć w prawdziwość czegoś] : BUY SOMETHING
0352. Kusić los [ryzykować niepotrzebnie, zbytnio ufając swojemu szczęściu] : TEMPT FATE
0353. Kwaśna mina [niezadowolony wyraz twarzy] : SOUR LOOK
0354. Kwestia czasu [coś jest uzależnione tylko od czasu] : A MATTER OF TIME
0355. Lać się strumieniem [lać się obficie, w dużej ilości] : FLOW LIKE WATER
0356. Lata chude/ tłuste [okres niedostatku/dobrobytu] : LEAN/FAT YEAR
0357. Latający spodek / talerz [pojazd kosmiczny z innej planety] : FLYING SOUCER
0358. Lekki jak piórko [bardzo lekki] : (AS) LIGHT AS A FEATHER
0359. Lepiej być żywym tchórzem niż martwym bohaterem [jeżeli ryzyko jest zbyt duże, rozsądniej jest wycofać się] : BETTER BE A LIVE COWARD THAN A DEAD HERO
0360. Lepiej nie pytaj/pytajcie! [zwrot podkreślający złą wręcz beznadziejną sytuację] : DON′T ASK!
0361. Lepiej późno niż wcale [lepiej spóźnić się ,ze zrobieniem czegoś niż nie zrobić tego w ogóle] : BETTRE LATE THAN NEVER
0362. Lepsza połowa; Połowica [żona] : ONE′S BETTER HALF
0363. Lepsze jest wrogiem dobrego [nie każde ulepszenie jest korzystne] : THE BEST IS THE ENEMY OF THE GOOD
0364. Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu [lepiej nie ryzykować utratą tego co się ma, poszukując czegoś lepszego] : A BIRD IN THE HAND IS WORTH TOW IN THE BUSH
0365. Lgnąć do kogoś/ czegoś jak ćma do płomienia [odczuwać silny pociąg do kogoś/czegoś] : BE ATTRACTED TO SOMEBODY/SOMETHING LIKE A MONTH TA OA FLAME
0366. Liczą się czyny a nie słowa [problemy należy rozwiązać działaniem a nie mówieniem o nim] : ACTIONS SPEAK LOUDER THAN WORDS
0367. Liczy się każda chwila / minuta [szkoda każdej chwili] : EVERY MOMENT / MINUTE COUNTS
0368. Liczyć barany [starać się zasnąć, licząc w wyobraźni barany] : COUNT SHEEP
0369. Liczyć na kogoś/coś [polegać na kimś w swoich planach] : COUNT U(UP)ON SOMEBODY/SOMETHING
0370. Linia przerywana / kropkowana [linia nieciągła składająca się z krótkich kresek/kropek] : BROKEN / DOTTEF LINE
0371. List otwarty [pismo adresowane do określonej osoby ale podane do publicznej wiadomości] : OPEN LETTER
0372. Litera prawa [dosłowne brzmienie przepisów prawnych] : THE LETTER OTF THE LWA
0373. Lizać komuś buty [płaszczyć się przed kimś] : LICK SOMEBODY′S BOOTS/SHOES
0374. Lizać rany; wylizywać się z ran[ dochodzić do siebie (po porażce) : LICK ONE′S WOUNDS
0375. Lodowaty; lodowato - zimny [1.zimny jak lód. Zamarznięty; 2. nieczuły, nieprzyjazny] : ICE-COLD
0376. Ludzie dobrej woli [osoby gotowe do czynienia dobra] : PEOPLE OF GOOD WILL
0377. Lwia część [największa, główna część] : THE LION′S SHARE
0378. Łabędzi śpiew [ostatni przejaw czyjejś działalności w danej dziedzinie] : SWAN SONG
0379. Łagodny / potulny jak baranek [łagodnego charakteru] : (AS) GENTLE AS A LAMB
0380. Łamać sobie głowę [zastanawiać się nad czymś długo i intensywnie] : RACK ONE′S BRAIN(S)
0381. Łamana angielszczyzna/ francuszczyzna… [niepoprawny język angielski/francuski…] : BROKEN ENGLISH / FRENCH
0382. Łatwo przyszło, łatwo poszło ; lekko przyszło lekko poszło [mówiący nie dba o pieniądze, ani inne dobra doczesne] : EASY COME, EASY GO; LIGHT(LY) COME, LIGHT(LY) GO
0383. Łatwo się mówi, łatwo (ci/jej) mówić [praktyka jest znacznie trudniejsza od teorii] : (THAT′S) EASIER SAID THAN DONE; (THAT′S) EASY (FOR YOU/HER) TO SAY
0384. Łoże małżeńskie [łóżko dzielone przez męża i żonę] : MARRIAGE BED
0385. Łuski spadły komuś z oczu [ktoś uświadomił sobie prawdę] : THE SCALES FELL/DROPPED FROM SOMEBODY′S EYES
0386. Malować kogoś/coś w czarnych/jasnych barwach [źle /dobrze o kimś/czymś mówić] : PAINT SOMEBODY / SOMETHING IN BLACK/GLOWING COLOURS
0387. Małe piwo [coś mało ważnego] : SMALLER BEER
0388 . Mało znany [nie znany szerszemu ogółowi] : LITTLE KNOWN
0389. Mały ekran : THE SMALL SCREEN
0390. Maminsynek; Maminy synek [chłopiec/mężczyzna rozpieszczany przez rodziców] : MOTHER′S / MUMMY′S BOY
0391. Manna z nieba [nieoczekiwany dar] : MANNA FROM HEAVEN
0392. Marnie / źle skończyć [doprowadzić siebie do upadku lub śmierci] : COME TO A BAD END
0393. Martwy sezon [okres zastoju] : DEAD SEASON
0394. Masa czegoś [ogromna ilość czegoś] : MASSES OF SOMETHING
0395. Matka Ziemia [symboliczna nazwa Ziemi] : MOTHER EARTH
0396. Mądrej głowie dość po/dwie słowie [inteligentna osoba zrozumie wszystko w mig] : A WORD TO THE WISE
0397. Metod/polityka marchewki I kija/kija I marchewki : CARROT AND STICK /STICK AND CARROT METHOD / POLICY/APPROACH
0398. Metodą prób i błędów [rozwiązując coś lub ucząc się czegoś w trakcie pracy przez ponawianie prób] : BY TRIAL AND ERROR
0399. Miecz Damoklesa; Damoklesowy miecz : SWORD OF DAMOCLES
0400. Miecz obosieczny [coś co może wywołać dwojaki skutek - pożądany i niepożądany] : TWO-EDGE SWORD/KNIFE
0401. Mieć asa w rękawie [mieć w zanadrzu mocny argument] : HAVE AN ACE UP ONE&pirme;S SLEEVE
0402. Mieć błękitną krew w żyłach [być arystokratą] : HAVE BLUE BLOOD IN ONE′S VEINS
0403. Mieć cienie pod oczami [mieć podkrążone oczy] : HAVE SHADOWS UNDER THE/ ONE′S EYES
0404. Mieć coś na kogoś [mieć coś komuś do zarzucenia] : HAVE SOMETHING ON SOMEBODY
0405. Mieć coś na końcu języka [chcieć coś powiedzieć , lecz nie móc sobie przypomnieć] : HAVE SOMETHING ON THE TIP OF ONE′S TONGUE; SOMETHING IS ON THE TIP OF ONE′S TONGUE
0406. Mieć coś w kieszeni [mieć co zapewnione] : HAVE SOMETHING IN ONE′S POCKET
0407.Mieć coś we krwi [mieć coś w usposobieniu, wrodzone] : SOMETHING IS /RUNS IN SOMEBODY′S BLOOD / THE BLOOD
0408. Mieć coś za sobą [uporać się z czymś] : HAVE SOMETHING BEHIND ONE
0409. Mieć czyste ręce [być uczciwym] : HAVE CLEAN HANDS
0410. (Mieć) dach nad głową [(mieć) mieszkanie, schronienie] : (HAVE) A ROOF OVER ONE′S HEAD
0411. Mieć do kogoś / czegoś słabość [czuć do kogoś sympatię] : HAVE A WEAKNESS FOR SOMEBODY / SOMETHING
0412. Mieć dobra/złą /kiepską pamięć do czegoś ] : HAVE A GOOD/BAD/POOR MEMORY FOR SOMETHING
0413. Mieć dobre oko do kogoś [potrafić coś dobrze ocenić] : HAVE AN EYE / A GOOD EYE FOR SOMETHING
0414. Mieć dobre serce [być życzliwym i uczuciowym] : HAVE A GOOD HEART
0415. Mieć (dobrego) nosa do czegoś [mieć intuicję do czegoś, zdolność przewidywania czegoś] : HAVE A NOSE FOR SOMETHING
0416. Mieć dobry/zły dzień [mieć dzień w którym wszystko się udaje / nie udaje] : HAVE A GOOD / BAD DAY
0417. Mieć głowę do czegoś [potrafić coś zrobić] : HAVE A GOOD HEAD FOR SOMETHING
0418. Mieć głowę na karku [być zaradnym] : HAVE A HEAD ON ONE′S SHOULDERS
0419. Mieć klasę [być doskonałym, eleganckim] : HAVE CLASS
0420. Mieć kogoś za sobą [mieć czyjeś poparcie] : HAVE SOMEBODY BEHIND ONE
0421. Mieć kogoś/ coś na (swoim) sumieniu [czuć się winnym za wyrządzone komuś krzywdy] : HAVE SOMEBODY/SOMETHING ON ONE′S CONSCIENCE
0422. Mieć kogoś / czegoś dość/dosyć [być zmęczonym kimś/czymś] : HAVE ENOUGH OF SOMEBODY/SOMETHING
0423. Mieć krew na rękach; splamić /zbroczyć sobie ręce krwią [mieć zbrodnię na sumieniu] : HAVE BLOOD ON ONE′S HANDS
0424. Mieć krótką pamięć [mieć złą pamięć, łatwo zapominać] : HAVE A SHORT MEMORY
0425. Mieć mieszane odczucia/uczucia [mieć zarówno złe jak i dobre odczucia w związku z kimś/czymś] : HAVE MIXED EMOTIONS/FEELINGS
0426. Mieć mocną głowę [móc dużo wypić (alkoholu)] : HAVE A STRONG HEAD
0427. Mieć nerwy ze stali/żelaza; mieć stalowe /żelazne nerwy : HAVE NERVES OF STEEL
0428. Mieć oczy/uszy/oczy i uszy otwarte (na coś) [być czujnym] : KEEP ONE′S EYES/EARS/ EYES AND EARS OPEN (FOR SOMETHING)
0429. Mieć optymistyczny/pesymistyczny /dziwny pogląd na życie [być pozytywnie/negatywnie/osobliwie nastawionym do ludzi i świata] : HAVE AN OPTIMISTIC/PESSIMISTIC/STRANGE OUTLOOK ON LIFE
0430. Mieć ostatnie słowo [wygłosić ostatnią opinię] : HAVE THE LAST/FINAL WORD
0431. Mieć podstawy do czegoś [mieć uzasadniony powód do czegoś] : HAVE THE BASIS FOR SOMETHING
0432. Mieć przewagę nad kimś [być lepszym w czymś od kogoś, przewyższać kogoś w czymś] : HAVE AN/THE ADVANTAGE OVER SOMEBODY
0433. Mieć ręce pełne roboty [mieć dużo pracy] : HAVE ONE′S HANDS FULL
0434. Mieć roboty po uszy [mieć bardzo dużo pracy] : BE UP TO THE/ONE′S EARS IN WORK
0435. Mieć serce [być dobrym, współczującym człowiekiem] : HAVE A HEART
0436. Mieć serce z kamienia [być człowiekiem zimnym u nieczułym] : HAVE A HEART OF STONE
0437. Mieć silną wolę [posiadać wielką determinację w dążeniu do czegoś] : HAVE A STRONG WILL
0438.Mieć świętą/anielską cierpliwość [być bardzo cierpliwym] : HAVE THE PATIENCE OF A SANITY
0439. Mieć ubaw [mieć uciechę] : HAVE A BALL
0440. Mieć umysł otwarty na coś [łatwo i chętnie przyjmować nowości, nowe doświadczenia] : HAVE AN OPEN MIND TO / ON SOMETHING
0441. Mieć więcej rozumu w małym palcu (niż ktoś w (całej) głowie [być o wiele mądrzejszym niż (ktoś)] : HAVE MORE BRAINS IN ONE′S LITTLE FINGERS (THEN SOMEBODY ELSE HAS IN HIS HEAD)
0442. Mieć wielką/ponurą przyszłość (przed sobą) [mieć wspaniałe / złe perspektywy rozwoju] : HAVE A GREAT /BLEAK FUTURE(AHEAD OF ONE)
0443. Mieć więcej szczęścia niż rozumu [zawdzięczać coś zbiegowi okoliczności niż swej roztropności] : HAVE MORE LUCK THAN WISDOM
0444. Mieć złote serce [być dobrym i życzliwym człowiekiem] : HAVE A HEART OF GOLD
0445. Mieć związane ręce [nie mieć swobody działania] : HAVE ONE′S HANDS TIED
0446. Mieć związane ręce i nogi [być pozbawionym swobody ruchów przez skrępowanie rąk i nóg] : BE BOUND/TIED HAND AND FOOT
0447. Mieć zwyczaj robienia czegoś; mieć w zwyczaju robienie czegoś [postępować w określony sposób, zgodnie z nawykiem] : HAVE A HABIT OF DOING SOMETHING; BE IN THE HABIT OF DOING SOMETHING
0448. Mieć/otrzymać/dostać czyjeś błogosławieństwo [mieć czyjąś pełną zgodę] : HAVE/RECEIVE GET SOMEBODY′S BLESSING
0449. (Mieć/posiadać) klucz do czegoś [(mieć) sposób na rozwiązanie , zrozumienie czegoś] : (HAVE/HOLD) THE KEY TO SOMETHING
0450. Mieć / trzymać kogoś/coś w garści [całkowicie panować nad kimś/czymś, rządzić kimś/czymś] : HAVE/HOLD SOMEBODY/SOMETHING IN THE PALM OF ONE′S HAND
0451. Mierzyć wysoko [mieć wysokie aspiracje] : AIM HIGH
0452. Między nami mówiąc [(mówiąc) w zaufaniu, poufnie] : BETWEEN ME AND YOU; BETWEEN YOU AND ME; BETWEEN YPOU, ME AND THE BEDPOST
0453. Między Scyllą a Charybdą [w sytuacji , w której zagraża niebezpieczeństwo z dwóch stron] : BETWEEN SCYLLA AND CHARYBDIS
0454. Między życiem w śmiercią [w sytuacji w której dobrze można przeżyć jak i umrzeć] : BETWEEN LIFE AND DEATH
0455. Miękki jak wosk [ustępliwy, dający sobą kierować] : (AS) SOFT AS WAX
0456. Miłość czyjegoś życia [osoba, rzecz, którą kocha się najbardziej] : LOVE OF SOMEBODY′S LIFE
0457. Miłość jest ślepa [zauroczenie przesłania komuś niedoskonałości partnera] : LOVE IS BLIND
0458. Miłość od pierwszego wejrzenia/spojrzenia [gwałtowna miłość od pierwszego spotkania] : LOVE AT FIRST SIGHT
0459. Miłość zwycięża wszystko [jeśli ludzie się kochają, pokonają największe trudności] : LOVE CONQUERS ALL
0460. Młody gniewny [młody człowiek buntujący się przeciwko zastałemu porządkowi społecznemu] : ANGRY YOUNG MAN
0461. Mniej więcej [w przybliżeniu] : MORE OR LESS
0462. Mniejsze zło [rzecz mniej za z dwóch złych rzeczy] : THE LESSER EVIL; THE LESSER OF TWO EVILS
0463. (Móc) policzyć /zliczyć coś na placach jednej ręki : (BE ABLE TO/.CAN) COUNT SOMETHING ON THE FINGERS OF INE HAND
0464. Mówić z sensem [mówić rozsądnie] : TALK SENSE
-0465. Mówić/posługiwać się starym językiem [być konserwatywnym] : SPEAK THE OLD LANGUAGE
0466. Mówię do ciebie! [wyraża zdenerwowanie, jeśli osoba do której mówimy nie zwraca na nas uwagę] : I′M TALKING TO YOU!
0467. Mur milczenia [zmowa milczenia] : WALL OF SILENCE
0468. Muszę przyznać ,że… [zwrot podkreślający opinie mówiącego] : I MUST ADMIT (THAT)
0469. Muzyka dla czyichś uszu [miłe słowa, które pragnie się usłyszeć : MUSIC TO SOMEBODY′S EARS
0470. Na (swoje) własne ryzyko/na ryzyko właściciela [na własną odpowiedzialność] : AT ONE ′S OWN /(THE) OWNER′ RISK
0471. Na boku [skrycie, w tajemnicy] : ON THE SIDE
0472. Na bruku/ulicy [bez pracy, utrzymania, domu] : ON THE STREETS
0473. Na chybił trafił [jak popadnie, na oślep] : HIT AND MISS
0474. Na czas [punktualnie] : ON TIME
0475. Na czyimś miejscu [ w czyjejś sytuacji] : IN SOMEBODY′S PLACE
0476. Na czyjejś ławce [całkowicie uzależniony od kogoś] : AT SOMEBODY′S MERCY
0477. Na czyjeś polecenie/rozkaz [z czyjegoś upoważnienia] : ON SOMEBODY′S ORDER
0478. Na kolanach [pokornie, uniżenie] : ON ONE′S KNEES
0479. Na koniec / kraj świata [gdziekolwiek, wszędzie] : TO THE ENDS OF THE EARTH/WORLD
0480. Na końcu świata [w bardzo odległym miejscu] : AT THE END OF THE WORLD
0481. Na łonie rodziny [w otoczeniu najbliższych krewnych] : IN THE BOSOM OF ONE′S FAMILY
0482. Na miejscu [tam, gdzie się ktoś w danej chwili znajduje] : ON THE SPOT
0483. Na mocy czegoś [na podstawie czegoś] : ON THE STRENGTH OF SOMETHING
0484. Na ostatnich nogach [bardzo zmęczony] : ON ONE′S LAST LEGS
0485. Na papierze [na piśmie, teoretycznie] : ON PAPER
0486. Na pełny/pusty żołądek; z pełnym, pustym żołądkiem; o pełnym/pustym żołądku [po /przed posiłkiem] : ON A FULL /AN EMPTY STOMACH
0487. Na pokaz [dla pozoru] : FOR SHOW
0488. Na próżno [niepotrzebnie, bez rezultatu oczekiwanego] : IN VAIN
0489. Na przyjacielskiej stopie (z kimś) [w bliskich, serdecznych stosunkach] : ON A FRIENDLY FOOTING (WITH SOMEBODY)
0490. Na swoich (własnych) warunkach [narzucając swoje wymagania] : ON ONE′S OWN TERMS
0491. Na wagę złota [bardzo cenny] : WORTH ONE′S WEIGHT IN GOLD
0492. Na właściwej /dobrej/ najlepszej drodze [zmierzając do celu w odpowiedni sposób] : ON THE RIGHT TRACK
0493. Na wskroś [całkowicie, do głębi] : THROUGH AND THROUGH
0494. Na(d)stawiać ucha/uszu [słuchać z wielkim zainteresowaniem] : PRICK UP ONE′S EARS
0495. Nabierać prędkości [przyspieszać] : GATHER/PICK UP SPEED
0496. Nabierać (realnych) kształtów [urzeczywistniać się] : TAKE SHAPE
0497. Nabierać tempa [przyspieszać, rozpędzać się] : GATHER PACE
0498. Nadawać tempo [narzucać szybkość, z jaką coś się wykonuje] : MAE/SET THE PACE
0499. Nadawać ton [określać obowiązujące zasady] : SET THE TONE
0500. Nadepnąć /nastąpić komuś na odcisk [dokuczyć komuś lub boleśnie urazić kogoś] : STEP/TREAD ON SOMEBODY′S CORNS
0501. Nadeszła czyjaś ostatnia godzina [ktoś jest blisko śmierci] : SOMEBODY′ S TIME HAS GONE
0502. Nadrabiać stracony czas [uzupełniając zaległości w szybkim tempie] : MAKE UP FOR LOST TIME
0503. Nadstawiać karku [ryzykować wiele] : STICK ONE′S NECK OUT
0504. Nadstawiać drugi policzek [nie zareagować na zniewagi] : TURN THE OTHER CHEEK
0505. Nadszedł czyjś czas [nadszedł dla kogoś właściwy moment] : SOMEBODY′S TIME HAS COME
0506. Nadużywać czegoś [używać czegoś zbyt dużo] : OVER-USE SOMETHING
0507. Naga prawda [same fakty bez jakichkolwiek upiększeń] : THE NAKED TRUTH
0508. Najeść się po (same) uszy [zjeść przesadnie dużo] : EAT UNTIL IT COMES OUT OF ONE′S EARS
0509. Najwyższy czas [ostatni moment] : HIGH TIME
0510. Naskakiwać na kogoś [atakować kogoś słownie] : JUMP ON SOMEBODY / ALL OVER SOMEBODY
0511. Natężać / wytężać wzrok [usiłować coś zobaczyć] : STRAIN ONE′S EYES
0512. Naznaczyć cenę na czyjąś głowę; wyznaczyć cenę/nagrodę za czyjąś głowę [zaoferować określoną sumę pieniędzy za schwytanie kogoś] : PUT A PRICE ON SOMEBODY′S HEAD
0513. Nazwisko panieńskie [nazwisko kobiety przed zamążpójściem] : MAIDEN NAME
0514. Nerwy w strzępach; zszargane/ stargane nerwy [nerwy w bardzo złym stanie] : NERVES IN TATTERS; TATTERED NERVES
0515. Nic nowego pod słońcem [nic nowatorskiego] : NOTHING NEW UNDER THE SUN
0516. Nie być usłanym różami [mieć swoje ciemne, złe strony] : NOT BE ALL ROSES
0517. Nie cofać się przed niczym [być zdecydowanym zrobić wszystko, nawet najgorsze, aby osiągnąć cel] : STOP AT NOTHING
0518. Nie dziwota [brak zdziwienia u osoby mówiącej] : NO WONDER
0519. Nie kiwnąć/ruszyć (małym/nawet) palcem [nie zrobić najmniejszego wysiłku] : NOT (EVEN) LIFT/RAISE/STIR A (LITTLE) FINGER
0520. Nie ma powodu do czegoś/ (aby) coś zrobić [nie ma żadnych podstaw do (robienia) czegoś : THERE IS NO REASON FOR DOING SOMETHING / TO DO SOMETHING
0521. Nie ma żywej duszy [nie ma zupełnie nikogo] : THERE IS NOT A LIVING SOUL
0522. Nie mieć głowy do czegoś [nie mieć zdolności do czegoś] : HAVE NO HEAD FOR SOMETHING
0523. Nie mieć najmniejszego pojęcia [zupełnie nie orientować się w czymś] : NOT HAVE THE SLIGHTEST IDEA
0524. Nie mieć nic do stracenia [nie ryzykować niczym w razie niepowodzenia] : HAVE NOTHING TO LOSE
0525. Nie mieć serca czegoś zrobić [nie mieć sumienia czegoś zrobić] : NOT HAVEN THE HEARTT TO DO SOMETHING
0526. Nie mieć sobie równego [być najlepszym] : HAVE NO EQUAL
0527. Nie mieć wyboru [nie móc wybierać] : HAVE NO CHOICE/OPTION
0528. Nie móc/nie potrafić spojrzeć komuś w twarz[ bać się spotkać z kimś] : CANNOT/NOT BE ABLE TO LOOK SOMEBODY IN THE FACE
0529. Nie na miejscu [niewłaściwy, niestosowny] : OUT OF PLACE
0530. Nie odrywać od kogoś/czegoś oczu/wzroku [nie móc przestać spoglądać na kogoś/ coś] : NOT TAKE ONE′S EYES OFF SOMEBODY/SOMETHING
0531. Nie patrzeć/widzieć dalej swojego/własnego nosa; nie patrzeć/widzieć dalej niż czubek/koniec swojego własnego nosa [egoistycznie zajmować się tylko swoimi sprawami] : NOT SEE FURTHER THAN ONE′S NOSE; NOT SEE BEYOND THE END OF ONE′S NOSE
0532. Nie samym chlebem żyje człowiek [oprócz pożywienia dla ciała człowiek potrzebuje też strawy duchowej] : MAN DOES NOT LIVE BY BREAD ALONE
0533. Nie skrzywdzić (nawet) muchy : NOT HARM /HURT A FLY
0535. Nie szczędzić kosztów/wydatków [nie ograniczać wydatków (na jakiś cel) : SPARE NO EXPENSE(S)
0536. Nie tak prędko/szybko! [poczekaj! powoli!] : NOT SO FAST!
0537. Nie taki diabeł straszny, jak go malują [coś nie jest aż tak złe, jak się powszechnie mniema] : THE DEVIL IS NOT SO BLACK AS HE IS PAINTED
0538. Nie tknąć kogoś (nawet) palcem [nie zrobić komuś najmniejszej krzywdy] : NOT LAY A FINGER ON SOMEBODY
0539. Nie urodziłem się wczoraj [jestem człowiekiem doświadczonym i mądrym] : I WASN′T BORN YESTRDAY
0540. Nie wierzyć własnym oczom/uszom [nie dawać wiary temu co się widzi lub słyszy] : NOT BELIEVE/CREDIT ONE′S EYES/EARS
0541. Nie wszystko złoto co się świeci [nie zawsze to co pociągające ,jest wartościowe] : ALL THAT GLITTERS IS NOT GOLD
0542. Nie zjem/zje/zjemy cię! [nie należy się bac mnie/go/ nas] : I/HE/WE WON′T EAT YOU!
0543. Nie zmrużyć oka [nie móc zasnąć] : NOT SLEEP A WINK
0544. Niech cięo to głowa nie boli! [to nie twoje zmartwienie] : IT′S NOT YOUR HEADACHE!
0545. Niedzielny kierowca [mało wprawny kierowca] : SUNDAY DRIVER
0546. Niektórzy (to) mają szczęście [innym ludziom zawsze wszystko się udaje] : SOME PEOPLE HAVE ALL THE LUCK!
0547. Nieoszlifowany diament [człowiek wartościowy, ale bez ogłady] : A ROUGH DIAMOND
0548. Niepisane prawo [nie spisany, zwyczajowy kodeks] : UNWRTITTEN LAW
0549. Nieszczęścia chodzą/lubią chodzić parami [kłopoty spadają na człowieka seryjnie] : HARDSHIPS/TROUBLES SELDOM COME SINGLY
0550. Niewierny Tomasz [osoba nieufna] : DOUBTING THOMAS
0551. Niewysłowiona radość/ulga [wielkie uczucie radości/ulgi : INEXPRESSIBLE JOY/RELIEF
0552. Nigdy nie wiadomo [coś nie jest dokładnie znane] : YOU NEVER KNOW
0553. Nosić głowę wysoko [być dumnym, pewnym siebie] : HOLD / KEEP ONE′S HEAD HIGH
0554. Nosić spodnie [mieć w rodzinie głos decydujący] : WEAR THE TROUSERS
0555. Nowa miotła [nowy pracownik nadgorliwie wprowadzający zmiany] : A NEW BROOM
0556. Nowy/Stary Świat [nowo odkryta Ameryka/Europa, Azja i Afryka przed odkryciem Ameryki : THE NEW / OLS WORLD
0557. Nożyczki i klej [kompilacja (w odróżnieniu od pracy autorskiej)] : SCISSOERS AND PASTE
0558. O chlebie i wodzie [na skąpej diecie] : ON BREAD AND WATER
0559. O rzut kamieniem od czegoś [bardzo blisko, tuż obok] : (WITHIN) A STONE′S THROW FROM SOMETHING
0560. Obawiać się najgorszego [lękać się iż stanie się rzecz najgorsza z możliwych] : FEAR THE WORST
0561. Obiekt / przedmiot uwagi [osoba lub rzecz przyciągająca ogólne zainteresowanie] : OBJECT OF ATTENTION
0562. Oblizywać się (na myśl o czymś) : LICK ONE′S LIPS/CHOPS (IN ANTICIPATION OF SOMETHING/AT THE THOUGHT OF SOMETHING)
0563. Obrócić się na pięcie [odwrócić się nagle do kogoś plecami i odejść] : SPIN/TURN ON ONE′S HEEL
0564. Obrzucać kogoś błotem [ubliżać komuś, zniesławiać] : THROW / FLING/HURL/SLING MUD AT SOMEBODY
0565. Oczerniać kogoś [źle o kimś mówić] : BLACKEN SOMEBODY′S CHARACTER/NAME ; PAINT SOMEBODY BLACK
0566. Od A do Z [od początku do końca, wszystko] : FROM A TO Z
0567. Od czasu do czasu [czasami, co pewien czas] : FROM TIME TO TIME
0568. Od drzwi do drzwi [od domu do domu] : DOOR TO DOOR
0569. Od góry do dołu [wszędzie] : FROM TOP TO BOTTOM
0570. Od kołyski [od urodzenia] : FROM THE CRADLE
0571. Od kołyski do grobu / aż po grób [przez całe życie] : FROM THE CRSDLE TO THE GRAVE
0572. Od niepamiętnych czasów [od bardzo dawna] : FROM/SINCE TIME IMMEMORIAL
0573. Od pierwszego spojrzenia [od zobaczenia kogoś/czegoś po raz pierwszy] : AT FIRST SIGHT
0574.Od początku do końca [całkowicie] : FROM BEGINNING/START TO END/FINISH
0575. Od stop do głów [od dołu do góry] : FROM HEAD TO TOE
0576. Od teraz [od chwili obecnej] : FROM NOW ON
0577. Odcisnąć/zostawić (swoje) piętno na kimś /czymś [oddziałać na kogoś /coś w sposób znaczący] : LEAVE A /ONE′S MARK ON SOMEBODY/SOMETHING
0578. Oddać komuś czyjąś rękę [dać komuś kogoś za żonę] : GIVE SOMEBODY′S HAND TO SOMEBODY (IN MARRIAGE)
0579. Oddać komuś (swoją) rękę [poślubić kogoś (o kobiecie)] : GIVE ONE′S HAND TO SOMEBODY (IN MARRIAGE)
0580. Oddać palmę pierwszeństwa (komuś) [uznać wyższość kogoś innego w danej dziedzinie] : GIVE THE PALM (TO SOMEBODY)
0581. Oddzielać ziarno od plewy/plew [oddzielać dobre od złego] : SEPARATE /SORT (OUT)/SIFT THE GRAIN/WHEAT FROM THE CHAFF
0582. Odłożyć coś na bok [zaniechać czegoś na pewien czas] : PUT SOMETHING TO ONE SIDE
0583. Odłożyć coś na półkę [przestać się (na razie) czymś zajmować] : PUT SOMETHING ON THE SHELF
0584. Odpłacać się komuś równą/podobną/tą samą monetą [odwzajemniać się komuś w taki sam sposób] : PAY SOMEBODY BACK IN HIS OWN / THE SAME COIN
0585. Odpukać (w nie malowane drewno) [przesąd] : TOUCH WOOD
0586. Odrodzić się (jak Feniks) z popiołów [odbudować się po całkowitym zniszczeniu] : (A)RISE (LIKE A PHOENIX) FROM THE ASHES
0587. Odświeżyć czyjąś pamięć [pomóc komuś odtworzyć coś w jego pamięci] : REFRESH SOMEBODY′S MEMORY
0588. Odwracać się plecami do kogoś [ przestać okazywać komuś zainteresowanie; nie udzielić komuś pomocy w potrzebie] : TURN ONE′S BACK ON SOMEBODY
0589. Odwzajemnić komplement [zrewanżować się za uprzejmość] : RETURN TO COMPLIMENT
0590. Okazywać dobra wolę [być nastawionym życzliwie, pozytywnie] : SHOW GOOD WILL
0591. Oko w oko [bezpośrednio, twarzą w twarz] : EYEBALL TO EYEBALL
0592. Oko za oko (,ząb za ząb) [zajadła zemsta za wyrządzone zło] : AN EYE FOR AN EYE (, A TOOTH FOR A TOOTH)
0593. Okręcić/owinąć (sobie) kogoś dookoła/wokół/naokoło (małego) palca [podporządkować sobie kogoś całkowicie] : TURN/TWIST/WIND /WRAP SOMEBODY (A)ROUND ONE′S (LITTLE) FINGER
0594. Opada komuś szczęka [ktoś ma zdziwiony, zawiedziony wyraz twarzy] : SOMEBODY′S JAW DROPS
0595. Opuścić do połowy masztu [(o fladze) obniżyć do środkowej części masztu na znak żałoby lub innego ważnego zdarzenia] : LOWER TO HALF MAST
0596. Opuścić tonący statek [porzucić coś lub kogoś, wycofać się z czegoś w trudnej chwili/niebezpieczeństwie] : DESERT/LEAVE A SINKING SHIP
0597. Opuścić/ spuścić oczy /wzrok [skierować swe spojrzenie w dół, z powodu nieśmiałość ,zmieszania] : DROP/LOWER ONE′S EYES
0598. Ostateczny cios [druzgocące uderzenie, pociągnięcie] : THE FINAL BLOW
0599. (Ostatni) gwóźdź do czyjejś trumny [(ostateczna) przyczyna czyjejś porażki, śmierci] : NAIL/FINAL NAIL IN SOMEBODY′S/SOMETHING′S COFFIN / IN COFFIN OF SOMETHING
0600. Ostatni Mohikanin [ostatni przedstawiciel jakiejś grupy] : THE LAST OF MOHICANS
0601. Ostry jak brzytwa [bardzo ostry] : (AS) SHARP AS A RAZOR; RAZOR-SHARP
0602. Ostry język [sarkazm i złośliwość wypowiedzi] : SHARP TONGUE
0603. Otwierać nowy rozdział [rozpoczynać nowy etap w życiu] : OPEN A NEW CHAPTER
0604. Otworzyć komuś oczy (na coś) [uświadomić komuś coś] : OPEN SOMEBODY′S EYES (TO SOMETHING)
0605. Otworzyć przed kimś serce [zwierzyć się komuś] : OPEN ONE′S HEART TO SOMEBODY
0606. Owacja na stojąco [szczególne uznanie publiczności wyrażone powstaniem z miejsc i oklaskami] : STANDING OVATION
0607. Owoc(e) czyjejś pracy [rezultat czyjejś pracy] : FRUIT(S) OF SOMEBODY′S WORK
0608. Ożywczy powiew; powiew świeżego powietrza [coś nowego, interesującego] : A BREATH OF FRESH AIR
0609. Padać ofiar a (kogoś/czegoś) [ponosić uszczerbek, szkodę z czyjegoś powodu] : FALL PREY/VICTIM (TO SOMEBODY/SOMETHING)
0610. Padać/ginąć jak muchy [masowo umierać] : DROP (OFF)/ DIE LIKE FLIES
0611. Padać/rzucać się komuś do nóg/stóp [uniżenie błagać kogoś o coś] : THROW ONESELF AT SOMEBODY′S FEET
0612. Pakować/wrzucać kogoś/coś do jednego/tego samego worka [jednakowo oceniać ludzi / rzeczy, nie zważając na różnice między nimi] : PUT SOMEBODY/SOMETHING INTO ONE/THE SAME BAG
0613. Pakować / zbierać swoje manatki [przygotowywać się do przeprowadzki, wyjazdu] : PACK ONE′S BAGS
0614. Palec Boży [zjawisko poczytywane za znak ingerencji boskiej] : THE FINGER OF GOD
0615. Palić kogoś na stosie [ukarać kogoś śmiercią przez spalenie] : BURN SOMEBODY AT THE STAKE
0616. Palić za sobą mosty [zerwać z czymś, odciąć, uniemożliwić sobie drogę powrotu] : BURN ONE′S BRIDGES BEHIND ONE
0617. Pamiętać coś (tak dobrze) ,jakby to było wczoraj [zachować coś wyraźnie w pamięci] : REMEMBER SOMETHING AS IF IT WAS YESTERDAY
0618. Pańskie oko konia tuczy [interes idzie lepiej, jeśli właściciel dopilnuje wszystkiego osobiście] : THE MASTER′S EYE FATTENS THE HORSE; THE MASTER′S EYE MAKE THE HORSE FAT
0619. Papierowy tygrys [kraj, państwo, instytucja lub osoba, pozornie silny , lecz w rzeczywistości słaby] : A PAPER TIGER
0620. Patrzeć w przyszłość [myśleć o przyszłości] : LOOK TO THE FUTURE
0621. Patrzeć/spojrzeć komuś (prosto) w oczy [zwrócić się do kogoś bezpośrednio i śmiało] : LOOK SOMEBODY (STRAIGHT) IN THE EYE
0622. Pełną parą [jak można najszybciej] : FULL STEAM AHEAD
0623. Pełnić/czynić lub robić honory domu [pełnić funkcję gospodarza jakiejś imprezy] : DO THE HONOURS
0624. Pękać /trzeszczeć w szwach [być nadmiernie wypełnionym, zatłoczonym] : BURST AT THE SEAMS
0625. Pieniądz robi pieniądz [obracanie pieniędzmi pomnaża bogactwo] : MONEY BREEDS MONEY
0626. Pieniądze głupiego się nie trzymają [mądry człowiek nie wyrzuca pieniędzy w błoto] : FOOL AND HIS MONEY ARE SOON PARTED
0627. Pienić się [wściekać się] : GET IN THE LATHER
0628. Pierwszej wielkości/wody [najwybitniejszy/najwyższej klasy, najwyższego gatunku] : OF THE FIRST MAGNITUDE / WATER
0629. Pieskie życie [nędzna egzystencja pełna niepowodzeń] : A DOG′S LIFE
0630. Pięta Achillesa/Achillesowa [słaba strona] : ACHILLES(′) HEEL
0631. Pilnować swego/własnego interesu [nie wtrącać się do cudzych spraw] : MIND ONE′S OWN BUSINESS
0632. Pisać/publikować pod pseudonimem [używać przybranego nazwiska zamiast swojego] : WRITE/PUBLISH UNDER A PSEUDONYM
0633. Plusu i minusy [argumenty za i przeciw] : PLUSES AND MINUSES
0634. Płacić (wysoką) cenę za coś : PAY A (HEAVY/HIGH) PRICE FOR SOMETHING
0635. Płacić (za coś) z własnej kieszeni [pokrywać koszty z własnych pieniędzy] : PAY (FOR SOMETHING) OUT OF ONE′S OWN POCKET
0636. Płakać ze śmiechu; śmiać się /zaśmiewać się do łez [śmiać się serdecznie] : CRY WITH LAUGHTER
0637. Płeć piękna/ nadobna [kobiety] : THE FAIR(ER) SEX
0638. Płeć przeciwna [kobieta (dla mężczyzny), mężczyzna (dla kobiety)] : THE OPPOSITE SEX
0639. Płonąć z ciekawości [umierać z ciekawości, być niezmiernie ciekawym czegoś] : BE AFAIR/BURNING WITH CURIOSITY
0640. Płynny ruch [ruch pełen harmonii i gracji] : FLUID MOTION/MOVEMENT
0641. Po burzy pogoda nastaje/słońce świeci [ po trudnym okresie napięcia, następuje przyjemny okres ciszy, spokoju , bezpieczeństwa] : AFTER A/THE STORM COMES A CALM
0642. Po godzinach [po czyimś czasie pracy] : AFTER HOURS
0643. Po kądzieli [ze strony matki] : ON THE DISTAFF SIDE
0644. Po mieczu [ze strony ojca] : ON THE SPEAR SIDE
0645. Po moim trupie! [nigdy na to nie pozwolę!] : OVER MY DEAD BODY!
0646. Pobrzękiwać/potrząsać/wymachiwać szabelką [ostentacyjnie wygrażać] : RATTLE ONE′S SABRE
0647. Pociągać za sznurki [używać wpływów (do jakichś celów] : PULL STRINGS
0648. Poczerwienieć jak burak [mocno się zarumienić] : GO AS RED AS A BEETROOT
0649. Pod jednym dachem [w tym samym domu lub budynku] : UNDER ONE/THE SAME ROOF
0650. Pod przysięgą [formalnie zobowiązując się do mówienia prawdy w sądzie] : UNDER OATH
0651. Pod słońcem [na świecie] : UNDER THE SUN
0652. Pod wpływem alkoholu [w stanie nietrzeźwości] : UNDER THE INLUENCE OF ALCOHOL
0653. Podciąć komuś skrzydła [pozbawić kogoś możliwości działania i rozwoju] : CLIP SOMEBODY′S WINGS
0654. Podejmować kroki [rozpocząć działania (w jakiejś sprawie] : TAKE ACTION
0655. Podejmować ryzyko [narażać się na niebezpieczeństwo, niepowodzenie lub straty] : TAKE A RISK/RISKS
0656. Podjąć/podnieść rękawicę [przyjąć wyzwanie] : PICK UP/TAKE UP THE GAUNTLET
0657. Podnosić na kogoś głos [krzyczeć na kogoś] : RAISE ONE′S VOICE TO SOMEBODY
0658. Podnosić rękę na kogoś [zamierzać się na kogoś] : RAISE / LIFT ONE′S HAND AGIAINST SOMEBODY
0659. Podobni (do siebie) jak dwa ziarnka grochu [o identycznym wyglądzie, sposobie zachowania] : (AS) ALIKE AS TWO PEAS; LIKE TWO PEAS
0660. Podpisać wyrok śmierci na siebie [ściągnąć na siebie zagładę własnym działaniem] : SIGN ONE′S OWN DEATH WARRANT
0661. Podwinąć /zawinąć rękawy [energicznie zabrać się do pracy] : ROLL UP ONE′S SLEEVES
0662. Podwójne życie [obłudne życie prowadzone przez jakąś osobę, oparte na całkowitej sprzeczności czynów i zasad] : DOUBLE LIFE
0663. Podwójny podbródek [fałda tłuszczu pod dolną szczęką sprawiająca wrażenie drugiego podbródka] : DOUBLE CHAIN
0664. Pojawiać się na scenie [zaistnieć publicznie] : APPEAR ON THE SCENE
0665. Pojechać na wakacje / wycieczkę [udać się w podróż w celu wypoczynkowych, turystycznych] : GO ON HOLIDAY/TRIP
0666. Pokazać komuś drzwi [wyprosić kogoś (za drzwi)] : SHOW SOMEBODY THE DOOR
0667. Pokazać komuś jego miejsce [uświadomić komuś jego niższą pozycję społeczną] : SHOW SOMEBODY HIS PLACE
0668. Pokazywać rogi [buntować się, stawiać się] : SHOW ONE′S HORNS
0669. Poklepać kogoś po plecach [pochwalić kogoś za coś] : PAT/SLAP SOMEBODY ON THE BACK
0670. Pole widzenia [przestrzeń obejmowana wzrokiem] : THE FIELD OF VISION
0671. Poleciały/polecą głowy (za coś) [ktoś został/zostanie pociągnięty do odpowiedzialności] : HEADS ROLLED/WILL ROLL (FOR SOMETHING)
0672. Polować na kogoś [usilnie kogoś poszukiwać] : HUNT SOMEBODY
0673. Polowanie na czarownice [ostra kampania skierowana przeciwko ludziom, których opinii się nie podziela i których uważa się za społecznie/politycznie niebezpiecznych] : WITCH HUNT
0674. Połączyć siły [zespolić wysiłki, środki] : JOIN FORCES
0675. Połknąć przynętę [dać się namówić, złapa się na haczyk] : SWALLOW THE BAIT
0676. Podłożyć fundament(y) (pod coś) [dać czemuś początek] : LAY THE FOUNDATIONS (FOR SOMETHING)
0677. Położyć/złożyć kości [zostać pochowanym] : LEAVE ONE′S BONES
0678. (Po)między młotem a kowadłem [w bardzo trudnej, niekorzystnej sytuacji] : BETWEEN THE HAMMER AND THE ANVIL
0679. Popadać w skrajność/skrajności [przesadzać] : GO TO EXTREMES
0680. Poparzyć /sparzyć sobie palce (na czymś) [doświadczyć czegoś nieprzyjemnego] : BURN ONE′S FINGERS (ON SOMETHING); GET ONE′S FINGERS BURNT (ON SOMETHING)Y
0681. Poruszyć gniazdo os [sprowokować gniewną , złą reakcję] : STIR UP A HORNET′S NEST
0682. Poruszyć góry [zrobić wszystko, co możliwe aby osiągnąć cel] : MOVE MOUNTAINS
0683. Poruszyć niebo i ziemię [użyć wszelkich dostępnych środków dla osiągnięcia celu] : MOVE HEAVEN AND EARTH
0684. Posmarować komuś łapę [przekupić kogoś] : GREASE / OIL SOMEBODY′S PALM(S)
0685. Postawić coś na głowie [odwrócić ustalony porządek rzeczy] : STNAD SOMETHING ON ITS HEAD
0686. Postawić coś na nogi [radykalnie polepszyć stan czegoś] : PUT/SET SOMETHING ON ITS FEET
0687. Postawić kogoś na nogi [przywrócić komuś siły; radykalnie polepszyć czyjąś sytuację] : PUT/SET SOMEBODY ON HIS FEET
0688. Postawić komuś drinka/wódkę : STAND SOMEBODY A DRINK
0689. Postawić na czymś pieczęć [przyłożyć pieczęć do czegoś] : PUT THE SEAL ON SOMETHING
0690. Postawić na złego konia [dokonać złego wyboru] : BACK THE WRONG HORSE
0691. Postawić/wezwać kogoś na dywanik [udzielić komuś nagany] : PUT/CALL SOMEBODY ON THE CARPET/MAT
0692. Postradać zmysły [zachowywać się irracjonalnie] : LOSE ONE′S SENSEE
0693. Posuwać się za daleko [przekroczyć granice czegoś] : GO TO FAR
0694. Poszerzyć czyjeś/(swoje) horyzonty : BROADEN/EXPAND/WIDEN SOMEBODY′S / ONE′S HORIZONS
0695. Powiedz tylko słowo [daj znać] : (JUST) SAY/SPEAK THE WORD
0696. Powiedzieć coś komuś (prosto w twarz) [powiedzieć coś (nieprzyjemnego) komuś bezpośrednio i szczerze : TELL SOMEBODY SOMETHING TO HIS FACE ;SAY SOMETHING (RIGHT) TO SOMEBODY′S FACE
0697. Powrócić na łono (rodziny/kościoła /ojczyzny) [wrócić do domu/wiary/kraju ojczystego] : RETURN TO THE BOSOM OF (ON ONE′S FAMILY / THE CHURCH / ONE′S COUNTRY
0698. (Po)za czyimiś plecami [podstępnie; bez czyjejś wiedzy] : BEHIND SOMEBODY′S BACK
0699. Poza wszelką dyskusją [pewny, bezsporny] : BEYOND (ANY) DISPUTE
0700. Poza wszelką wątpliwością ; ponad wszelką wątpliwość [z całą pewnością] : BEYOND ALL/ANY DOUBT
0701. Pozostawiać wiele/dużo do życzenia [mieć duże braki lub wady] : LEAV MUCH/A LOT TO BE DESIRED
0702. Pozostawiać u kogoś uczucie niesmaku [zrobić złe wrażenie] : LEAVE A BAD/BITTER/NASTY TASTE IN SOMEBODY ′S / THE MOUTH
0703. Pójść na dno jak kamień [bardzo szybko utonąć] : SINK LIKE A STONE
0704. Pójść w czyjeś ślady [wsiąść z kogoś przykład] : FOLLOW IN SOMEBODY′S FOOTSTEPS/TRACKS
0705. Pójść z dymem [spalić się] : GO UP IN SMOKE
0706. Pójść/skoczyć dla /za kogoś w ogień [być gotowym poświęcić dla kogoś wszystko w imię przyjaźni, miłości] : GO THROUGH FIRE AND WATER FOR SOMEBODY
0707. Pół na pół [po równo] : HALF AND HALF
0708. Pracować pod kimś [być czyimś pracownikiem] : WORK UNDE SOMEBODY
0709. Pragnienie / głód czegoś [wielka żądza czegoś] : THIRST/HUNGER FOR SOMETHING
0710. Prawo dżungli [bezwzględny dyktat silniejszego : THE LAW OF THE JUNGLE
0711. Prędzej czy później [w końcu] : SOONER OR LATER
0712. Prosić o czyjąś rękę [złożyć propozycję małżeństwa (mężczyzna kobiecie)] : ASK FOR SOMEBODY′S HAND
0713. (Prosto) od/z serca [bardzo szczerze] : (STRAIGHT) FROM THE HEART
0714. Prowadzić otwarty dom (dla kogoś) [chętnie i często przyjmować gości] : KEEP OPEN HOUSE (FOR SOMEBODY)
0715. Prowadzić podwójną grę [postępować fałszywie, nieszczerze] : PLAY A DOUBLE GAME
0716. Prowadzić/ wodzić kogoś na pasku [robić z kimś , co się podoba] : HAVE / LEAD SOMEBODY ON A STRING
0717. Próba wytrzymałości [sprawdzenie czyjejś odporności psychicznej lub fizycznej] : ENDURANCE TEST
0718. Przebyć/przejść długą drogę [osiągnąć bardzo dużo z perspektywy skromnych początków] : COME A LONG WAY
0719. Przechodzić przez czyjeś ręce [być na pewien czas w czyimś posiadaniu] : PASS THROUGH SOMEBODY′S HANDS
0720. Przechodzić/przekraczać granice dobrego smaku [zachować się w sposób niedopuszczalny] : GO BEYOND THE BOUNDS OF GOOD TASTE
0721. Przeciąć/rozciąć węzeł gordyjski [szybko i zdecydowanie rozwiązać trudną sytuację] : CUT THE GORDIAN KNOT
0722. Przekroczyć Rubikon [zrobić stanowczy krok; powziąć nieodwołalną decyzję] : CROSS THE RUBICON
0723. Przełamać (pierwsze) lody [przebrnąć przez pierwsze trudności w nawiązaniu bliższego kontaktu z nieznajomym] : BREAK THE ICE
0724. Przełamać/przerwać impas [wyjść z zastoju, z trudnej sytuacji] : BREAK AN IMPASSE
0725. Przełknąć gorzką pigułkę/ coś jest (dla kogoś) gorzką pigułką [przeżyć niepowodzenie, z którym trzeba się pogodzić] : SWALLOW A BITTER PILL/SOMETHING IS A BITTER PILL (FOR ONE) (TO SWALLOW)
0726. Przełknąć własną dumę [nie zareagować na doznane upokorzenie] : SWALLOW ONE′S PRIDE
0727. Przemarznięty /z(a)marznięty do (szpiku) kości / ma kość : CHILLED TO THE BONE/MARROW
0728. Przerazić/przestraszyć kogoś na śmierć [bardzo kogoś przestraszyć] : SCARE/FRIGHTEN SOMEBODY TO DEATH
0729. Przeszywające spojrzenie; przeszywający wzrok [przenikający do głębi wzrok, usiłujący przejrzeć kogoś na wylot] : PIERCING GAZE/LOOK/STARE
0730. Przetrwać/wytrzymać próbę czasu [sprawdzić się w przeciągu długiego okresu] : STAND THE TEST OF TIME
0731. Przewracać się w grobie [to co zrobiłby umarły, aby okazać swą dezaprobatę czegoś co obchodziłoby go za życia] : TURN (OVER) IN ONE′S GRAVE
0732. Przewrócić/zawrócić komuś w głowie [rozdmuchać, podsycić czyjąś ambicję, zarozumiałość] : TURN SOMEBODY′S HEAD
0733. Przychodzić/wpadać komuś do głowy [przychodzić komuś na myśl] : COME INTO / POP INTO/ENTER SOMEBODY′S HEAD/MIND
0734. Przyciągać czyjąś uwagę [budzić czyjeś zainteresowanie] : ATTARCT/DRAW SOEMBODY′S ATTENTION
0735. Przyciągać kogoś jak magnes [bardzo pociągać, nęcić kogoś] : DRAW SOMEBODY LIKE A MAGNET
0736. Przycisnąć/przyprzeć kogoś do muru [wywrzeć na kogoś nacisk] : DRIVE/FORCE SOMEBODY TO THE WALL
0737. Przyczepić się / przyssać sią jak pijawka [trzymać się bardzo blisko kogoś; być trudnym do pozbycia się] : CLING/STICK LIKE A LEECH
0738. Przygania kocioł garnkowi (, a sam smoli) [ktoś krytykuje kogoś za przywary, które sam ma, lub błędy które sam popełnia] : THE POT CALLS THE KETTLE BLACK
0739. Przygotować grunt dla czegoś/pod coś [stworzyć odpowiednie warunki do czegoś] : PREPARE THE GROUND FOR SOMETHING
0740. Przyjmować coś na wiarę [wierzyć komuś na słowo] : TAKE SOMETHING ON TRUST/FAITH
0741. Przykręcić śrubę [zwiększyć wymagania wobec kogoś} : TIGHTEN THE SCREW
0742. Przyłapać kogoś na czymś/ na robieniu czegoś [zobaczyć kogoś w chwili popełniania przez niego uczynku nagannego] : CATHCH SOMEBODY DOING SOEMTHING; CATCH SOEMBODY OUT IN (DOING) SOMETHING
0743. Przymykać/zamykać oczy na coś [tolerować coś; udawać ,że się czegoś nie dostrzega] : CLOSE /SHUT ONE′S EYES TO SOEMTHING
0744. Przynosić komuś pecha/szczęście [sprowadzać na kogoś nieszczęście /szczęście] : BRING BAD/GOOD LUCK TO SOMEBODY
0745. Przysięgać na wszystkie świętości /na wszystko co święte [zaklinać się , iż to co się mówi jest prawdą] : SWEAR BY ALL THAT IS HOLY/SCARED
0746. Przywołać kogoś do porządku [zmusić kogoś do właściwego zachowania] : CALL SOMEBODY TO ORDER
0747. Ptaszek wyfrunął [komuś udało się uciec, wymknąć] : THE BIRD HAS FLOWN
0748. Publicznie prać swoje brudy [jawnie roztrząsać drażliwe lub przykre sprawy prywatne] : WASH ONE′S DIRTY LINEN IN PUBLIC
0749. Punkt zwrotny [moment, który jkest początkiem zmiany na lepsze lub gorsze] : TURNING POINT
0750. Puszka Pandory [siedlisko, żródła zła , kłopotów i nieszczęść] : PANDORA′S BOX
0751. Puścić koła w ruch [nadać czemuś bieg, zacząć relaizację czegoś] : PUT/SET WHEELS IN MOTION
0752. Pyrrusowe zwycięstwo [zwycięstwo niewarte wysokiej ceny, którą trzeba było za nie zapłacić] : PYRRHIC VICTORY
0753. Ramię przy ramieniu; ramie w ramie [jeden przy drugim, tuż obok siebie; w jedności i zgodzie] : SHOULDER TO SHOULDER
0754. Ranić czyjeś uczucia [przyczyniać się do czyjegoś cierpienia] : HURT SOMEBODY′S FEELINGS
0755. Ranny ptaszek [ktoś kto lubi wcześnie wstawać] : EARLY BIRD
0756. Razz a razem [co chwila , często] : TIME AFTER TIME
0757. Reakcja łańcuchowa [seria ściśle ze sobą powiązanych I szybko po sobie następujących zdarzeń] : CHAIN REACTION
0758. Realizować swoje ambicje [osiągać zamierzone cele] : FULFIL/REALIZE ONE′S AMBITIONS
0759. Republika bananowa [kraj biedny, niestabilny politycznie, o niewielkim znczeniu] : BANABA REPUBLIC
0760. Ręce do góry! [komenda wydawana wzywająca do poddania się przez uniesieni rąk] : HANDS UP!
0761. Ręcznie [przy użyciu rąk a nie maszyny] : BY HAND
0762. Ręka w rękę [razem; solidarnie] : HAND IN HAND
0763. Robić coś dla pieniędzy [robić coś ze względu na spodziewany zysk] : DO SOMETHING FOR MONEY
0764. Robić coś z marszu [robić coś ze spokojem i bez wysiłku] : TAKE SOMETHING IN ONE′S STRIDE
0765. (Robić coś) z zamkniętymi oczami [(robić coś) na pamięć, z łatwością] : (DO SOMETHING) WINTH ONE′A EYES CLOSED
0766. Robić hałas [zachowywać się głośno, robić zamieszanie] : MAKE (A) NOISE
0767. Robić swoje [działać według swoich własnych zasad] : DO ONE′S (OWN) THING
0768. Robić z dnia noc [prowadzić nocny tryb życia] : TURN NIGHT INTO DAY
0769. Robić z siebie widowisko [ośmieszać się publicznie] : MAKE A SPECTACLE OF ONESELF
0769. Rodzinne podobieństwo [zgodność cech charakteru lub fizycznych z cechami rodziców] : FAMILY RESEMBLANCE
0770. Rok po roku; rok w rok [każdego roku, co rok bez przerwy] : YEAR AFTER YEAR; YEAR IN, YEAR OUT
0771. Rosnąć/wyrastać jak grzyby po deszczu [powstawać , rosnąć niezwykle szybko] : GROW/SPRING UP LIKE MUSHROOMS/ A MUSHROOM; MUSHROOM
0772. Rozbić bank [zrujnować bank, wygrywając wszystkie pieniądze w nim zawarte] : BREAK THE BANK
0773. Rozdrapywać / rozdzierać stare rany [wywołać bolesne wspomnienie; poruszać przeszłe drażliwe sprawy] : (RE)OPEN OLD WOUNDS
0774. Roześmiać /zaśmiać się komuś w twarz [wyśmiać kogoś; otwarcie lekceważyć kogoś] : LAUGH IN SOMEBODY′S FACE
0775. Rozmawiać (jak) z głuchym [ : TALK TO THE DEAF
0776. Rozmnażać się jak króliki [wydawać na świat potomstwo często i w dużej ilości : BREED LIKE RABBITS
0777. Rozpłynąć się w powietrzu [zniknąć bez śladu] : VANISH INTO THIN AIR
0778. Rozprostować nogi [wstać w celu zrelaksowania mięśni nóg] : STRETCH ONE′S LEGS
0779. Rozwiązać komuś język [spowodować ,ze ktoś staje się rozmowny] : LOOSEN SOMEBODY7prime;S TONGUE
0780. Rozwiązywać kwadraturę koła [próbować osiągnąć rzecz niemożliwą; rozwiązać zagadnienie z pozoru nierozwiązalne] : SQUARE THE CIRCLE
0781. Róg obfitości [źródło dostatku, niewyczerpanych zasobów] : HORN OF PLENTY
0782. Runąć/ zawalić się jak domek z kart [rozpaść się z łatwością, w mgnieniu oka] : FALL DOWN/COLLAPSE LIKE A HOUSE OF CARDS
0783. Ruszyć tyłek/tyłkiem [przestać się lenić i zacząć coś robić] : MOVE/SHIFT ONE′S ARSE
0784. Rwać /drzeć/wyrywać sobie włosy z głowy [rozpaczać] : TEAR ONE′S HAIR OUT
0785. Rzecz ogólnie/powszechnie znana [coś o czym wszyscy wiedzą] : (A MATTER OF) COMMON KNOWLEDGE
0786. Rzucać / ciskać komuś w twarz oskarżenia/wine [oskarżać/obwiniać kogoś za coś w sposób gwałtowny] : THROW/FILING/CAST ACCUSATIONS /BLAME IN SOMEBODY′S FACE
0787. Rzucać perły między/przed wieprze [oferować komuś cos ,czego nie potrafi docenić] : CAST PEARLS BEFORE SWINE
0788. Rzucić kogoś /coś lwom na pożarcie [poświęcić kogoś / coś] : THROW/TOSS SOMEBODY/SOEMTHING TO THE LIONS
0789. Rzucić kogoś/coś na kolana [pokonać kogoś / coś] : BRING SOMEBODY / SOMETHING TO HIS /ITS KNEES
0790. Rzucić na kogoś/coś czar /urok [zauroczyć kogoś] : CAST A SPELL ON/OVER SOMEBODY/SOMETHING
0791. Rzucić jako pierwszy kamieniem [jako pierwszy potępić, wystąpić przeciwko komuś] : CAST THE FIRST STONE
0792. Rzucić psom na pożarcie [poświęcić] : THROW TO THE DOGS
0793. Rzucić rękawicę (komuś) [rzucić komuś wyzwanie] : THROW DOWN THE GAUNTLET (TO SOMEBODY)
0794. Rzucić światło na coś [wyjaśnić coś] : THROW/CAST LIGHT ON SOMETHING
0795. Rzuć broń! [odłóż broń I poddaj się] : DROP THE GUN!
0796. Sam się o to prosiłeś! [masz na to na co zasłużyłeś] : YOU ASKED FOR IT!
0797. Samemu stanowić prawo [określać własne zasady] : BE A LAW UNTO ONESELF
0798. Sądzić kogoś po wyglądzie [oceniać kogoś na podstawie jego powierzchowności , a nie cech charakteru] : JUDGE SOMEBODY / BY / FROM HIS / THE LOOKS
0799. Schodzić na psy [wycofać się , spuścić z tonu] : GO TO THE DOGS
0800. Schować rogi [wycofać się, spuścić z tonu] : HIDE ONE′S HORNS
0801. Serce podeszło / podskoczyło komuś do gardła [ktoś bardzo się zdenerwował lub przestraszył] : SOMEBODY′S HEART WAS IN THE MOUTH; SOMEBODY HAD HIS HEART IN HIS MOUTH
0802. Siedzieć jak na szpilkach [bardzo się niecierpliwić, denerwować w oczekiwaniu na coś] : BE ON PINS AND NEEDLES
0803. (Siedzieć mocno) w siodle [(być) na stanowisku , u władzy] : (BE) IN THE SADDLE
0804. Siedzieć na beczce prochu / z prochem [znaleźć się w sytuacji lub miejsce zagrożenia] : SIT ON A POWDER KEG
0805. Siedzieć z nosem w książce; tkwić z nosem w książce [być całkowicie pochłonięty lekturą] : HAVE ONE′S NOSE IN BOOK
0806. Silny jak buhaj/byk/ tur [bardzo silny] : (AS) STRONG AS AN OX
0807. Skakać sobie do gardła [bezustannie kłócić się i awanturować] : BE TA EACH OTHER′S THROATS; JUMP DOWN EACH OTHER′S THORATS
0808. Skontaktować się z kimś [skomunikować się / porozumieć się z kimś] : CONTACT SOMEBODY
0809. Skończyć / znaleźć się w rynsztoku [skończyć marnie, stoczyć się na samo dno : END UP IN THE GUTTER
0810. Skóra i kości [chudy jak szkielet] : SKIN AND BONE(S)
0811. Skręca kogoś w żołądku (na widok kogoś/ na myśl o czymś ) [coś wzbudza w kimś uczucie obrzydzenia] : SOMEBODY′S STOMACH TURNS 9AT THE SIGHT/VIEW OF SOMEBODY/SOMETHING); SOMEBODY/SOMETHING TURNS SOMEBODY′S STOMACH
0812. Skrzyżować szpady z kimś [popaść z kimś w konflikt] : CROSS SWORDS WITH SOMEBODY
0813. Słaba pociecha [niewielka korzyść, mała pomoc] : POOR CONSOLATION
0814. Słaby punkt [ujemna cecha; negatywny aspekt] : WEAK POINT
0815. Słodki jak cukierek [przyjemny i układny; przymilnie uprzejmy] : (AS) SWEET AS SUGAR; SUGAR-SWET
0816. Słodki jak miód [przyjemnie oddziałujący na zmysły i odczucia] : (AS) SWEET AS HONEY
0817. Słomiana wdowa/słomiany wdowiec [kobieta ,której mąż wyjechał na jakiś czas / mężczyzna, którego żona wyjechała na dłuższy czas] : GRASS WIDOW/WIDOWER
0818. Słowo daję! [zwrot wyrażający czyjeś zdziwienie i niedowierzanie] : (UPON) MY WORD!
0819. Słowo pisane / drukowane [wypowiedź w formie pisemnej] : THE WRITTEN/PRINTED WORD
0820. Słowo w słowo [wiernie, dosłownie powtórzony] : WORD FOR WORD
0821. Służyć dwóm panom [grać na dwie strony] : SERVE TWO MASTERS
0822. Służyć w wojsku/armii [ odbywać służbę wojskową] : SERVE IN THE ARMY
0823. Sól ziemi [najbardziej wartościowe jednostki w danej grupie] : THE ASLT OF THE EARTH
0824. Spać snem sprawiedliwego/sprawiedliwych [spać mocno, spokojnie mając czyste sumienie] : SLEEP THE SLEEP OF THE JUST
0825. Spadać na cztery łapy [wychodzić z opresji obronną ręką] : FALL / LAND ON ONE′S (FOUR) FEET
0826. Spadać na czyjeś barki [stawać się czyjąść odpowiedzialnością] : FALL ON SOMEBODY′S SHOULDERS
0827. Spływać po kimś jak po gęsi woda [ktoś się czymś zupełnie nie przejmuje] : BE (LIKE) WATER OFF A DUCK′S BACK TO SOMEBODY
0828. Spocząć na laurach [zaprzestać pracy, zadowoliwszy się pierwszymi osiągnięciami] : REST ON ONE′S LAURELS
0829. Spoczywać na czyichś barkach [stanowić czyjś obowiązek] : REST ON SOMEBODY′S SHOULDERS
0830. Spod czyjegoś pióra [czyjegoś autorstwa] : FROM SOMEBODY′S PEN
0831. Spotkać się z czymś (aprobatą, krytyką) [być przyjętym w pewien sposób (dobrze, krytycznie) : BE MET WITH SOMETHING (APPROVAL, CRITICISM)
0832. Spóźnić się na własny pogrzeb [być z natury niepunktualnym] : BE LATE FOR ONE′S OWN FUNERAL
0833. Sprawa życia i śmierci [sprawa największej wagi] : MATTER OF LIFE AND DEATH
0834. Sprawy sercowe [przeżycie miłosne] : AFFAIRS OF THE HEART
0835. Sprawy zaszły za daleko [sprawy przekroczyły granicę czegoś] : THINGS HAVE GONE TOO FAR
0836. Sprzedać kogoś / coś [zdradzić kogoś / coś ] : SELL SOEMBODY/ SOMETHING OUT
0837. Sprzedać ostatnią koszulę [sprzedać wszystko co się ma] : SELL ONE′S LAST SHIRT
0838. Sprzedać się [zrobić wrażenie] : SELL ONESELF
0839. Sprzedac/zaprzedać się (komuś) (za coś) [wbrew swemu sumieniu oddać się na czyjeś usługi w zamian za coś] : SELL ONESELF (FOR SOEMTHING)
0840. Sprzedawać coś spod lady [sprzedawać coś nieoficjalnie, nielegalnie] : SELL SOMETHING UNDER THE COUNTER
0841. Srebrny ekran [ekran kinowy] : THE SILVER SCREEN
0842. Stalowa/żelazna wola [niezłomny, silny charakter] : AN IRON WILL; A WILL OF IRON
0843. Stanąć na własnych nogach [stać się niezależnym od nikogo] : STAND ON ONE′S OWN TWO FEET/LEGS
0844. Stanąć (znów) na nogach/nogi [dojść do siebie po niepowodzeniu lub chorobie] : GET BACK ON ONE′S FEET, BE ON ONE′S FEET AGAIN
0845. Stanąć / utknąć w martwym punkcie [nie móc czegoś kontynuować ze względu na przeszkodę nie do pokonania] : COME TO A DEAD END
0846. Stara panna [niemłoda, niezamężna , przesadnie drobiazgowa kobieta] : OLD MAID
0847. Starej szkoły [niemodny sposób myślenia] : OF THE OLD SCHOOL
0848. Stary jak świat [bardzo stary] : (AS) OLD AS THE WORLD ITSELF
0849.Stawać komuś / czemuś na drodze [stać na zawadzie, przeszkadzać] : STNAD IN SOMEBODY′S / SOMETHING′S WAY
0850. Stawać na głowie [robić wszystko co tylko możliwe] : STAND ON ONE′S HEAD
0851. Stawiać kogoś na piedestale [odnosić się do kogoś z wielkim podziwem i szacunkiem] : PUT/PLACE SOEMBODY ON A PIEDESTAL
0852. Stek bredni / kłamstw [całe mnóstwo bzdur/ w ymysłów] : PACK ON NONSENSE / LIES
0853. Stracić głowę [nie wiedzieć co robić, zagubić się] : LOSE ONE′S HEAD
0854. Stracić głowę dla kogoś [zakochać się w kimś bez pamięci] : LOSE ONE′S HEAD OVER SOMEBODY
0855. Stracić kontakt [nie mieć łączności] : LOSE CONTACT
0856. Stracić równowagę [potknąć się] : LOSE (ONE′S) BALANCE
0857. Stracić twarz [utracić szacunek, honor, reputację] : LOSE FACE
0858. Stracić/zgubić wątek [zagubić się w logice wydarzeń (czyjegoś) opowiadania lub argumentacji : LOSE THE / ONE′S THREAD
0859. Strącić kogoś z piedestału [pozbawić kogoś uprzywilejowanej pozycji] : KNOCK SOMEBODY OFF HIS PEDESTAL
0860. Sukinsyn [o mężczyźnie z niechęcią, gniewnie] : SON OF A BITCH
0861. (Swoimi) własnymi słowami [wyrażając swoimi, nie cudzymi zdaniami] : IN ONE′S OWN WORDS
0862. Sycić wzrok / oczy czymś [patrzeć na coś długo i z przyjemnością] : FEAST ONE′S EYES (UP)ON SOMETHING
0863. Sypać komuś piaskiem w oczy [okłamywać kogoś, wprowadzać kogoś w błąd] : THROW DUST IN SOMEBODY′S EYES
0864. Szara eminencja [osoba wpływowa, kierująca czymś skrycie] : THE GRAY EMINENCE; THE EMINENCE GRISE
0865. Szare komórki [komórki mózgowe; rozum ludzki, intelekt] : GREY MATTER
0866. Szczenięca miłość [młodzieńcze uczucie] : PUPPY LOVE
0867. Szczera prawda [najprawdziwszy fakt] : THE HONEST TRUTH
0868. Szczęśliwe zakończenie [happy end] : HAPPY ENDING
0869. Szept sceniczny [głośny , dobrze słyszalny , którym posługują się aktorzy na scenie] : STAGE WHISPER
0870. Szlachetny gest [dobry uczynek] : NOBLE GESTURE
0871. Szósty zmysł [wyjątkowa intuicja] : SIXTH SENSE
0872. Szukać igły w stogu siana [szukać czegoś, co jest bardzo trudne, wręcz niemożliwe do znalezienia] : LOOK FOR A NEEDLE IN A HAYSTACK
0873. Ściany mają uszy [należy uważać aby ktoś nie podsłuchał : WALLS HAVE EARS
0874. Ściąć/zwalić kogoś z nóg [być dla kogoś wielkim ciosem] : KNOCK SOMEBODY OFF HIS FEET
0875. Ślepa miłość [bezkrytyczna miłość] : BLIND LOVE
0876. Ślepy zaułek; ślepa uliczka [sytuacja bez wyjścia] : A BLIND ALLEY
0877. Śmietanka towarzyska [najprzedniejsza część jakiejś grupy społecznej, elita] : THE CREAM OF SOCIETY
0878. Śpiesz się powoli [nie działaj pochopnie] : MAKE HASTE SLOWLY
0879. Śpiewać inaczej [zmienić zdanie, decyzję] : SING A DIFFERENT SONG / TUNE
0880. Śpiewać jak słowik [mieć piękny głos] : SING LIKE A NIGHTINGALE
0881. Świat roślinny roślin/zwierząt [ogół gatunków flora / fauna] : THE PLANT / ANIMAL WORLD
0882. Światło/światełko z tunelu [widoczne na horyzoncie rozwiązanie przykrego lub trudnego problem] : LIGHT AT THE END OF THE TUNNEL
0883. Świeża krew [nowy członek jakiejś organizacji z nowatorskimi pomysłami] : FRESH/NEW BLOOD
0884. Święta krowa [osoba/rzecz nietykalna, otaczana szczególnym szacunkiem I nie podlegająca najmniejszej krytyce] : SCARED COW
0885. Tak głośny ,że zbudziłby umarłego [wyrażenie odnoszące się do krzyku , hałasu] : LOUD ENOUGH TO WAKE THE DEAD
0886. (Tak) krawiec kraje jak (mu) materii staje [należy dostosowywać zamiary do swoich możliwości] : ONE MUST CUT ONE′S COAT ACCORDING TO ONE′S CLOTH
0887. Tak zwany [ powszechnie nazywany] : SO-CALLED
0888. Taki a taki [ wyrażenie odnoszące się do kogoś lub czegoś bez wymieniania nazwiska lub nazwy] : SUCH AND SUCH
0889. Takie (jest) życie [taka jest kolej rzeczy] : SUCH IS LIFE; THAT′S LIFE!
0890. Ten się śmieje ,kto się śmieje ostatni [największą radość i satysfakcję ma ta osoba, do której należy ostatnie słowo lub ruch] : HE LAUGHS BEST WHO LAUGHS LAST
0891. Terapia wstrząsowa [radykalne środek uzdrawiający] : SHOCK THERAPY/TREATMENT
0892. Teraz albo/lub nigdy [wyrażenie oznaczające iż aktualny moment jest najkorzystniejszy do zrobienia czegoś] : IT IS NOW OR NEVER
0893. To (całkiem/zupełnie) inna historia [to zupełnie inny temat] : THAT′S ANOTHER STORY/ A (QUIET/WHOLLY/ENTIRELY/TOTALLY) DIFFERENT STORY
0894. To i owo [różne rzeczy] : THAT AND THAT
0895. (To)/(zupełnie) inna para kaloszy [(to)(zupełnie) inna sprawa] : ANOTHER / A DIFFERENT PAIR OF SHOES/ GALOSHES
0896. To (jest) podobne do kogoś [tego można się po kimś spodziewać] : IT′S LIKE SOMEBODY
0897. To jest zbyt piękne ,aby było/mogło być prawdziwe [coś pożądanego ale niezmiernie trudno osiągalnego] : IT′S TOO GOOD TO BE TRUTH
0898. To (jest) rzecz / sprawa gustu [każdy ma inne upodobania] : IT′S A MATTER OF TASTE
0899. To (jeszcze) nie koniec świata! [zdarzają się gorsze rzeczy] : IT′S NOT THE END OF THE WORLD
0900. To nie (jest) czyjś interes [to nie powinno kogoś obchodzić] : IT′S NONE OF SOMEBODY′S BUSINESS
0901. To nie robi (komuś) (żadnej) różnicy [(dla kogoś) to wszystko jedno] : IT MAKES NO DIFFERENCE (TO SOMEBODY)
0902. Topić smutki w alkoholu [pić alkohol aby zapomnieć o swoich troskach] : DROWN ONE′S SORROWS
0903. Towarzystwo wzajemnej adoracji [grupa osób nawzajem się chwalących i popierających] : MUTUAL ADMIRATION SOCIETY
0904. Towarzysz niedoli [osoba dzieląca z kimś niepowodzenie] : COMPANION IN MISFORTUNE
0905. Traktować kogoś jak psa [pomiatać kimś, poniewierać kogoś] : TREAT SOMEBODY LIKE A DOG
0906. Traktować kogoś jak śmiecia [mieć kogoś za nic] : TREAT SOMEBODY LIKE (A PIECE OF) DIRT
0907. Trawi/zżera kogoś ciekawość [ktoś umiera z ciekawości, ktoś pała chęcią poznania kogoś / czegoś] : CURIOSITY IS EATING SOMEBODY UP
0908. Trupioblady; blady jak trup [bardzo blady] : (AS) PALE AS A CORPSE
0909. Tryb/ trybik w maszynie [pionek, bezwolny wykonawca czyich poleceń] : COG IN THE MACHINE
0910. Trzeci świat [rozwijające się , słabo uprzemysłowione kraje] : THE THIRD WORLD
0911. Trzymać język na wodzy / za zębami [powstrzymywać się od powiedzenia czegoś] : HOLD ONE′S TONGUE
0912. Trzymać kogoś na dystans [ odnosić się do kogoś z rezerwą] : KEEP SOMEBODY AT A DISTANCE
0913. Trzymać kogoś na smyczy [trzymać kogoś w ryzach, pod kontrolą] : HOLD SOMEBODY IN LEASH; KEEP SOMEBODY ON (THE) LEASH; HAVE SOMEBODY ON A LEASH
0914. Trzymać kogoś za słowo [dopilnować , by ktoś dotrzymał obietnicy] : HOLD SOMEBODY TO HIS WORD
0915. Trzymać rękę na pulsie [czuwać nad czymś; śledzić rozwój czegoś] : HAVE / KEEP ONE′S FINGER ON THE PULSE
0916. Trzymać się faktów [przytaczać same fakty] : KEPP/STICK TO THE FACTS
0917. Trzymać wszystkie atuty w ręku [mieć wszystkie argumenty przemawiające za czymś] : HOLD ALL THE TRUMOS/TRUMP CARD
0918. Tu i teraz [w tej właśnie chwili] : HERE AND NOW
0919. (Tuż) pod/przed czyimś nosem [tuż przed kimś; bardzo blisko kogoś] : RIGHT UNDER SOMEBODY′S (VERY) NOSE
0920. Twardy orzech do zgryzienia [trudny problem do rozwiązania] : A HURD NUT TO CRACK
0921. Twarzą w twarz [na wprost kogoś; bezpośrednio] : FACE TO FACE
0922. (Tylko/zaledwie) wierzchołek góry lodowej [zaledwie niewielka część większego problemu] : (ONLY) THE TIP OF THE ICEBERG
0923. Tylko z nazwy [nie faktycznie] : IN NAME ONLY
0924. Tym lepiej/gorzej [(to) jeszcze korzystniej/marniej] : SO MUCH THE BETTER/WORSE
0925. U (czyichś) stóp [w czyimś zasięgu, do czyjejś dyspozycji] : AT ONE′S FEET
0926. Ubić jajka na pianę [roztrzepać białko jajka do puszystości] : BEAT/WHIP EGGS (IN)TO A FROTH
0927. Uciąć (krótko) dyskusję / rozmowę [raptownie przerwać, zakończyć dyskusję, rozmowę] : CUT SHORT THE DISCUSSION/CONVERSATION
0928. Uczynić z kogoś przykład [ukarać kogoś jako ostrzeżenie dla innych] : MAKE AN EXAMPLE OF SOMEBODY
0929. Uderzać komuś do głowy [spowodować ,że ktoś stał się zarozumiały; upijać kogoś] : GO TO SOMEBODY′S HEAD
0930. Uderzyć kogoś po kieszeni [narazić kogoś na wysokie koszty] : HIT SOMEBODY IN THE POCKET
0931. Uderzyć kogoś poniżej pasa [postąpić niezgodnie z regułami] : HIT (SOEMBODY) BELOW THE BELT
0932. Uderzyć we właściwą strunę [poruszyć właściwy temat] : STRIKE THE RIGHT CHORD
0933. Uganiać się za kimś [stara się o czyjeś względy] : RUN AFTER SOMEBODY
0934. Ugasić pragnienie [wypić coś ,aby pozbyć się uczucia suchości w gardle] : QUENCH ONE′S THIRST
0935. Ugryźć się w język [powstrzymać się od powiedzenia czegoś] : BITE ONE′S TONGUE
0936. Ujrzeć światło dzienne [zostać ujawnionym, być podanym do wiadomości publicznej] : SEE THE LIGHT OF DAY
0937. Ujść w tłoku [być w ostateczności do przyjęcia] : PASS IN A CROWD
0938. Ukraść całusa [pocałować kogoś niespodziewanie] : STEAL A KISS
0939. Ukraść komuś serce [zdobyć czyjąś miłość] : STEAL SOMEBODY′S HEART (AWAY)
0940. Ukręcić bicz na siebie [przyczynić się do własnego niepowodzenia] : MAKE A ROD FOR ONE′S OWN BACK
0941. Ułamek sekundy [bardzo krótka chwila] : A SPLIT SECOND; A FRACTION OF A SECOBD
0942. Umierać z nudów [bardzo się nudzić] : DIE OF BOREDOM
0943. Umowa dżentelmeńska [ustne porozumienie oparte na obopólnym zaufaniu] : GENTELMAN′S /GENTELMEN′S AGREEMENT
0944. Umrzeć / zginąć na posterunku : DIE AT ONE′S POST
0945. Umywać od czegoś ręce [odżegnywać się od odpowiedzialności za coś] : WASH ONE′S HANDS OF SOMETHING
0946. Unikać kogoś / czegoś jak zarazy [trzymać się możliwie jak najdalej od kogoś / czegoś] : AVOID SOMEBODY/SOMETHING LIKE THE PLAGUE
0947. Uparty jak muł/osioł [bardzo uparty] : (AS) STUBBORN AS A MULE
0948. Uratować (swoją) (własną) /czyjąś skórę [wyciągnąć siebie / kogoś z opresji] : SAVE ONE′S (OWN)/ SOMEBODY′S HIDE/SKIN
0949. Uratować sytuację [doraźnie zmienić niekorzystny bieg wydarzeń] : SAVE THE SITUATION
0950. Uratować / zachować twarz [zachować szacunek u ludzi, uratować honor] : SAVE (ONE′S) FACE
0951. Uregulować (z kimś) rachunki [rozliczyć się z kimś finansowo; porachować size kimś] : SETTLE ONE′S ACCOUNT (WITH SOEMBODY)
0952. Urodzony pod szczęśliwą gwiazdą [mający szczęście w życiu] : BORN UNDER A LUCKY STAR
0953. Ustępować (komuś) pola [tracić (nad kimś) przewagę; przegrywać (z kimś / do kogoś) : LOSE GROUND (TO SOMEBODY)
0954. Usunąć kogoś / coś w cień [przewyższyć kogoś/coś, zepchnąć kogoś/coś na dalszy plan] : PUT SOMEBODY/SOMETHING IN THE SHADE
0955. Uszy kogoś palą/pieką [mówią o kimś pod jego nieobecność] : SOEMBODY′S EARS ARE BURNING
0956. Uśmiechać się od ucha do ucha [uśmiechać się bardzo szeroko] : GRIN/SMILE FROM EAR TO EAR
0957. Uśmiechać się szeroko [wygięciem kącików ust ku górze wyrażać wielki zachwyt] : SMILE/GRIN BROADLY/WIDELY
0958. Uważać się za pępek świata [mieć się za najważniejszą osobę] : CONTEMPLATE ONE′S (OWN) NAVEL
0959. Uzbrojony po zęby [zaopatrzony w wielką ilość broni] : ARMED TO THE TEETH
0960. Użyczyć komuś ucha [wysłuchać kogoś] : LEND AN EAR RO SOMEBODY; LEND SOMEBODY AN EAR
0961. W biały / jasny dzień [gey jest całkiem widno] : IN BROAD/FULL DAYLIAGHT
0962. W bliskiej / najbliższej/ niedalekiej przyszłości [wkrótce, niebawem] : IN THE NEAR / NOT TOO DISTANT FUTURE
0963. W czyichś czasów; za czyichś czasów [za czyjegoś życia; za czyjejś młodości] : IN SOMEBODY′S TIME
0964. W czyichś oczach [z czyjegoś punktu widzenia, w czyjejś opinii] : IN THE EYSES OF SOMEBODY; IN SOMEBODY′S EYES
0965. W dobrej wierze [w najlepszej intencji] : IN GOOD FAITH
0966. W dobrej / złej formie [w dobrej/niedobrej kondycji] : IN GOOD / BAD SHAPE
0967. W dobrych rękach [pod dobra opieką] : IN GOOD HANDS
0968. W głębi serca [w skrytości ducha] : AT (THE BOTTOM OF ONE′S) HEART
0969. W granicach (zdrowego) rozsądku [trzymając się rzeczowej, trzeźwej oceny sytuacji] : WITHIN REASON
0970. W idealnym świecie [w najlepszym z wyobrażalnych światów] : IN AN IDEAL WORLD
0971. W jakiś/pewien sposób ; na jakiś sposób [jakoś , w pewnym sensie] : IN A (CERTAIN) WAY ; IN SOME WAY
0972. W każdym calu [pod każdym względem, całkowicie] : EVERY INCH
0973. W kontakcie [utrzymując regularną łączność] : IN CONTACT
0974. W myśli / myślach [w umyśle, w wyobraźni] : IN THOUGHT
0975. W nastroju [ w gotowości psychicznej do czegoś] : IN THE MOOD
0976. W niewłaściwym porządku, w złej kolejności [sprzecznie z ustalonym porządkiem] : IN THE WRONG ORDER
0977. W nocy wszystkie koty (są) szare [ciemność zaciera wszystko] : AT NIGHT ALL CATS ARE GREY; ALL CATS ARE GRAY IN THE DARK
0978. W objęciach Morfeusza [we śnie] : IN THE ARMS OF MORPHEUS
0979. W obliczu czegoś [wobec czegoś] : IN THE FACE OF SOMETHING
0980. W ogólnym zarysie [ogólnie, bez szczegółów] : IN BROAD OUTLINE
0981. W oka mgnieniu [momentalnie] : IN THE TWINKLING OF AN EYE
0982. W ostatnich tygodniach, miesiącach [w tygodniach, miesiącach bezpośrednio poprzedzających chwilę obecną] : IN THE LAST WEEKS/MONTHS
0983. W pełnym rozkwicie [w pełni rozwoju] : IN FULL BLOOM
0984. W pocie czoła [z wielkim wysiłkiem] : BY THE SWEAT OF ONE′S BROW
0985. W poszukiwaniu kogoś / czegoś [starając się kogoś / coś znaleźć] : IN SEARCH OF SOMEBODY / SOMETHING
0986. W potrzebie [w niedostatku, w trudnej sytuacji] : IN NEED
0987. W rezerwie [zachowany na później, do użytku w razie potrzeby] : IN RESERVE
0988. W rzeczywistości [faktycznie] : IN REALITY
0989. W (samym) sercu (czegoś)[w środku, w centrum (czegoś)] : IN THE HEART (OF SOMETHING)
0990. W siódmym niebie [w ekstazie, bardzo szczęśliwy] : IN SEVENTH HEAVEN
0991. W słowach i czynach [w teorii i praktyce] : IN WORD AND (IN) DEED
0992. W sumie [ogólnie rzecz biorąc] : IN SUM
0993. W ślimaczym tempie [bardzo wolno] : AT A SNAIL′S PACE
0994. W tym samym czasie [o tej samej porze, jednocześnie] : AT THE SAME TIME
0995. W tym/czyimś szaleństwie jest metoda [czyjeś działanie , choć z pozoru nielogiczne, ma logiczny cel] : THERE IS METHOD IN THIS / SOMEBODY′S MADNESS
0996. W wolnym czasie [w porze odpoczynku] : IN ONE′S FREEE/SPARE TIME
0997. W zarodku [nie w pełni rozwinięty] : IN EMBRYO
0998. W zasadzie [właściwie , na ogół] : IN PRINCIPLE
0999. W zasięgu wzroku [w przestrzeni widzialnej przez oko ludzkie] : WITHIN EYESHOT / SIGHT
1000. Walczyć do końca [nie rezygnować] : FIGHT TO THE FINISH
1001. Walczyć jak lew /tygrys [walczyć z wielką odwagą i poświęceniem] : FIGHT LIKE A LION / TIGER
1002. Walczyć z wiatrakami [prowadzić bezsensowną urojoną walkę z kimś lub czymś] : TILT AT / FIGHT WINDMILLS
1003. Walka wręcz [walka za pomocą rąk przy użyciu broni białej] : HAND-TO-HAND COMBAT / FIGHTING
1004. Ważyć słowa [zastanawiać się nad każdym wypowiadanym słowem] : WEIGH ONE′S WORDS
1005. Wąskie horyzonty [brak zainteresowań, ograniczone ambicje życiowe] : NARROW HORIZONS
1006. Wbić komuś gwóźdź do trumny [przyczynić się do pogorszenia złej sytuacji w jakiej ktoś się znajduje, lub czyjejś śmierci] : DRIVE/HAMMER A NAIL INTO SOMEBODY′ COFFIN
1007. Wbić komuś/ sobie coś do głowy; wbić komuś / sobie (wreszcie) do głowy ,że …[utwierdzić kogoś/siebie w przekonaniu co do czegoś] : GET SOMETHING INTO SOMEBODY′S HEAD; GET IT INTO SOMEBODY′S , ONE′S HEAD THAT
1008. Wbijać coś komuś młotkiem do głowy [usilnie coś komuś tłumaczyć] : HAMMER SOMETHING INTO SOMEBODY′S HEAD
1009. Wbijać klin (po)między ludzi/grupy ludzi / pomiędzy kogoś a kogoś : DRIVE/FORCE A WEDGE BETWEEN PEOPLE / GROUPS OF PEOPLE / BEETWEN SOMEBODY AND SOMEBODY
1010. Wchodzić w szczegóły [drobiazgowo coś analizować] : GO INTO DETAIL(S) / PARTICULARS
1011. Wiara góry przenosi [można dokonać rzeczy z pozoru niemożliwych, jeśli dąży się do nich z przekonaniem I uporem] : FAITH CAN/WILL MOVE MOUNTAINS
1012. Wić się jak piskorz/węgorz [wykręcać się wszelkimi sposobami od niewygodnej odpowiedzi] : WRIGGLE LIKE AN EEL
1013. Widok z lotu ptaka [przestrzeń oglądana z dużej wysokości] : A BIRD′S - EYE VIEW
1014. Widzieć coś w kimś [dostrzegać w kimś zalety] : SEE SOMETHING IN SOMEBODY
1015. Widzieć coś/patrzeć na coś przez różowe okulary [patrzeć na coś bardzo optymistycznie] : SEE SOMETHING / LOOK AT SOMETHING THROUGH ROSE-COLOURED/ - TINTED GLASSSES/SPECTACLES
1016. Widzieć/dostrzegać / patrzeć na jasne strony czegoś [odnosić się do czegoś z optymizmem] : LOOK ON THE BRIGHT SIDE OF SOMETHING
1017. Widzieć / zobaczyć świata / trochę /kawałek świata [dużo podróżować po świecie] : SEE THE WORLD
1018. Widzisz [rozumiesz, wiesz] : YOU SEE
1019. Wiedzieć , co jest co [znać się na rzeczy] : KNOW WHAT′S WHAT
1020. Wiedzieć na czym się stoi [być świadomym sytuacji] : KNOW WHERE ONE STANDS
1021. Wiedzieć , skąd wiatr wieje [mieć dobre rozeznanie w sytuacji i wyczuwać, jakie zmiany się szykują] : KNOW WHICH WAY THE WIND IS BLOWING; KNOW FROM WHERE THE WIND IS BLOWING
1022. Wiele wody upłynęło [minęło bardzo duże czasu i wiele różnych rzeczy się wydarzyło] : A LOT OF WATER HAS FLOWED/PASSED BENEATH/UNDER THE BRIDGE
1023. Wielki Brat [uosobienie potęgi zbiurokratyzowanego i totalitarnego państwa] : BIG BROTHER
1024. Wieniec laurowy [wieniec z liści wawrzynu noszony na głowie przez zwycięskich wodzów, uczonych] : LAUREL WREATH
1025. Wierny/żywy obraz kogoś; czyjeś wierne / żywe odbicie [uderzające podobieństwo do kogoś] : THE VERY / LIVING IMAGE OF SOMEBODY
1026. Więcej niż dosyć [aż za dużo] : MORE THAN ENOUGH
1027. Wilk w owczej skórze [obłudnik; wróg udający przyjaciela] : A WOLF IN SHEEP′S CLOTHING
1028. Wiosenne porządki [ generalne sprzątanie w domu z nadejściem wiosny] : SPRING CLEANING
1029. Wisieć komuś nad głową [zagrażać komuś] : HANG OVER SOMEBODY′S HEAD
1030. Wisieć na włosku [znajdować się w niepewnej lub niebezpiecznej sytuacji] : HANG BY A HAIR / THREAD
1031. Wisieć w powietrzu [nieuchronnie się zbliżać] : HANG IN THE AIR
1032. Witać/ przyjmować kogoś z otwartymi ramionami; witać/ przyjmować kogoś .coś z otwartymi rękami [przyjmować kogoś serdecznie / chętnie coś przyjmować] : WELCOME / ACCEPT SOMEBODY/SOMETHING WITH OPEN ARMS
1033. Wkalkulowane / obliczone ryzyko [ryzyko podjęte z nadzieją na powodzenie, ale także z pełną świadomością grożących niebezpieczeństw i strat] : A CALCULATED RISK
1034. Wkładać słowa w czyjeś usta [wmawiać coś komuś] : PUT WORDS INTO SOMEBODY′S MOUTH
1035. Wkładać w coś wiele serca / całą duszę [robić coś z wielkim zapałem i oddaniem] : PUT ONE′S HEART AND SOUL INTO SOMETHING
1036. Wmieszać się w coś [wdać się w coś (przeważnie w jakąś przykrą sprawę)] : GET MIXED UP IN SOMETHING
1037. Wodzić kogoś za nos [narzucać komuś swoją wolę; rządzić kimś] : LEAD SOMEBODY BY THE NOSE
1038. Wolny jak ptak [niezależny od nikogo i niczego] : (AS) FREE AS A BIRD
1039. Wolny od opłat [bezpłatny] : FREE OF CHARGE
1040. Worki/ wory pod oczami [opuchlizna lub zwisające fałdy skóry pod oczyma] : BAGS UNDER ONE′S EYES
1041. Wpakować się w kłopoty/tarapaty/kabałę [zaplątać się w sytuację niewygodną, kłopotliwą , niebezpieczną] : GET ONESELF INTO TROUBLE / A MESS / A FIX
1042. Wpaść w pułapkę [dać się podejść ; dać się złapać w zasadzkę] : FALL INTO A / THE TRAP
1043. Wracać jak (przysłowiowy) zły szeląg [pojawiać się gdzieś często niechcianym] : TURN UP LIKE A BAD PENNY/LIKE THE PROVERBIAL BAD PENNY
1044. Wrócić / zejść (z obłoków) na ziemię [wrócić ze świata marzeń do rzeczywistości] : COME BACK / DOWN TO EARTH
1045. Wsadzać / wtykać nos w nie swoje sprawy [wtrącać się w coś] : POKE ONE′S NOSE INTO SOMETHING
1046. Wspólny mianownik [bardzo podobna, jednakowa cecha; wspólna płaszczyzna] : COMMON DENOMINATOR
1047. Wstawać (razem) ze skowronkiem/skowronkami [wstawać rano , skoro świt] : BE UP / RISE WITH THE LARK
1048. Wstawać ze słońcem [wstawać bardzo wcześnie rano, skoro świt] : RISE WITH THE SUN
1049. Wstrząsnąć posadami czegoś [spowodować wielkie zamieszanie lub dogłębną zmianę w czymś] : SHAKE THE FOUNDATIONS OF SOMETHING
1050. Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu [jest wiele sposobów osiągnięcia tego samego celu] : ALL ROADS LEAD TO ROME
1051. Wszystkiego najlepszego! [wyrażenie pomyślności] : ALL THE BEST!
1052. Wszystko ma swój koniec/ kres [nic nie trwa wiecznie] : EVERYTHING HAS AN END
1053. Wychodzić z mody [stawać się niemodnym] : GO OUT OF FASHION
1054. Wychwalać kogoś/coś pod niebiosa [bardzo kogoś chwalić] : PRAISE SOMEBODY/SOMETHING TO THE SKIES
1055. Wyciągać dla /za kogoś kasztany z ognia [wykonywać pracę, często ryzykowną, z której korzyść odniesie kto inny] : PULL SOMEBODY′S CHESTNUTS OUT OF THE FIRE; PULL THE CHESTNUST OUT OF THE FIRE FOR SOMEBODY
1056. Wyciągać pomocną dłoń do kogoś [ofiarować komuś pomoc, wsparcie] : HOLD OUT/EXTEND A HELPING/ ONE′S HAND TO SOMEBODY
1057. Wyciskać komuś łzy z oczu [doprowadzić kogoś do płaczu] : WRING TEARS FROM SOMEBODY
1058. Wydać ostatnie tchnienie [umrzeć] : BREATHE ONE′S LAST
1059. Wydawać /rodizć owoce [wydawać plon, dawać rezultaty] : GIVE / BEAR FRUIT
1060. Wydobywać coś z kogoś [uzyskać od kogoś potrzebne informacje, tajemnice, prawdę ] : GET SOMETHING OUT OF SOMEBODY
1061. Wydrapać komuś oczy [groźba kogoś zazdrosnego] : SCRATCH SOMEBODY′S EYES OUT/font>
1062. Wygarbować / złoić komuś skórę [sprawić komuś lanie] : TAN SOEMBODY&pirme;S HIDE
1063. Wyglądać jako samo zdrowie/ okaz zdrowia [mieć bardzo zdrowy wygląd] : LOOK LIKE HEALTH ITSELF
1064. Wyglądać jak strach na wróble [mieć dziwaczny I niechlujny wygląd] : LOOK LIKE A SCARECROW
1065. Wyglądać jak zbity pies [mieć smutny, przepraszający, zawstydzający wyraz twarzy] : HAVE A N=HANGDOS LOOK
1066. Wygrać / zwyciężyć w wielkim / pięknym stylu [wygrać/zwyciężyć w sposób robiący wrażenie] : WIN/DEFEAT IN (GRAND / GREAT / FINE ) STYLE
1067. Wyjąć komuś słowa (prosto) z ust [wypowiedzieć to , co ktoś inny miał na myśli] : TAKE THE WORDS (RIGHT) OUT OF SOMEBODY′S MOUTH
1068. Wyjątek potwierdza regułę [gdyby nie było reguł, nie byłoby wyjątków] : THE EXCEPTION PROVES THE RULE
1069. Wyjść z druku [nie być więcej wydawanym (o książce)] : GO OUT OF PRINT
1070. Wykazywać oznaki czegoś [przejawiać symptomy charakterystyczne dla czegoś] : SHOW SIGN OF SOMETHING
1071. Wylatywać komuś z głowy [umknąć z pamięci] : GO OUT ODF SOMEBODY′S HEAD
1072. Wylewać dziecko (razem) z kąpielą [zadziałać zbyt radykalnie i pochopnie, niszcząc tym samym nie tylko negatywne cechy jakiejś rzeczy, ale również pozytywne lub nawet samą rzecz] : THROW THE BABY OUT WITH THE BATHWATER/BATH WATER
1073. Wylewać krokodyle łzy [płakać nieszczerze w celu wywołania współczucia] : SHED / WEEP CROCDILE TEARS
1074. Wyłożyć (wszystkie) (swoje) karty na stół [postawić sprawę jasno, szczerze; wyjawić swoje plany] : LAY / PLACE / PUT (ALL) ONE′S / THE CARDS ON THE TABLE
1075. Wymierzyć komuś cios [uderzyć kogoś] : AIM A BLOW SOMEBODY
1076. Wymijająca odpowiedź [wykrętna odpowiedź mająca na celu ukrycie prawdy] : EVASIVE ANSWER
1077. Wymościć sobie gniazdko [urządzić się dobrze] : FEATHER ONE′S NEST
1078. Wymykać się spod kontroli [stawać się trudnym lub niemożliwym do opanowania] : GET/SLIP[ OUT OF CONTROL
1079. Wypić o jednego / o jeden kieliszek za dużo [wypić zbyt dużo alkoholu] : HAVE ONE TOO MANY
1080. Wypisane na czyjejś twarzy [uzewnętrznione, widoczne na czyjejś twarzy] : WRITTEN ON.ALL OVER SOMEBODY′S FACE
1081. Wypłakiwać (sobie) oczy [mocno, płakać] : CRY ONE′S EYES OUT
1082. Wypowiedzieć (komuś) wojnę [oficjalnie ogłosić rozpoczęcie działań wojennych] : DECLARE WAR (ON SOMEBODY)
1083. Wyraźnie pamiętać [doskonale, dokładnie pamiętać] : CLEARLY / DISTINCTLY REMEMBER
1084. Wyrosnąć z czegoś [z wiekiem stracić zainteresowanie czymś] : GROW OUT OF SOMETHING
1085. Wyrzucać pieniądze [trwonić, lekkomyślnie wydawać pieniądze] : THROW AWAY / OUT MONEY
1086. Wysoko postawiony [zajmujący wysoką pozycję] : HIGHLY PLACED
1087. Wyssać coś z mlekiem matki [mieć wpojone coś od urodzenia] : DRINKL / SUCK SOMETHING WITH ONE′S MOTHER′S MILK
1088. Wystawiać czyjąś cierpliwość na próbę [nadużywać czyjejś cierpliwości do granic] : TRY / TEST SOMEBODY′S PATIENCE
1089. Wyścig z czasem [okres zdwojonego wysiłku pod presją naglącego terminu ] : RACE AGAINST TIME
1090. Wytrącić kogoś z równowagi [sprawić ,że ktoś traci panowanie nad sobą] : THROW / KNOCK SOMEBODY OFF BALANCE
1091. (Wy)twór chorej wyobraźni [coś niedorzecznego , urojonego] : THE FIGMENT OF A DISEASED IMAGINATION
1092. (Wy)twór (czyjejś) wyobraźni [coś nierealnego, wymyślonego przez kogoś] : A FIGMENT OF A (SOMEBODY′S/ THE) IMAGINATION
1093. Wyzionąć / oddać ducha [umrzeć] : GIVE UP THE GHOST
1094. Wsiąść głęboki oddech [zrobić krótką przerwę przed zabraniem głosu lub czynności a dla nabrania odwagi lub zastanowienia się] : TAKE A DEEP BREATH
1095. Wziąć kogoś /coś szturmem [zdobyć coś szybko zmasowanym atakiem; podbić kogoś / coś] : TAKE SOMEBODY/SOMETHIN BY STORM
1096. Wsiąść sobie coś do serca [przejąć się czymś ] : TAKE SOMETHING TO HEART
1097. Wsiąść sprawiedliwość w swoje (własne) ręce [ usiłować wymierzyć komuś karę bez odwoływania się do sądu] : TAKE THE LAW INTO ONE′S OWN HANDS; TAKE JUSTICE INTO ONE′S OWN HANDS
1098. Wzloty i upadki [okresy sukcesu i okresy niepowodzenia] : UPS AND DOWN
1099. Wzruszać kogoś do łez [bardzo kogoś rozczulać] : MOVE SOMEBODY TO TEARS
1100. Wzruszać ramionami [okazać niezadowolenie[przez ruch ramion] : SHRUG ONE′S SHOULDERS
1101. Z ciężkim / lekkim sercem [przepełniony zgryzotą , smutkiem / radością, szczęściem] : WITH A HEAVY / LIGHT HEART
1102. Z czyjegoś punktu widzenia [w czyjejś opinii] : FROM SOMEBODY′S POINT OF VIEW
1103. Z czystej przyjaźni [całkowicie bezinteresownie] : FROM PURE FRIENDSHIP
1104. Z głębi serca [bardzo mocno , szczerze] : FROM THE (BOTTOM OF ONE′S HEART
1105. Z pianą na ustach [ze wściekłością] : FOAMING AT THE MOUTH
1106. Z pierwszej / drugiej ręki [bezpośrednio / z pośredniego źródło] : (AT) FIRST / SECOND HAND
1107. Z podwiniętym (pod siebie) ogonem : WITH ONE′S TAIL BETWEEN ONE′S LEGS
1108. Z pustymi rękami [z niczym, bez prezentu, z niczym bez efektu] : EMPTY - HANDED
1109. Z ręką na sercu [szczerze, uczciwie] : HAND ON HEART
1110. Z roku na rok [od jednego roku do następnego] : FROM YEAR TO YEAR
1111. Z upływem czasu [w miarę przemijania] : WITH THE PASSAGE OF TIME
1112. Z wybiciem północy [dokładnie o godzinie dwudziestej czwartej] : ON / AT THE STORKE OF MIDNIGHT
1113. Z zapartym tchem [z niecierpliwością , z podnieceniem] : WITH BATED BREATH
1114. Z zimną krwią [z całą premedytacją, z całym okrucieństwem] : IN COLD BLOOD
1115. Za i przeciw [ o działaniach, argumentach] : FOR AND AGAINST
1116. Za jednym zamachem [jednocześnie, naraz] : WITH /AT/IN ONE BLOW
1117. (Za) jednym pociągnięciem pióra [bardzo szybko, błyskawicznie] : AT THE STROKE OF A PEN
1118. Za kratkami [w więzieniu] : BEHIND BARS
1119. Za kulisami [prywatnie, w tajemnicy przed szerokim ogółem] : BEHIND THE SCENE
1120. Za nic na/w świecie [w żadnym wypadku] : NOT FOR (ANYTHING IN) THE WORLD
1121. Za zamkniętymi drzwiami [bez dostępu dla osób postronnych] : BEHIND CLOSED DOORS
1122. Zabierać / zajmować mało / dużo miejsca [potrzebować małej / dużej przestrzeni] : TAKE UP LITTLE / A LOT OF SPACE
1123. Zabijać czas [zajmować się byle czym byle się nie nudzić] : KILL TIME
1124. Zabijać kurę znoszącą / która znosi złote jajka [niszczyć źródło wysokich zysków] : KILL THE GOOOSE THAT LAYS THE GOLDEN EGGS
1125. Zachować coś dla siebie [dotrzymać tajemnicy; nie przekazywać czegoś komuś] : KEEP SOMETHING TO ONESELF
1126. Zachowywać pozory [udawać ,że wszystko jest w porządku] : KEEP UP APPEARANCES
1127. Zachowywać / utrzymywać dystans [odnosić się do kogoś ze rezerwą , oficjalnie] : KEEP ONE′S DISTANCE
1128. Zacierać ręce (z radości / zadowolenia) : RUB ONE′S HANDS (WITH / IN GLEE)
1129. Zacierać (za sobą ślady) [niszczyć lub ukrywać dowody lub oznaki ,że ktoś gdzieś był i coś zrobił] : COVER (UP) ONE′S TRACKS
1130. Zaciskać / przyciągać pasa [oszczędzać, ograniczać swoje wypadki] : TIGHTEN / PULL IN ONE′S BELT
1131. Zacisnąć zęby [zawziąć się , żeby zrealizować trudne lub nieprzyjemne zadanie] : GRIT ONE′S TEETH
1132. Zadać komuś cios w plecy [podstępnie kogoś skrzywdzić] : STAB SOMEBODY IN THE BACK
1133. Zagadać kogoś na śmierć [wymęczyć, zanudzić kogoś rozmową] : TALK SOMEBODY TO DEATH
1134. Zagrać swoją ostatnią kartą [chwycić się ostatniej szansy; sięgnąć po ostatni argument] : PLAY ONE′S LAST CARD
1135. Zagryzać wargi [powstrzymywać się od powiedzenia czegoś] : BITE ONE′ S LIP(S)
1136. Zagrzebać się / zakopać się gdzieś [odizolować się od świata w jakmiś miejscu] : BURY ONESLEF SOMEWHERE
1137. Zajść daleko [osiągnąć sukces na jakmś polu] : GO FAR; GO A LONG WAY
1138. Zakazany owoc jest najsłodszy [to co jest nam zabronione lub niedostępne , pociąga nas najbardziej] : FORBIDDEN FRUIT IS SWEET(EST)
1139. Zakopać topór wojenny [zażegnać spór ,pogodzić się] : BURY THE HATCHET
1140. Zalewać rynek czymś; coś zalewa rynek [dostarczyć do handlu olbrzymie ilości jakiegoś towaru : FLOOD THE MARKET WITH SOMETHING; SOMETHING FLOODS THE MARKET
1141. Zaleźć komuś za skórę [bardzo komuś dokuczyć] : GET UNDER SOMEBDY′D SKIN
1142. Załamanie nerwowe [choroba wywołana stresem psychicznym] : NERVOUS BREAKDOWN
1143. Zamknąć komuś usta / gębę [spowodować ,aby ktoś przestał mówić; uciszyć kogoś] : SHUT SOMEBODY′S MOUTH
1144. Zamknąć rozdział (historii/swego życia) [zakończyć pewien etap] : CLOSE A CHAPTER (IN THE HISTORY OF SOMETHING/ OF ONE′S LIFE)
1145. Zamknąć się (jak ślimak) w skorupie / w swoje skorupce [zamknąć się w sobie] : GO INTO ONE&prim;S SHELL
1146. Zamknięta księga [coś nieznanego i trudnego do ogarnięcia rozumem] : CLOSED BOOK
1147. Zaostrzyć czyjś apetyt [zwiększyć czyjeś łaknienie; podsycić czyjeś pragnienie (czegoś] : WHET SOMEBODY′S APPETITE
1148. Zapaść w sen [zasnąć, usnąć] : FALL ASLEEP
1149. Zapić się na śmierć [śmiertelnie zatruć organism alkoholem] : DRINK ONESELF TO DEATH
1150. Zapierający dech w piersiach [coś niezmiernie podniecającego, zachwycającego] : BREATHTAKING
1151. Zapisać coś na czyjś rachunek [obciążyć kogoś kosztami czegoś; uczynić kogoś odpowiedzialnym za coś] : PUT SOMETHING TO SOMEBODY&prome;S ACCOUNT
1152. Zapomnieć języka w gębie [nie móc wypowiedzieć słowa ] : LPSE ONE′S TONGUE
1153. Zaprowadzić kogoś do ołtarza [poślubić kogoś] : LEAD SOMEBODY TO THE ALTAR
1154. Zaprzedać (swoją) duszę [odrzucić wszelkie zasady moralne dla osobistych korzyści] : SELL ONE′S SOUL
1155. Zapuścić korzenie [zadomowić się gdzieś na dobre] : PUT DOWN ROOTS
1156. Zasiewać ziarno czegoś [zapoczątkować rozwój czegoś] : SOW THE SEEDS OF SOMETHING
1157. Zastawić pułapkę na kogoś [użyć w stosunku do kogoś podstępu; przygotować na kogoś zasadzkę] : SET A TRAP FOR SOMEBODY
1158. Zasypywać kogoś pytaniami [zadawać komuś dużo pytań] : HEAP QUESTIONS UPON SOMEBODY
1159. Zatoczyć pełen krąg [wrócić do punktu wyjścia] : COME FULL CIRCLE
1160. Zatopiony w myślach [zajęty wyłącznie rozmyślaniem o czymś] : DROWNED IN THOUGHT(S)
1161. Zauważyć / zobaczyć coś kątem oka [rzucić niepostrzeżenie na coś wzrokiem] : NOTICE / SEE SOMETHING OUT OF THE CORNER OF ONE′S EYE
1162. Ząb mądrości [jeden z czterech najbardziej tylnych zębów trzonowych, pojawiający się około 20o roku życia albo później] : WISDOM TOOTH
1163. Zbierać owoce (swojej pracy) [korzystać z efektów swojego wysiłku] : REAP THE FRUIT(S) (OF ONE′S WORK)
1164. Zdjąć / zrzucić ( z siebie) maskę [odsłonić , ukazać swe prawdziwe oblicze] : THROW OFF ONE′S / THE MASK
1165. Zdobyć czyjeś serce [zdobyć czyjąś miłość] : WIN / GAIN SOMEBODY′S HEART
1166. Zdobyć ostrogi [zdobyć doświadczenie i uznanie] : WIN ONE′S SPURS
1167. Zdrowa żywność [żywność wegetariańska] : HEALTH FOOD
1168. Zdychać jak pies [umierać w nędznych warunkach i w opuszczeniu : DIE LIKE A DOG
1169. Ze strachem/ z rozpaczą / ze smutkiem w oczach [ze wzrokiem pełnym lęku/rozpaczy/ smutku] : WITH FEAR / DESPERATION/SADNESS IN ONE′S EYES
1170. Ze strata [po cenie niższej od kosztu wytwarzania lub zakupu] : AT A LOSS
1171. Zebrać / pozbierać myśli [skupić się , skoncentrować się] : COLLECT / GATHER ONE′S THOUGHTS
1172. Zemścić się na kimś [odpłacić komuś krzywdą za krzywdę] : REVENGE ONESELF ON SOMEBODY
1173. Zerwać z kimś / czymś [rozstać się z kimś; odciąć się od kogoś / czegoś] : BREAK WITH SOMEBODY/SOMETHING
1174.Zetrzeć / zmieść coś z powierzchni ziemi [zniszczyć coś doszczętnie] : WIPE SOMETHING OFF THE FACE OF THE EARTH
1175. Zielone światło [przyzwolenie, upoważnienie] : THE GREEN LIGHT
1176. Ziemia obiecana [miejsce wymarzonego dobrobytu i szczęśliwości] : PROMISED LAND
1177. Zimna wojna [ stan otwartej wrogości pomiędzy dwoma państwami przejawiającej się w rywalizacji propagandowej, ale bez czynnego konfliktu zbrojnego] : COLD WAR
1178. Zjesz beczkę soli , nim poznacz człowieka do woli [trzeba dużo czasu , aby kogoś dobrze poznać] : BEFORE YOU CHOOSE/MAKE A FRIEND EAT A BUSHELL OF SALT WITH HIM
1179. Zlany (zimnym) potem [mocno spocony pod wpływem strachu, zdenerwowania ] : IN A COLD SWEAT
1180. Złamać (dane przez siebie) słowo / (daną) obietnicę [nie dotrzymać zobowiązania] : BREAK ONE′S WORD/PROMISE
1181. Złamać komuś serce [ sprawić komuś ból] : BREAK SOMEBODY′S HEART
1182. Złamać (sobie) kark [zrobić sobie krzywdę] : BREAK ONE′S NECK
1183. Złapać oddech [odpocząć, dojść do siebie po długotrwałym wysiłku fizycznym lub psychicznym] : CATCH ONE′S BREATH
1184. Zło konieczne [rzecz przykra, lecz nie do uniknięcia] : NECESSARY EVIL
1185. Złote gody [pięćdziesiąta rocznica ślubu] : GOLDEN WEDDING
1186. Złoty środek [rozsądna miara, kompromisowe rozwiązanie] : GOLDEN MEAN
1187. Złoty wiek ; złote czasy [okres wielkiej pomyślności] : GOLDEN AGE(S)
1188. Zmienić się nie do poznania [zmienić się tak bardzo ,że trudno poznać] : CHANGE BEYOND / OUT OF ALL RECOGNITION
1189. Zmienić śpiewkę [zmienić zdanie, decyzję] : CHANGE ONE′S TUNE
1190. Zmierzyć kogoś / coś wzrokiem [przyjrzeć się komuś / czemuś badawczo] : MEASURE SOMEBODY/SOEMTHING WITH ONE′S EYE; SIZE SOMEBODY/ SOMETHING UP
1191. Znać kogoś na wskroś/ wylot [znać kogoś bardzo dobrze] : KNOW SOMEBODY THROUGH AND THROUGH
1192. Znać kogoś od dobrej / złej /prywatnej strony [znać kogoś pod jakimś względem] : KNOW THE GOOD / EVIL /PRUIVATE SIDE OF SOMEBODY
1193. Znać kogoś z widzenia [widywać kogoś często ale nie znać osobiście] : KNOW SOMEBODY BY SIGHT
1194. Znać swoje miejsce [być świadomym swoje (niskiej) pozycji społecznej I zachowywać się stosownie do niej] : KNOW ONE′S PLACE
1195. Znajdować w czymś przyjemność [lubować się w czymś bardzo coś lubić] : FIND ENJOYMENT / PLEASURE IN SOMETHING
1196. Znak czasu [cecha charakterystyczna jakiegoś okresu] : A SIGN OF THE TIMES
1197. Znaleźć równego (sobie) przeciwnika [natrafić na konkurenta trudnego do pokonania] : MEET ONE′S MATCH
1198. Znaleźć (właściwe) słowa [dobrać najodpowiedniejsze wyrazy] : FIND THE (RIGHT) WORDS
1199. Znikąd [nagle i nie wiadomo skąd]
: FROM / OUT OF NOWHERE
1200. Zobaczę / zobaczymy (jeszcze) [potrzebuję/ potrzebujemy czasu do namysłu przed podjęciem decyzji] : I′LL / I SHALL SEE/ WE′LL WE SHALL SEE
1201. Zobaczmy / niech zobaczę [zastanówmy się / niech się zastanowię] : LET′S SEE / LET ME SEE
1202. Zobaczyć wszystkie gwiazdy [wskutek silnego uderzenia w głowę zobaczyć błyskające punkty przed oczyma : SEE STARS
1203. Zostawić kogoś w spokoju [nie przeszkadzać komuś] : LEAVE SOMEBODY IN PACE
1204. Zranić czyjąś dumę [dotkliwie kogoś obrazić] : HURT SOEMBODY′S PRIDE
1205. Zrobić hałas / narobić hałasu o coś/ z powodu czegoś [wywołać zamieszanie w celu zwrócenie uwagi na jakąś sprawę] : MAKE A NOISE ABOUT SOMETHING
1206. Zrobić komuś przysługę [wyświadczyć komuś uprzejmość] : DO SOMEBODY A FAVOUR
1207. Zrobić scenę [wywołać awanturę w publicznym miejscu] : MAKE A SCENE
1208. Zrobi z kogoś kozła ofiarnego [ rzucić całą winę (za coś) na kogoś : MAKE SOMEBODY THE SCAPEGOAT; MAKE A SCAPEGOAT OF SOMEBODY
1209. Zrobić z siebie głupca/ durnia [ośmieszyć się przed kimś] : MAKE A FOOL OF ONESELF
1210. Zrobić z siebie osła [ośmieszyć się publicznie] : MAKE AN ASS OF ONESELF
1211. Zrzucić (z siebie) jarzmo [wyrwać się spod ucisku, z niewoli] : SHAKE / THROW OFF THE YOKE
1212. Związać komuś ręce [ograniczyć komuś swobodę działania] : THE SOMEBODY′S HANDS
1213. Związać się (z kimś) węzłem małżeńskim [wziąć ślub (z kimś)] : TIE THE KNOT (WITH SOMEBODY)
1214. Zwiesić głowę (ze wstydu / z poczucia winy) [okazać swój wstyd/ swoje przyznanie się do winy] : HANG ONE′S HEAD (IN SHAME/GUILT)
1215. Zzielenieć z zazdrości [być niezwykle zazdrosnym] : TURN GREEN WITH ENVY
1216. Życie po śmierci [życie pozagrobowe] : LIFE AFTER DEATH
1217. Żyć jak pies z kotem [wiecznie się z kimś kłócić] : FIGHT / LIVE CAT AND DOG; LEAD A CAT-AND -DOG LIFE
1218. Żyć ponad stan [żyć rozrzutnie] : LIVE BEYOND ONE′S MEANS
1219. Żyć powietrzem [jadać bardzo mało] : LIVE ON AIR
1220. Żyć przeszłością [często rozmyślać o czasach przeszłych] : LIVE IN THE PAST
1221. Żyć w strachu (przed czymś) [bezustannie się czegoś bać] : LIVE IN FEAR (OF SMOETHING
1222. Żyć we własnym świecie [odizolować się psychicznie, emocjonalnie i fizycznie od innych ludzi] : LIVE IN A WORLD OF ONE′S OWN
1223. Żyć z dnia na dzień [żyć teraźniejszą bez planów na przyszłość] : LIVE FROM DAY TO DAY; LIVE FROM ONE DAY TO TJE NEXT
1224. Żyć z kimś w grzechu [mieszkać z kimś bez ślubu] : LIVE WITH SOMEBODY IN SIN
1225. Żyj i daj żyć (innym) [bądź tolerancyjny] : LIVE AND LET LIVE
1226. Żywy dowód (czegoś . na to ,że…) : LIVING PROOF (OF SOMETHING / THAT)